BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

WYBORY PREZYDENTA RP -spis wyborców

 

WYBORY PREZYDENTA RP -spis wyborców

Jednostka prowadząca

Biuro Ewidencji Ludności

Wymagane dokumenty

DOPISANIE DO SPISU WYBORCÓW

Wyborca na własny wniosek wniesiony osobiście na piśmie (form. 1) najpóźniej w 5 dniu przed dniem wyborów tj. 5 maja.2015 r.  może być dopisany do spisu wyborców w dowolnym obwodzie głosowania .

ZAŚWIADCZENIE O PRAWIE DO GŁOSOWANIA

Wyborca zmieniający miejsce pobytu przed dniem wyborów otrzymuje na swoje żądanie wniesione na piśmie (form.3), zaświadczenie o prawie do głosowania na podstawie, którego może zagłosować w dowolnym obwodzie głosowania na ternie kraju i za granicą. Zaświadczenie o prawie do głosowania wyborca odbiera osobiście, albo przez upoważnioną na piśmie (form.4) osobę. W upoważnieniu wskazuje się imię (imiona) i nazwisko oraz nr PESEL wyborcy oraz pełnomocnika. Zaświadczenia o prawie do głosowania wydawane są do 08.05.2015 r. (w godz. pracy Urzędu).

UDOSTĘPNIANIE SPISU WYBORCÓW

Spis wyborców jest udostępniany między 21 a 8 dniem przed dniem wyborów tj. od 20 kwietnia. do  4 maja 2015 r. Każdy z wyborców może sprawdzić, czy został uwzględniony w spisie wyborców w urzędzie, w którym spis został sporządzony. Udostępnienie spisu wyborców następuje na pisemny wniosek złożony na formularzu przewidzianym w Rozporządzeniu MSWiA z dnia 27.07. 2011 r (form.5). Na żądanie wnioskodawcy informacja jest udzielona pisemnie.

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Gminy Czarnków, ul. Rybaki nr 3 , I piętro , pok. nr 1
Biuro Ewidencji Ludności
tel. 67-2530289
w godzinach:
od poniedziałku do piątki 7:30-15:30,


Opłaty

Czynności nie podlegają opłacie skarbowej.

Termin i sposób załatwienia

Wpisanie do spisu wyborców załatwia się bezpośrednio po złożeniu wniosku.

Zaświadczenie o prawie do głosowania otrzymuje natychmiast po złożeniu wniosku.

Udostępnianie spisu wyborców następuje niezwłocznie po złożeniu wniosku.

Podstawa prawna

ñ Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2011 r. Nr 21 poz. 112 ze zm.),

ñ Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie spisu wyborców (Dz.U. Poz. 5)

ñ Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia z dnia 4 lutego 2015 r. o zarządzeniu wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Poz. 188).

Tryb odwoławczy

BRAK

Inne informacje

Każdy może wnieść do Wójta Gminy reklamację na nieprawidłowości w spisie wyborców. Reklamacja jest rozpatrywana w ciągu 2 dni od daty jej wniesienia. a decyzję nie uwzględniającą reklamacji lub powodującą skreślenie ze spisu wnoszący reklamację bądź osoba skreślona ze spisu może wnieść, w terminie 2 dni od dnia doręczenia decyzji, skargę za pośrednictwem tut. Urzędu do Sądu Rejonowego w Trzciance .

 

Upoważnienie o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania

Wniosek o dopisanie do spisu wyborców

Wniosek o udostępnienie spisu wyborców

Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Czarnków
Data wytworzenia informacji: 09.04.2015 08:08:28
Osoba wprowadzająca informację: Michał Iwanicki
Data ostatniej modyfikacji: 15.04.2015 11:00:34
Data publikacji informacji: od 09.04.2015 08:08:28
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany Opis zmiany
15.04.2015 11:00:34 Michał Iwanicki edycja strony
09.04.2015 08:08:28 Michał Iwanicki strona została dodana