BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Podatek rolny za rok 2010

 
 
PODATEK ROLNY:

Formularz przeznaczony dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nieposiadających osobowości prawnej będących właścicielami gruntów, posiadaczami samoistnymi gruntów, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz dla osób fizycznych będących współwłaścicielami lub współposiadaczami z osobami prawnymi lub z jednostkami organizacyjnymi, w tym spółkami, nieposiadającymi osobowości prawnej.

Termin:
Do 15 stycznia każdego roku podatkowego lub w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie (wygaśnięcie) obowiązku podatkowego lub wysokość opodatkowania

Miejsce składania:
Organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia nieruchomości

Formularz przeznaczony dla osób fizycznych będących właścicielami gruntów, posiadaczami samoistnymi gruntów, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Termin:
W terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie (wygaśnięcie) obowiązku podatkowego, lub wysokość opodatkowania

Miejsce składania:
Organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia przedmiotu opodatkowania.

INFORMACJA

 

Podatek rolny na 2010 rok

 

Podstawa prawna: ustawa o podatku rolnym z dnia 15 listopada 1984r

(tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969)

 

Podatek rolny na 2010 rok ustalony jest wg. wysokości średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2009 r ogłoszonej Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (Monitor Polski z dnia 26 października 2009 r. Nr 68, poz. 886), która wynosi 34,10 zł za 1 dt.

 

Podatek rolny za rok podatkowy wynosi:

- od 1ha przeliczeniowego dla gruntów gospodarstw rolnych – równowartość pieniężną 2,5 dt żyta obliczoną wg. średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów poprzedającego rok podatkowy

 

- od 1ha gruntów pozostałych – równowartość pieniężną 5 dt żyta obliczoną wg. średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów poprzedającego rok podatkowy

 

Podatek rolny za rok podatkowy wynosi:

- za 1 ha przeliczeniowy - 2,5q x 34,10 = 85,25 zł

- za 1 ha fizyczny - 5q x 34,10 = 170,50 zł

 

 
Osoba, która wytworzyła dokument: Michał Iwanicki
Data wytworzenia informacji: 08.12.2009 10:03:24
Osoba wprowadzająca informację: Michał Iwanicki
Data ostatniej modyfikacji: 21.09.2010 08:14:50
Data publikacji informacji: od 08.12.2009 10:03:24
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany Opis zmiany
21.09.2010 08:14:50 Michał Iwanicki edycja strony
08.12.2009 10:03:24 Michał Iwanicki strona została dodana