BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Rok 2020

Podatek rolny za 2020 rok

 

Podstawa prawna: ustawa o podatku rolnym z dnia 15 listopada 1984r. (Dz.U. z 2019 r., poz.1256 ze zm.)

 

Podatek rolny na 2020 rok ustalony jest wg wysokości średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2020 ogłoszonej Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (Monitor Polski z 2019 r., poz.1017), która wynosi 58,46 zł za 1 dt.

 

Podatek rolny za rok podatkowy wynosi:

- od 1 ha przeliczeniowego dla gruntów gospodarstw rolnych - równowartość pieniężną 2,5 dt żyta obliczoną wg średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2020;

od 1 ha przeliczeniowego dla gruntów niestanowiących gospodarstwa rolnego - równowartość pieniężną 5 dt żyta obliczoną wg średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2020.

 

Podatek rolny za rok podatkowy wynosi:

- za 1 ha przeliczeniowy - 2,5q x 58,46 zł = 146,15 zł

- za 1 ha fizyczny - 5 q x 58,46 zł = 292,30 zł

 

Wyliczony w ten sposób podatek podlega zaokrągleniu do pełnych złotych.

Obowiązują ustawowe terminy płatności podatku rolnego.

 

Uchwała XVII/133/2019 Rady Gminy Czarnków z dnia 20 listopada 2019 r. w sprawie trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej (Dz. Urz. Woj. Wlkp. 2019. 10095)

 

UWAGA!

OD LIPCA 2019 ROKU OBOWIĄZUJĄ NOWE FORMULARZE!

 

Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2019 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 1105) obowiązują nowe wzory formularzy powstania, zmiany lub wygaśnięcia obowiązku podatkowego, które dostępne są w tut. Urzędzie oraz na stronie internetowej bip.czarnkowgmina.pl w zakładce dot. podatków i opłat lokalnych.

  1.  Osoby fizyczne:

IR-1 INFORMACJA O GRUNTACH

ZIR-1 ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI O GRUNTACH - DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA PODLEGAJĄCYCH OPODATKOWANIU

ZIR-2 ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI O GRUNTACH - DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA ZWOLNIONYCH Z OPODATKOWANIA

ZIR-3 ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI O GRUNTACH - DANE POZOSTAŁYCH PODATNIKÓW

 

  1. Osoby prawne:

DR-1 DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY

ZDR-1 ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI NA PODATEK ROLNY - DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA PODLEGAJĄCYCH OPODATKOWANIU

ZDR-2 ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI NA PODATEK ROLNY - DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA ZWOLNIONYCH Z OPODATKOWANIA

ZASADY PRZELICZANIA UŻYTKÓW ROLNYCH

NA TERENIE GMINY CZARNKÓW

 

  1. Grunty orne:

 

klasa

I

II

IIIa

IIIb

IVa

IVb

V

VI

przelicznik

1,80

1,65

1,50

1,25

1,00

0,75

0,30

0,15

 

 

  1. Łąki i pastwiska:

 

Klasa

I

II

III

IV

V

VI

przelicznik

1,60

1,35

1,15

0,70

0,20

0,15

 

  

  1. Sady przelicza się na hektary przeliczeniowe według przeliczników dla gruntów ornych, z tym że do sadów klasy III i IV stosuje się odpowiednio przeliczniki dla klasy IIIa i IVa.

 

  1. Grunty pod stawami, grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, grunty pod rowami oraz grunty rolne zabudowane - bez względu na zaliczenie do okręgu podatkowego - przelicza się na hektary przeliczeniowe według następujących przeliczników:
  • 1 ha gruntów pod stawami zarybionymi łososiem, trocią, głowacicą, palią i pstrągiem oraz gruntów rolnych zabudowanych - 1 ha przeliczeniowy;
  • 1 ha gruntów pod stawami zarybionymi innymi gatunkami ryb, gruntów pod stawami niezarybionymi, gruntów zadrzewionych i zakrzewionych na użytkach rolnych oraz gruntów pod rowami - 0,20 ha przeliczeniowego.

 

  1. Grunty, dla których nie można ustalić przelicznika - 1 ha przeliczeniowy

 

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Czarnków
Data wytworzenia informacji: 17.12.2019 07:42:36
Osoba wprowadzająca informację: Michał Iwanicki
Data ostatniej modyfikacji: 17.12.2019 07:52:20
Data publikacji informacji: od 17.12.2019 07:42:36
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany Opis zmiany
17.12.2019 07:52:20 Michał Iwanicki edycja strony
17.12.2019 07:52:06 Michał Iwanicki edycja strony
17.12.2019 07:51:55 Michał Iwanicki edycja strony
17.12.2019 07:51:41 Michał Iwanicki edycja strony
17.12.2019 07:42:36 Michał Iwanicki strona została dodana