BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Podatek rolny za rok 2011

PODATEK ROLNY:
 
 
Wzory poniższych formularzy mają zastosowanie do zmian stanowiących podstawę wymiaru podatków poczynając od roku podatkowego 2011.
W związku z wejściem w życie z dniem 17.03.2011 roku uchwały Nr IV/31/2011r Rady Gminy Czarnków z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy powstania, zmiany lub wygaśnięcia obowiązku podatkowego.
 
 


Formularz przeznaczony dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nieposiadających osobowości prawnej będących właścicielami gruntów, posiadaczami samoistnymi gruntów, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz dla osób fizycznych będących współwłaścicielami lub współposiadaczami z osobami prawnymi lub z jednostkami organizacyjnymi, w tym spółkami, nieposiadającymi osobowości prawnej.

Termin:
Do 15 stycznia każdego roku podatkowego lub w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie (wygaśnięcie) obowiązku podatkowego lub wysokość opodatkowania

Miejsce składania:
Organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia nieruchomości

Formularz przeznaczony dla osób fizycznych będących właścicielami gruntów, posiadaczami samoistnymi gruntów, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Termin:
W terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie (wygaśnięcie) obowiązku podatkowego, lub wysokość opodatkowania

Miejsce składania:
Organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia przedmiotu opodatkowania.

 

Podatek rolny na 2011 rok

 

Podstawa prawna: ustawa o podatku rolnym z dnia 15 listopada 1984r

(tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969)

 

Podatek rolny na 2011 rok ustalony jest wg. wysokości średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2010 r ogłoszonej Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (Monitor Polski z dnia 26 października 2010 r. Nr 76, poz. 960), która wynosi 37,64 zł za 1 dt.

 

Podatek rolny za rok podatkowy wynosi:

- od 1ha przeliczeniowego dla gruntów gospodarstw rolnych – równowartość pieniężną 2,5 dt żyta obliczoną wg. średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów poprzedającego rok podatkowy

 

- od 1ha gruntów pozostałych – równowartość pieniężną 5 dt żyta obliczoną wg. średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów poprzedającego rok podatkowy

 

Podatek rolny za rok podatkowy wynosi:

- za 1 ha przeliczeniowy - 2,5q x 37,64 = 94,10 zł

- za 1 ha fizyczny - 5q x 37,64 = 188,20 zł

 

Terminy płatności podatku leśnego obowiązują ustawowe.

 
Osoba, która wytworzyła dokument: Michał Iwanicki
Data wytworzenia informacji: 08.12.2009 10:03:24
Osoba wprowadzająca informację: admin_vobacom
Data ostatniej modyfikacji: 15.03.2011 10:06:51
Data publikacji informacji: od 08.12.2009 10:03:24
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany Opis zmiany
15.03.2011 10:06:51 Michał Iwanicki edycja strony
08.12.2009 10:03:24 admin_vobacom strona została dodana