BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Podatek rolny na rok 2009

 
 
PODATEK ROLNY:

Formularz przeznaczony dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nieposiadających osobowości prawnej będących właścicielami gruntów, posiadaczami samoistnymi gruntów, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz dla osób fizycznych będących współwłaścicielami lub współposiadaczami z osobami prawnymi lub z jednostkami organizacyjnymi, w tym spółkami, nieposiadającymi osobowości prawnej.

Termin:
Do 15 stycznia każdego roku podatkowego lub w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie (wygaśnięcie) obowiązku podatkowego lub wysokość opodatkowania

Miejsce składania:
Organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia nieruchomości

Formularz przeznaczony dla osób fizycznych będących właścicielami gruntów, posiadaczami samoistnymi gruntów, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Termin:
W terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie (wygaśnięcie) obowiązku podatkowego, lub wysokość opodatkowania

Miejsce składania:
Organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia przedmiotu opodatkowania.

INFORMACJA

 

Podatek rolny na 2009 rok

 

Podstawa prawna: ustawa o podatku rolnym z dnia 15 listopada 1984r

(tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969)

 

Podatek rolny na 2009 rok ustalony jest wg. wysokości średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2008r ogłoszonej Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (Monitor Polski z dnia 27 października 2008r. Nr 81, poz. 717), która wynosi 55,80 zł za 1 dt. Cena ta została obniżona Uchwała w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do kwoty 43,72 zł za 1 dt.

 

Podatek rolny za rok podatkowy wynosi:

- od 1ha przeliczeniowego dla gruntów gospodarstw rolnych – równowartość pieniężną 2,5 dt żyta, co stanowi 109,30zł

- od 1ha gruntów pozostałych – równowartość pieniężną 5 dt żyta co stanowi 218,60zł.

 

Wyliczony w ten sposób podatek podlega zaokrągleniu do pełnych złotych.

 

 
Osoba, która wytworzyła dokument: Michał Iwanicki
Data wytworzenia informacji: 11.12.2008 14:40:48
Osoba wprowadzająca informację: Michał Iwanicki
Data ostatniej modyfikacji: 13.01.2009 10:16:55
Data publikacji informacji: od 11.12.2008 14:40:48
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany Opis zmiany
13.01.2009 10:16:55 Michał Iwanicki edycja strony
11.12.2008 14:40:48 Michał Iwanicki strona została dodana