BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Strona główna

Nazwa urzędu

  URZĄD GMINY CZARNKÓW

Ulica   Rybaki 3
Kod pocztowy   64-700
Miejscowość   Czarnków
Telefon   67 255 22 27
Fax   67 255 30 79
Adres e-mail   urzadatczarnkowgmina [dot] pl
Strona www

  http://www.czarnkowgmina.pl

Strona bip

  http://bip.czarnkowgmina.pl

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

  http://www.epuap.gov.pl/- /31b1u5toog/skrytka

Godziny urzędowania   Pn. - pt.  7.30 - 15.30
Numer konta Urzędu Gminy w Banku Spółdzielczym w Czarnkowie   72895100090000095420000010
Numer NIP Gminy Czarnków

  763-209-13-77

Sesja Rady Gminy Czarnków na żywo

 1. Sesje Rady Gminy Czarnków - nagrania do lipca 2021

 2. Transmisje obrad Rady Gminy Czarnków na żywo

 3. Informacja RODO dla uczestniczących w obradach Rady Gminy Czarnków

Prawo lokalne

 Baza aktów własnych

Wójt

  Bolesław Chwarścianek
Z-ca Wójta   Monika Piotrowska
Sekretarz   Mariusz Grzegorek
Skarbnik   Magdalena Mendyk
   
Położenie gminy   Północno-zachodnia Wielkopolska
Powierzchnia gminy   ok. 347,8 km kwadratowego
Ludność

  11 581  (stan na dzień 31.12.2021)

 

 

Klauzula informacyjna

 Szanowni Państwo

Urząd Gminy w Czarnkowie przy ul. Rybaki 3, 64-720 Czarnków, jako podmiot sektora finansów publicznych podejmuje działania  wynikające z przepisów ustawy o samorządzie gminnym oraz realizuje inne zadania ustawowe i statutowe. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w formie tradycyjnej oraz elektronicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Zgodnie z art. 4 ust. pkt. 7 RODO Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy w Czarnkowie reprezentowany przez Wójta - Kierownika Jednostki.

Dokumenty zawierające Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres określony przepisami prawa.

Przetwarzane dane osobowe nie są i nie będą udostępniane innym podmiotom poza przypadkami, gdy obowiązek taki wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub zostanie na to wyrażona Pani/Pana zgoda. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej oraz nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Ponadto informuję, że nadzór nad przestrzeganiem przepisów o ochronie danych osobowych w Urzędzie Gminy w Czarnkowie realizuje Inspektor Danych Osobowych e-mail: kontaktatsmart-standards [dot] com lub jmrowickaatpoczta [dot] onet [dot] pl, tel. 602 241 239.

Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, o ile jest to zgodne z przepisami powszechnie obowiązującego prawa. Bliższe informacje uzyskacie Państwo poprzez kontakt z Inspektorem Ochrony Danych.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego organu kontrolnego gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza obowiązujące przepisy.

 


 

KLAUZULA INFORMACYJNA
dla uchodźców, którym udzielana jest pomoc humanitarna, przebywających na terenie
Rzeczypospolitej w wyniku działań wojennych na terytorium Ukrainy


Na podstawie art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) (dalej: RODO) uprzejmie informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Czarnków, mający siedzibę w Czarnkowie (64-700) przy ul. Rybaki 3, tel. 67 255 22 27; e-mail: urzadatczarnkowgmina [dot] pl, elektronicznie poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą: http://www.epuap.gov.pl/
2. Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan kontaktować telefonicznie pod numerem 602 24 12 39 lub elektronicznie na adres e-mail: kontaktatsmart-standards [dot] com lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a ich przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Gminie Czarnków i jej jednostkom organizacyjnym.
4. Podane przez Państwo dane wykorzystane będą w celu udzielenia Państwu pomocy humanitarnej w związku z przebywaniem na terenie Rzeczypospolitej w wyniku działań wojennych na terytorium Ukrainy.
5. Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych to::
a) MIĘDZYNARODOWY PAKT PRAW OBYWATELSKICH I POLITYCZNYCH z dnia 16 grudnia 1966 r. (Dz. U. z 1977 r. nr 38, poz. 167),
b) MIĘDZYNARODOWY PAKT PRAW GOSPODARCZYCH, SPOŁECZNYCH I KULTURALNYCH z dnia 19 grudnia 1966 r. (Dz. U. z dnia 29 grudnia 1977 r.),
c) PROTOKÓŁ dotyczący statusu uchodźców, sporządzony w Nowym Jorku dnia 31 stycznia 1967 r. (Dz.U.1991.119.517),
d) PROTOKOŁY DODATKOWE do Konwencji genewskich z 12 sierpnia 1949 r., dotyczące ochrony ofiar międzynarodowych konfliktów zbrojnych (Protokół I) oraz ochrony ofiar nie międzynarodowych konfliktów zbrojnych (Protokół II) z dnia 8 czerwca 1977 r. (Dz.U.1992.41.175).
6. Zakres przetwarzanych danych obejmuje wszelkie dane osobowe, które Państwo podaliście, w szczególności imię i nazwisko, numer telefonu, numer dokumentu tożsamości (np. paszportu) data urodzenia, miejsce zakwaterowania oraz inne dane, w tym szczególne kategorie danych, jeśli takie zostały podane; zakres przetwarzanych danych obejmuje również dane osób będących pod Państwa opieką.
7. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane jednostkowym administracji rządowej i samorządowej oraz instytucjom im podległym, jak również podmiotom, którym powierzono przetwarzanie takich danych, a dodatkowo firmom, organizacjom pozarządowym lub osobom prywatnym, jeśli te podmioty lub osoby zaoferowały pomoc w zakresie zakwaterowana, transportu, tłumaczenia lub jakąkolwiek inną pomoc, która została zaoferowana w związku z celem przetwarzania takich danych.
8. W uzasadnionych przypadkach Państwa dane osobowe mogą zostać przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej tj.: Międzynarodowy Czerwony Krzyż, Wysoki Komisarz Narodów Zjednoczonych do spraw Uchodźców – UNHCR i inne.
9. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, o którym mowa w pkt 3, a następnie będą przechowywane w celach archiwalnych, zgodnie z przepisami o archiwizacji obowiązującymi w Rzeczypospolitej.
10. Ma Pani/Pan prawo do: do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania (poprawienia), usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych dokonanego
przed jej cofnięciem.
11. Podanie danych osobowych umożliwiających Pani/Pana identyfikację jest dobrowolne, lecz niezbędne do udzielenia Państwu pomocy humanitarnej.
12. Dotyczące Pani/Pana decyzje nie są oparte na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych, w tym ich profilowaniu.
13. W przypadku uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie tych danych ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2; 00-193 Warszawa).

 


 

інформації
для біженців, яким надається гуманітарна допомога, які проживають на території Республіки Польща внаслідок бойових дій на території України
На підставі ст. 13 і 14 Регламенту (ЄС) 2016/679 Європейського Парламенту та Ради від 27 квітня 2016 року про захист фізичних осіб щодо обробки персональних даних та про вільний рух таких даних, а також про скасування Директиви 95/ 46 / EC (Загальне положення про захист даних)
(Вісник законів UE L 119 від 05.04.2016 р., ст. 1 зі змінами) (далі: GDPR), я інформую, що:
1. Адміністратором ваших персональних даних є голова ґміни Чарнків, що знаходиться в м. Чарнків (64-700) за адресою: вул. Рибаки 3, тел.: 67 255 22 27; електронна пошта: urzadatczarnkowgmina [dot] pl, в електронному вигляді через електронну скриньку: http://www.epuap.gov.pl/
2. Адміністратор призначив Уповноваженого із захисту даних, з яким Ви можете зв’язатися за телефоном 602 24 12 39 або в електронному вигляді за адресою: kontaktatsmart-standards [dot] com або письмово на адресу місцезнаходження Адміністратора.
3. Надання персональних даних є добровільним, а їх обробка необхідна для виконання завдання, яке виконується в суспільних інтересах або для здійснення державних повноважень, покладених на Гміну Чарнків та її організаційні підрозділи.
4. Надані Вами дані будуть використані для надання Вам гуманітарної допомоги у зв’язку з Вашим перебуванням на території Республіки Польща в результаті бойових дій на території України.
5. Правовою підставою для обробки ваших персональних даних є:
a) МІЖНАРОДНИЙ ПАКТ ПРО ГРОМАДЯНСЬКІ ТА ПОЛІТИЧНІ ПРАВА від 16 грудня 1966 р. (Вісник законів від 1977 р. № 38, ст. 167),
b) МІЖНАРОДНИЙ ПАКТ ПРО ЕКОНОМІЧНІ ТА СОЦІАЛЬНІ ПРАВА І КУЛЬТУРАЛЬНИЧА від 19 грудня 1966 р. (Вісник законів від 29 грудня 1977 р.),
c) ПРОТОКОЛ про статус біженців, складений у Нью-Йорку 31 січня 1967 року (Journal of Laws 1991.119.517),
d) ДОДАТКОВІ ПРОТОКОЛИ до Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 р. про захист жертв міжнародних збройних конфліктів (Протокол I) та захист жертв неміжнародних збройних конфліктів (Протокол II) від 8 червня 1977 р. (Вісник законів 1992.41.175) .
6. Обсяг оброблюваних даних включає всі персональні дані, які ви надали, зокрема ім'я та прізвище, номер телефону, номер документа, що посвідчує особу (наприклад, паспорт), дата народження, місце проживання та інші дані, включаючи спеціальні категорії даних, якщо такі є; обсяг
оброблюваних даних також включає дані осіб, які перебувають під вашим опікою.
7. Ваші персональні дані можуть бути передані окремій державній адміністрації органами місцевого самоврядування та підпорядкованими їм установами, а також суб'єктами, яким доручено обробку таких даних, а також підприємствами, неурядовими організаціями чи приватними особами, якщо ці суб'єкти або особи запропонували допомогу у сфері проживання, транспорту, перекладу чи будь-якої іншої іншу допомогу, яка була запропонована у зв'язку з метою обробки таких даних.
8. У виправданих випадках ваші персональні дані можуть бути передані третій країні або міжнародній організації, наприклад: Міжнародному Червоному Хресту, Верховному комісару ООН у справах біженців - УВКБ ООН та іншим.
9. Ваші персональні дані будуть оброблятися протягом періоду, необхідного для досягнення мети обробки, зазначеної в пункті 3, а потім вони будуть зберігатися для архівних цілей відповідно до положень про архівування, що діють в Республіці Польща.
10. Ви маєте право: вимагати доступу до ваших персональних даних, виправлення (виправлення), видалення, обмеження обробки, заперечення проти обробки, відкликання згоди на обробку персональних даних, що не впливає на законність виконаної обробки даних. до його вилучення.
11. Надання персональних даних, які дозволяють ідентифікувати вас, є добровільним, але необхідним для надання вам гуманітарної допомоги.
12. Рішення щодо вас не ґрунтуються на автоматизованій обробці даних, включаючи їх профілювання.
13. Якщо буде виявлено, що обробка ваших персональних даних порушує положення щодо захисту цих даних ви маєте право подати скаргу до Голови Управління захисту персональних даних (вул. Stawki 2; 00-193 Варшава).

Administrator

 

 

 

Osoba, która wytworzyła dokument: Michał Iwanicki
Data wytworzenia informacji: 14.02.2007 12:31:29
Osoba wprowadzająca informację: Michał Iwanicki
Data ostatniej modyfikacji: 11.03.2022 10:56:57
Data publikacji informacji: od 14.02.2007 12:31:29
Liczba odsłon: 4
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany Opis zmiany
11.03.2022 10:56:57 Michał Iwanicki edycja strony
07.03.2022 09:30:39 Michał Iwanicki edycja strony
18.02.2022 13:21:18 Michał Iwanicki edycja strony
18.02.2022 13:20:52 Michał Iwanicki edycja strony
25.08.2021 09:58:48 Michał Iwanicki edycja strony
25.08.2021 09:47:09 Michał Iwanicki edycja strony
02.08.2021 13:52:18 Michał Iwanicki edycja strony
21.05.2021 08:23:26 Michał Iwanicki edycja strony
31.03.2021 12:26:47 Michał Iwanicki edycja strony
22.05.2020 08:55:52 Michał Iwanicki edycja strony
22.05.2020 08:52:21 Michał Iwanicki edycja strony
22.05.2020 08:45:06 Michał Iwanicki edycja strony
15.04.2020 11:50:49 Michał Iwanicki edycja strony
11.02.2020 15:12:25 Michał Iwanicki edycja strony
11.02.2020 15:06:38 Michał Iwanicki edycja strony
20.02.2019 14:20:59 Administrator Systemu Administrator Systemu edycja strony
20.02.2019 14:17:48 Administrator Systemu Administrator Systemu edycja strony
04.06.2018 14:44:50 Michał Iwanicki edycja strony
14.02.2007 12:31:29 Michał Iwanicki strona została dodana