BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Reklamowanie

 

Reklamowania dokonuje się z urzędu i na wniosek.

 

 

Reklamowania z urzędu dotyczą osób, które:

ñ wykonują mandat posła, senatora lub radnego;

ñ zajmują kierownicze stanowiska państwowe;

ñ są zatrudnieni na stanowiskach pracy określonych w wykazie stanowiącym załącznik do Dz. U. z 2004 r. Nr 210, poz. 2136

W ramach reklamowania z urzędu sporządza się zawiadomienie (imienny wykaz osób) i przesyła do Wojskowego Komendanta Uzupełnień w ciągu trzydziestu dni od dnia powstania okoliczności uzasadniających reklamowanie. Zawiadomienie sporządza się w dwóch egzemplarzach. W zawiadomieniu ujmuje się następujące dane osób podlegających reklamowaniu: imię (imiona) i nazwisko, imię ojca, numer PESEL, stopień wojskowy, adres miejsca pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące oraz zajmowane stanowisko lub  kwalifikacje albo pełnioną funkcję oraz miejsce na adnotacje wojskowego komendanta uzupełnień, a także podpis osoby reklamowanej. Pobierz wzór wniosku

Reklamowania na wniosek dotyczą żołnierzy rezerwy zatrudnionych w:

ñ urzędach organów państwowych, administracji rządowej i  samorządu terytorialnego;

ñ zakładach pracy objętych programem mobilizacji gospodarki;

ñ jednostkach organizacyjnych podporządkowanych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych oraz przedsiębiorstwach państwowych, dla których jest organem założycielskim;

ñ centralnych organach administracji rządowej oraz innych organach i jednostkach organizacyjnych nadzorowanych lub podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji;

ñ jednostkach organizacyjnych nadzorowanych przez Ministra Sprawiedliwości oraz przedsiębiorstwach państwowych, wobec których Minister Sprawiedliwości pełni funkcję organu założycielskiego;

ñ jednostkach organizacyjnych Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu;

ñ publicznych zakładach opieki zdrowotnej.

Podstawą reklamowania na wniosek stanowi pisemny udokumentowany wniosek kierowników urzędów państwowych lub samorządowych albo przedsiębiorców. Pobierz wzór wniosku

W ramach reklamowania na wniosek sporządza się zawiadomienie (imienny wykaz osób) i przesyła do wojskowego komendanta uzupełnień w ciągu trzydziestu dni od dnia powstania okoliczności uzasadniających reklamowanie. Zawiadomienie sporządza się w dwóch egzemplarzach. W zawiadomieniu ujmuje się następujące dane osób podlegających reklamowaniu: imię (imiona) i nazwisko, imię ojca, numer PESEL, stopień wojskowy,  adres miejsca pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące, zajmowane stanowisko lub pełnioną funkcję oraz uzasadnienie konieczności reklamowania, a w odniesieniu do przedsiębiorców, również decyzję o nałożeniu obowiązku realizacji zadań na rzecz obronności państwa. Dodatkowo wniosek powinien zawierać miejsce na adnotacje wojskowego komendanta uzupełnień oraz podpis osoby reklamowanej. W przypadku istnienia potrzeb uzupełnienia Sił Zbrojnych stanem osobowym, a w ewidencji wojskowej nie występują zasoby osób, którym z racji posiadanego wieku, stopnia wojskowego, wykształcenia, kwalifikacji, stanu zdrowia lub miejsca zamieszkania, można nadać przydział pracowniczy lub przydział mobilizacyjny. Może nastąpić odmowa reklamowania na wniosek lub jej uchylenie, w czasie pokoju stanowi decyzję administracyjną, od której służy wnioskodawcy odwołanie do szefa wojewódzkiego sztabu wojskowego.

W przypadku ustania przyczyn reklamowania, organy dokonujące zawiadomienia o osobach podlegających reklamowaniu z urzędu oraz organy wnioskujące o reklamowanie na wniosek zawiadamiają niezwłocznie wojskowego komendanta uzupełnień o ustaniu przyczyn reklamowania. Pobierz wzór zawiadomienia


Zwolnienie z obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej, udzielone żołnierzom rezerwy w wyniku ich reklamowania, podlega uchyleniu w przypadku:

ñ wygaśnięcia lub utracie mandatu posła, senatora lub radnego;

ñ odwołania ze stanowiska;

ñ rozwiązania stosunku pracy;

ñ powołania do zawodowej służby wojskowej;

ñ skreślenia z ewidencji wojskowej;

ñ na wniosek pracodawcy;

ñ zmiany miejsca pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad dwa miesiące.

Podstawa prawna:

1. Dziennik Ustaw z 2015 r. poz. 144;
2. Dziennik Ustaw z 2004 r. nr 210, poz. 2136 z późn. zm.;
3. Dziennik Ustaw z 2009 r. nr 106, poz. 883 z późn. zm.

 

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Czarnków
Data wytworzenia informacji: 15.04.2015 11:25:04
Osoba wprowadzająca informację: Michał Iwanicki
Data ostatniej modyfikacji: 15.04.2015 11:25:04
Data publikacji informacji: od 15.04.2015 11:25:04
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany Opis zmiany
15.04.2015 11:25:04 Michał Iwanicki strona została dodana