BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Sprzedaż przetargowa

                                                                                                                                                                  

Sprzedaż nieruchomości  w drodze przetargu

 

Podstawa prawna:                                                                                                                                  

1.    Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku - o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r. poz. 1774 ze zmianami),

2.    Ustawa  z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r. poz. 1515 ze zmianami)

3.    Rozporządzenie Rady Ministrów  z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań  na zbycie nieruchomości (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r. poz. 1490),

4.    Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 roku o kształtowaniu ustroju rolnego (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r. poz. 1433 ze zmianami),

 

                                                                                                                                                                    

I. Wymagane dokumenty:                                                                                                                      

Wniosek   oznaczenia i położenia nieruchomości objętej postępowaniem  

Wniosek strony zwolniony jest z opłaty skarbowej.

                                                                                                                                                                  

II. Procedura  sprzedaży nieruchomości:

Podstawową formą sprzedaży nieruchomości gminnych w myśl ustawy o gospodarce nieruchomościami jest przetarg. Przetarg pozwala ustalić nabywcę nieruchomości, warunki nabycia, a protokół z przetargu stanowi podstawę zawarcia notarialnej umowy sprzedaży. Sprzedaż odbywa się na wniosek strony zainteresowanej lub decyzja Wójta Gminy o przeznaczeniu nieruchomości do sprzedaży. Decyzja o przeznaczeniu nieruchomości do sprzedaży podlega publicznemu ujawnieniu. Według art. 35 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami  właściwy organ sporządza i podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Wykaz ten wywiesza się na okres 21 dni w siedzibie urzędu gminy, a ponadto informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej. W wykazie tym zamieszcza się szereg istotnych informacji dla przyszłych transakcji. Niezbędne jest oznaczenie  nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości. Konieczne jest także wskazanie przeznaczenia nieruchomości w planie miejscowym i sposobu jej  zagospodarowania, a także określenie jej powierzchni i dokonanie opisu, określenie ceny. Cenę sprzedaży ustala się  na podstawie jej wartości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego. Obwieszczenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży spełnia funkcje informacyjną dla zainteresowanych nabywców. Umożliwia również publiczną kontrolę obrotu nieruchomościami. Po upływie okresu na jaki powinien zostać wywieszony wykaz  nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży  można przystąpić do procedury przetargowej. Uwagi i wnioski dotyczące przeznaczonej do sprzedaży nieruchomości złożone w terminie określonym w wykazie rozpatruje się przed ogłoszeniem przetargu. Przetarg ogłasza i organizuje wójt gminy. Ogłoszenie o przetargu  podaje się do publicznej wiadomości na co najmniej 30 dni przed wyznaczonym terminem przetargu. Ogłoszenie o przetargu powinno być także opublikowane  na stronie internetowej właściwego organu. W ogłoszeniu o przetargu podaje się informacje zamieszczone w wykazie oraz czas, miejsce i warunki przetargu. Ogłoszenie o przetargu wywiesza się w siedzibie urzędu gminy, a ponadto informację o ogłoszeniu przetargu podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.  

Jeżeli pierwszy przetarg zakończy się wynikiem negatywnym to drugi przetarg organizuje się w okresie nie krótszym niż 30 dni, ale nie dłuższym niż 6 miesięcy, licząc od dnia zamknięcia pierwszego przetargu. Jeżeli drugi przetarg zakończy się wynikiem negatywnym właściwy organ w okresie nie krótszym niż 30 dni, ale nie dłuższym niż 6 miesięcy, licząc od dnia jego zamknięcia, może zbyć  nieruchomość w drodze rokowań  albo organizować kolejne przetargi. Przy ustaleniu warunków kolejnych przetargów stosuje się zasady obowiązujące przy organizowaniu drugiego przetargu.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości określonej w ogłoszeniu o przetargu. Wysokość ta może wynosić od 5-20% ceny wywoławczej. W przetargu nie mogą uczestniczyć członkowie komisji przetargowej i osoby im bliskie. Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu przetargu, jednak nie później niż  po upływie 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia oraz zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Uczestnik przetargu może zaskarżyć  czynności związane  z przeprowadzeniem przetargu do organu właściwego przeprowadzającego przetarg, a organ ten może unieważnić  przetarg lub nakazać powtórzenie czynności przetargowych. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę  uczestników, jeżeli chociaż jeden zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej  niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Pozytywne rozstrzygnięcie przetargu kończy się podpisaniem protokołu z przetargu, który jest podstawa do zawarcia aktu notarialnego. Organizator przetargu zobowiązany jest zgodnie art.41 ustawy o gospodarce nieruchomościami  zawiadomić osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w ciągu 21 dni  od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia  umowy w wyznaczonym miejscu i terminie, organizator przetargu może  odstąpić od jej zawarcia, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

                                                                                                                                                                  

III. Termin odpowiedzi:

Do 30 dni, procedura przygotowawcza do sprzedaży w zależności od wymaganych prac przygotowawczych (prace geodezyjne, wycena) do 6 miesięcy.                                                                                                        

 

IV. Jednostka odpowiedzialna:

Referat Rolnictwa  i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Czarnków tel. (67) 253-02-92.

Data wytworzenia informacji: 19.12.2003 11:07:10
Osoba wprowadzająca informację: -
Data ostatniej modyfikacji: 03.04.2019 11:22:07
Data publikacji informacji: od 19.12.2003 11:07:10
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany Opis zmiany
03.04.2019 11:22:07 emilia_sm edycja strony
21.01.2016 11:41:33 Michał Iwanicki edycja strony
19.12.2003 11:07:10 - strona została dodana