BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Wymeldowanie lub uchylenie zameldowania (wymeldowania) w drodze decyzji administracyjnej

Wymeldowanie lub uchylenie zameldowania (wymeldowania) w drodze decyzji administracyjnej

Jednostka prowadząca

BIURO EWIDENCJI LUDNOŚCI

Wymagane dokumenty

Wnioskodawca ubiegający się o wymeldowanie osoby nie przebywającej w miejscu zameldowania, lub ubiegający się o uchylenie zameldowania (wymeldowania) powinien:

    - złożyć podanie, ze szczegółowym wyjaśnieniem czasu i okoliczności opuszczenia mieszkania lub wskazania bezprawności dokonanego zameldowania (wymeldowania), podać aktualny adres miejsca pobytu lub oświadczyć o braku informacji o miejscu pobytu osoby, której dotyczy podanie,

    - przedłożyć - do wglądu - oryginały dokumentów potwierdzających fakty opisane w podaniu (np. sentencję wyroku rozwodowego, wyrok orzekający eksmisję, tytuł prawny do lokalu lub nieruchomości: umowa cywilno-prawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu lub inny dokument poświadczający tytuł prawny do lokalu), których kserokopię należy dołączyć do akt sprawy.

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Gminy Czarnków ul. Rybaki 3 , I piętro , pok. nr 1

Biuro ewidencji ludności

W godzinach :

od poniedziałku do piątku  od 7:30-15:30

tel. 67-2530289

Opłaty

OPŁATĘ SKARBOWĄ NALEŻY WNOSIĆ NA KONTO BANKOWE URZĘDU GMINY CZARNKÓW - BANK SPÓŁDZIELCZY CZARNKÓW 

NR  72895100090000095420000010

Decyzja podlega opłacie skarbowej w wysokości 10,-zł

17 zł od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa (od każdego stosunku pełnomocnictwa), gdy strona działa przez pełnomocnika .

Składający wniosek lub pełnomocnictwo jest zobowiązany dołączyć dowód zapłaty albo uwierzytelnioną kopię zapłaty nie później niż w ciągu 3 dni od chwili powstania obowiązku jej zapłaty, tzn. od dnia złożenia wniosku lub dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa

Opłatę skarbową wnosi się na rachunek bankowy tut. Urząd Gminy Czarnków jak wyżej .

Termin i sposób załatwienia

Po złożeniu podania przeprowadza się szczegółowe postępowanie wyjaśniające, polegające m.in. na przesłuchaniu stron i świadków wskazanych przez strony lub wezwanych z urzędu, informacji uzyskanych od  organów Policji, Sądów, organów  paszportowych, polskich placówek dyplomatycznych, Biura Informacji i Statystyki Centralnego Zarządu Służby Więziennej lub  Krajowego Rejestru Karnego, oględzin w lokalu.

Załatwienie sprawy - wydanie decyzji administracyjnej - następuje w terminie do 2 miesięcy od daty złożenia wymaganych dokumentów (w przypadku skomplikowanego postępowania termin może ulec przedłużeniu).

Podstawa prawna

Dziennik Ustaw z 2016 roku pozycja 722 i artykuł 104 Kodeksu Postępowania Administracyjnego  Dziennik ustaw z 2016 roku pozycja 23

Tryb odwoławczy

Od decyzji służy stronom prawo złożenia odwołania do Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Odwołanie składa się za pośrednictwem Wójta Gminy Czarnków .

 

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Czarnków
Data wytworzenia informacji: 09.04.2015 08:10:27
Osoba wprowadzająca informację: Michał Iwanicki
Data ostatniej modyfikacji: 01.09.2016 13:12:16
Data publikacji informacji: od 09.04.2015 08:10:27
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany Opis zmiany
01.09.2016 13:12:16 Michał Iwanicki edycja strony
09.04.2015 08:10:27 Michał Iwanicki strona została dodana