BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zameldowanie w drodze decyzji administracyjnej

Zameldowanie w drodze decyzji administracyjnej   

Jednostka prowadząca

Biuro Ewidencji Ludności

Wymagane dokumenty

- podanie z umotywowanym wyjaśnieniem, dlaczego wnioskodawca nie może dopełnić obowiązku meldunkowego w trybie czynności materialno-technicznej (czyli bez konieczności prowadzenia postępowania administracyjnego),

- wypełniony i podpisany formularz  meldunkowy,

- do wglądu - w przypadku posiadania tytułu prawnego do lokalu (nieruchomości) - tytuł prawny do lokalu (nieruchomości), w którym (w której) zameldowanie ma nastąpić, a kserokopię tego tytułu prawnego należy dołączyć do podania.

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Gminy Czarnków ul. Rybaki 3, I piętro , pok. nr 1

Biuro ewidencji ludności

od poniedziałku do piątku od 7:30 - 15:30

tel.67-2530289

Opłaty

U W A G A  !

OPŁATĘ SKARBOWĄ NALEŻY WPŁACAĆ NA NUMER KONTA BANKOWEGO URZĘDU

GMINY CZARNKÓW - BANK  SPÓŁDZIELCZY CZARNKÓW

NR  72895100090000095420000010 .

Decyzja podlega opłacie skarbowej w wysokości 10,-zł

17 zł od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa, gdy strona działa przez pełnomocnika - od każdego stosunku pełnomocnictwa

Składający wniosek lub dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa jest zobowiązany dołączyć dowód zapłaty albo uwierzytelnioną kopię zapłaty nie później niż w ciągu 3 dni od chwili powstania obowiązku jej zapłaty, tzn. od dnia złożenia wniosku lub dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa

Opłatę skarbową wnosi się na rachunek bankowy tut. Urząd Gminy Czarnków jak wyżej ,

Termin i sposób załatwienia

Po złożeniu podania  pracownik ewidencji ludności przeprowadza postępowanie wyjaśniające, polegające m.in. na przesłuchaniu stron i świadków wskazanych przez strony lub wezwanych z urzędu, przeprowadzeniu rozprawy administracyjnej, oględzin w lokalu, itp.

Termin załatwienia sprawy - wydania decyzji administracyjnej - wynosi do 2 miesięcy od daty złożenia wymaganych dokumentów (w przypadku skomplikowanego postępowania termin może ulec przedłużeniu)

Podstawa prawna

ustawa z  24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2010 r. Nr 217, poz. 1427 ze zm.), w tym. art. 31 ust. 1 ustawa z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity : Dz.U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.)

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronom prawo złożenia odwołania do Wojewody Wielkopolskiego    w Poznaniu, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Odwołanie składa się za pośrednictwem Wójta Gminy Czarnków .

Inne informacje

Przy zameldowaniu należy przedstawić dokument stwierdzający tożsamość, wypełniony formularz meldunkowy (zgłoszenie pobytu stałego lub zgłoszenie pobytu czasowego) podpisany przez osobę (osoby) posiadającą (e) tytuł prawny do lokalu,  do wglądu oryginał tytułu prawnego do lokalu, którego kserokopię należy dołączyć do podania.

 

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Czarnków
Data wytworzenia informacji: 09.04.2015 08:13:42
Osoba wprowadzająca informację: Michał Iwanicki
Data ostatniej modyfikacji: 09.04.2015 08:13:42
Data publikacji informacji: od 09.04.2015 08:13:42
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany Opis zmiany
09.04.2015 08:13:42 Michał Iwanicki strona została dodana