BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Ostatnio dodane

Tytuł Data publikacji Typ
Obwieszczenie Starosty Czarnkowsko - Trzcianeckiego zawiadamiające o wydaniu decyzji pozwolenia na budowę na inwestycję"budowa suszarni osadów ściekowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Miejscowości Kuźnica Czarnkowska" pt., 07/10/2022 - 11:25 Prosta strona
Obwieszczenie o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 3/2022 dla przedsięwzięcia: budowa sieci elektroenergetycznej SN-15kV i nn-0,4kV w gminie Czarnków, obręb: Romanowo Dolne, w tym linii kablowej nn-0,4kV i SN-15kV śr., 05/10/2022 - 15:00 Prosta strona
Obwieszczenie w sprawie wydanego postanowienia nr IGROŚ.6220.10.2021 nakładającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji polegającej na budowie trzech niezależnych instalacji fotowoltaicznych śr., 05/10/2022 - 11:18 Prosta strona
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia - część  działki nr 257/42 wt., 04/10/2022 - 14:44 Prosta strona
System powiadamiania SMS pon., 03/10/2022 - 11:52 Prosta strona
Decyzja SKO w Pile nr SKO.4120.1143.91.2022.WZ z dnia 25 sierpnia 2022r. dotycząca zaskarżonej decyzji Wójta Gminy Czarnków nr 47/2022 znak IGROŚ.6730.8.2020 z dnia 16 maja 2022 r. ustalającej warunki zabudowy dla budowy budynku inwentarskiego - chlewni pt., 30/09/2022 - 14:45 Prosta strona
Zarządzenie w sprawie ogłoszenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Gminy Czarnków w sprawie przyjęcia programu współpracy gminy Czarnków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy śr., 28/09/2022 - 08:47 Prosta strona
Informacja o wynikach naboru stanowisko ds. świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych w Centrum Usług Społecznych w Gminie Czarnków. wt., 27/09/2022 - 15:03 Prosta strona
Obwieszczenie o wszczętym postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na legalizacji budowy instalacji składającej się z 1 szt. odwadniacza, 2 szt. przesiewaczy, 1 szt. kruszarki, 1 szt. kosza z śr., 21/09/2022 - 14:09 Prosta strona
2022 wt., 20/09/2022 - 12:24 Prosta strona
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia wt., 20/09/2022 - 11:46 Prosta strona
Obwieszczenie o wydanych postanowieniach dla postępowania dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia budowie sieci elektroenergetycznej SN-15kV i nn-0,4kV w gminie Czarnków, obręb: Romanowo Dolne, pon., 19/09/2022 - 14:07 Prosta strona
Obwieszczenie o wszczętym postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 238, 241/2, 243/2 w obrębie Jędrzejewo, gm. Czarnków pt., 09/09/2022 - 12:55 Prosta strona
Dyrektor Centrum Usług Społecznych w Gminie Czarnków ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze: stanowisko ds. świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych w Centrum Usług Społecznych w Gminie Czarnków wt., 06/09/2022 - 13:58 Prosta strona
Oferta pracy w Centrum Usług Społecznych w Gminie Czarnków na stanowisku organizator usług społecznych wt., 30/08/2022 - 13:31 Prosta strona
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia budowa sieci elektroenergetycznej SN-15kV i nn-0,4kV w gminie Czarnków, obręb Romanowo Dolne, Romanowo Górne i Walkowice wt., 30/08/2022 - 13:17 Prosta strona
Zarządzenie w sprawie przyznania dotacji na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Czarnków w 2022 r. dla Związku Harcerstwa Polskiego - Chorągiew Wielkopolska. pon., 22/08/2022 - 14:56 Prosta strona
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na „Budowie drogi gminnej w Kuźnicy Czarnkowskiej ul. Różana, Pocztowa, Parkowa, Akacjowa w systemie zaprojektuj i wybuduj”. pon., 22/08/2022 - 14:23 Prosta strona
Obwieszczenie wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia: budowie sieci elektroenergetycznej SN-15kV i nn-0,4kV w gminie Czarnków, obręb: Romanowo Dolne, w tym linii kablowej pt., 19/08/2022 - 10:45 Prosta strona
Obwieszczenie dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nr IGROŚ.6220.1.7.2022 dla przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji instalacji do przerobu kopaliny wydobytej ze złoża kruszywa naturalnego KUŹNICA CZARNKOWSKA MD oraz węzła śr., 17/08/2022 - 14:10 Prosta strona
Obwieszczenie dotyczące wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nr IGROŚ.6220.1.11.2022 r.dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu elektrowni fotowoltaicznych o mocy do 5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr 11 pon., 08/08/2022 - 12:38 Prosta strona
Obwieszczenie dotyczące wszczętego postępowania w dniu 03.08.2022 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie oczyszczalni ścieków na terenie działek o nr ewid. 147 i 172 obręb Gajewo pon., 08/08/2022 - 12:31 Prosta strona
Petycja wraz z odpowiedzią - Zmieniajmy Gminy na Lepsze oszczędzajmy energię - gospodarujmy odpady pon., 08/08/2022 - 09:40 Prosta strona
Obwieszczenie dotyczące wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie fermy drobiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działki nr 652/5 obręb Kuźnica Czarnkowska , gmina Czarnków czw., 04/08/2022 - 20:11 Prosta strona
II kwartał śr., 03/08/2022 - 16:48 Prosta strona
Ogłoszenie o wpłynięciu oferty Związku Harcerstwa Polskiego - Chorągiew Wielkopolska, na realizację zadania publicznego czw., 28/07/2022 - 13:32 Prosta strona
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia: budowa sieci elektroenergetycznej SN-15kV i nn-0,4kV w gminie Czarnków, obręb Romanowo Dolne, Romanowo Górne i Walkow wt., 26/07/2022 - 20:29 Prosta strona
Obwieszczenie o wydanym postanowieniu nr IGROŚ.6220.14.2021 w sprawie zawieszenia postępowania dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu paneli fotowoltaicznych „RADOLINEK” wraz z nie wt., 26/07/2022 - 20:27 Prosta strona
Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska zawiadamia o zakończonym postępowaniu odwoławczym od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 01.03.2019 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii wt., 26/07/2022 - 20:21 Prosta strona
Wójt Gminy Czarnków ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Śmieszkowie, ul. Szkolna 38, Śmieszkowo, 64-700 Czarnków pt., 22/07/2022 - 13:50 Prosta strona