BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

III kadencja 1998-2002

 

Uchwała Nr I/1/98 w sprawie stwierdzenia wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Czarnków, z dnia 03.11.1998 roku.

Uchwała Nr I/2/98 w sprawie stwierdzenia wyboru dwóch wiceprzewodniczących Rady Gminy Czarnków, z dnia 03.11.1998 roku.

Uchwała Nr I/3/98 w sprawie stwierdzenia wyboru Wójta Gminy Czarnków, z dnia 03.11.1998 roku.

Uchwała Nr I/4/98 w sprawie objęcie funkcji Wójta Gminy Czarnków, z dnia 03.11.1998 roku.

Uchwała Nr I/5/98 w sprawie ustalenia liczby członków Zarządu Gminy, z dnia 03.11.1998 roku.

Uchwała Nr II/6/98 w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XVII/124/96 Rady Gminy Czarnków z dnia 15 lutego 1996 roku w sprawie Statutu Gminy Czarnków, z dnia 18.11.1998 roku.

Uchwała Nr II/7/98 w sprawie stwierdzenia wyboru nieetatowego zastępcy Wójta Gminy Czarnków, z dnia 18.11.1998 roku.

Uchwała Nr II/8/98 w sprawie stwierdzenia wyboru członków Zarządu Gminy Czarnków, z dnia 18.11.1998 roku.

Uchwała Nr II/9/98 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej i jej składu osobowego, z dnia 18.11.1998 roku.

Uchwała Nr II/10/98 w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy i ich składów osobowych, z dnia 18.11.1998 roku.

Uchwała Nr II/11/98 w sprawie upoważnienia dla Przewodniczącego Rady Gminy Czarnków do podejmowania czynności z zakresu stosunku pracy Wójta Gminy Czarnków, z dnia 18.11.1998 roku.

Uchwała Nr II/12/98 w sprawie wygaśnięcia mandatu wskutek śmierci radnego Pana Jerzego Wylegały, z dnia 18.11.1998 roku.

Uchwała Nr II/13/98 w sprawie wytypowania do zbycia lokali mieszkalnych z zasobów komunalnych Gminy Czarnków, z dnia 18.11.1998 roku.

Uchwała Nr II/14/98 w sprawie wytypowania do sprzedaży i określenia przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości zabudowanych i gruntowych stanowiących zasób gminny Gminy Czarnków, z dnia 18.11.1998 roku.

Uchwała Nr III/15/98 w sprawie wytypowania do sprzedaży i określenia przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiących zasób gminny Gminy Czarnków, z dnia 09.12.1998 roku.

Uchwała Nr III/16/98 w sprawie wytypowania do zbycia lokali mieszkalnych z zasobów komunalnych Gminy Czarnków, z dnia 09.12.1998 roku.

Uchwała Nr III/17/98 w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 1998, z dnia 09.12.1998 roku.

Uchwała Nr III/18/98 w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, z dnia 09.12.1998 roku.

Uchwała Nr III/19/98 w sprawie ustalenia przedmiotu działania stałych komisji Rady Gminy, z dnia 09.12.1998 roku.

Uchwała Nr III/20/98 w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminnego Zakładu Usług Wodnych i Melioracyjnych w Czarnkowie, z dnia 09.12.1998 roku.

Uchwała Nr III/21/98 w sprawie nabycia nieruchomości zabudowanej do zasobu gminnego Gminy Czarnków, z dnia 09.12.1998 roku.

Uchwała Nr IV/22/98 w sprawie stawek podatku od nieruchomości na rok 1999 oraz wynagrodzenia za inkaso łącznego zobowiązania pieniężnego, z dnia 29.12.1998 roku.

Uchwała Nr IV/23/98 w sprawie podatku leśnego na rok 1999, z dnia 29.12.1998 roku.

Uchwała Nr IV/24/98 w sprawie podatku rolnego na rok 1999, z dnia 29.12.1998 roku.

Uchwała Nr IV/25/98 w sprawie podatku od posiadania psów, z dnia 29.12.1998 roku.

Uchwała Nr IV/26/98 w sprawie stawek podatku od środków transportowych, z dnia 29.12.1998 roku.

Uchwała Nr IV/27/98 w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 1998, z dnia 29.12.1998 roku.

Uchwała Nr IV/28/98 w sprawie wyznaczenia banku do obsługi bankowej rachunku podstawowego i pomocniczego gminy Czarnków, z dnia 29.12.1998 roku.

Uchwała Nr IV/29/98 w sprawie ustalenia stawek czynszu regulowanego za lokale mieszkalne na terenie gminy Czarnków, z dnia 29.12.1998 roku.

Uchwała Nr IV/30/98 w sprawie nabycia w formie darowizny nieruchomości gruntowej do zasobu gminnego, z dnia 29.12.1998 roku.

Uchwała Nr IV/31/98 w sprawie zbycia w formie darowizny nieruchomości gruntowej stanowiącej zasób gminny, z dnia 29.12.1998 roku.

Uchwała Nr IV/32/98 w sprawie zmiany brzmienia § 1 w załączniku Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Nr XXIX/266/97, z dnia 29.12.1998 roku.

Uchwała Nr IV/33/98 w sprawie przyjęcia rezygnacji i zwolnienia z pełnienia obowiązków Wójta Gminy Czarnków, z dnia 29.12.1998 roku.

Uchwała Nr IV/34/98 w sprawie wyboru Wójta Gminy Czarnków, z dnia 29.12.1998 roku.

Uchwała Nr V/35/99 w sprawie likwidacji szkoły filialnej w Górze Gmina Czarnków, z dnia 03.03.1999 roku.

Uchwała Nr V/36/99 w sprawie likwidacji szkoły filialnej w Ciszkowie Gmina Czarnków, z dnia 03.03.1999 roku.

Uchwała Nr V/37/99 w sprawie likwidacji szkoły filialnej w Mikołajewie Gmina Czarnków, z dnia 03.03.1999 roku.

Uchwała Nr V/38/99 w sprawie likwidacji szkoły filialnej w Walkowicach Gmina Czarnków, z dnia 03.03.1999 roku.

Uchwała Nr V/39/99 w sprawie likwidacji szkoły filialnej w Zofiowie Gmina Czarnków, z dnia 03.03.1999 roku.

Uchwała Nr V/40/99 w sprawie przekształcenia szkół podstawowych Gminy Czarnków, z dnia 03.03.1999 roku.

Uchwała Nr V/41/99 w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Czarnków oraz granice ich obwodów, z dnia 03.03.1999 roku.

Uchwała Nr V/42/99 w sprawie założenia gimnazjum w Gębicach Gmina Czarnków, z dnia 03.03.1999 roku.

Uchwała Nr V/43/99 w sprawie założenia gimnazjum w Kuźnicy Czarnkowskiej, z dnia 03.03.1999 roku.

Uchwała Nr V/44/99 w sprawie założenia gimnazjum w Jędrzejewie Gmina Czarnków, z dnia 03.03.1999 roku.

Uchwała Nr V/45/99 w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Gębicach, z dnia 03.03.1999 roku.

Uchwała Nr V/46/99 w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Kuźnicy Czarnkowskiej, z dnia 03.03.1999 roku.

Uchwała Nr V/47/99 w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Jędrzejewie, z dnia 03.03.1999 roku.

Uchwała Nr V/48/99 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na 1999 rok, z dnia 03.03.1999 roku.

Uchwała Nr V/49/99 w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy na 1999 rok, z dnia 03.03.1999 roku.

Uchwała Nr V/50/99 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Zarządu Gminy Czarnków na 1999 rok, z dnia 03.03.1999 roku.

Uchwała Nr V/51/99 w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy na obszarze wsi Gębice, Gębiczyn, Huta i Romanowo Dolne, z dnia 03.03.1999 roku.

Uchwała Nr V/52/99 w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XX/168/96 Rady Gminy Czarnków z dnia 20 sierpnia 1996 r. w sprawie opłat za świadczenia prowadzonych przez Gminę Przedszkoli Publicznych, z dnia 03.03.1999 roku.

Uchwała Nr V/53/99 w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały nr XXIV/214/97 Rady Gminy Czarnków z dnia 27 lutego 1997 roku w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do przekształconej spółki TELEKOM PIŁA spółka z o.o. w NETIA TELEKOM Piła S.A., z dnia 03.03.1999 roku.

Uchwała Nr V/54/99 w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr VI/34/91 Rady Gminy Czarnków z dnia 9 sierpnia 1991 roku w sprawie przystąpienia do Skupowo – Handlowej Spółki z o.o. “AGROPLON”, z dnia 03.03.1999 roku.

Uchwała Nr V/55/99 w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr XXX/10/91 Rady Gminy Czarnków z dnia 27 marca 1991 roku w sprawie przystąpienia Gminy Czarnków do Stowarzyszenia Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych, z dnia 03.03.1999 roku.

Uchwała Nr V/56/99 w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr V/26/91 Rady Gminy Czarnków z dnia 27 czerwca 1991 roku w sprawie przystąpienia Gminy Czarnków do Stowarzyszenia Gmin Regionu Wielkopolski, z dnia 03.03.1999 roku.

Uchwała Nr V/57/99 w sprawie powołania komisji dyscyplinarnej I i II instancji do orzekania w sprawach dyscyplinarnych za naruszenie obowiązków przez mianowanych pracowników samorządowych, z dnia 03.03.1999 roku.

Uchwała Nr V/58/99 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego i wartości jednego punktu w złotych dla Gminnego zakładu Usług Wodnych i Melioracyjnych w Czarnkowie, z dnia 03.03.1999 roku.

Uchwała Nr V/59/99 w sprawie zasad wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Czarnków, z dnia 03.03.1999 roku.

Uchwała Nr VI/60/99 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 1999 oraz zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na rok 1999, z dnia 24.03.1999 roku.

Uchwała Nr VI/61/99 w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XVII/124/96 Rady Gminy Czarnków z dnia 15 lutego 1996 roku w sprawie Statutu Gminy Czarnków, z dnia 24.03.1999 roku.

Uchwała Nr VI/62/99 w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr II/10/98 Rady Gminy Czarnków z dnia 18 listopada 1998 roku w sprawie składów osobowych stałych merytorycznych Komisji Rady Gminy Czarnków, z dnia 24.03.1999 roku.

Uchwała Nr VI/63/99 w sprawie powołania komisji konkursowej, z dnia 24.03.1999 roku.

Uchwała Nr VI/64/99 w sprawie regulaminu konkursu na stanowisku dyrektora Zespołu Szkół w : Gębicach, Kuźnicy Czarnkowskiej, Jędrzejewie – Gmina Czarnków, z dnia 24.03.1999 roku.

Uchwała Nr VI/65/99 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego i wartości jednego punktu w złotych dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnkowie, z dnia 24.03.1999 roku.

Uchwała Nr VI/66/99 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego i wartości jednego punktu w złotych dla pracowników obsługi Szkół Podstawowych Gminy Czarnków, z dnia 24.03.1999 roku.

Uchwała Nr VI/67/99 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego i wartości jednego punktu w złotych dla pracowników obsługi Publicznych Przedszkoli Gminy Czarnków, z dnia 24.03.1999 roku.

Uchwała Nr VI/68/99 w sprawie wytypowania do sprzedaży i określenia przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiących zasób gminny Gminy Czarnków, z dnia 24.03.1999 roku.

Uchwała Nr VI/69/99 w sprawie wytypowania do zbycia lokali mieszkalnych z zasobów komunalnych Gminy Czarnków, z dnia 24.03.1999 roku.

Uchwała Nr VI/70/99 w sprawie nieodpłatnego nabycia od Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa gruntu w zasoby gminne, z dnia 24.03.1999 roku.

Uchwała Nr VII/71/99 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu za rok 1998, z dnia 14.04.1999 roku.

Uchwała Nr VII/72/99 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Gminy za rok 1998, z dnia 14.04.1999 roku.

Uchwała Nr VII/73/99 w sprawie nadania statutu Publicznego Gimnazjum Gminy Czarnków w Gębicach, Kuźnicy Czarnkowskiej, Jędrzejewie, z dnia 14.04.1999 roku.

Uchwała Nr VII/74/99 w sprawie nadania statutu Zespołu Szkół utworzonych w Gębicach, Kuźnicy Czarnkowskiej, Jędrzejewie, z dnia 14.04.1999 roku.

Uchwała Nr VII/75/99 w sprawie wytypowania do sprzedaży i określenia przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiących zasób gminny Gminy Czarnków, z dnia 14.04.1999 roku.

Uchwała Nr VII/76/99 w sprawie ustalenia wysokości opłat za wystawienie świadectw miejsca pochodzenia zwierzą, z dnia 14.04.1999 roku.

Uchwała Nr VIII/77/99 w sprawie zmiany budżetu na rok 1999, z dnia 16.06.1999 roku.

Uchwała Nr VIII/78/99 w sprawie wytypowania do sprzedaży i określenia przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiących zasób gminny Gminy Czarnków, z dnia 16.06.1999 roku.

Uchwała Nr VIII/79/99 w sprawie nabycia od Spółki z o.o. Produkcja – Handel – Usługi ROL – BIG w Brzeźnie gruntu w zasoby gminne Gminy Czarnków, z dnia 16.06.1999 roku.

Uchwała Nr VIII/80/99 w sprawie wytypowania do zbycia lokali mieszkalnych z zasobów komunalnych Gminy Czarnków, z dnia 16.06.1999 roku.

Uchwała Nr VIII/81/99 w sprawie nadania nazw ulicom we wsi Śmieszkowo i Ciszkowo, z dnia 16.06.1999 roku.

Uchwała Nr VIII/82/99 w sprawie powołania komisji konkursowej, z dnia 16.06.1999 roku.

Uchwała Nr VIII/83/99 w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Gębicach – Gmina Czarnków, z dnia 16.06.1999 roku.

Uchwała Nr VIII/84/99 w sprawie określenia zasad organizacji i funkcjonowania Biblioteki Publicznej Gminy Czarnków, z dnia 16.06.1999 roku.

Uchwała Nr VIII/85/99 w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XXIV/206/97 Rady Gminy Czarnków z dnia 27 lutego 1997 r. roku dotyczącej szczegółowych zasad utrzymania porządku i czystości na terenie Gminy Czarnków, z dnia 16.06.1999 roku.

Uchwała Nr VIII/86/99 w sprawie wyrażenia opinii związanej z zaliczeniem dróg położonych na terenie gminy Czarnków do kategorii dróg powiatowych powiatu czarnkowsko – trzcianeckiego, z dnia 16.06.1999 roku.

Uchwała Nr VIII/87/99 w sprawie oświadczenia woli Rady Gminy Czarnków o przystąpieniu do Zgromadzenia Fundatorów działających na rzecz Fundacji “Gębiczyn”, z dnia 16.06.1999 roku.

Uchwała Nr IX/88/99 w sprawie zmiany budżetu na rok 1999, z dnia 29.07.1999 roku.

Uchwała Nr IX/89/99 w sprawie określenia formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze, z dnia 29.07.1999 roku.

Uchwała Nr IX/90/99 w sprawie wytypowania do sprzedaży i określenia przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiących zasób gminny Gminy Czarnków, z dnia 29.07.1999 roku.

Uchwała Nr IX/91/99 w sprawie ustalenia formy sprzedaży i wytypowania do sprzedaży gruntów stanowiących zasób gminny Gminy Czarnków, z dnia 29.07.1999 roku.

Uchwała Nr IX/92/99 w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Czarnków Nr VII/57/94 z dnia 20 grudnia 1994 r. dot. ustalenia należności czynszu za dzierżawę zwykłą gruntów rolnych mienia komunalnego, z dnia 29.07.1999 roku.

Uchwała Nr IX/93/99 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Czarnków na obszarze wsi Radolinek, z dnia 29.07.1999 roku.

Uchwała Nr IX/94/99 w sprawie wprowadzenia zmiany do Uchwały nr III/27/95 Rady Gminy Czarnków z dnia 23 maja 1995 roku dotyczącej zasad gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy oraz kryteriów wyboru osób, z którymi umowy najmu będą zawierane w pierwszej kolejności, z dnia 29.07.1999 roku.

Uchwała Nr X/95/99 w sprawie zmiany budżetu na rok 1999, z dnia 31.08.1999 roku.

Uchwała Nr X/96/99 w sprawie zmiany przeznaczenia środków inwestycyjnych, z dnia 31.08.1999 roku.

Uchwała Nr X/97/99 w sprawie określenia procedury uchwalania budżetu, z dnia 31.08.1999 roku.

Uchwała Nr X/98/99 w sprawie wytypowania do sprzedaży i określenia przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiących zasób gminny Gminy Czarnków, z dnia 31.08.1999 roku.

Uchwała Nr X/99/99 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Czarnków na obszarze wsi Zofiowo, z dnia 31.08.1999 roku.

Uchwała Nr X/100/99 w sprawie powołania zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników, z dnia 31.08.1999 roku.

Uchwała Nr X/101/99 w sprawie nabycia od Ministerstwa Skarbu Państwa w Warszawie Delegatura w Poznaniu nakładów poniesionych przez Skarb Państwa na budowę Gościńca “Śmieszek” w zasoby gminne Gminy Czarnków, z dnia 31.08.1999 roku.

Uchwała Nr XI/102/99 w sprawie zmiany budżetu na rok 1999, z dnia 25.10.1999 roku.

Uchwała Nr XI/103/99 w sprawie wyboru członków Kolegium ds. Wykroczeń przy Sądzie Rejonowym w Trzciance, z dnia 25.10.1999 roku.

Uchwała Nr XI/104/99 w sprawie wyboru ławników ludowych do Sądu Rejonowego w Trzciance, z dnia 25.10.1999 roku.

Uchwała Nr XI/105/99 w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska określającego zasady postępowania z odpadami powstającymi na terenie Gminy Czarnków, z dnia 25.10.1999 roku.

Uchwała Nr XI/106/99 w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XXIV/206/97 z dnia 27 lutego 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad utrzymania porządku i czystości na terenie Gminy Czarnków, z dnia 25.10.1999 roku.

Uchwała Nr XI/107/99 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Czarnków na obszarze wsi Śmieszkowo, z dnia 25.10.1999 roku.

Uchwała Nr XI/108/99 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Czarnków na obszarze wsi Śmieszkowo, z dnia 25.10.1999 roku.

Uchwała Nr XI/109/99 w sprawie wytypowania do sprzedaży i określenia przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiących zasób gminny Gminy Czarnków, z dnia 25.10.1999 roku.

Uchwała Nr XI/110/99 w sprawie nieodpłatnego nabycia od Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa Oddział Terenowy w Poznaniu Filia w Pile gruntu na terenie wsi Sarbia w zasoby gminne Gminy Czarnków, z dnia 25.10.1999 roku.

Uchwała Nr XI/111/99 w sprawie nieodpłatnego nabycia od Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa Oddział Terenowy w Poznaniu Filia w Pile gruntu na terenie wsi Brzeźno w zasoby gminne Gminy Czarnków, z dnia 25.10.1999 roku.

Uchwała Nr XI/112/99 w sprawie zmiany Uchwały Nr III/18/98 Rady Gminy Czarnków z dnia 9 grudnia 1998 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do Spraw Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, z dnia 25.10.1999 roku.

Uchwała Nr XII/113/99 w sprawie zmiany budżetu na rok 1999, z dnia 23.11.1999 roku.

Uchwała Nr XII/114/99 w sprawie zmiany do Uchwały Rady Gminy Czarnków Nr X/97/99 z dnia 31 sierpnia 1999 r. w sprawie określenia procedury uchwalania budżetu, z dnia 23.11.1999 roku.

Uchwała Nr XII/115/99 w sprawie trybu udzielania z budżetu gminy Czarnków dotacji celowych, sposobu jej rozliczenia oraz kontroli wykonania zleconego zadania przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku, z dnia 23.11.1999 roku.

Uchwała Nr XII/116/99 w sprawie wysokości zryczałtowanej diety Przewodniczącego Rady Gminy Czarnków, Radnych, Członków Komisji, Zarządu Gminy Czarnków, z dnia 23.11.1999 roku.

Uchwała Nr XII/117/99 w sprawie ustalenia stawek czynszu regulowanego za lokale mieszkalne na terenie gminy Czarnków, z dnia 23.11.1999 roku.

Uchwała Nr XII/118/99 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego i wartości jednego punktu w złotych dla pracowników Gminnego Zakładu Usług Wodnych i Melioracyjnych w Czarnkowie, z dnia 23.11.1999 roku.

Uchwała Nr XII/119/99 w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XX/168/96 Rady Gminy Czarnków z dnia 20 sierpnia 1996 roku w sprawie opłat za świadczenia prowadzonych przez Gminę Przedszkoli Publicznych, z dnia 23.11.1999 roku.

Uchwała Nr XII/120/99 w sprawie ustalenia nabycia nieruchomości gruntowej na mienie komunalne Gminy Czarnków, z dnia 23.11.1999 roku.

Uchwała Nr XII/121/99 w sprawie nieodpłatnego przekazania na rzecz Nadleśnictwa Sarbia gruntów stanowiących mienie komunalne Gminy Czarnków położonych w Gębiczynie, z dnia 23.11.1999 roku.

Uchwała Nr XII/122/99 w sprawie wytypowania do sprzedaży i określenia przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiących zasób gminny Gminy Czarnków, z dnia 23.11.1999 roku.

Uchwała Nr XII/123/99 w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XXXI/294/98 Rady Gminy Czarnków z dnia 4 marca 1998 roku w sprawie zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości z gminnego zasobu zbywanych bezprzetargowo, z dnia 23.11.1999 roku.

Uchwała Nr XII/124/99 w sprawie przystąpienia Gminy Czarnków do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Nadnoteckich, z dnia 23.11.1999 roku.

Uchwała Nr XII/125/99 w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr VII/51/95 Rady Gminy w Czarnkowie z dnia 30 listopada 1995 roku w sprawie wytypowania gruntu stanowiącego własność komunalną Gminy Czarnków do dzierżawy na okres powyżej 3 lat, z dnia 23.11.1999 roku.

Uchwała Nr XIII/126/99 w sprawie stawek podatku od nieruchomości na rok 2000 oraz wynagrodzenia za inkaso łącznego zobowiązania pieniężnego, z dnia 09.12.1999 roku.

Uchwała Nr XIII/127/99 w sprawie podatku rolnego na rok 2000, z dnia 09.12.1999 roku.

Uchwała Nr XIII/128/99 w sprawie podatku leśnego na rok 2000, z dnia 09.12.1999 roku.

Uchwała Nr XIII/129/99 w sprawie podatku od posiadania psów, z dnia 09.12.1999 roku.

Uchwała Nr XIII/130/99 w sprawie stawek podatku od środków transportowych, z dnia 09.12.1999 roku.

Uchwała Nr XIII/131/99 w sprawie opłaty prolongacyjnej, z dnia 09.12.1999 roku.

Uchwała Nr XIII/132/99 w sprawie opłaty administracyjnej, z dnia 09.12.1999 roku.

Uchwała Nr XIII/133/99 w sprawie zmiany budżetu na rok 1999, z dnia 09.12.1999 roku.

Uchwała Nr XIII/134/99 w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XXV/223/97 Rady Gminy Czarnków z dnia 3 kwietnia 1997 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Czarnkowie, z dnia 09.12.1999 roku.

Uchwała Nr XIII/135/99 w sprawie określenia trybu postępowania przy udzielaniu dotacji na rzecz Funduszu Fundacji “Gębiczyn”, z dnia 09.12.1999 roku.

Uchwała Nr XIII/136/99 w sprawie wytypowania do sprzedaży i określenia przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiących zasób gminny Gminy Czarnków, z dnia 09.12.1999 roku.

Uchwała Nr XIII/137/99 w sprawie przywrócenia własności gruntów Parafii Ewangelicko – Augsburskiej w Poznaniu, z dnia 09.12.1999 roku.

Uchwała Nr XIV/138/99 w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej, z dnia 29.12.1999 roku.

Uchwała Nr XIV/139/99 w sprawie wysokości zryczałtowanej diety Przewodniczącego Rady Gminy Czarnków, Radnych, Członków Komisji, zastępcy Przewodniczącego, Członków Zarządu Gminy, z dnia 29.12.1999 roku.

Uchwała Nr XIV/140/99 w sprawie zmiany budżetu na rok 1999, z dnia 29.12.1999 roku.

Uchwała Nr XIV/141/99 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2000 rok, z dnia 29.12.1999 roku.

Uchwała Nr XIV/142/99 w sprawie wytypowania do sprzedaży i określenia przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiących zasób gminny Gminy Czarnków, z dnia 29.12.1999 roku.

Uchwała Nr XIV/143/99 w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć, z dnia 29.12.1999 roku.

Uchwała Nr XIV/144/99 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na 2000 rok, z dnia 29.12.1999 roku.

Uchwała Nr XIV/145/99 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Zarządu Gminy Czarnków na 2000 rok, z dnia 29.12.1999 roku.

Uchwała Nr XIV/146/99 w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy na 2000 rok, z dnia 29.12.1999 roku.

Uchwała Nr XV/147/2000 w sprawie likwidacji Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pod nazwą “Przychodnia Lekarska Gminy Czarnków z siedzibą w Hucie”, z dnia 01.02.2000 roku.

Uchwała Nr XV/148/2000 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego i wartości jednego punktu w złotych dla pracowników obsługi Szkół Podstawowych i Publicznych Gimnazjów Gminy Czarnków, z dnia 01.02.2000 roku.

Uchwała Nr XV/149/2000 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego i wartości jednego punktu w złotych dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnkowie, z dnia 01.02.2000 roku.

Uchwała Nr XV/150/2000 w sprawie wytypowania do sprzedaży i określenia przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiących zasób gminny Gminy Czarnków, z dnia 01.02.2000 roku.

Uchwała Nr XV/151/2000 w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiących zasób gminny Gminy Czarnków w drodze bezprzetargowej, z dnia 01.02.2000 roku.

Uchwała Nr XV/152/2000 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego i wartości jednego punktu w złotych dla pracowników obsługi Publicznych Przedszkoli Gminy Czarnków, z dnia 01.02.2000 roku.

Uchwała Nr XVI/153/2000 w sprawie zmiany budżetu na 2000 rok, z dnia 29.03.2000 roku.

Uchwała Nr XVI/154/2000 w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr XXV/223/97 Rady Gminy Czarnków z dnia 3 kwietnia 1997 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Czarnkowie, z dnia 29.03.2000 roku.

Uchwała Nr XVI/155/2000 w sprawie ustalenia procentowej ilości ścieków w odniesieniu do ilości zużytej wody według licznika zużycia wody na obszarze Gminy Czarnków, z dnia 29.03.2000 roku.

Uchwała Nr XVI/156/2000 w sprawie uchylenia Uchwały Nr IV/44/92 z dnia 27.08.1992 r. w sprawie ustalenia opłat za miejsca grzebalne na cmentarzach komunalnych Gminy Czarnków i Uchwały Nr VI/47/95 z dnia 28.09.1995 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania z domów przedpogrzebowych na cmentarzach komunalnych Gminy Czarnków, z dnia 29.03.2000 roku.

Uchwała Nr XVI/157/2000 w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr III/18/98 Rady Gminy Czarnków z dnia 9 grudnia 1998 roku powołania Gminnej Komisji do spraw Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, z dnia 29.03.2000 roku.

Uchwała Nr XVII/158/2000 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Gminy Czarnków za rok 1999, z dnia 19.04.2000 roku.

Uchwała Nr XVII/159/2000 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2000 rok, z dnia 19.04.2000 roku.

Uchwała Nr XVII/160/2000 w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr XII/124/99 Rady Gminy Czarnków z dnia 23 listopada 1999 r. w sprawie przystąpienia Gminy Czarnków do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Nadnoteckich, z dnia 19.04.2000 roku.

Uchwała Nr XVII/161/2000 w sprawie wytypowania do sprzedaży i określenia przeznaczenia nieruchomości stanowiącej zasób gminny Gminy Czarnków na zasadzie pierwszeństwa nabycia, z dnia 19.04.2000 roku.

Uchwała Nr XVII/162/2000 w sprawie wytypowania do sprzedaży i określenia przeznaczenia nieruchomości stanowiącej zasób gminny Gminy Czarnków, z dnia 19.04.2000 roku.

Uchwała Nr XVII/163/2000 w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr V/42/99 Rady Gminy Czarnków z dnia 3 marca 1999 roku w sprawie założenia gimnazjum w Gębicach Gmina Czarnków, z dnia 19.04.2000 roku.

Uchwała Nr XVII/164/2000 w sprawie założenia Publicznego Gimnazjum w Romanowie Dolnym Gmina Czarnków, z dnia 19.04.2000 roku.

Uchwała Nr XVII/165/2000 w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XVI/155/2000 z dnia 29 marca 2000 r. w sprawie ustalenia procentowej ilości ścieków w odniesieniu do ilości zużycia wody według licznika zużycia wody na obszarze Gminy Czarnków, z dnia 19.04.2000 roku.

Uchwała Nr XVIII/166/2000 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2000 rok, z dnia 09.06.2000 roku.

Uchwała Nr XVIII/167/2000 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Czarnków na obszarze wsi Śmieszkowo, Walkowice i Brzeźno, z dnia 09.06.2000 roku.

Uchwała Nr XVIII/168/2000 w sprawie kaucji zabezpieczającej pokrycie należności z tytułu najmu lokalu mieszkalnego, z dnia 09.06.2000 roku.

Uchwała Nr XVIII/169/2000 w sprawie powołania komisji konkursowej, z dnia 09.06.2000 roku.

Uchwała Nr XVIII/170/2000 w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola w Mikołajewie, z dnia 09.06.2000 roku.

Uchwała Nr XVIII/171/2000 w sprawie powołania komisji konkursowej, z dnia 09.06.2000 roku.

Uchwała Nr XVIII/172/2000 w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Gimnazjum w Romanowie Dolnym, z dnia 09.06.2000 roku.

Uchwała Nr XVIII/173/2000 w sprawie nieodpłatnego nabycia w zasoby komunalne Gminy Czarnków gruntu położonego na terenie wsi Gębice od Spółdzielni Mieszkaniowej w Gębicach, z dnia 09.06.2000 roku.

Uchwała Nr XVIII/174/2000 w sprawie ustalenia nabycia nieruchomości gruntowej na mienie komunalne Gminy Czarnków, z dnia 09.06.2000 roku.

Uchwała Nr XIX/175/2000 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Czarnków na lata 2001 – 2010, z dnia 31.08.2000 roku.

Uchwała Nr XIX/176/2000 w sprawie regulaminu wynagradzania i przyznawania dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach, przedszkolach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Czarnków, z dnia 31.08.2000 roku.

Uchwała Nr XIX/177/2000 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2000 rok, z dnia 31.08.2000 roku.

Uchwała Nr XIX/178/2000 w sprawie wyrażenia woli przynależności do Powiatu Czarnkowsko – Trzcianeckiego, z dnia 31.08.2000 roku.

Uchwała Nr XIX/179/2000 w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr IV/22/91 w sprawie powołania Gminnego Zakładu Usług Wodnych i Melioracyjnych w Czarnkowie, z dnia 31.08.2000 roku.

Uchwała Nr XIX/180/2000 w sprawie zmian uchwały Rady Gminy Czarnków Nr XVIII/168/2000 z dnia 9 czerwca 2000 roku dotyczącej kaucji zabezpieczającej pokrycie należności z tytułu najmu lokalu mieszkalnego, z dnia 31.08.2000 roku.

Uchwała Nr XIX/181/2000 w sprawie wytypowania do zbycia lokali mieszkalnych z zasobów komunalnych Gminy Czarnków, z dnia 31.08.2000 roku.

Uchwała Nr XIX/182/2000 w sprawie nieodpłatnego nabycia od Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa Oddział Terenowy w Poznaniu Filia w Pile nieruchomości gruntowych w zasoby komunalne Gminy Czarnków, z dnia 31.08.2000 roku.

Uchwała Nr XIX/183/2000 w sprawie nieodpłatnego przekazania na rzecz Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Czarnkowie gruntów stanowiących mienie komunalne Gminy Czarnków, położonych na terenie wsi Sarbka, z dnia 31.08.2000 roku.

Uchwała Nr XIX/184/2000 w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiących zasób gminny Gminy Czarnków w drodze bezprzetargowej, z dnia 31.08.2000 roku.

Uchwała Nr XIX/185/2000 w sprawie wytypowania do sprzedaży i określenia przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiących zasób gminny Gminy Czarnków, z dnia 31.08.2000 roku.

Uchwała Nr XIX/186/2000 w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości gruntowych w zasoby komunalne Gminy Czarnków, z dnia 31.08.2000 roku.

Uchwała Nr XIX/187/2000 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Czarnków na obszarze wsi Brzeźno, z dnia 31.08.2000 roku.

Uchwała Nr XIX/188/2000 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego i wartości punktu w złotych dla pracowników obsługi Publicznych Przedszkoli, Szkół Podstawowych i Publicznych Gimnazjów Gminy Czarnków, z dnia 31.08.2000 roku.

Uchwała Nr XIX/189/2000 w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XX/168/96 Rady Gminy Czarnków z dnia 20 sierpnia 1996 roku w sprawie opłat za świadczenia prowadzonych przez Gminę Przedszkoli Publicznych, z dnia 31.08.2000 roku.

Uchwała Nr XIX/190/2000 w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXII/199/96 Rady Gminy Czarnków z dnia 12 grudnia 1996 r. w sprawie opłat za świadczenia świetlic szkolnych – dożywianie, z dnia 31.08.2000 roku.

Uchwała Nr XIX/191/2000 w sprawie określenia zasad i wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Gminy Czarnków, z dnia 31.08.2000 roku.

Uchwała Nr XIX/192/2000 w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego dla Przewodniczącego Zarządu Wójta Gminy Czarnków, z dnia 31.08. 2000 roku.

Uchwała Nr XX/193/2000 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2000 rok, z dnia 29.09.2000 roku.

Uchwała Nr XX/194/2000 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, z dnia 29.09.2000 roku.

Uchwała Nr XX/195/2000 w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, z dnia 29.09.2000 roku.

Uchwała Nr XX/196/2000 w sprawie wytypowania do sprzedaży i określenia przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiących zasób gminny Gminy Czarnków, z dnia 29.09.2000 roku.

Uchwała Nr XX/197/2000 w sprawie wytypowania do zbycia lokali mieszkalnych oraz lokalu użytkowego z zasobów komunalnych Gminy Czarnków, z dnia 29.09.2000 roku.

Uchwała Nr XX/198/2000 w sprawie zamiany nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Czarnków na nieruchomości stanowiące własność osób fizycznych, położonych na terenie wsi Romanowo Górne, z dnia 29.09.2000 roku.

Uchwała Nr XX/199/2000 w sprawie zamiany nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Czarnków na nieruchomość stanowiącą własność P-H-U Spółka z o.o. “ROL-BIG” z siedzibą w Brzeźnie położonych na terenie wsi Białężyn, z dnia 29.09.2000 roku.

Uchwała Nr XX/200/2000 w sprawie stwierdzenia uchylenia Uchwał Rady Gminy Czarnków : Nr XXXI/293/98 z dnia 4 marca 1998 roku w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu lokali mieszkalnych ich najemcom lub dzierżawcom i Nr XXXI/292/98 z dnia 4 marca 1998 roku w sprawie zwolnienia z obowiązku zbywania w drodze przetargu nieruchomości z zasobu gminnego, z dnia 29.09.2000 roku.

Uchwała Nr XX/201/2000 w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Rady Gminy Czarnków Nr XXXI/295/98 z dnia 4 marca 1998 roku w sprawie zastosowania umownych stawek oprocentowania za nie spłacone części ceny w przypadku jej rozłożenia na raty przy sprzedaży bezprzetargowej, z dnia 29.09.2000 roku.

Uchwała Nr XX/202/2000 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Czarnków na obszarze wsi Śmieszkowo, z dnia 29.09.2000 roku.

Uchwała Nr XX/203/2000 w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Czarnków na obszarze wsi Zofiowo dla terenu zabudowy zagrodowej z dopuszczeniem nieuciążliwych usług, z dnia 29.09.2000 roku.

Uchwała Nr XX/204/2000 w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Czarnków na obszarze wsi Brzeźno, z dnia 29.09.2000 roku.

Uchwała Nr XX/205/2000 w sprawie przystąpienia do stowarzyszenia o nazwie Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej, z dnia 29.09.2000 roku.

Uchwała Nr XXI/206/2000 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2000 rok, z dnia 30.10.2000 roku.

Uchwała Nr XXI/207/2000 w sprawie zmiany do Uchwały Rady Gminy Czarnków Nr X/97/99 z dnia 31 sierpnia 1999 r., zmienionej Uchwałą Rady Gminy Czarnków Nr XII/114/99 z dnia 23 listopada 1999 r. w sprawie określenia procedury uchwalania budżetu, z dnia 30.10.2000 roku.

Uchwała Nr XXI/208/2000 w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości gruntowych w zasoby komunalne Gminy Czarnków, z dnia 30.10.2000 roku.

Uchwała Nr XXI/209/2000 w sprawie wytypowania do zbycia lokali mieszkalnych z zasobów komunalnych Gminy Czarnków, z dnia 30.10.2000 roku.

Uchwała Nr XXI/210/2000 w sprawie wytypowania do sprzedaży i określenia przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej zasób gminny Gminy Czarnków, z dnia 30.10.2000 roku.

Uchwała Nr XXII/211/2000 w sprawie stawek podatku od nieruchomości na rok 2001 oraz wynagrodzenia za inkaso łącznego zobowiązania pieniężnego z dnia 13.12.2000 roku.

Uchwała Nr XXII/212/2000 w sprawie stawek podatku od posiadania psów, z dnia 13.12.2000 roku.

Uchwała Nr XXII/213/2000 w sprawie stawek podatku od środków transportowych na rok 2001, z dnia 13.12.2000 roku.

Uchwała Nr XXII/214/2000 w sprawie ustalenia diet dla Sołtysów, z dnia 13.12.2000 roku.

Uchwała Nr XXII/215/2000 w sprawie wysokości opłat za znakowanie zwierząt i wystawianie świadectw miejsca pochodzenia zwierząt, z dnia 13.12.2000 roku.

Uchwała Nr XXII/216/2000 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Czarnków, z dnia 13.12.2000 roku.

Uchwała Nr XXII/217/2000 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2000 rok, z dnia 13.12.2000 roku.

Uchwała Nr XXII/218/2000 w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminnego Zakładu Usług Wodnych i Melioracyjnych w Czarnkowie, z dnia 13.12.2000 roku.

Uchwała Nr XXII/219/2000 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Czarnków na obszarze wsi Pianówka, obręb Góra, z dnia 13.12.2000 roku.

Uchwała Nr XXII/220/2000 w sprawie wytypowania do sprzedaży i określenia przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiących zasób gminny Gminy Czarnków, z dnia 13.12.2000 roku.

Uchwała Nr XXII/221/2000 w sprawie zmiany granic administracyjnych obrębu wsi Śmieszkowo – Brzeźno, z dnia 13.12.2000 roku.

Uchwała Nr XXII/222/2000 w sprawie uznania za użytek ekologiczny gruntów położonych w obrębie wsi Jędrzejewo – oddziały leśne o numerach 252a, 252b, 252d, z dnia 13.12.2000 roku.

Uchwała Nr XXIII/223/2000 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2000 rok, z dnia 28.12.2000 roku.

Uchwała Nr XXIII/224/2000 w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej na rok 2001, z dnia 28.12.2000 roku.

Uchwała Nr XXIII/225/2000 w sprawie zmiany załącznika 1 i 2 do Uchwały Rady Gminy Czarnków Nr XXII/211/2000 z dnia 13 grudnia 2000 r. w sprawie : stawek podatku od nieruchomości na rok 2001 oraz wynagrodzenia za inkaso łącznego zobowiązania pieniężnego, z dnia 28.12.2000 roku.

Uchwała Nr XXIII/226/2000 w sprawie opłaty administracyjnej za czynności urzędowe, z dnia 28.12.2000 roku.

Uchwała Nr XXIII/227/2000 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2001 rok, z dnia 28.12.2000 roku.

Uchwała Nr XXIII/228/2000 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na 2001 rok, z dnia 28.12.2000 roku.

Uchwała Nr XXIII/229/2000 w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy na 2001 rok, z dnia 28.12.2000 roku.

Uchwała Nr XXIII/230/2000 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Zarządu Gminy Czarnków na 2001 rok, z dnia 28.12.2000 roku.

Uchwała Nr XXIII/231/2000 w sprawie zmian w Regulaminie wynagradzania i przyznawania dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach, przedszkolach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Czarnków stanowiącym Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/176/2000 Rady Gminy Czarnków z dnia 31 sierpnia 2000 r., z dnia 28.12.2000 roku.

Uchwała Nr XXIII/232/2000 w sprawie ustalenia stawek czynszu regulowanego za lokale mieszkalne na terenie gminy Czarnków, z dnia 28.12.2000 roku.

Uchwała Nr XXIII/233/2000 w sprawie uznania za użytek ekologiczny gruntów położonych w obrębie wsi Góra – działka o numerze geodezyjnym 21AI. – oddział leśny o numerze 21Aa, z dnia 28.12.2000 roku.

Uchwała Nr XXIII/234/2000 w sprawie wyrażenia opinii potwierdzającej celowość realizacji i dofinansowania budowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Gębicach, z dnia 28.12.2000 roku.

Uchwała Nr XXIV/235/01 w sprawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Czarnków, z dnia 28.02.2001 roku.

Uchwała Nr XXIV/236/01 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2001 rok, z dnia 28.02.2001 roku.

Uchwała Nr XXIV/237/01 w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XXV/223/97 Rady Gminy Czarnków z dnia 3 kwietnia 1997 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Czarnkowie, z dnia 28.02.2001 roku.

Uchwała Nr XXIV/238/01 w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr IV/16/94 Rady Gminy Czarnków z dnia 26 sierpnia 1994 roku w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej, z dnia 28.02.2001 roku.

Uchwała Nr XXIV/239/01 w sprawie wydania opinii dotyczącej zmiany granicy Gminy Czarnków polegającej na włączeniu do wsi Mikołajewo obszaru działki Nr 852 o powierzchni 3,54 ha z terenu Gminy Wieleń, z dnia 28.02.2001 roku.

Uchwała Nr XXIV/240/01 w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Filialnej w Brzeźnie Gmina Czarnków, z dnia 28.02.2001 roku.

Uchwała Nr XXIV/241/01 w sprawie zmian w Regulaminie wynagradzania i przyznawania dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach, przedszkolach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Czarnków stanowiącym Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/176/2000 Rady Gminy Czarnków z dnia 31 sierpnia 2000 r., z dnia 28.02.2001 roku.

Uchwała Nr XXIV/242/01 w sprawie wytypowania do sprzedaży i określenia przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiących zasób gminny Gminy Czarnków, z dnia 28.02.2001 roku.

Uchwała Nr XXIV/243/01 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Czarnków na obszarze wsi Śmieszkowo, z dnia 28.02.2001 roku.

Uchwała Nr XXV/244/01 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Gminy Czarnków za rok 2000, z dnia 18.04.2001 roku.

Uchwała Nr XXV/245/01 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2001 rok, z dnia 18.04.2001 roku.

Uchwała Nr XXV/246/01 w sprawie wytypowania do sprzedaży i określenia przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiących zasób gminny Gminy Czarnków, z dnia 18.04.2001 roku.

Uchwała Nr XXV/247/01 w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiących zasób gminny Gminy Czarnków w drodze bezprzetargowej, z dnia 18.04.2001 roku.

Uchwała Nr XXVI/248/01 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2001 rok, z dnia 15.06.2001 roku.

Uchwała Nr XXVI/249/01 w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/149/2000 Rady Gminy Czarnków z dnia 1 lutego 2000 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego i wartości jednego punktu w złotych dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnkowie, z dnia 15.06.2001 roku.

Uchwała Nr XXVI/250/01 w sprawie upoważnienia dla Zarządu Gminy Czarnków do powoływania Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego, z dnia 15.06.2001 roku.

Uchwała Nr XXVI/251/01 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego i wartości jednego punktu w złotych dla pracowników obsługi Publicznych Przedszkoli, Szkół Podstawowych i Publicznych Gimnazjów Gminy Czarnków, z dnia 15.06.2001 roku.

Uchwała Nr XXVI/252/01 w sprawie likwidacji Szkoły Filialnej w Brzeźnie Gmina Czarnków, z dnia 15.06.2001 roku.

Uchwała Nr XXVI/253/01 w sprawie protestu do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Czarnków na obszarze wsi Śmieszkowo, z dnia 15.06.2001 roku.

Uchwała Nr XXVI/254/01 w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Czarnków na obszarze wsi Brzeźno, Śmieszkowo, Walkowice, z dnia 15.06.2001 roku.

Uchwała Nr XXVI/255/01 w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie wsi Radolinek w zasoby komunalne Gminy Czarnków, z dnia 15.06.2001 roku.

Uchwała Nr XXVI/256/01 w sprawie wytypowania do sprzedaży i określenia przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej zasób gminny Gminy Czarnków, z dnia 15.06.2001 roku.

Uchwała Nr XXVI/257/01 w sprawie wytypowania do sprzedaży i określenia przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości zabudowanych stanowiących zasób gminny Gminy Czarnków, z dnia 15.06.2001 roku.

Uchwała Nr XXVI/258/01 w sprawie przejęcia na mienie komunalne Gminy Czarnków części nieruchomości wraz z częścią ułamkową budynku administracyjnego będącego siedzibą władz Urzędu Gminy Czarnków, z dnia 15.06.2001 roku.

Uchwała Nr XXVII/259/01 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2001 rok, z dnia 29.08.2001 roku.

Uchwała Nr XXVII/260/01 w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XVII/124/96 Rady Gminy Czarnków z dnia 15 lutego 1996 roku w sprawie Statutu Gminy Czarnków, z dnia 29.08.2001 roku.

Uchwała Nr XXVII/261/01 w sprawie ustalenia stawki opłaty administracyjnej za sporządzenie testamentu, z dnia 29.08.2001 roku.

Uchwała Nr XXVII/262/01 w sprawie rozwiązania Gminnej Komisji do spraw Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, z dnia 29.08.2001 roku.

Uchwała Nr XXVII/263/01 w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr II/10/98 Rady Gminy Czarnków z dnia 18 listopada 1998 roku, z dnia 29.08.2001 roku.

Uchwała Nr XXVII/264/01 w sprawie opłat za wypisy i wyrysy z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, z dnia 29.08.2001 roku.

Uchwała Nr XXVII/265/01 w sprawie zmian w Regulaminie wynagradzania i przyznawania dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach, przedszkolach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Czarnków stanowiącym Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/176/2000 Rady Gminy Czarnków z dnia 31 sierpnia 2000 r., z dnia 29.08.2001 roku.

Uchwała Nr XXVII/266/01 w sprawie zmiany Uchwały Nr V/45/99 Rady Gminy Czarnków w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Gębicach, z dnia 29.08.2001 roku.

Uchwała Nr XXVII/267/01 w sprawie wytypowania do sprzedaży i określenia przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiących zasób gminny Gminy Czarnków, z dnia 29.08.2001 roku.

Uchwała Nr XXVII/268/01 w sprawie zamiany nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Czarnków na nieruchomość stanowiącą własność osoby fizycznej, położonych na terenie wsi Gębice, z dnia 29.08.2001 roku.

Uchwała Nr XXVII/269/01 w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego gminy Czarnków na obszarze wsi Śmieszkowo, z dnia 29.08.2001 roku.

Uchwała Nr XXVIII/270/01 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2001 rok, z dnia 26.10.2001 roku.

Uchwała Nr XXVIII/271/01 w sprawie zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych, z dnia 26.10.2001 roku.

Uchwała Nr XXVIII/272/01 w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XVII/124/96 Rady Gminy Czarnków z dnia 15 lutego 1996 roku w sprawie Statutu Gminy Czarnków, z dnia 26.10.2001 roku.

Uchwała Nr XXVIII/273/01 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/266/01 Rady Gminy Czarnków z dnia 29 sierpnia 2001 r., z dnia 26.10.2001 roku.

Uchwała Nr XXVIII/274/01 w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiących zasób gminny Gminy Czarnków w drodze bezprzetargowej, z dnia 26.10.2001 roku.

Uchwała Nr XXVIII/275/01 w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących zasób gminny Gminy Czarnków, na rzecz ich najemców, z dnia 26.10.2001 roku.

Uchwała Nr XXVIII/276/01 w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Czarnków na obszarze wsi Śmieszkowo (działki nr 87/3 i 87/4), z dnia 26.10.2001 roku.

Uchwała Nr XXVIII/277/01 w sprawie zasad wynagradzania członków Gminnej Komisji do spraw Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Czarnkowie, z dnia 26.10.2001 roku.

Uchwała Nr XXIX/278/01 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2001 rok, z dnia 28.11.2001 roku.

Uchwała Nr XXIX/279/01 w sprawie stawek podatku od nieruchomości na rok 2002 oraz wynagrodzenia za inkaso podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości, z dnia 28.11.2001 roku.

Uchwała Nr XXIX/280/01 w sprawie podatku rolnego na rok 2002, z dnia 28.11.2001 roku.

Uchwała Nr XXIX/281/01 w sprawie ustalenia zasad zawierania umów dzierżawy na budynki i lokale użytkowe związane z działalnością gospodarczą oraz najem lokali niemieszkalnych niezwiązanych z działalnością gospodarczą w zasobach komunalnych Gminy Czarnków, z dnia 28.11.2001 roku.

Uchwała Nr XXIX/282/01 w sprawie stawek podatku od posiadania psów na rok 2002, z dnia 28.11.2001 roku.

Uchwała Nr XXIX/283/01 w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych, z dnia 28.11.2001 roku.

Uchwała Nr XXIX/284/01 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, z dnia 28.11.2001 roku.

Uchwała Nr XXIX/285/01 w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej, z dnia 28.11.2001 roku.

Uchwała Nr XXIX/286/01 w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży, zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych, warunków ich sprzedaży, podawania i spożywania, zasad wydawania i cofania zezwoleń oraz kontroli przestrzegania zasad obrotu tymi napojami na terenie Gminy Czarnków, z dnia 28.11.2001 roku.

Uchwała Nr XXIX/287/01 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2002, z dnia 28.11.2001 roku.

Uchwała Nr XXIX/288/01 w sprawie zasad zwrotu wydatków przeznaczonych na świadczenia przyznawane w ramach zadań własnych gminy Czarnków w odniesieniu do żywienia dzieci w publicznych szkołach podstawowych i gimnazjach, z dnia 28.11.2001 roku.

Uchwała Nr XXIX/289/01 w sprawie zasad zwrotu wydatków przeznaczonych na świadczenia przyznawane w ramach zadań własnych gminy w odniesieniu do żywienia dzieci w Publicznych Przedszkolach prowadzonych przez Gminę Czarnków, z dnia 28.11.2001 roku.

Uchwała Nr XXIX/290/01 w sprawie zamiaru przedłużenia funkcjonowania Zespołu Szkół w Kuźnicy Czarnkowskiej, z dnia 28.11.2001 roku.

Uchwała Nr XXIX/291/01 w sprawie zamiaru przedłużenia funkcjonowania Zespołu Szkół w Jędrzejewie, z dnia 28.11.2001 roku.

Uchwała Nr XXIX/292/01 w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Czarnków, z dnia 28.11.2001 roku.

Uchwała Nr XXIX/293/01 w sprawie ustalenia zasad polityki czynszowej, z dnia 28.11.2001 roku.

Uchwała Nr XXIX/294/01 w sprawie kaucji zabezpieczającej pokrycie należności z tytułu najmu lokalu mieszkalnego, z dnia 28.11.2001 roku.

Uchwała Nr XXIX/295/01 w sprawie ustalenia wysokości bonifikaty od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności, jeżeli nieruchomość wykorzystywana jest na cele mieszkaniowe, z dnia 28.11.2001 roku.

Uchwała Nr XXIX/296/01 w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie wsi Kuźnica Czarnkowska w zasoby komunalne Gminy Czarnków, z dnia 28.11.2001 roku.

Uchwała Nr XXIX/297/01 w sprawie zamiany nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Czarnków na nieruchomość stanowiącą własność osoby fizycznej, położonych na terenie wsi Kuźnica Czarnkowska, z dnia 28.11.2001 roku.

Uchwała Nr XXIX/298/01 w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Czarnków na obszarze wsi Brzeźno, z dnia 28.11.2001 roku.

Uchwała Nr XXIX/299/01 w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/118/99 Rady Gminy Czarnków z dnia 23.11.1999 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego i wartości jednego punktu w złotych dla pracowników Gminnego Zakładu Usług Wodnych i Melioracyjnych w Czarnkowie, z dnia 28.11.2001 roku.

Uchwała Nr XXIX/300/01 w sprawie upoważnienia Zarządu Gminy Czarnków do ustalania cen i opłat za świadczone usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, z dnia 28.11.2001 roku.

Uchwała Nr XXIX/301/01 w sprawie ustalenia stawki za 1 m3 wody, obowiązującej na terenie działalności Gminnego Zakładu Usług Wodnych i Melioracyjnych w Czarnkowie oraz ustalenia stawki za zrzut 1 m3 ścieków dla oczyszczalni ścieków w Brzeźnie i Stajkowie, z dnia 28.11.2001 roku.

Uchwała Nr XXIX/302/01 w sprawie ustalenia procentowej ilości ścieków w odniesieniu do ilości zużytej wody według licznika zużycia wody na obszarze Gminy Czarnków, z dnia 28.11.2001 roku.

Uchwała Nr XXX/303/01 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2001 rok, z dnia 14.12.2001 roku.

Uchwała Nr XXX/304/01 w sprawie zmiany brzmienia § 1 uchwały Rady Gminy Czarnków Nr XXIX/285/01 z dnia 28 listopada 2001 r., z dnia 14.12.2001 roku.

Uchwała Nr XXX/305/01 w sprawie zmiany brzmienia § 2 uchwały Rady Gminy Czarnków Nr XXVIII/271/01 z dnia 26 października 2001 r., z dnia 14.12.2001 roku.

Uchwała Nr XXX/306/01 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2002, z dnia 14.12.2001 roku.

Uchwała Nr XXX/307/01 w sprawie uchwalenia “Programu Ochrony Środowiska” – dla Gminy Czarnków, z dnia 14.12.2001 roku.

Uchwała Nr XXXI/308/01 w sprawie utworzenia Biblioteki Publicznej Gminy Czarnków, z dnia 28.12.2001 roku.

Uchwała Nr XXXI/309/01 w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Kultury, z dnia 28.12.2001 roku.

Uchwała Nr XXXI/310/01 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2001 rok, z dnia 28.12.2001 roku.

Uchwała Nr XXXI/311/01 w sprawie uchwalenia planu pracy stałych Komisji Rady Gminy Czarnków na 2002 rok, z dnia 28.12.2001 roku.

Uchwała Nr XXXI/312/01 w sprawie uchwalenia planu pracy Zarządu Gminy Czarnków na 2002 rok, z dnia 28.12.2001 roku.

Uchwała Nr XXXI/313/01 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Czarnków na 2002 rok, z dnia 28.12.2001 roku.

Uchwała Nr XXXI/314/01 w sprawie przedłużenia funkcjonowania Zespołu Szkół w Kuźnicy Czarnkowskiej, z dnia 28.12.2001 roku.

Uchwała Nr XXXI/315/01 w sprawie przedłużenia funkcjonowania Zespołu Szkół w Jędrzejewie, z dnia 28.12.2001 roku.

Uchwała Nr XXXI/316/01 w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XIX/192/2000 Rady Gminy Czarnków z dnia 31 sierpnia 2000 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego dla Przewodniczącego Zarządu – Wójta Gminy Czarnków, z dnia 28.12.2001 roku.

Uchwała Nr XXXII/317/02 w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2002, z dnia 12.03.2002 roku.

Uchwała Nr XXXII/318/02 w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Czarnków Nr XXIII/226/2000 z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie : opłaty administracyjnej za czynności urzędowe, z dnia 12.03.2002 roku.

Uchwała Nr XXXII/319/02 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/288/01 Rady Gminy Czarnków z dnia 28 listopada 2001 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków przeznaczonych na świadczenia przyznawane w ramach zadań własnych gminy Czarnków w odniesieniu do żywienia dzieci w publicznych szkołach podstawowych i gimnazjach, z dnia 12.03.2002 roku.

Uchwała Nr XXXII/320/02 w sprawie zmian w Regulaminie wynagradzania i przyznawania dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach, przedszkolach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Czarnków stanowiącym Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/176/2000 Rady Gminy Czarnków z dnia 31 sierpnia 2000 r., z dnia 12.03.2002 roku.

Uchwała Nr XXXII/321/02 w sprawie zmiany charakteru użytkowania gruntu z rolnego na leśny, z dnia 12.03.2002 roku.

Uchwała Nr XXXII/322/02 w sprawie uchwalenia Planu gospodarki odpadami – dla Gminy Czarnków, z dnia 12.03.2002 roku.

Uchwała Nr XXXII/323/02 w sprawie wytypowania i określenia przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej zasób gminny Gminy Czarnków, z dnia 12.03.2002 roku.

Uchwała Nr XXXII/324/02 w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie wsi Kuźnica Czarnkowska w zasoby komunalne Gminy Czarnków, z dnia 12.03.2002 roku.

Uchwała Nr XXXII/325/02 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Czarnków na obszarze wsi Brzeźno, z dnia 12.03.2002 roku.

Uchwała Nr XXXII/326/02 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Czarnków na obszarze wsi Brzeźno, z dnia 12.03.2002 roku.

Uchwała Nr XXXII/327/02 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Czarnków na obszarze wsi Brzeźno, z dnia 12.03.2002 roku.

Uchwała Nr XXXII/328/02 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Czarnków na obszarze wsi Śmieszkowo, z dnia 12.03.2002 roku.

Uchwała Nr XXXII/329/02 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Czarnków na obszarze wsi Walkowice, z dnia 12.03.2002 roku.

Uchwała Nr XXXIII/330/02 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Gminy Czarnków za rok 2001, z dnia 23.04.2002 roku.

Uchwała Nr XXXIII/331/02 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2002 rok, z dnia 23.04.2002 roku.

Uchwała Nr XXXIII/332/02 w sprawie nadania Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnkowie, z dnia 23.04.2002 roku.

Uchwała Nr XXXIII/333 /02 w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnkowie do wydawania decyzji administracyjnych w zakresie wykonywania zadań własnych gminy, z dnia 23.04.2002 roku.

Uchwała Nr XXXIII/334/02 w sprawie ustalenia nabycia nieruchomości gruntowych, w zasoby komunalne Gminy Czarnków, z dnia 23.04.2002 roku.

Uchwała Nr XXXIII/335/02 w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiących zasób gminny Gminy Czarnków w drodze bezprzetargowej, z dnia 23.04.2002 roku.

Uchwała Nr XXXIV/336/02 w sprawie banku do obsługi rachunku budżetu gminy Czarnków, z dnia 28.06.2002 roku.

Uchwała Nr XXXIV/337/02 w sprawie udzielenia pomocy finansowej, z dnia 28.06.2002 roku.

Uchwała Nr XXXIV/338/02 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2002 rok, z dnia 28.06.2002 roku.

Uchwała Nr XXXIV/339/02 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Czarnków na obszarze wsi Śmieszkowo i Białężyn, z dnia 28.06.2002 roku.

Uchwała Nr XXXIV/340/02 w sprawie podziału Gminy Czarnków na okręgi wyborcze, ich granice i numery oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu, z dnia 28.06.2002 roku.

Uchwała Nr XXXIV/341/02 w sprawie wyrażenia pozytywnej opinii połączenia Gminy Czarnków w jeden okręg wyborczy z Gminą Połajewo i Gminą Lubasz do przeprowadzenia wyborów do rady Powiatu Czarnkowsko – Trzcianeckiego, z dnia 28.06.2002 roku.

Uchwała Nr XXXIV/342/02 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczyciela pełniącego obowiązki pedagoga szkolnego, z dnia 28.06.2002 roku.

Uchwała Nr XXXIV/343/02 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu z budżetu Gminy Czarnków, z dnia 28.06.2002 roku.

Uchwała Nr XXXIV/344/02 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Czarnkowsko – Trzcianeckiemu z budżetu Gminy Czarnków, z dnia 28.06.2002 roku.

Uchwała Nr XXXIV/345/02 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Czarnkowsko – Trzcianeckiemu z budżetu Gminy Czarnków, z dnia 28.06.2002 roku.

Uchwała Nr XXXIV/346/02 w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiących zasób gminny Gminy Czarnków w drodze bezprzetargowej, z dnia 28.06.2002 roku.

Uchwała Nr XXXIV/347/02 w sprawie wytypowania do sprzedaży i określenia formy sprzedaży nieruchomości stanowiącej zasób gminny Gminy Czarnków, z dnia 28.06.2002 roku.

Uchwała Nr XXXV/348/02 w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2002, z dnia 09.08.2002 roku.

Uchwała Nr XXXV/349/02 w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania na obszarze Gminy Czarnków, z dnia 09.08.2002 roku.

Uchwała Nr XXXV/350/02 w sprawie zmian w Regulaminie wynagradzania i przyznawania dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach, przedszkolach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Czarnków stanowiącym Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/176/2000 Rady Gminy Czarnków z dnia 31 sierpnia 2000 r, z dnia 09.08.2002 roku.

Uchwała Nr XXXV/351/02 w sprawie ustalenia nieodpłatnego nabycia nieruchomości gruntowej w zasoby komunalne Gminy Czarnków, z dnia 09.08.2002 roku.

Uchwała Nr XXXV/352/02 w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiących zasób gminny Gminy Czarnków w drodze bezprzetargowej, z dnia 09.08.2002 roku.

Uchwała Nr XXXV/353/02 w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiących zasób gminny Gminy Czarnków w drodze bezprzetargowej, z dnia 09.08.2002 roku.

Uchwała Nr XXXV/354/02 w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego z dnia 09.08.2002 roku.

Uchwała Nr XXXV/355/02 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, z dnia 09.08.2002 roku.

Uchwała Nr XXXVI/356/02 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2002 rok, z dnia 11.09.2002 roku.

Uchwała Nr XXXVI/357/02 w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XIX/175/2000 Rady Gminy Czarnków z dnia 31 sierpnia 2000 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Czarnków na lata 2001 – 2010, z dnia 11.09.2002 roku.

Uchwała Nr XXXVI/358/02 w sprawie wieloletniego programu inwestycyjnego, z dnia 11.09.2002 roku.

Uchwała Nr XXXVI/359/02 w sprawie przyjęcia do realizacji w roku 2003 zadania pod nazwą “Budowa zewnętrznej sieci wodociągowej z przyłączami dla wsi Gajewo, Bukowiec – etap II i III” przy współudziale środków z funduszu Sapard, z dnia 11.09.2002 roku.

Uchwała Nr XXXVI/360/02 w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie działania Gminnego Zakładu Usług Wodnych i Melioracyjnych, z dnia 11.09.2002 roku.

Uchwała Nr XXXVI/361/02 w sprawie wytypowania do sprzedaży i określenia formy sprzedaży nieruchomości stanowiącej zasób gminny Gminy Czarnków, z dnia 11.09.2002 roku.

Uchwała Nr XXXVII/362/02 w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2002, z dnia 10.10.2002 roku.

Uchwała Nr XXXVII/363/02 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiej Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, z dnia 10.10.2002 roku.

Uchwała Nr XXXVII/364/02 w sprawie przyjęcia wyników oceny zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy Czarnków, z dnia 10.10.2002 roku.

Uchwała Nr XXXVII/365/02 w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Czarnków, z dnia 10.10.2002 roku.

Uchwała Nr XXXVII/366/02 w sprawie zmiany charakteru użytkowania gruntu z rolnego na leśny, z dnia 10.10.2002 roku.

Uchwała Nr XXXVII/367/02 w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiących zasób gminny Gminy Czarnków w drodze bezprzetargowej, z dnia 10.10.2002 roku.

Uchwała Nr XXXVII/368/02 w sprawie wytypowania do sprzedaży i określenia przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej zasób gminny Gminy Czarnków, z dnia 10.10.2002 roku.

Uchwała Nr XXXVII/369/02 w sprawie wytypowania do sprzedaży i określenia formy sprzedaży nieruchomości stanowiących zasób gminny Gminy Czarnków, z dnia 10.10.2002 roku.

  
Data wytworzenia informacji: 15.09.2003 14:11:19
Osoba wprowadzająca informację: -
Data ostatniej modyfikacji: 03.04.2019 11:22:07
Data publikacji informacji: od 15.09.2003 14:11:19
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany Opis zmiany
03.04.2019 11:22:07 emilia_sm edycja strony
23.10.2003 14:45:19 - edycja strony
15.09.2003 14:11:19 - strona została dodana