BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

IV kadencja 2002-2006

Uchwała Nr I/1/02 w sprawie stwierdzenia wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Czarnków, z dnia 18.11.2002 roku/>.

Uchwała Nr I/2/02 w sprawie stwierdzenia wyboru dwóch Wiceprzewodniczących Rady Gminy Czarnków, z dnia 18.11.2002 roku/>.

Uchwała Nr I/3/02 w sprawie o stanowieniu o kierunkach działania Wójta Gminy Czarnków oraz przyjmowania sprawozdań z Jego działalności, z dnia 18.11.2002 roku/>

Uchwała Nr I/4/02 w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego dla Wójta Gminy Czarnków, z dnia 18.11.2002 roku/>.

Uchwała Nr II/5/02 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Gminy Czarnków, z dnia 28.11.2002 roku/>.

Uchwała Nr II/6/02 w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy i ich składów osobowych, z dnia 28.11.2002 roku/>.

Uchwała Nr II/7/02 w sprawie Statutu Gminy Czarnków, z dnia 28.11.2002 roku/>.

Uchwała Nr II/8/02 w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego, z dnia 28.11.2002 roku/>.

Uchwała Nr II/9/02 w sprawie upoważnienia dla Przewodniczącego Rady Gminy Czarnków do podejmowania czynności z zakresu prawa pracy Wójta Gminy Czarnków, z dnia 28.11.2002 roku/>.

Uchwała Nr II/10/02 w sprawie wytypowania do sprzedaży i określenia przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej zasób gminny Gminy Czarnków, z dnia 28.11.2002 roku/>.

Uchwała Nr II/11/02 w sprawie wytypowania do sprzedaży i określenia formy sprzedaży nieruchomości stanowiącej zasób gminny Gminy Czarnków, z dnia 28.11.2002 roku/>.

Uchwała Nr II/12/02 w sprawie ustalenia nieodpłatnego nabycia nieruchomości gruntowej w zasoby komunalne Gminy Czarnków, z dnia 28.11.2002 roku/>.

Uchwała Nr II/13/02 w sprawie zamiany nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Czarnków na nieruchomości stanowiące własność Przedsiębiorstwa P-H-U “ROL-BIG” Spółka z o.o. w Brzeźnie, z dnia 28.11.2002 roku/>.

Uchwała Nr III/14/02 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2002 rok, z dnia 12.12.2002 roku/>.

Uchwała Nr III/15/02 w sprawie stawek podatku od nieruchomości oraz wynagrodzenia za inkaso podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości, z dnia 12.12.2002 roku/>.

Uchwała Nr III/16/02 w sprawie określenia wzorów formularzy powstania, zmiany lub wygaśnięcia obowiązku podatkowego, z dnia 12.12.2002 roku/>.

Uchwała Nr III/17/02 w sprawie podatku od posiadania psów, z dnia 12.12.2002 roku/>.

Uchwała Nr III/18/02 w sprawie wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych, z dnia 12.12.2002 roku/>.

Uchwała Nr III/19/02 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2003, z dnia 12.12.2002 roku/>.

Uchwała Nr IV/20/02 w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2002, z dnia 30.12.2002 roku/>.

Uchwała Nr IV/21/02 w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej, z dnia 30.12.2002 roku/>.

Uchwała Nr IV/22/02 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2003 rok, z dnia 30.12.2002 roku/>.

Uchwała Nr IV/23/02 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Czarnków na 2003 rok, z dnia 30.12.2002 roku/>.

Uchwała Nr IV/24/02 w sprawie uchwalenia planu pracy stałych Komisji Rady Gminy Czarnków na 2003 rok, z dnia 30.12.2002 roku/>.

Uchwała Nr IV/25/02 w sprawie wytypowania do sprzedaży i określenia formy sprzedaży nieruchomości stanowiących zasób gminny Gminy Czarnków, z dnia 30.12.2002 roku/>.

Uchwała Nr IV/26/02 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Czarnków, z dnia 30.12.2002/> roku/>.

Uchwała Nr V/27/02 w sprawie zmiany budżetu na rok 2003, z dnia 18.02.2003 roku/>.

Uchwała Nr V/28/03 w sprawie zmian w Regulaminie wynagradzania i przyznawania dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach, przedszkolach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Czarnków stanowiącym Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/176/2000 Rady Gminy Czarnków z dnia 31 sierpnia 2000 r./>, z dnia 18.02.2003 roku/>.

Uchwała Nr V/29/03 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego i wartości jednego punktu w złotych dla pracowników obsługi Publicznych Przedszkoli, Szkół Podstawowych i Publicznych Gimnazjów Gminy Czarnków, z dnia 18.02.2003 roku/>.

Uchwała Nr V/30/03 w sprawie wytypowania do sprzedaży i określenia formy sprzedaży nieruchomości stanowiących zasób gminny Gminy Czarnków, z dnia 18.02.2003 roku/>.

Uchwała Nr V/31/03 w sprawie wytypowania do sprzedaży lokalu mieszkalnego z zasobów komunalnych Gminy Czarnków na rzecz najemcy, z dnia 18.02.2003 roku/>.

Uchwała Nr V/32/03 w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Czarnków na obszarze wsi Śmieszkowo – dla terenu zabudowy mieszkaniowej, z dnia 18.02.2003 roku/>.

Uchwała Nr V/33/03 w sprawie wystąpienia Gminy Czarnków i zbycia akcji spółki Netia Telekom Piła Sp. z o.o., z dnia 18.02.2003 roku/>.

Uchwała Nr V/34/03 w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego dla Wójta Gminy Czarnków, z dnia 18.02.2003 roku/>.

Uchwała Nr V/35/03 w sprawie zamiaru przekształcenia Publicznych Przedszkoli w miejscowościach : Brzeźno, Romanowo Dolne, Romanowo Górne i Walkowice, z dnia 18.02.2003 roku/>.

Uchwała Nr VI/36/03 w sprawie Statutu Gminy Czarnków, z dnia 20.03.2003 roku/>.

Uchwała Nr VI/37/03 w sprawie zmiany budżetu na rok 2003, z dnia 20.03.2003 roku/>.

Uchwała Nr VI/38/03 w sprawie poszerzenia składu osobowego stałej Komisji Rady Gminy Czarnków określonego w załączniku do uchwały Nr II/6/02 Rady Gminy Czarnków z dnia 28 listopada 2002 roku/>, z dnia 20.03.2003 roku/>.

Uchwała Nr VI/39/03 w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad i wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Gminy Czarnków, z dnia 20.03.2003 roku/>.

Uchwała Nr VI/40/03 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/314/01 Rady Gminy Czarnków z dnia 28 grudnia 2001 r./> w sprawie przedłużenia funkcjonowania Zespołu Szkół w Kuźnicy Czarnkowskiej, z dnia 20.03.2003 roku/>.

Uchwała Nr VI/41/03 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/315/01 Rady Gminy Czarnków z dnia 28 grudnia 2001 r./> w sprawie przedłużenia funkcjonowania Zespołu Szkół w Jędrzejewie, z dnia 20.03.2003 roku/>.

Uchwała Nr VI/42/03 w sprawie określenia zasad pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości innych niż lokale mieszkalne przez ich dzierżawców, z dnia 20.03.2003 roku/>.

Uchwała Nr VI/43/03 w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie wsi Kuźnica Czarnkowska, w zasoby komunalne Gminy Czarnków, z dnia 20.03.2003 roku/>.

Uchwała Nr VI/44/03 w sprawie wytypowania do sprzedaży i określenia formy sprzedaży nieruchomości stanowiących zasób gminny Gminy Czarnków, z dnia 20.03.2003 roku/>.

Uchwała Nr VI/45/03 w sprawie nieodpłatnego przekazania nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie wsi Gębic – stanowiących zasób gminny Gminy Czarnków, na rzecz Zgromadzenia Sióstr św. Feliksa z Kantalicjo III Zakonu św. Ojca Franciszka w Przemyślu, z dnia 20.03.2003 roku/>.

Uchwała Nr VI/46/03 w sprawie uporządkowania numeracji nieruchomości w Pianówce i Górze nad Notecią, z dnia 20.03.2003 roku/>.

Uchwała Nr VI/47/03 w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Czarnków na obszarze działki nr ewid. 265/11 we wsi Brzeźno, z dnia 20.03.2003 roku/>.

Uchwała Nr VII/48/03 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Czarnków za rok 2002, z dnia 24.04.2003 roku/>.

Uchwała Nr VII/49/03 w sprawie zmiany budżetu na rok 2003, z dnia 24.04.2003 roku/>.

Uchwała Nr VII/50/03 w sprawie powołania komisji dyscyplinarnej I i II instancji do orzekania w sprawach dyscyplinarnych za naruszenie obowiązków przez mianowanych pracowników samorządowych, z dnia 24.04.2003 roku/>.

Uchwała Nr VII/51/03 w sprawie nadania Statutu Gminnemu Zakładowi Usług Wodnych i Melioracyjnych w Czarnkowie z siedzibą w Brzeźnie, z dnia 24.04.2003 roku/>.

Uchwała Nr VII/52/03 w sprawie zmiany nazw stałych komisji Rady Gminy Czarnków, z dnia 24.04.2003 roku/>.

Uchwała Nr VII/53/03 w sprawie wytypowania do sprzedaży i określenia formy sprzedaży nieruchomości stanowiących zasób gminny Gminy Czarnków, z dnia 24.04.2003 roku/>.

Uchwała Nr VIII/54/03 w sprawie odwołania Sekretarza Gminy Czarnków, z dnia 24.06.2003 roku/>.

Uchwała Nr VIII/55/03 w sprawie powołania Sekretarza Gminy Czarnków, z dnia 24.06.2003 roku/>.

Uchwała Nr VIII/56/03 w sprawie zmiany budżetu na rok 2003, z dnia 24.06.2003 roku/>.

Uchwała Nr VIII/57/03 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o współpracy w zakresie budowy Parku Elektrowni Wiatrowych na terenie Gminy Czarnków, z dnia 24.06.2003 roku/>.

Uchwała Nr VIII/58/03 w sprawie przekształcenia Publicznych Przedszkoli w miejscowościach : Brzeźno, Romanowo Dolne, Romanowo Górne i Walkowice, z dnia 24.06.2003 roku/>.

Uchwała Nr VIII/59/03 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego i wartości jednego punktu w złotych dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnkowie, z dnia 24.06.2003 roku/>.

Uchwała Nr VIII/60/03 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu z budżetu Gminy Czarnków, z dnia 24.06.2003 roku/>.

Uchwała Nr VIII/61/03 w sprawie uznania gruntów za użytek ekologiczny, z dnia 24.06.2003 roku/>.

Uchwała Nr VIII/62/03 w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Czarnków na obszarze wsi Pianówka, obręb Góra, z dnia 24.06.2003 roku/>.

Uchwała Nr VIII/63/03 w sprawie wytypowania do sprzedaży nieruchomości zabudowanej wraz z gruntem, stanowiącej zasób gminny Gminy Czarnków, z dnia 24.06.2003 roku/>.

Uchwała Nr VIII/64/03 w sprawie wytypowania do sprzedaży i określenia formy sprzedaży nieruchomości stanowiących zasób gminny Gminy Czarnków, z dnia 24.06.2003 roku/>.

Uchwała Nr VIII/65/03 w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej zasób gminny Gminy Czarnków w drodze bezprzetargowej, z dnia 24.06.2003 roku/>.

Uchwała Nr VIII/66/03 w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej zasób gminny Gminy Czarnków na zasadzie pierwszeństwa nabycia, z dnia 24.06.2003 roku/>.

Uchwała Nr VIII/67/03 w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie wsi Gębice, w zasoby komunalne Gminy Czarnków, z dnia 24.06.2003 roku/>.

Uchwała Nr VIII/68/03 w sprawie nieodpłatnego nabycia w zasoby komunalne Gminy Czarnków nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie wsi Brzeźno, stanowiących własność Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa Oddział Terenowy w Poznaniu Filia w Pile, z dnia 24.06.2003 roku/>

Uchwała Nr IX/69/03 w sprawie zmiany budżetu na rok 2003, z dnia 28.08.2003 roku/>

Uchwała Nr IX/70/03 w sprawie wyrażenia stanowiska w sprawie ustalonej liczby ławników wybieranych przez Radę Gminy Czarnków do Sądu Rejonowego w Trzciance, z dnia 28.08.2003 roku/>.

Uchwała Nr IX/71/03 w sprawie powołania zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników, z dnia 28.08.2003 roku/>.

Uchwała Nr IX/72/03 w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie wsi Walkowice, w zasoby komunalne Gminy Czarnków, z dnia 28.08.2003 roku/>.

Uchwała Nr IX/73/03 w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej, z dnia 28.08.2003 roku/>.

Uchwała Nr IX/74/03 w sprawie zamiany nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Czarnków na nieruchomość stanowiącą własność Skarbu Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe w zarządzie Nadleśnictwa Krucz, z dnia 28.08.2003 roku/>.

Uchwała Nr IX/75/03 w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie wsi Śmieszkowo, w zasoby komunalne Gminy Czarnków, z dnia 28.08.2003 roku/>.

Uchwała Nr X/76/03 w sprawie zmiany budżetu na rok 2003, z dnia 12.09.2003 roku/>.

Uchwała Nr X/77/03 w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XIX/175/2000 Rady Gminy Czarnków z dnia 31 sierpnia 2000 roku/> w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Czarnków na lata 2001-2010, z dnia 12.09.2003 roku/>.

Uchwała Nr XI/78/03 w sprawie zmiany budżetu na rok 2003, z dnia 25.09.2003 roku/>.

Uchwała Nr XI/79/03 w sprawie wytypowania do sprzedaży i określenia formy sprzedaży nieruchomości stanowiących zasób gminny Gminy Czarnków, z dnia 25.09.2003 roku/>.

Uchwała Nr XI/80/03 w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Czarnków na obszarze wsi Brzeźno, a dnia 25.09.2003 roku/>.

Uchwała Nr XI/81/03 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Czarnków na obszarze wsi Śmieszkowo i Białężyn, z dnia 25.09.2003 roku/>.

Uchwała Nr XII/82/03 w sprawie zmiany budżetu na rok 2003, z dnia 30.10.2003 roku/>

Uchwała Nr XII/83/03 w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Trzciance, z dnia 30.10.2003 roku/>

Uchwała Nr XII/84/03 w sprawie wytypowania do sprzedazy i określenia formy sprzedaży nieruchomości stanowiących zasób gminny Gminy Czarnków, z dnia 30.10.2003 roku/>

Uchwała Nr XIII/85/03 w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej, z dnia 26.11.2003 roku/>

Uchwała Nr XIII/86/03 w sprawie podatku rolnego, z dnia 26.11.2003 roku/>

Uchwała Nr XIII/87/03 w sprawie wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych, z dnia 26.11.2003 roku/>

Uchwała Nr XIII/88/03 w sprawie podatku od posiadania psów, z dnia 26.11.2003 roku/>

Uchwała Nr XIII/89/03 w sprawie stawek podatku od nieruchomości, oraz wynagrodzenia za inkaso podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości, z dnia 26.11.2003 roku/>

Uchwała Nr XIII/90/03 w sprawie zmiany budżetu na rok 2003, z dnia 26.11.2003 roku/>

Uchwała Nr XIII/91/03 w sprawie dodatkowej diety dla Sołtysów, z dnia 26.11.2003 roku/>

Uchwała Nr XIII/92/03 w sprawie utworzenia i określenia wysokości funduszu na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej, z dnia 26.11.2003 roku/>

Uchwała nr XIII/93/03 w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały Rady Gminy Czarnków Nr VIII/66/2003 z dnia 24 czerwca 2003 roku/>, w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej zasób gminny Gminy Czarnków na zasadzie pierwszeństwa nabycia, z dnia 26.11.2003 roku/>

Uchwała Nr XIII/94/03 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gmin Czarnków, Lubasz, Ryczywół i Drawsko na okres od dnia 01.01.2004/> do 31.12.2004r., z dnia 26.11.2003 roku/>

Uchwała Nr XIV/95/03 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2004, z dnia 29.12.2003 roku/>

Uchwała Nr XIV/96/03 w sprawie zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych rocznych dochodach, z dnia 29.12.2003 roku/>

Uchwała Nr XIV/97/03 w sprawie zmiany budżetu na rok 2003, z dnia 29.12.2003 roku/>

Uchwała Nr XIV/98/03 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Czarnków na 2004 rok, z dnia 29.12.2003 roku/>

Uchwała Nr XIV/99/03 w sprawie uchwalenia planu pracy stałych Komisji Rady Gminy Czarnków na 2004 rok, z dnia 29.12.2003 roku/>

Uchwała Nr XIV/100/03 w sprawie wytypowania do sprzedaży nieruchomości zabudowanej wraz z gruntem stanowiącej zasób gminny Gminy Czarnków, z dnia 29.12.2003 roku/>

Uchwała Nr XIV/101/03 w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Rady Gminy Czarnków Nr XXIX/270/97 z dnia 11 grudnia 1997r./> w sprawie wystąpienia Gminy Czarnków i zbycia udziałów w firmie "AGROPLON" - Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Pile, z dnia 29.12.2003 roku/>

Uchwała Nr XIV/102/03 w sprawie ustalenia procentowej ilości ścieków w odniesieniu do ilości zużytej wody według licznika zużycia wody na obszarze Gminy Czarnków, z dnia 29.12.2003 roku/>

Uchwała Nr XV/103/04 w sprawie wyboru banku do obsługi bankowej budżetu gminy i jednostek budżetowych na lata 2004-2006r, z dnia 10.01.2004 roku/>

Uchwała Nr XV/104/04 w sprawie Wieloletnie Programy Inwestycyjne, z dnia 10.01.2004 roku/>

Uchwała Nr XV/105/04 w sprawie zamiaru wprowadzenia zmian organizacyjnych w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych na terenie, z dnia 10.01.2004 roku/>

Uchwała Nr XV/106/04 w sprawie przystąpienia Gminy Czarnków do stowarzyszenia Związku Stowarzyszeń Pilski Bank Żywności, z dnia 10.01.2004 roku/>

Uchwała Nr XVI/107/04 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2004 rok, z dnia 23.02.2004 roku/>

Uchwała Nr XVI/108/04 w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały Rady Gminy Czarnków Nr XIII/94/2003 z dnia 26 listopada 2003r./> w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gmin Czarnków, Lubasz, Ryczywół i Drawsko na okres od dnia 01.01.2004r. do dnia 31.12.2004r., z dnia 23.02.2004 roku/>

Uchwała Nr XVI/109/04 w sprawie wprowadzenia zmian organizacyjnych w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych na terenie Gminy Czarnków, z dnia 23.02.2004 roku/>

Uchwała Nr XVI/110/04 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Czarnków na obszarze wsi Brzeźno i Białężyn, z dnia 23.02.2004 roku/>

Uchwała Nr XVI/111/04 w sprawie wytypowania do sprzedaży lokali mieszkalnych z zasobów komunalnych Gminy Czarnków na rzecz ich najemców, z dnia 23.02.2004 roku/>

Uchwała Nr XVI/112/04 w sprawie wytypowania do sprzedaży i określenia formy sprzedaży nieruchomości stanowiącej zasób gminny Gminy Czarnków, z dnia 23.02.2004 roku/>

Uchwała Nr XVI/113/04 w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości gruntowych położonych w obrębie wsi Zofiowo i Jędrzejewo, w zasoby komunalne Gminy Czarnków, z dnia 23.02.2004 roku/>

Uchwała Nr XVI/114/04 w sprawie zamiany nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Czarnków na nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe w zarządzie Nadleśnictwa Sarbia, z dnia 23.02.2004 roku/>

Uchwała Nr XVI/115/04 w sprawie wytypowania do sprzedaży nieruchomości stanowiącej zasób gminny Gminy Czarnków, w drodze bezprzetargowej, z dnia 23.02.2004 roku/>

Uchwała Nr XVII/116/04 w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2004, z dnia 29.03.2004 roku/>

Uchwała Nr XVII/117/04 w sprawie opłat za wypisy i wyrysy z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Czarnków, z dnia 29.03.2004 roku/>

Uchwała Nr XVII/118/04 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego i wartości jednego punktu w złotych dla pracowników obsługi zatrudnionych w Placówkach Oświatowych na terenie Gminy Czarnków, z dnia 29.03.2004 roku/>

Uchwała Nr XVII/119/04 w sprawie wytypowania do sprzedaży i określenia formy sprzedaży nieruchomości stanowiących zasób gminny Gminy Czarnków, z dnia 29.03.2004 roku/>

Uchwała Nr XVII/120/04 w sprawie nieodpłatnego nabycia w zasoby komunalne Gminy Czarnków nieruchomości położonej w obrębie wsi Śmieszkowo- stanowiącej własność osoby fizycznej, z dnia 29.03.2004 roku/>

Uchwała Nr XVII/121/04 w sprawie wprowadzenia zmiany w uchwale Nr XXXVI/360/02 z dnia 11.09.2002r. w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie działania Gminnego Zakładu Usług Wodnych i Melioracyjnych, z dnia 29.03.2004 roku/>

Uchwała Nr XVIII/122/04 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Czarnków za rok 2003, z dnia 29.04.2004 roku/>

Uchwała Nr XVIII/123/04 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2004 rok, z dnia 29.04.2004 roku/>

Uchwała Nr XVIII/124/04 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, z dnia 29.04.2004 roku/>

Uchwała Nr XVIII/125/04 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Czarnków oraz granice ich obwodów, z dnia 29.04.2004 roku/>

Uchwała Nr XVIII/126/04 w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej zasób gminny Gminy Czarnków w drodze bezprzetargowej, z dnia 29.04.2004 roku/>

Uchwała Nr XVIII/127/04 w sprawie wytypowania do sprzedaży i określenia formy sprzedaży nieruchomości stanowiących zasób gminny Gminy Czarnków, z dnia 29.04.2004 roku/>

Uchwała Nr XVIII/128/04 w sprawie statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnkowie, z dnia 29.04.2004 roku/>

Uchwała Nr XIX/129/04 w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Czarnków na lata 2004-2006 oraz 2007-2013, z dnia 22.06.2004 roku/>

Uchwała Nr XIX/130/04 w sprawie zmiany budżetu na rok 2004, z dnia 22.06.2004 roku/>

Uchwała Nr XIX/131/04 w sprawie określenia zasad, trybu umarzania, wierzytelności i udzielania innych ulg w spłacie należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, z dnia 22.06.2004 roku/>

Uchwała Nr XIX/132/04 w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr XIV/99/2003 Rady Gminy Czarnków z dnia 29 grudnia 2003r./> w sprawie uchwalenia planu pracy stałych Komisji Rady Gminy Czarnków na 2004 rok, z dnia 22.06.2004 roku/>

Uchwała Nr XIX/133/04 w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Czarnków, z dnia 22.06.2004 roku/>

Uchwała Nr XIX/134/04 w sprawie ustalenia procentowej ilości ścieków w odniesieniu do ilości zużytej wody według licznika zużycia wody na obszarze Gminy Czarnków, z dnia 22.06.2004 roku/>

Uchwała Nr XIX/135/04 w sprawie wytypowania do sprzedaży lokali mieszkalnych z zasobów komunalnych Gminy Czarnków na rzecz ich Najemców, z dnia 22.06.2004 roku/>

Uchwała Nr XIX/136/04 w sprawie wytypowania do sprzedaży i określenia formy sprzedaży nieruchomości stanowiących zasób gminny Gminy Czarnków, z dnia 22.06.2004 roku/>

Uchwała Nr XIX/137/04 w sprawie zamiany nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Czarnków na nieruchomość stanowiącą własność osoby fizycznej, położonej w obrębie wsi Brzeźno, z dnia 22.06.2004 roku/>

Uchwała Nr XX/138/04 w sprawie zmiany budżetu na rok 2004, z dnia 26.07.2004 roku/>

Uchwała Nr XX/139/04 w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/129/2004 Rady Gminy Czarnków z dnia 22 czerwca 2004 roku/> w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Czarnków na lata 2004-2006 oraz 2007-2013, z dnia 26.07.2004 roku/>

Uchwała Nr XX/140/04 w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do międzygminnej spółki komunalnej pod nazwą Przedsiębiorstwo Komunalne "Noteć" sp. z o.o. z siedzibą w Pile, z dnia 26.07.2004 roku/>

Uchwała Nr XXI/141/04 w sprawie zmiany budżetu na rok 2004, z dnia 30.08.2004 roku/>

Uchwała Nr XXI/142/04 w sprawie ustalenia zasad zwrotu wydatków przeznaczonych na świadczenia przyznawane w ramach zadań własnych gminy Czarnków w odniesieniu do dożywiania dzieci w publicznych szkołach podstawowych i gimnazjach, z dnia 30.08.2004 roku/>

Uchwała Nr XXI/143/04 w sprawie ustalenia zasad zawierania umów dzierżawy na budynki i lokale użytkowe związane z działalnością gospodarczą oraz najmu lokali niemieszkalnych nie związanych z działalnością gospodarczą w zasobach komunalnych Gminy Czarnków, z dnia 30.08.2004 roku/>

Uchwała Nr XXI/144/04 w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały Rady Gminy Czarnków Nr XVI/114/2004 z dnia 23 lutego 2004 roku/> w sprawie zamiany nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Czarnków na nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe w zarządzie Nadleśnictwa Sarbia, z dnia 30.08.2004 roku/>

Uchwała Nr XXI/145/04 w sprawie wytypowania do sprzedaży i określenia formy sprzedaży nieruchomości stanowiących zasób gminny Gminy Czarnków, z dnia 30.08.2004 roku/>

Uchwała Nr XXI/146/04 w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej zasób gminny Gminy Czarnków w drodze bezprzetargowej, z dnia 30.08.2004 roku/>

Uchwała Nr XXI/147/04 w sprawie wytypowania do sprzedaży nieruchomości zabudowanej wraz z gruntem, stanowiącej zasób gminny Gminy Czarnków, z dnia 30.08.2004 roku/>

Uchwała Nr XXI/148/04 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Czarnków na obszarze wsi Śmieszkowo i Białężyn, z dnia 30.08.2004 roku/>

Uchwała Nr XXII/149/04 w sprawie zmiany budżetu na rok 2004, z dnia 18.10.2004 roku/>

Uchwała Nr XXII/150/04 w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Piła, z dnia 18.10.2004 roku/>

Uchwała Nr XXII/151/04 w sprawie zmiany uchwały Nr XX/140/2004 Rady Gminy Czarnków w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do międzygminnej spółki komunalnej pod nazwą Przedsiębiorstwo Komunalne „Noteć” sp. z o.o. z siedzibą w Pile, z dnia 18.10.2004 roku/>

Uchwała Nr XXII/152/04 w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego dla Wójta Gminy Czarnków, z dnia 18.10.2004 roku/>

Uchwała Nr XXII/153/04 w sprawie trybu i kryteriów przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze, z dnia 18.10.2004 roku/>

Uchwała Nr XXII/154/04 w sprawie regulaminu wynagradzania i przyznawania dodatków nauczycielom zatrudnionym w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Czarnków, z dnia 18.10.2004 roku/>

Uchwała Nr XXII/155/04 w sprawie celowości realizacji zadania i efektywności projektowanych przedsięwzięć, z dnia 18.10.2004 roku/>

Uchwała Nr XXII/156/04 w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych, z dnia 18.10.2004 roku/>

Uchwała Nr XXII/157/04 w sprawie ustalenia zasad zwrotu wydatków przeznaczonych na świadczenia przyznawane w ramach zadań własnych gminy Czarnków w odniesieniu do dożywiania dzieci w publicznych szkołach podstawowych i gimnazjach, z dnia 18.10.2004 roku/>

Uchwała Nr XXII/158/04 w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/59/2003 Rady Gminy Czarnków z dnia 24 czerwca 2003r./> w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego i wartości jednego punktu w złotych dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnkowie, z dnia 18.10.2004 roku/>

Uchwała Nr XXII/159/04 w sprawie wyrażenia opinii co do uznania lasów stanowiących własność Skarbu Państwa za lasy ochronne, z dnia 18.10.2004 roku/>

Uchwała Nr XXII/160/04 w sprawie potwierdzenia celowości realizacji zadania budowy zbiorników wodnych małej retencji na działkach oznaczonych nr 111/2, 115/3, 112, 113 i 109/5 na terenie wsi Kuźnica Czarnkowska, z dnia 18.10.2004 roku/>

Uchwała Nr XXII/161/04 w sprawie wytypowania do sprzedaży lokalu mieszkalnego z zasobów komunalnych Gminy Czarnków na rzecz Najemcy, z dnia 18.10.2004 roku/>

Uchwała Nr XXII/162/04 w sprawie wytypowania do sprzedaży i określenia formy sprzedaży nieruchomości rolnych oraz nieruchomości lokalowej – stanowiących zasób gminny Gminy Czarnków, z dnia 18.10.2004 roku/>

Uchwała Nr XXII/163/04 w sprawie potwierdzenia celowości realizacji zadania budowy zbiornika wodnego małej retencji na działce oznaczonej nr 14/1 na terenie wsi Walkowice, z dnia 18.10.2004 roku/>

Uchwała Nr XXIII/164/04 w sprawie zmiany do budżetu na rok 2004, z dnia 29.11.2004 roku/>

Uchwała Nr XXIII/165/04 w sprawie stawki podatku rolnego, z dnia 29.11.2004 roku/>

Uchwała Nr XXIII/166/04 w sprawie podatku od posiadania psów, z dnia 29.11.2004 roku/>

Uchwała Nr XXIII/167/04 w sprawie stawek podatku od nieruchomości, z dnia 29.11.2004 roku/>

Uchwała Nr XXIII/168/04 w sprawie wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych, z dnia 29.11.2004 roku/>

Uchwała Nr XXIII/169/04 w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, z dnia 29.11.2004 roku/>

Uchwała Nr XXIII/170/04 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gmin Czarnków, Lubasz, Ryczywół i Drawsko na okres od dnia 01.01.2005/> do dnia 31.12.2005r., z dnia 29.11.2004 roku/>

Uchwała Nr XXIII/171/04 w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej, z dnia 29.11.2004 roku/>

Uchwała Nr XXIII/172/04 w sprawie ustalenia dla sołtysów diet oraz zwrotu kosztów podróży, z dnia 29.11.2004 roku/>

Uchwała Nr XXIII/173/04 w sprawie zmiany do uchwały Nr XIV/95/2003 Rady Gminy Czarnków z dnia 29 grudnia 2003 roku/> w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2004, z dnia 29.11.2004 roku/>

Uchwała Nr XXIII/174/04 w sprawie uchylenia uchwały Nr XXII/199/96 Rady Gminy Czarnków z dnia 12 grudnia 1996 roku/> w sprawie opłat za świadczenia świetlic szkolnych – dożywianie z późniejszymi zmianami, a dnia 29.11.2004 roku/>

Uchwała Nr XXIII/175/04 w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Czarnków Nr VII/57/94 z dnia 20 grudnia 1994 roku/> z późniejszymi zmianami w sprawie ustalenia należności czynszu za dzierżawę zwykła gruntów rolnych mienia komunalnego, z dnia 29.11.2004 roku/>

Uchwała Nr XXIII/176/04 w sprawie nieodpłatnego nabycia w zasoby komunalne Gminy Czarnków nieruchomości położonych w obrębie wsi Śmieszkowo – stanowiących własność osoby fizycznej, z dnia 29.11.2004 roku/>

Uchwała Nr XXIII/177/04 w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości gruntowej położonej w obrębie wsi Gajewo, w zasoby komunalne Gminy Czarnków, z dnia 29.11.2004 roku/>

Uchwała Nr XXIV/178/04 w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Czarnków Nr XVIII/124/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 roku/>, z dnia 16.12.2004 roku/>

Uchwała Nr XXIV/179/04 w sprawie zmiany budżetu na rok 2004, z dnia 16.12.2004 roku/>

Uchwała Nr XXIV/180/04 w sprawie zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie wydatków nieznajdujących pokrycia w planowanych rocznych dochodach, z dnia 16.12.2004 roku/>

Uchwała Nr XXIV/181/04 w sprawie określenia wzorów formularzy powstania, zmiany lub wygaśnięcia obowiązku podatkowego, z dnia 16.12.2004 roku/>

Uchwała Nr XXIV/182/04 w sprawie wytypowania do sprzedaży i określenia formy sprzedaży nieruchomości stanowiącej zasób gminny Gminy Czarnków, z dnia 16.12.2004 roku/>

Uchwała Nr XXIV/183/04 w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej zasób gminny gminy Czarnków w drodze bezprzetargowej, z dnia 16.12.2004 roku/>

Uchwała Nr XXIV/184/04 w sprawie przystąpienia i wniesienia udziałów do międzygminnej spółki komunalnej pod nazwą Przedsiębiorstwo Komunalne „Noteć” sp. z o.o. z siedzibą w Pile, z dnia 16.12.2004 roku/>

Uchwała Nr XXV/185/04 w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/129/2004 Rady Gminy Czarnków z dnia 22 czerwca 2004r./> w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Czarnków na lata 2004-2006 oraz 2007-2013, z dnia 30.12.2004 roku/>

Uchwała Nr XXV/186/04 w sprawie zmiany budżetu na rok 2004, z dnia 30.12.2004 roku/>

Uchwała Nr XXV/187/04 w sprawie określenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2004, z dnia 30.12.2004 roku/>

Uchwała Nr XXV/188/04 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2005 rok, z dnia 30.12.2004 roku/>

Uchwała Nr XXV/189/04 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2005, z dnia 30.12.2004 roku/>

Uchwała Nr XXV/190/04 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Czarnków na 2005 rok, z dnia 30.12.2004 roku/>

Uchwała Nr XXV/191/04 w sprawie uchwalenia planu pracy stałych Komisji Rady Gminy Czarnków na 2005 rok, z dnia 30.12.2004 roku/>

Uchwała Nr XXVI/192/05 w sprawie zmiany budżetu na rok 2005, z dnia 27.01.2005 roku/>

Uchwała Nr XXVI/193/05 w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego, z dnia 27.01.2005 roku/>

Uchwała Nr XXVI/194/05 w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr XIX/191/00 Rady Gminy Czarnków z dnia 31 sierpnia 2000 roku/> w sprawie określenia zasad i wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Gminy Czarnków, z dnia 27.01.2005 roku/>

Uchwała Nr XXVI/195/05 w sprawie rocznego programu współpracy gminy Czarnków z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2005, z dnia 27.01.2005 roku/>

Uchwała Nr XXVI/196/05 w sprawie zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze zwrotu przez świadczeniobiorcę wydatków za usługi opiekuńcze oraz częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, z dnia 27.01.2005 roku/>

Uchwała Nr XXVI/197/05 w sprawie zasad zwrotu przez świadczeniobiorców przyznanej pomocy pieniężnej osobie lub rodzinie, które niespełniają kryterium dochodowego ustawy o pomocy społecznej, z dnia 27.01.2005 roku/>

Uchwała Nr XXVI/198/05 w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie wsi Radosiew, w zasoby komunalne Gminy Czarnków, z dnia 27.01.2005 roku/>

Uchwała Nr XXVI/199/05 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiącej zasób gminny Gminy Czarnków na nieruchomość stanowiącą własność Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego, z dnia 27.01.2005 roku/>

Uchwała Nr XXVI/200/05 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Czarnków na obszarze wsi Sarbia, z dnia 27.01.2005 roku/>

Uchwała Nr XXVII/201/05 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Czarnków na obszarze wsi Brzeźno i Białężyn, z dnia 24.02.2005 roku/>

Uchwała Nr XXVII/202/05 w sprawie zwolnienia z opłat za wpis do ewidencji działalności gospodarczej, z dnia 24.02.2005 roku/>

Uchwała Nr XXVIII/203/05 w sprawie zmiany budżetu na rok 2005, z dnia 31.03.2005 roku/>

Uchwała Nr XXVIII/204/05 w sprawie zatwierdzenia Planu Rozwoju Miejscowości – Gębice na lata 2004-2006, z dnia 31.03.2005 roku/>

Uchwała Nr XXVIII/205/05 w sprawie zatwierdzenia Planu Rozwoju Miejscowości – Jędrzejewo na lata 2004-2006, z dnia 31.03.2005 roku/>

Uchwała Nr XXVIII/206/05 w sprawie zatwierdzenia Planu Rozwoju Miejscowości – Mikołajewo na lata 2004-2006, z dnia 31.03.2005 roku/>

Uchwała Nr XXVIII/207/05 w sprawie zatwierdzenia Planu Rozwoju Miejscowości – Radosiew na lata 2004-2006, z dnia 31.03.2005 roku/>

Uchwała Nr XXVIII/208/05 w sprawie zatwierdzenia Planu Rozwoju Miejscowości – Romanowo Dolne na lata 2004-2006, z dnia 31.03.2005 roku/>

Uchwała Nr XXVIII/209/05 w sprawie zatwierdzenia Planu Rozwoju Miejscowości – Romanowo Górne na lata 2004-2006, z dnia 31.03.2005 roku/>

Uchwała Nr XXVIII/210/05 w sprawie zatwierdzenia Planu Rozwoju Miejscowości – Sarbka na lata 2004-2006, z dnia 31.03.2005 roku/>

Uchwała Nr XXVIII/211/05 w sprawie zatwierdzenia Planu Rozwoju Miejscowości – Walkowice na lata 2004-2006, z dnia 31.03.2005 roku/>

Uchwała Nr XXVIII/212/05 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego i wartości jednego punktu w złotych dla pracowników obsługi zatrudnionych w Placówkach Oświatowych na terenie Gminy Czarnków, z dnia 31.03.2005 roku/>

Uchwała Nr XXVIII/213/05 w sprawie opłat za świadczenia w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Czarnków, z dnia 31.03.2005 roku/>

Uchwała Nr XXVIII/214/05 w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Czarnków, z dnia 31.03.2005 roku/>

Uchwała Nr XXVIII/215/05 w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości gruntowych położonych w obrębie wsi Bukowiec i Gajewo, w zasoby komunalne Gminy Czarnków, z dnia 31.03.2005 roku/>

Uchwała Nr XXVIII/216/05 w sprawie wytypowania do sprzedaży i określenia formy sprzedaży nieruchomości stanowiących zasób gminny Gminy Czarnków, z dnia 31.03.2005 roku/>

Uchwała Nr XXIX/217/05 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Czarnków za rok 2004, z dnia 27.04.2005 roku/>

Uchwała Nr XXIX/218/05 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2005 rok, z dnia 27.04.2005 roku/>

Uchwała Nr XXIX/219/05 w sprawie wytypowania do sprzedaży i określenia formy sprzedaży nieruchomości stanowiących zasób gminny Gminy Czarnków , z dnia 27.04.2005 roku/>

Uchwała Nr XXX/220/05 w sprawie zmiany budżetu na 2005 rok, z dnia 30.06.2005 roku/>

Uchwała Nr XXX/221/05 w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały Nr II/5/2002 Rady Gminy Czarnków z dnia 28 listopada 2002 roku/> w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Gminy Czarnków, z dnia 30.06.2005 roku/>

Uchwała Nr XXX/222/05 w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały Nr II/6/2002 Rady Gminy Czarnków z dnia 28 listopada 2002 roku/> w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy Czarnków, z dnia 30.06.2005 roku/>

Uchwała Nr XXX/223/05 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu z budżetu gminy Czarnków, z dnia 30.06.2005 roku/>

Uchwała Nr XXX/224/05 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiących zasób gminny Gminy Czarnków na okres dłuższy niż 3 lata, z dnia 30.06.2005 roku/>

Uchwała Nr XXX/225/05 w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej zasób gminny Gminy Czarnków w drodze bezprzetargowej na rzecz osób fizycznych, z dnia 30.06.2005 roku/>

Uchwała Nr XXX/226/05 w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej, z dnia 30.06.2005 roku/>

Uchwała Nr XXX/227/05 w sprawie nieodpłatnego nabycia prawa wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie wsi Walkowice, w zasoby komunalne Gminy Czarnków, z dnia 30.06.2005 roku/>

Uchwała Nr XXX/228/05 w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej zasób gminny Gminy Czarnków w drodze bezprzetargowej, z dnia 30.06.2005 roku/>

Uchwała Nr XXX/229/05 w sprawie wytypowania do sprzedaży nieruchomości zabudowanej wraz z gruntem, stanowiącej zasób gminny Gminy Czarnków, z dnia 30.06.2005 roku/>

Uchwała Nr XXX/230/05 w sprawie wytypowania do sprzedaży nieruchomości stanowiącej zasób gminny Gminy Czarnków, z dnia 30.06.2005 roku/>

Uchwała Nr XXX/231/05 w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości zabudowanych, położonych w obrębie wsi Gębice, w zasoby komunalne Gminy Czarnków wraz z Najemcami, z dnia 30.06.2005 roku/>

Uchwała Nr XXX/232/05 w sprawie uznania gruntów za użytek ekologiczny, z dnia 30.06.2005 roku/>

Uchwała Nr XXX/233/05 w sprawie zaopiniowania planu aglomeracji Brzeźno, z dnia 30.06.2005 roku/>

Uchwała Nr XXX/234/05 w sprawie zaopiniowania planu aglomeracji Czarnków w części dotyczącej gminy wiejskiej Czarnków, z dnia 30.06.2005 roku/>

Uchwała Nr XXXI/235/05 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2005 rok, z dnia 31.08.2005 roku/>

Uchwała Nr XXXI/236/05 w sprawie ustalenia przebiegu istniejącej drogi gminnej, z dnia 31.08.2005 roku/>

Uchwała Nr XXXI/237/05 w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy Czarnków, z dnia 31.08.2005 roku/>

Uchwała Nr XXXI/238/05 w sprawie wytypowania do sprzedaży nieruchomości stanowiących zasób gminny Gminy Czarnków, z dnia 31.08.2005 roku/>

Uchwała Nr XXXI/239/05 w sprawie nieodpłatnego przekazania nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie wsi Gębice – stanowiącej zasób gminny Gminy Czarnków, z dnia 31.08.2005 roku/>

Uchwała nr XXXI/240/05 w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie wsi Gajewo, w zasoby komunalne Gminy Czarnków, z dnia 31.08.2005 roku/>

Uchwała Nr XXXI/241/05 w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr XXX/223/2005 Rady Gminy Czarnków z dnia 30 czerwca 2005 roku/> w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu z budżetu Gminy Czarnków, z dnia 31.08.2005 roku/>

Uchwała Nr XXXI/242/05 w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Piła, z dnia 31.08.2005 roku/>

Uchwała Nr XXXII/243/05 w sprawie zmiany do budżetu na 2005 rok, z dnia 20.09.2005 roku/>

Uchwała Nr XXXII/244/05 w sprawie udzielenia dotacji na realizację wspólnego zadania gminie Piła, z dnia 20.09.2005 roku/>

Uchwała Nr XXXII/245/05 w sprawie ustalenia wysokości i szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych położonych na terenie Gminy Czarnków, z dnia 20.09.2005 roku/>

Uchwała Nr XXXII/246/05 w sprawie regulaminu wynagradzania i przyznawania dodatków nauczycielom zatrudnionym w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Czarnków, z dnia 20.09.2005 roku/>

Uchwała Nr XXXII/247/05 w sprawie przystąpienia Gminy Czarnków do zmiany granic administracyjnych gminy Czarnków, z dnia 20.09.2005 roku/>

Uchwała Nr XXXII/248/05 w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie Rozwoju Miejscowości – Radosiew na lata 2004-2006, z dnia 20.09.2005 roku/>

Uchwała Nr XXXII/249/05 w sprawie ustalenia wysokości dodatku specjalnego dla Wójta Gminy Czarnków, z dnia 20.09.2005 roku/>

Uchwała Nr XXXII/250/05 w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/214/05 Rady Gminy Czarnków z dnia 31 marca 2005 roku/> w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Czarnków, z dnia 20.09.2005 roku/>

Uchwała Nr XXXIII/251/05 w sprawie zmiany budżetu na 2005 rok, z dnia 28.10.2005 roku

Uchwała Nr XXXIII/252/05 w sprawie nadania nazw nowo powstałym ulicom we wsi Śmieszkowo, z dnia 28.10.2005 roku

Uchwała Nr XXXIII/253/05 w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej zasób gminny Gminy Czarnków w drodze bezprzetargowej, z dnia 28.10.2005 roku

Uchwała Nr XXXIII/254/05 w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej zasób gminny Gminy Czarnków na zasadzie pierwszeństwa nabycia, z dnia 28.10.2005 roku

Uchwała Nr XXXIII/255/05 w sprawie wytypowania do sprzedaży i określenia formy sprzedaży nieruchomości stanowiącej zasób gminny Gminy Czarnków, z dnia 28.10.2005 roku

Uchwała Nr XXXIII/256/05 w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały Rady Gminy Czarnków Nr XVIII/120/2004 z dnia 29 marca 2004r. w sprawie nieodpłatnego nabycia w zasoby komunalne Gminy Czarnków nieruchomości położonej w obrębie wsi Śmieszkowo - stanowiącej własność osoby fizycznej, z dnia 28.10.2005 roku

Uchwała Nr XXXIII/257/05 w sprawie celowości realizacji i dofinansowania budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych, z dnia 28.10.2005 roku

Uchwała Nr XXXIII/258/05 w sprawie opinii dotyczącej projektu obszaru Natura 2000, z dnia 28.10.2005 roku

Uchwała Nr XXXIV/259/05 w sprawie podatku od posiadania psów, z dnia 24.11.2005 roku

Uchwała Nr XXXIV/260/05 w sprawie stawek podatku od nieruchomości, z dnia 24.11.2005 roku

Uchwała Nr XXXIV/261/05 w sprawie wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych, z dnia 24.11.2005 roku

Uchwała Nr XXXIV/262/05 w sprawie określenia wzorów formularzy powstania, zmiany lub wygaśnięcia obowiązku podatkowego, z dnia 24.11.2005 roku

Uchwała Nr XXXIV/263/05 w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej, z dnia 24.11.2005 roku

Uchwała Nr XXXIV/264/05 w sprawie zmiany budżetu na 2005 rok, z dnia 24.11.2005 roku

Uchwała Nr XXXIV/265/05 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gmin Czarnków, Lubasz, Ryczywół i Drawsko na okres od dnia 01.01.2006 do dnia 31.12.2006r., z dnia 24.11.2005 roku

Uchwała Nr XXXIV/266/05 w sprawie nieodpłatnego przekazania nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie wsi Walkowice - stanowiącej zasób gminny Gminy Czarnków, z dnia 24.11.2005 roku

Uchwała Nr XXXIV/267/05 w sprawie zatwierdzenia wyników z przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami, w sprawie zmiany granic administracyjnych miasta i gminy Czarnków, z dnia 24.11.2005 roku

Uchwała Nr XXXIV/268/05 w sprawie wydzierżawienia nioeruchomości rolnej stanowiącej zasób gminny Gminy Czarnków na okres 5 lat, z dnia 24.11.2005 roku

Uchwała Nr XXXV/269/05 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Czarnków na obszarze wsi Sarbia, z dnia 08.12.2005 roku/>

Uchwała Nr XXXV/270/05 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Czarnków na obszarze wsi Śmieszkowo i Białężyn, z dnia 08.12.2005/> roku/>

Uchwała Nr XXXV/271/05 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Czarnków na obszarze wsi Brzeźno i Białężyn, z dnia 08.12.2005/> roku/>

Uchwała Nr XXXV/272/05 w sprawie wyrażenia woli współtworzenia i przystąpienia do Lokalnej Organizacji Turystycznej Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego, z dnia 08.12.2005/> roku/>

Uchwała Nr XXXV/273/05 w sprawie zaciągnięcia kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów oraz sfinansowanie wydatków nieznajdujących pokrycia w planowanych rocznych dochodach, z dnia 08.12.2005/> roku/>

Uchwała Nr XXXV/274/05 w sprawie zmiany do budżetu na 2005 rok, z dnia 08.12.2005/> roku/>

Uchwała Nr XXXVI/275/05 w sprawie zmiany budżetu na 2005 rok, z dnia 28.12.2005/> roku/>

Uchwała Nr XXXVI/276/05 w sprawie wydatków niewygasających z upływem 2005 roku, z dnia 28.12.2005/> roku/>

Uchwała Nr XXXVI/277/05 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2006 rok, z dnia 28.12.2005/> roku/>

Uchwała Nr XXXVI/278/05 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Czarnków na 2006 rok, z dnia 28.12.2005/> roku/>

Uchwała Nr XXXVI/279/05 w sprawie uchwalenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Czarnków na rok 2006, z dnia 28.12.2005/> roku/>

Uchwała Nr XXXVI/280/05 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2006, z dnia 28.12.2005/> roku/>

Uchwała Nr XXXVI/281/05 w sprawie nabycia w zasoby komunalne Gminy Czarnków nieruchomości położonej w obrębie wsi Sarbka – stanowiącej własność osoby fizycznej, z dnia 28.12.2005/> roku/>

Uchwała Nr XXXVI/282/05 w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXII/254/2005 Rady Gminy Czarnków z dnia 28 października 2005/> roku/> w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej zasób gminny Gminy Czarnków na zasadzie pierwszeństwa nabycia, z dnia 28.12.2005/> roku/>

Uchwała Nr XXXVI/283/05 w sprawie uchylenia uchwały Nr VI/42/2003 Rady Gminy Czarnków z dnia 20 marca 2003/> roku/> w sprawie określenia zasad pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości innych niż lokale mieszkalne przez ich dzierżawców, z dnia 28.12.2005/> roku/>

Uchwała Nr XXXVI/284/05 w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie wsi Śmieszkowo, w zasoby komunalne Gminy Czarnków, z dnia 28.12.2005/> roku/>

Uchwała Nr XXXVI/285/05 w sprawie wytypowania do sprzedaży i określenia formy sprzedaży nieruchomości stanowiących zasób gminny Gminy Czarnków, z dnia 28.12.2005/> roku/>

Uchwała Nr XXXVI/286/05 w sprawie przyjęcia programu współpracy gminy Czarnków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2006, z dnia 28.12.2005/> roku/>

Uchwała Nr XXXVII/287/06 w sprawie zmiany budżetu na 2006 rok, 26.01.2006/> roku/>

Uchwała Nr XXXVII/288/06 w sprawie uchylenia uchwały Nr XIX/134/04 Rady Gminy Czarnków w sprawie ustalenia procentowej ilości ścieków w odniesieniu do ilości zużytej wody według licznika zużycia wody na obszarze Gminy Czarnków, z dnia 26.01.2006/> roku/>

Uchwała Nr XXXVII/289/06 w sprawie zamiaru przekształcenia Publicznego Przedszkola w Hucie w Oddział Przedszkolny Szkoły Podstawowej w Hucie, z dnia 26.01.2006/> roku/>

Uchwała Nr XXXVII/290/06 w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/241/05 Rady Gminy Czarnków z dnia 31 marca 2005/> roku/> w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Czarnków, z dnia 26.01.2006/> roku/>

Uchwała Nr XXXVII/291/06 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/314/2001 Rady Gminy Czarnków z dnia 28 grudnia 2001r./> w sprawie przedłużenia funkcjonowania Zespołu Szkół w Kuźnicy Czarnkowskiej, z dnia 26.01.2006/> roku/>

Uchwała Nr XXXVII/292/06 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/315/2001 Rady Gminy Czarnków z dnia 28 grudnia 2001r./> w sprawie przedłużenia funkcjonowania Zespołu Szkół w Jędrzejewie, z dnia 26.01.2006/> roku/>

Uchwała Nr XXXVII/293/06 w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej zasób gminny Gminy Czarnków w drodze bezprzetargowej, z dnia 26.01.2006/> roku/>

Uchwała Nr XXXVII/294/06 w sprawie wytypowania do sprzedaży i określenia formy sprzedaży nieruchomości stanowiących zasób gminny Gminy Czarnków, z dnia 26.01.2006/> roku/>

Uchwała Nr XXXVIII/295/06 w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie działania Gminnego Zakładu Usług Wodnych i Melioracyjnych, z dnia 27.02.2006/> roku/>

Uchwała Nr XXXVIII/296/06 w sprawie likwidacji Publicznego Przedszkola w Hucie, z dnia 27.02.2006/> roku/>

Uchwała Nr XXXVIII/297/06 w sprawie zaopiniowania projektu I etapu studium bezpośredniego zagrożenia powodzią zlewni rzeki Noteć, z dnia 27.02.2006/> roku/>

Uchwała Nr XXXVIII/298/06 w sprawie nabycia w zasoby komunalne Gminy Czarnków lokalu użytkowego położonego w budynku mieszkalno-użytkowym w Brzeźnie przy ulicy Krótkiej 1, z dnia 27.02.2006/> roku/>

Uchwała Nr XXXVIII/299/06 w sprawie przystąpienia Gminy Czarnków do zmiany granic administracyjnych gminy Czarnków, z dnia 27.02.2006 roku/>

Uchwała Nr XXXIX/300/06 w sprawie zmiany budżetu na 2006 rok, z dnia 30.03.2006/> roku/>

Uchwała Nr XXXIX/301/06 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na modernizację oświetlenia ulicznego w Gminie Czarnków, z dnia 30.03.2006/> roku/>

Uchwała Nr XXXIX/302/06 w sprawie aktualności miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na obszarze gminy Czarnków, z dnia 30.03.2006/> roku/>

Uchwała Nr XXXIX/303/06 w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Czarnków, z dnia 30.03.2006/> roku/>

Uchwała Nr XXXIX/304/06 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego i wartości jednego punktu w złotych dla pracowników obsługi zatrudnionych w Placówkach Oświatowych na terenie Gminy Czarnków, z dnia 30.03.2006/> roku/>

Uchwała Nr XXXIX/305/06 w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Czarnków, z dnia 30.03.2006/> roku/>

Uchwała Nr XXXIX/306/06 w sprawie wytypowania do sprzedaży lokali mieszkalnych z zasobów komunalnych Gminy Czarnków na rzecz ich najemców.

Uchwała Nr XXXIX/307/06 w sprawie wytypowania do sprzedaży i określenia formy sprzedaży nieruchomości stanowiącej zasób gminny Gminy Czarnków, z dnia 30.03.2006/> roku/>

Uchwała Nr XXXIX/308/06 w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej zasób gminny Gminy Czarnków w drodze bezprzetargowej, z dnia 30.03.2006/> roku/>

Uchwała Nr XXXIX/309/06 w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały Rady Gminy Czarnków Nr XXXVI/284/2005 z dnia 28 grudnia 2005/>, w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie wsi Śmieszkowo w zasoby komunalne Gminy Czarnków, z dnia 30.03.2006/> roku/>

Uchwała Nr XXXIX/310/06 w sprawie nieodpłatnego nabycia w zasoby komunalne Gminy Czarnków nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa – Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa w Pile, z dnia 30.03.2006/> roku/>

Uchwała Nr XXXIX/311/06 w sprawie zamiany nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Czarnków na nieruchomość stanowiącą własność osoby fizycznej, położonej w obrębie wsi Sarbka, z dnia 30.03.2006/> roku/>

Uchwała Nr XXXIX/312/06 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości rolnej stanowiącej zasób gminny Gminy Czarnków na okres 10 lat, z dnia 30.03.2006/> roku/>

Uchwała Nr XL/313/06 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Czarnków za 2005 rok, 27.04.2006/> roku/>

Uchwała Nr XL/314/06 w sprawie zmiany budżetu na 2006 rok, z dnia 27.04.2006/> roku/>

Uchwała Nr XL/315/06 w sprawie likwidacji Publicznego Przedszkola w Hucie, z dnia 27.04.2006/> roku/>

Uchwała Nr XL/316/06 w sprawie wytypowania do sprzedaży nieruchomości stanowiącej zasób gminny Gminy Czarnków, z dnia 27.04.2006/> roku/>

Uchwała Nr XL/317/06 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu z budżetu Gminy Czarnków, z dnia 27.04.2006/> roku

Uchwała Nr XLI/318/06 w sprawie zmiany budżetu na 2006 rok, z dnia 01.06.2006 roku

Uchwała Nr XLI/319/06 w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Czarnków, z dnia 01.06.2006 roku

Uchwała Nr XLI/320/06 w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej zasób gminny Gminy Czarnków w drodze bezprzetargowej, z dnia 01.06.2006 roku

Uchwała Nr XLI/321/06 w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Czarnków miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych, z dnia 01.06.2006 roku

Uchwała Nr XLI/322/06 w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedazy napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholowu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem, jak i w miejscu sprzedazy na terenie Gminy Czarnków, z dnia 01.06.2006 roku

Uchwała Nr XLII/323/06 w sprawie zmiany budzetu na 2006 rok, z dnia 29.06.2006 roku

Uchwała Nr XLII/324/06 w sprawie procedury uchwalania budżetu, szczegółowości projektu uchwały budżetowej, rodzaje i szczegółowość materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu, z dnia 29.06.2006 roku

Uchwała Nr XLII/325/06 w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Czarnków, oraz informacji z wykonania planu finansowego przez samorządową instytucję kultury za pierwsze półrocze, z dnia 29.06.2006 roku

Uchwała Nr XLII/326/06 w sprawie określenia zasad trybu umarzania wierzytelności i udzielania innych ulg w spłacie należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy  - Ordynacja wyborcza, z dnia 29.06.2006 roku

Uchwała Nr XLII/327/06 w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/129/2004 Rady Gminy Czarnków z dnia 22 czewrca 2004r. w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Czarnków na lata 2004-2006 oraz 2007-2013, zmienionej Uchwałą Nr XX/139/2004 Rady Gminy Czarnków z dnia 26 lipca 2004 roku , Uchwałą XXV/185/2004 Rady Gminy Czarnków z dnia 30 grudnia 2004 roku, z dnia 29.06.2006 roku

Uchwała Nr XLII/328/06 zmieniająca Uchwałę Nr XXXIV/340/2002 Rady Gminy Czarnków z dnia 28 czerwca 2002 roku w sprawie podziału Gminy Czarnków na okręgi wyborcze, ich granice i numery oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu, z dnia 29.06.2006 roku

Uchwała Nr XLII/329/06 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołąch podstawowych prowadzonych przez Gminę Czarnków oraz granice ich obwodów, z dnia 29.06.2006 roku

Uchwała Nr XLII/330/06 w sprawie wyrażenia stanowiska dotyczącego zapowiedzi zniesienia bezpośrednich wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów, z dnia 29.06.2006 roku

Uchwała Nr XLII/331/06 w sprawie uznania gruntów za użytek ekologiczny, z dnia 29.06.2006 roku

Uchwała Nr XLII/332/06 w sprawie ustanowienia pomników przyrody, z dnia 29.06.2006 roku

Uchwała Nr XLII/333/06 w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej zasób gminny Gminy Czarnków w drodze bezprzetargowej, z dnia 29.06.2006 roku

Uchwała Nr XLII/334/06 w sprawie wytypowania do sprzedaży nieruchomości stanowiących zasób gminny Gminy Czarnków, z dnia 29.06.2006 roku

Uchwała Nr XLII/335/06 w sprawie zaopiniowania projektu planu ochrony rezerwatu przyrody "Żródliska Flinty", z dnia 29.06.2006 roku

Uchwała Nr XLIII/336/06 w sprawie zmiany budżetu na 2006 rok, z dnia 31.08.2006 roku

Uchwała Nr XLIII/337/06 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Piła, z dnia 31.08.2006 roku

Uchwała Nr XLIII/338/06 w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego zorganizowania nauki religii w Kościele Zielonoświątkowym w Trzciance, z dnia 31.08.2006 roku

Uchwała Nr XLIII/339/06 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego i wartości jednego punktu w złotych dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnkowie, z dnia 31.08.2006 roku

Uchwała Nr XLIII/340/06 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości rolnych stanowiących zasób gminny Gminy Czarnków na okres dłuższy niż 3 lata, z dnia 31.08.2006 roku

Uchwała Nr XLIII/341/06 w sprawie wytypowania do sprzedaży nieruchomości zabudowanej wraz z gruntem, stanowiącej zasób gminny Gminy Czarnków, z dnia 31.08.2006 roku

Uchwała Nr XLIII/342/06 w sprawie wytypowania do sprzedazy nieruchomości stanowiącej zasób gminny Gminy Czarnków, z dnia 31.08.2006 roku

Uchwała Nr XLIII/343/06 w sprawie nieodpłatnego przekazania nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie wsi Góra - stanowiących zasób gminny Gminy Czarnków, z dnia 31.08.2006 roku

Uchwała Nr XLIII/344/06 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Czarnków na obszarze wsi Śmieszkowo w rejonie ulicy Szkolnej, z dnia 31.08.2006 roku

Uchwała Nr XLIV/345/06 w sprawie zmiany budżetu na 2006 rok, z dnia 28.09.2006 roku

Uchwala Nr XLIV/346/06 w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami gminy Czarnków, z dnia 28.09.2006 roku

Uchwała Nr XLIV/347/06 w sprawie opinii dotyczącej zmiany granic administracyjnych Gminy Miasta Czarnków, z dnia 28.09.2006 roku

Uchwała Nr XLIV/348/06 w sprawie wytypowania do sprzedaży nieruchomości stanowiącej zasób gminny Gminy Czarnków, z dnia 28.09.2006 roku

Uchwała Nr XLIV/349/06 w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXIX/295/2001 Rady Gminy Czarnków z dnia 28 listopada 2001 roku w sprawie ustalenia wysokości bonifikaty od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności, jeżeli nieruchomość wykorzystywana jest na cele mieszkaniowe, z dnia 28.09.2006 roku

Uchwała Nr XLV/350/06 w sprawie podatku od posiadania psów, z dnia 25.10.2006 roku

Uchwała Nr XLV/351/06 w sprawie wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2007 rok, z dnia 25.10.2006 roku

Uchwała Nr XLV/352/06 w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2007 rok, z dnia 25.10.2006 roku

Uchwała Nr XLV/353/06 w sprawie zmiany budżetu na 2006 rok, z dnia 25.10.2006 roku

Uchwała Nr XLV/354/06 w sprawie nadania statutu Gminnemu Osrodkowi Pomocy Społecznej w Czarnkowie, z dnia 25.10.2006 roku

Uchwała Nr XLV/355/06 w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXII/245/2005 w sprawie ustalenia wysokości i szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych położonych na terenie Gminy Czarnków, z dnia 25.10.2006 roku

Uchwała Nr XLV/356/06 w sprawie zasad rozliczania tygodniowego wymiaru zajęć nauczycieli, którzy realizują rózne rodzaje zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w placówkach oświatowych Gminy Czarnków, z dnia 25.10.2006 roku

Uchwała Nr XLV/357/06 w sprawie regulaminu wynagradzania i przyznawania dodatków nauczycielom zatrudnionym w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Czarnków, z dnia 25.10.2006 roku

Uchwała Nr XLV/358/06 w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej zasób gminny Gminy Czarnków w drodze bezprzetargowej, z dnia 25.10.2006 roku

Uchwała Nr XLV/359/06 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Czarnków na obszarze wsi walkowice - teren eksploatacji kruszywa naturalnego, z dnia 25.10.2006 roku

Uchwała Nr XLV/360/06 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Czarnków na obszarze wsi Zofiowo, z dnia 25.10.2006 roku  

 

 

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Czarnków
Data wytworzenia informacji: 15.09.2003 14:16:50
Osoba wprowadzająca informację: -
Data ostatniej modyfikacji: 03.04.2019 11:22:07
Data publikacji informacji: od 15.09.2003 14:16:50
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany Opis zmiany
03.04.2019 11:22:07 emilia_sm edycja strony
29.01.2007 10:24:30 - edycja strony
15.09.2003 14:16:50 - strona została dodana