BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Kadencja 2016 - 2019

WYBORY ŁAWNIKÓW 2016-2019

 

31 grudnia 2015 r. kończy się kadencja ławników sądów powszechnych 2012-2015.

Zgodnie z ustawą Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2015 roku, poz. 133 ze zm.) najpóźniej w październiku roku kalendarzowego, w którym upływa kadencja dotychczasowych ławników rada miasta powinna dokonać wyboru nowych.
Kadencja ławników sądów okręgowych i rejonowych trwa cztery lata kalendarzowe następujące po roku, w którym dokonano wyborów.

Ławników do sądów okręgowych oraz do sądów rejonowych wybierają rady gmin, których obszar jest objęty właściwością tych sądów - w głosowaniu tajnym.

Prezes Sądu Okręgowego w Poznaniu zwrócił się z prośbą o dokonanie naboru kandydatów na ławników:

- do Sądu Rejonowego w Trzciance - 2 ławników (nie przewiduje się wyboru ławników do orzekania z zakresu prawa pracy),


Przed przystąpieniem do wyborów rada gminy powołuje zespół, który przedstawia na sesji rady gminy swoją opinię o zgłoszonych kandydatach, w szczególności w zakresie spełnienia przez nich wymogów określonych w ustawie.

 

KTO MOŻE ZGŁOSIĆ KANDYDATA?

Kandydatów na ławników (do 30 czerwca 2015 roku) zgłaszają radom gmin: prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

 

KTO MOŻE BYĆ ŁAWNIKIEM?

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
2) jest nieskazitelnego charakteru,
3) ukończył 30 lat,
4) jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
5) nie przekroczył 70 lat,
6) jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
7) posiada co najmniej wykształcenie średnie.

ŁAWNIKIEM NIE MOŻE BYĆ:

1) osoba zatrudniona w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,
2) osoba wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
3) funkcjonariusz Policji oraz inna osoba zajmująca stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
4) adwokat i aplikant adwokacki,
5) radca prawny i aplikant radcowski,
6) duchowny,
7) żołnierz w czynnej służbie wojskowej,
8) funkcjonariusz Służby Więziennej,
9) radny gminy, powiatu i województwa.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie

 

JAKIE DOKUMENTY NALEŻY ZŁOŻYĆ?

Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia na ławnika sądowego do której kandydat ma obowiązek załączyć:

1) informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;
2) oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie
o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
3) oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;
4) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;

Wszystkie ww. dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia

5) dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji, opatrzone datą nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed dniem zgłoszenia.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.

 

Kandydatów na ławników należy zgłaszać w biurze nr 11 Urzędu Gminy Czarnków, ul. Rybaki 3 w terminie do dnia 30 czerwca 2015r., w godzinach pracy urzędu: poniedziałek - piatek 7.30-15.30

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 067 2530295.

Koszty związane z wydaniem informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłaty za badanie poprzedzające wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

Wybory na ławników odbędą się najpóźniej w październiku br.

Karty zgłoszeń dostępne są do pobrania w  biurze nr 11 Urzędu Gminy Czarnków, ul. Rybaki 3 i poniżej:

 

Karta zgłoszenia kandydata

Lista osób popierających kandydaturę

Oświadczenie nr 1

Oświadczenie nr 2

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Czarnków
Data wytworzenia informacji: 10.06.2015 10:29:10
Osoba wprowadzająca informację: Michał Iwanicki
Data ostatniej modyfikacji: 10.06.2015 10:46:12
Data publikacji informacji: od 10.06.2015 10:29:10
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany Opis zmiany
10.06.2015 10:46:12 Michał Iwanicki edycja strony
10.06.2015 10:29:10 Michał Iwanicki strona została dodana