BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Przyznanie rekompensującego świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe

 

Przyznanie rekompensującego świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe

 

 

Wydział/Jednostka prowadząca

Stanowisko ds. wojskowych i Obrony Cywilnej

Wymagane dokumenty

ñ wniosek żołnierza rezerwy o przyznanie rekompensującego świadczenia pieniężnego,

ñ zaświadczenie dowódcy jednostki o odbytych ćwiczeniach wojskowych,

ñ zaświadczenie z zakładu pracy żołnierza rezerwy o wysokości wynagrodzenia netto z ostatnich 3 miesięcy /zaświadczenie od pracodawcy/,

ñ dla osób prowadzących działalność gospodarczą - zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego o kwocie dochodu netto uzyskanego przez żołnierza w ciągu ostatniego roku podatkowego,

ñ w przypadku rolników - zaświadczenie o prowadzeniu działalności rolnej wydane przez Wójta Gminy Czarnków .

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Gminy Czarnków pracuje

od  poniedziałki do piątku, w godzinach od 7:30 - 15:30

Urząd Gminy Czarnków , pok.01, tel. 67- 253-02-89,

Opłaty

Podanie oraz załączniki nie podlegają opłacie skarbowej.

Termin i sposób załatwienia

Wydanie decyzji administracyjnej następuje w terminie 7 dni od daty złożenia wymaganych dokumentów.

Decyzję pozytywną przesyła się za dowodem doręczenia osobie wnoszącej podanie oraz Szefowi Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego.

Podstawa prawna

Art. 119a ust.5 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r., poz. 461 ze zm.) oraz §§ 1 i 3 oraz 15-17 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 01 lutego 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania i wypłacania świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe (Dz. U. z 2000r. Nr 13, poz.155).

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Wójta Gminy Czarnków

Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej.

Inne informacje

Świadczenie pieniężne za każdy dzień ćwiczeń wojskowych stanowi kwota 1/21 miesięcznego wynagrodzenia lub dochodu pomnożona przez liczbę dni odbytych ćwiczeń wojskowych.

Kwota dziennego świadczenia pieniężnego nie może być wyższa od 1/21 dwuipółkrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw obowiązującego w okresie poprzedzającym termin powołania do odbycia ćwiczeń wojskowych, którego wysokość ogłasza Prezes Głównego Urzędu Statystycznego.

W przypadku gdy prowadzona przez żołnierza działalność gospodarcza w okresie odbywania ćwiczeń wojskowych nie przynosiła dochodu lub przynosiła straty albo żołnierz opłaca zryczałtowany podatek dochodowy w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, zwany ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych lub w formie karty podatkowej, świadczenie rekompensujące stanowi kwota 1/21 najniższego wynagrodzenia za pracę pracowników ustalonego na podstawie odrębnych przepisów i następnie pomnożona przez liczbę dni odbytych ćwiczeń wojskowych.

Wniosek o ustalenie i wypłatę świadczenia rekompensującego należy złożyć nie później niż w ciągu trzech miesięcy od zakończenia ćwiczeń wojskowych.

 

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Czarnków
Data wytworzenia informacji: 15.04.2015 11:24:12
Osoba wprowadzająca informację: Michał Iwanicki
Data ostatniej modyfikacji: 15.04.2015 11:24:12
Data publikacji informacji: od 15.04.2015 11:24:12
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany Opis zmiany
15.04.2015 11:24:12 Michał Iwanicki strona została dodana