BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Uznanie żołnierza za sprawującego bezpośrednią opiekę nad członkiem rodziny

 

Uznanie żołnierza za sprawującego bezpośrednią opiekę nad członkiem rodziny

Wydział/Jednostka prowadząca

Stanowisko ds. wojskowych i obrony cywilnej

Wymagane dokumenty

Wnioskodawca (żołnierz lub pełnoletni członek rodziny wymagający opieki) winien złożyć wypełniony formularz (druk) podania oraz załączyć:

-orzeczenie o inwalidztwie członków rodziny wymagających opieki (uznany za całkowicie niezdolnego do pracy i do samodzielnej egzystencji,

-oświadczenie woli osoby wymagającej bezpośredniej opieki o konieczności sprawowania tej opieki,

-jeżeli zachodzi konieczność sprawowania bezpośredniej opieki nad osobą w wyniku orzeczenia sądu - prawomocne orzeczenie sądu o obowiązku sprawowania takiej opieki,

pisemna zgoda żołnierza na uznanie go za sprawującego bezpośrednią opiekę nad członkiem rodziny - w przypadku gdy wniosek składa pełnoletni członek rodziny wymagający opieki.

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Gminy Czarnków pracuje:

od poniedziałki do piątku w godzinach od 7:30 - 15:30

Urząd Gminy Czarnków , pok  01, tel. 67-253-02-89

Opłaty

Podanie, załącznik oraz wydana w sprawie decyzja administracyjna nie podlegają opłacie skarbowej.

Termin i sposób załatwienia

Wydanie decyzji administracyjnej w sprawie następuje w terminie 14 dni od daty złożenia wymaganych dokumentów.

Decyzję doręcza się żołnierzowi i właściwemu organowi wojskowemu (Wojskowemu Komendantowi Uzupełnień w Poznaniu lub Dowódcy Jednostki Wojskowej) na piśmie wraz z uzasadnieniem.

Podstawa prawna

Art. 88 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 461 ze zm.)

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje żołnierzowi oraz właściwemu organowi wojskowemu odwołanie do Wojewody Wielkopolskiego, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Odwołanie składa się za pośrednictwem Wójta Gminy Czarnków

Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej.

Ostateczna decyzja w sprawie jest wiążąca dla dowódcy jednostki wojskowej, w której żołnierz odbywa służbę wojskową.

Inne informacje

Ostateczna decyzja prezydenta miasta ustalająca konieczność sprawowania przez żołnierza bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny stanowi podstawę do zwolnienia żołnierza z zasadniczej służby wojskowej przed jej odbyciem.

Żołnierz zwolniony z zasadniczej służby wojskowej przed jej odbyciem, zgłasza się niezwłocznie nie później niż w terminie 7 dni od dnia ustania przyczyn zwolnienia z tej służby, do wojskowego komendanta uzupełnień, który powołuje żołnierza do odbycia pozostałego okresu tej służby, jeżeli nie zachodzą okoliczności uzasadniające udzielenie odroczenia z innego tytułu, albo przenosi go do rezerwy w ostatnim dniu upływu trzech miesięcy następujących po dniu, w którym ustały przyczyny lub okoliczności wyłączające możliwość jego powołania (art. 39 ust. 1 pkt 1-6 ustawy z dnia 21 listopada 1967r o powszechnym obowiązku obrony R.P - Dz. U. z 2012r. poz. 461 z późniejszymi zmianami).

 

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Czarnków
Data wytworzenia informacji: 15.04.2015 14:45:15
Osoba wprowadzająca informację: Michał Iwanicki
Data ostatniej modyfikacji: 15.04.2015 14:45:37
Data publikacji informacji: od 15.04.2015 14:45:15
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany Opis zmiany
15.04.2015 14:45:37 Michał Iwanicki edycja strony
15.04.2015 14:45:15 Michał Iwanicki strona została dodana