BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Orzekanie o konieczności sprawowania przez osobę podlegającą obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny

orzekanie o konieczności sprawowania przez osobę podlegającą obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny

Wydział/Jednostka prowadząca

Stanowisko ds. wojskowych i obrony Cywilnej

Wymagane dokumenty

Wnioskodawca (osoba podlegająca obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej lub członek jej rodziny) winien złożyć wypełniony formularz (druk) podania oraz załączyć:

-orzeczenie o inwalidztwie członków rodziny wymagających opieki,

-kserokopię dokumentu urzędowego stwierdzającego datę urodzenia osoby wymagającej opieki (w przypadku osób, które nie ukończyły 16 roku życia lub ukończyły 75 rok życia,

-oświadczenie osoby wymagającej opieki o konieczności sprawowania tej opieki,

-prawomocne orzeczenie sądu o obowiązku sprawowania opieki.

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Gminy Czarnków pracuje:

od  poniedziałki do piątku w godzinach   od 7:30 - 15:30

Urząd Gminy Czarnków ,pok. 01,
tel. 67- 253-02-89

Opłaty

Podanie nie podlega opłacie skarbowej.

Termin i sposób załatwienia

O konieczności sprawowania bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny przez osobę podlegającą obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej orzeka Wójt Gminy.

Decyzję Wójta Gminy  doręcza się  osobie podlegającej obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej i wojskowemu komendantowi uzupełnień na piśmie wraz z uzasadnieniem.

Ostateczna decyzja Wójta Gminy  jest wiążąca dla wojskowych komendantów uzupełnień.

Podstawa prawna

Art. 39a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (j.t. Dz. U. z 2012 r., poz. 461 ze zm.); Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 marca 2011 r. w sprawie orzekania o konieczności sprawowania przez osobę podlegającą obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny (Dz. U z 2011r. Nr 64, poz. 333)

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Wojewody Wielkopolskiego.

Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni, od daty doręczenia decyzji za pośrednictwem Wójtem Gminy.

Wniesienie odwołania nie wstrzymuje powołania osoby do zasadniczej służby wojskowej.

Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej.

Inne informacje

Orzeka się o konieczności sprawowania przez osobę podlegającą obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny wspólnie z nim zamieszkałym, który nie ukończył 16 lat życia lub został uznany za całkowicie niezdolnego do pracy i do samodzielnej egzystencji albo, który ukończył 75 rok życia a w rodzinie nie ma innego, pełnoletniego członka rodziny bliższego lub równego stopniem pokrewieństwa zobowiązanego do jej sprawowania, albo ze względu na obowiązek sprawowania opieki wynikającej z prawomocnego orzeczenia sądu.

Wniosek o odroczenie zasadniczej służby wojskowej osoba podlegająca obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej składa do wojskowego komendanta uzupełnień, wraz z decyzją Wójta Gminy  orzekającą o konieczności sprawowania bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny.

 

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Czarnków
Data wytworzenia informacji: 15.04.2015 11:22:35
Osoba wprowadzająca informację: Michał Iwanicki
Data ostatniej modyfikacji: 15.04.2015 11:22:35
Data publikacji informacji: od 15.04.2015 11:22:35
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany Opis zmiany
15.04.2015 11:22:35 Michał Iwanicki strona została dodana