BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Wymeldowanie (obywatele polscy i cudzoziemcy)

 

Wymeldowanie (obywatele polscy i cudzoziemcy)

Jednostka prowadząca

Biuro Ewidencji Ludności

Wymagane dokumenty

Wymeldowania z pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące można dokonać osobiście lub przez pełnomocnika legitymującego się pisemnym pełnomocnictwem - udzielonym na podstawie art. 33 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego.

ñ Dowód osobisty albo paszport. Dla cudzoziemca: paszport lub karta pobytu, a w przypadku obywatela Państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa EFTA oraz Szwajcarii inny dokument potwierdzający jego tożsamość i obywatelstwo. 

ñ Wypełniony formularz meldunkowy;

W przypadku zgłoszenia wymeldowania przez pełnomocnika:

ñ Pisemne pełnomocnictwo do wymeldowania;

ñ Dowód osobisty pełnomocnika lub paszport;

Wymeldowania z pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące można dokonać równocześnie z zameldowaniem w nowym miejscu. 

W celu zameldowania na pobyt stały lub czasowy trwający ponad 3 miesiące nie ma konieczności wymeldowania się w dotychczasowym miejscu pobytu (stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące) - wymeldowanie z poprzedniego miejsca pobytu następuje na podstawie formularza zgłoszenia zameldowania (na pobyt stały lub czasowy trwający ponad 3 miesiące). 

Wymeldowania z pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące można dokonać także w formie dokumentu elektronicznego na formularzu ("epuap st." lub "epuap czas.") umożliwiającym wprowadzenie danych do systemu teleinformatycznego poprzez Platformę e- Puap. Zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną wniosek powinien zostać opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym e- Puap w myśl ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym.

Za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych (niepełnoletnie dzieci) czynności meldunkowe wykonuje jej przedstawiciel ustawowy (jeden z rodziców).

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Gminy Czarnków ul. Rybaki nr 3, I piętro , pok. nr 1
Biuro ewidencji ludności
tel. 67- 2530289
w godzinach :
od poniedziałku do piątku 7:30-15:30,

Opłaty

Czynności wymeldowania nie podlegają opłacie skarbowej.

Opłacie skarbowej w wysokości 17 zł podlega złożenie pełnomocnictwa w tej sprawie.

- Opłacie skarbowej nie podlegają pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, rodzicom, dzieciom, dziadkom i rodzeństwu. Składający pełnomocnictwo jest zobowiązany dołączyć dowód wniesienia opłaty skarbowej -

Opłatę skarbową wnosi się na rachunek bankowy  Urzędu Gminy Czarnków :
Bank Spółdzielczy w Czarnkowie nr 72895100090000095420000010 , lub w kasie Urzędu Gminy .

Termin i sposób załatwienia

Wymeldowania dokonuje się niezwłocznie po złożeniu formularza meldunkowego.

Ustawa z dnia 24 września 2010 r. nie przewiduje wydania zaświadczenia o wymeldowaniu. Zaświadczenie o wymeldowaniu  wydaje się na wniosek zainteresowanego. Zgodnie z art. 1 ust.1, pkt 1, lit. b   Ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2014r., poz. 1628 ze zm.) wydanie zaświadczenia na wniosek podlega opłacie skarbowej w wysokości 17,-zł

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2010 r. Nr 217, poz. 1427 ze. zm.)

Tryb odwoławczy

BRAK

Inne informacje

Osoba, która opuszcza miejsce pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące jest zobowiązana wymeldować się.

 

 

Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego

Zgłoszenie wymeldowania z pobytu czasowego

Pełnomocnictwo do wymeldowania

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Czarnków
Data wytworzenia informacji: 09.04.2015 08:09:53
Osoba wprowadzająca informację: Michał Iwanicki
Data ostatniej modyfikacji: 23.03.2016 09:39:47
Data publikacji informacji: od 09.04.2015 08:09:53
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany Opis zmiany
23.03.2016 09:39:47 Michał Iwanicki edycja strony
09.04.2015 08:09:53 Michał Iwanicki strona została dodana