BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Podatek leśny na rok 2009


 
 
PODATEK LEŚNY:

 

Formularz przeznaczony dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nieposiadających osobowości prawnej będących właścicielami lasów, posiadaczami samoistnymi lasów, użytkownikami wieczystymi lasów, posiadaczami lasów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz dla osób fizycznych będących współwłaścicielami lub współposiadaczami z osobami prawnymi lub z jednostkami organizacyjnymi, w tym spółkami, nieposiadającymi osobowości prawnej.

Termin:
Do 15 stycznia każdego roku podatkowego lub w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie (wygaśnięcie) obowiązku podatkowego lub wysokość opodatkowania

Miejsce składania:
Organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia nieruchomości

Formularz przeznaczony dla osób fizycznych będących właścicielami lasów, posiadaczami samoistnymi lasów, użytkownikami wieczystymi lasów, posiadaczami lasów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego

Termin:
W terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie (wygaśnięcie) obowiązku podatkowego, lub wysokość opodatkowania

Miejsce składania:
Organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia przedmiotu opodatkowania.
 

INFORMACJA

 

Podatek leśny na 2009 rok

 

Podstawą obliczenia podatku leśnego na 2009 rok jest średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2008r ogłoszonej Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (Monitor Polski z dnia 27 października 2008r. Nr 81, poz. 718), która wynosi 152,53 zł za 1m³.

 

Podstawa prawna: ustawa o podatku leśnym z dnia 30 października 2002r

(tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 200, poz. 1682 z późn. zm.)

 

Zgodnie z ww. ustawą podatek leśny wynosi - od 1ha powierzchni lasu – równowartość pieniężną 0,220m³ drewna obliczaną wg. średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy.

 

Podatek leśny za rok podatkowy wynosi:

- za 1 ha powierzchni lasu 0,220m³ x 152,53 zł = 33,5566

- 50 % stawki podatku leśnego = 16,7783

 

Wyliczony w ten sposób podatek podlega zaokrągleniu do pełnych złotych.

 

Terminy płatności podatku leśnego obowiązują ustawowe.

 

 
Osoba, która wytworzyła dokument: Michał Iwanicki
Data wytworzenia informacji: 11.12.2008 12:40:47
Osoba wprowadzająca informację: Michał Iwanicki
Data ostatniej modyfikacji: 13.01.2009 11:21:58
Data publikacji informacji: od 11.12.2008 12:40:47
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany Opis zmiany
13.01.2009 11:21:58 Michał Iwanicki edycja strony
11.12.2008 12:40:47 Michał Iwanicki strona została dodana