BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Opłata od posiadania psów

OPŁATA   OD   POSIADANIA   PSÓW[1]

 Zgodnie z art. 18a ustawy o podatkach i opłatach lokalnych z dnia 12 stycznia 1991r (t.j. – Dz. U. z 2006r Nr 121, poz. 844 ze zm.) oraz Uchwałą Rady Gminy Czarnków Nr XIII/74/07 z dnia 25 października 2007 roku w sprawie opłaty od posiadania psów na 2008r, oświadczenie o ilości posiadanych psów należy złożyć do dnia 30 marca br u sołtysa wsi. W przypadku psów nabytych ze schroniska dostarczyć zaświadczenie. Opłata od posiadania psa jest płatna bez wezwania do dnia 15 maja br.

 

Art. 18a. 1. Rada gminy może wprowadzić opłatę od posiadania psów. Opłatę pobiera się od osób fizycznych posiadających psy.

2. Opłaty od posiadania psów nie pobiera się od:

            1) członków personelu przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych oraz innych osób zrównanych z nimi na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych, jeżeli nie są obywatelami polskimi i nie mają miejsca stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - pod warunkiem wzajemności;

            2) osób zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych - z tytułu posiadania jednego psa;

            3) osób w wieku powyżej 65 lat prowadzących samodzielnie gospodarstwo domowe - z tytułu posiadania jednego psa;

            4) podatników podatku rolnego od gospodarstw rolnych - z tytułu posiadania nie więcej niż dwóch psów.

Art. 19  pkt 1 lit. f )

 f) stawka opłaty od posiadania psów nie może przekroczyć 100 zł rocznie od jednego psa;

 [1] Ustawa o podatkach i opłatach loklnyh z dnia 12 stycznia 1991r (t.j. – Dz U. z 2006r Nr 121, poz. 844 ze zm.) oraz ustawa z 7 grudnia 2006r o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U z 2006r Nr 249, poz. 1828).

Osoba, która wytworzyła dokument: Michał Iwanicki
Data wytworzenia informacji: 17.12.2007 11:22:01
Osoba wprowadzająca informację: Michał Iwanicki
Data ostatniej modyfikacji: 17.12.2007 11:22:01
Data publikacji informacji: od 17.12.2007 11:22:01
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany Opis zmiany
17.12.2007 11:22:01 Michał Iwanicki strona została dodana