BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności strony czarnkowgmina.pl

Urząd Gminy Czarnków zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej czarnkowgmina.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu czarnkowgmina.pl

Data publikacji strony internetowej: 25.03.2019

Data ostatniej dużej aktualizacji: 09.05.2019

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia 09.03.2020. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

  •     wersję kontrastową,
  •     możliwość zmiany rozmiaru tekstu,
  •     widoczny fokus,
  •     wyróżnienie odnośników

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Michał Iwanicki, adres poczty elektronicznej adminatczarnkowgmina [dot] pl , telefon 67 2530329. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Raport o stanie dostępności podmiotu publicznego z dnia 31.03.2021

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Czarnków
Data wytworzenia informacji: 31.03.2020 11:59:37
Osoba wprowadzająca informację: Michał Iwanicki
Data ostatniej modyfikacji: 31.03.2021 14:45:49
Data publikacji informacji: od 31.03.2020 11:59:38
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany Opis zmiany
31.03.2021 14:45:49 Michał Iwanicki edycja strony
31.03.2020 11:59:37 Michał Iwanicki strona została dodana