BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu

DECYZJA O WARUNKACH ZABUDOWY I DECYZJA O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

 I Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dziennik Ustaw z dnia 10 maja 2003 r. Nr 80, poz. 717) Art.4, ust. 2.
W przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje w drodze decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, przy czym:

1)      lokalizację inwestycji celu publicznego ustala się w drodze decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego;

2)      sposób zagospodarowania terenu i warunki zabudowy dla innych inwestycji ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy.

II  Wymagane dokumenty:

Wniosek i mapy - 2 szt.  (wzór wniosku)

    Wniosek powinien zawierać:

1.      Określenie granic terenu objętego wnioskiem, przedstawionych na kopii mapy zasadniczej lub, w przypadku jej braku, na kopii mapy katastralnej, przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, obejmujących teren, którego wniosek dotyczy, i obszaru, na który ta inwestycja będzie oddziaływać, w skali 1:500 lub 1:1000, a w stosunku do inwestycji liniowych również w skali 1:2000;

2.      Charakterystykę inwestycji, obejmującą:

a)      określenie zapotrzebowania na wodę, energię oraz sposobu odprowadzania lub oczyszczania ścieków, a także innych potrzeb w zakresie infrastruktury technicznej, a w razie potrzeby również sposobu unieszkodliwiania odpadów,

b)      określenie planowanego sposobu zagospodarowania terenu oraz charakterystyki zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym przeznaczenia i gabarytów projektowanych obiektów budowlanych, przedstawione w formie opisowej i graficznej,

c)      określenie parametrów technicznych inwestycji oraz dane charakteryzujące jej wpływ na środowisko.

III Opłaty skarbowe:

1. Na podstawie ustawy z dnia 16.11.2006 roku o opłacie skarbowej (j.t. Dz.U. z 2020 roku, poz. 1546 ze zm.) – zwalnia się z opłaty skarbowej wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego terenu, którego wniosek dotyczy.

2. Wnioskodawcy inni niż wymienieni w pkt. 1, wnoszą opłatę skarbową za wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu z chwilą złożenia wniosku, w kwocie 598,00 zł.

3. Opłatę skarbową za przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu na rzecz innej osoby wnosi się z chwilą złożenia wniosku w kwocie 56,00 zł.

4. Opłaty skarbowe należy wpłacać na konto Urzędu Gminy Czarnków Nr: 72 8951 0009 0000 0954 2000 0010 w Banku Spółdzielczym w Czarnkowie .

 

IV Termin załatwienia sprawy:

Do dwóch miesięcy.

V   Jednostka odpowiedzialna:

      Urząd Gminy Czarnków, ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków, Referat Inwestycji, Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, II piętro, pokój nr 12A i 14.

VI   Tryb odwoławczy:

       Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile, za pośrednictwem Wójta Gminy Czarnków, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji. 
       Odwołanie składa się w sekretariacie Urzędu Gminy Czarnków, pokój nr 4.

 

Osoba, która wytworzyła dokument: Michał Iwanicki
Data wytworzenia informacji: 21.10.2003 15:16:27
Osoba wprowadzająca informację: -
Data ostatniej modyfikacji: 21.01.2022 14:05:49
Data publikacji informacji: od 21.10.2003 15:16:27
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany Opis zmiany
21.01.2022 14:05:49 Michał Iwanicki edycja strony
02.02.2021 14:39:51 Michał Iwanicki edycja strony
08.01.2021 14:34:58 Michał Iwanicki edycja strony
03.04.2019 11:23:16 emilia_sm edycja strony
27.07.2015 13:07:44 Michał Iwanicki edycja strony
21.10.2003 15:16:27 - strona została dodana