BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Podatek leśny w roku 2003

 

 
 

1. Numer Identyfikacji Podatkowej składającego deklarację

 

   .......................................................................

                                       Załącznik Nr  5

                   do Uchwały Rady Gminy  Czarnków

 Nr III / 16 /2002r. z dnia 12 grudnia 2002r.                                                                                                                                              

 

DL-1                          DEKLARACJA  NA  PODATEK  LEŚNY

 

 

                                                         

2. Rok

     ................................

 

Podstawa prawna:  Ustawa z dnia  30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U. Nr .200 ., poz. 1682.).

Składający:             Formularz przeznaczony dla osób  prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nie mających osobowości prawnej będących właścicielami  lasów, posiadaczami samoistnymi lasów, użytkownikami wieczystymi lasów, posiadaczami lasów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz dla osób fizycznych będących współwłaścicielami lub współposiadaczami z osobami prawnymi, bądź z innymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej lub z spółkami nieposiadającymi osobowości prawnej..

Termin składania:  Do dnia 15 stycznia każdego roku podatkowego; w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na

                               powstanie, bądź  wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość podatku.

Miejsce składania: organ podatkowy  Wójt Gminy . właściwy ze względu na miejsce położenia lasu.

 

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI

 

 

3.  Urzad Gminy  Czarnków

   Adres .. 64 – 700  Czarnków   ul. Rybaki 3

 

B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ (niepotrzebne skreślić)

     * - dotyczy składającego deklarację ni e będącego osobą fizyczną                ** - dotyczy składającego deklarację będącego osobą fizyczną

 

B.1 DANE IDENTYFIKACYJNE

 

 

 

4. Rodzaj składającego deklarację ( zaznaczyć właściwą kratkę)

    q 1. osoba fizyczna                       q  2. osoba prawna         q 3. jednostka organizacyjna

    q  4. spółka nie mająca osobowości prawnej

 

5. Rodzaj własności, posiadania  ( zaznaczyć właściwą kratkę)

    q 1. właściciel  q 2. współwłaściciel  q 3. posiadacz samoistny  q4. współposiadacz samoistny q5. użytkownik wieczysty

    q 5. współużytkownik wieczysty   q 6. posiadacz    q  7. współposiadacz

 

6. Miejsce/a (adres/y) położenia lasu oraz numer/y działek

 

 

7. Numer/y księgi wieczystej lub zbioru/ów dokumentów

 

 

8. Nazwa pełna* / Nazwisko, pierwsze imię, data urodzenia**

 

 

9. Nazwa skrócona* /Imię ojca, imię matki**

 

 

10. Identyfikator REGON* / Numer PESEL**

 

 

B.2 ADRES SIEDZIBY* / ADRES ZAMIESZKANIA**

 

 

11. Kraj

 

12. Województwo

13. Powiat

 

14. Gmina

 

15. Ulica

16. Nr domu/Nr lokalu

 

17. Miejscowość

 

18. Kod pocztowy

19. Poczta

 

C. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA DEKLARACJI

 

 

20. Okoliczności (zaznaczyć właściwą kratkę)

                           q 1. deklaracja roczna                                                q 2. korekta deklaracji rocznej

 

D. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA

 

D.1  Z WYJĄTKIEM ZWOLNIONYCH

 

 

 

Wyszczególnienie

Powierzchnia w hektarach fizycznych

Stawka podatku

(0,220 m3 drewna X cena drewna)

w zł, gr

Podatek w zł, gr

-  należy zaokrąglić do pełnych dziesiątek groszy

(rubr. 2x rubr.3)

 

1

2

3

4

 

1. Lasy ochronne

 

 

 

 

2. Lasy wchodzące w skład rezerwatów

    przyrody i parków narodowych

 

 

 

 

3. Lasy pozostałe (nie wymienione

    w w. 1 i 2)

 

 

 

 

4. Razem (w.1 - 3)

 

 

 

 

E. INFORMACJA O PRZEDMIOTACH  ZWOLNIONYCH

               (podać powierzchnię zwolnionego lasu oraz przepis prawa - z jakiego tytułu występuje zwolnienie)

 

 

 

 

F. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO

       Oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą.

 

21. Imię

 

22. Nazwisko

 

23. Data wypełnienia (dzień - miesiąc - rok)

 

24. Podpis (pieczęć) składającego / osoby reprezentującej składającego

G. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO

 

25. Uwagi organu podatkowego

 

 

26. Identyfikator przyjmującego formularz

 

27. Data i podpis przyjmującego formularz

                           

 

POUCZENIE

W przypadku nie wpłacenia w obowiązującym terminie  kwot  z części D. 1 lub  wpłacenia jej  w niepełnej wysokości, niniejsza  deklaracja stanowi  podstawę  do  wystawienia tytułu  wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu  egzekucyjnym w administracji ( Dz. U. z 1991r.  nr 36, poz. 161 z późn. zm.)

 

 

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Czarnków
Data wytworzenia informacji: 16.04.2004 09:59:39
Osoba wprowadzająca informację: -
Data ostatniej modyfikacji: 03.04.2019 11:23:16
Data publikacji informacji: od 16.04.2004 09:59:39
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany Opis zmiany
03.04.2019 11:23:16 emilia_sm edycja strony
03.04.2019 11:23:16 emilia_sm edycja strony
03.04.2019 11:23:16 emilia_sm edycja strony
04.10.2018 14:49:53 emilia_sm edycja strony
04.10.2018 10:46:29 emilia_sm edycja strony
16.04.2004 10:27:15 - edycja strony
16.04.2004 09:59:39 - strona została dodana