BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

I kadencja 1990-1994


Uchwała Nr I/1/90
w sprawie ustalenia liczby zastępców Przewodniczącego Rady Gminy w Czarnkowie, z dnia 5.06.1990 roku.

Uchwała Nr I/2/90 w sprawie ustalenia liczby i rodzajów stałych komisji Rady Gminy w Czarnkowie, z dnia 5.06.1990 roku.

Uchwała Nr I/3/90 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy w Czarnkowie, z dnia 5.06.1990 roku.

Uchwała Nr I/4/90 w sprawie wyboru delegata do Sejmiku Samorządowego, z dnia 5.06.1990 roku.

Uchwała Nr II/5/90 w sprawie wyboru Wójta Gminy Czarnków, z dnia 18.06.1990 roku.

Uchwała Nr II/6/90 w sprawie powołania Skarbnika Gminy, z dnia 18.06.1990 roku.

Uchwała Nr II/7/90 w sprawie powołania Sekretarza Gminy, z dnia 18.06.1990 roku.

Uchwała Nr II/8/90 w sprawie powołania zastępców Przewodniczącego Rady Gminy, z dnia 18.06.1990 roku.

Uchwała Nr II/9/90 w sprawie wyboru przewodniczących stałych komisji Rady Gminy, z dnia 18.06.1990 roku.

Uchwała Nr II/10/90 w sprawie wyboru Zarządu Gminy w Czarnkowie, z dnia 18.06.1990 roku.

Uchwała Nr II/11/90 w sprawie powołania Komisji Statutowej, z dnia 18.06.1990 roku.

Uchwała Nr III/12/90 w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej, z dnia 27.06.1990 roku.

Uchwała Nr III/13/90 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej, z dnia 27.06.1990 roku.

Uchwała Nr III/14/90 w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji Rady Gminy, z dnia 27.06.1990 roku.

Uchwała Nr III/15/90 w sprawie zasad ustalenia diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych Radnym Rady Gminy w Czarnkowie, z dnia 27.06.1990 roku.

Uchwała Nr III/16/90 w sprawie upoważnienia Zarządu Gminy do przekazania na określony czas tj. do 31 grudnia 1990 r., spraw dotyczących powierzenia prowadzenia i załatwiania z zakresu geodezji i gospodarki gruntami Burmistrzowi Miasta Czarnków, z dnia 27.06.1990 roku.

Uchwała Nr III/17/90 w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości zaciągania pożyczek krótkoterminowych przez Zarząd Gminy w Czarnkowie, z dnia 27.06.1990 roku.

Uchwała Nr IV/18/90 w sprawie ustalenia stawki czynszu najmu za lokale użytkowe w zasobach komunalnych na terenie gminy Czarnków obowiązującej od dnia 1 września 1990 roku, z dnia 22.08.1990 roku.

Uchwała Nr IV/19/90 w sprawie powołania zespołu do wyboru ławników ludowych i członków do kolegiów ds. wykroczeń, z dnia 22.08.1990 roku.

Uchwała Nr IV/20/90 w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej II instancji orzekającej za naruszenie obowiązków przez mianowanych pracowników samorządowych i postępowania przed tymi komisjami, z dnia 22.08.1990 roku.

Uchwała Nr V/21/90 w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Czarnków, z dnia 11.10.1990 roku.

Uchwała Nr V/22/90 w sprawie oceny aktualności miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Czarnków, z dnia 11.10.1990 roku.

Uchwała Nr V/23/90 w sprawie ustalenia wysokości ryczałtowej diety oraz ilości kilometrów za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych dla Przewodniczącego Rady Gminy, z dnia 11.10.1990 roku.

Uchwała Nr V/24/90 w sprawie podziału środków funduszu terenowego zgromadzonych na Funduszu Socjalnym Wsi, z dnia 11.10.1990 roku.

Uchwała Nr V/25/90 w sprawie Regulaminu Rady Gminy, z dnia 11.10.1990 roku.

Uchwała Nr V/26/90 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Zarządu Gminy, z dnia 11.10.1990 roku.

Uchwała Nr V/27/90 w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego i Sądu Pracy w Trzciance, z dnia 11.27.1990 roku.

Uchwała Nr V/28/90 w sprawie wyboru członków do Kolegium d/s Wykroczeń w Czarnkowie przy Sądzie Rejonowym w Trzciance, z dnia 11.10.1990 roku.

Uchwała Nr V/29/90 w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej I i II instancji orzekającej za naruszenie obowiązków przez mianowanych pracowników samorządowych i postępowania przed tymi komisjami, z dnia 11.10.1990 roku.

Uchwała Nr V/30/90 w sprawie wydania opinii dotyczącej włączenia wsi Mikołajewo do Gminy Czarnków, z dnia 11.10.1990 roku.

Uchwała Nr V/31/90 w sprawie wydania opinii dotyczącej włączenia wsi Kruszewo Gmina Ujście do Gminy Czarnków, z dnia 11.10.1990 roku.

Uchwała Nr V/32/90 w sprawie zarządzenia wyborów do organów Samorządu Wiejskiego, z dnia 11.10.1990 roku

Uchwała Nr V/33/90 w sprawie odwołania Sekretarza Gminy w Czarnkowie, z dnia 11.10.1990 roku.

Uchwała Nr V/34/90 w sprawie powołania składów osobowych Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie gminy Czarnków, z dnia 11.10.1990 roku.

Uchwała Nr VI/35/90 w sprawie odwołania Skarbnika Gminy w Czarnkowie, z dnia 21.12.1990 roku.

Uchwała Nr VI/36/90 w sprawie powołania Sekretarza Gminy w Czarnkowie, z dnia 21.12.1990 roku.

Uchwała Nr VI/37/90 w sprawie powołania Skarbnika Gminy w Czarnkowie, z dnia 21.12.1990 roku.

Uchwała Nr VI/38/90 w sprawie zatwierdzenia Statutu Samorządu Mieszkańców Wsi, z dnia 21.12.1990 roku.

Uchwała Nr VI/39/90 w sprawie zawarcia międzygminnego porozumienia komunalnego, z dnia 21.12.1990 roku.

Uchwała Nr VI/40/90 w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie Porozumienia zawartego w dniu 3 września 1990 roku pomiędzy Kierownikiem Urzędu Rejonowego w Czarnkowie a Wójtem Gminy Czarnków, z dnia 21.12.1990 roku.

Uchwała Nr VI/41/90 w sprawie przyjęcia przez Radę Gminy w Czarnkowie majątku przedsiębiorstw i instytucji podporządkowanych Wojewodzie Pilskiemu i położonych na terenie gminy, z dnia 21.12.1990 roku.

Uchwała Nr VI/42/90 w sprawie włączenia wsi Gulcz, Rosko, Hamrzysko, Biała i Mężyk do Gminy Czarnków, z dnia 21.12.1990 roku.

Uchwała Nr VI/43/90 w sprawie sprzedaży kompleksu pałacowo – parkowego w Kuźnicy Czarnkowskiej, z dnia 21.12.1990 roku.

Uchwała Nr VI/44/90 w sprawie przyjęcia od Kombinatu Państwowych Gospodarstw Rolnych w Brzeźnie w zasoby mienia komunalnego Przedszkola w Brzeźnie z oddziałem w Białężynie, z dnia 21.12.1990 roku.

Uchwała Nr VI/45/90 w sprawie wykazu aktów prawa miejscowego wydanych przez rady narodowe i terenowe organy administracji państwowej o właściwości ogólnej stopnia podstawowego i nadal obowiązujących, z dnia 21.12.1990 roku.

Uchwała Nr VI/46/90 w sprawie wysokości odpisu i podziału nadwyżki budżetowej za 1989 rok, z dnia 21.12.1990 roku.

Uchwała Nr VI/47/90 w sprawie przeniesienia kredytów między działami, rozdziałami i paragrafami w budżecie gminy na rok 1990, z dnia 21.12.1990 roku.

Uchwała Nr VI/48/90 w sprawie przeniesienia kredytów między podziałami i paragrafami w budżecie gminy i zakładach budżetowych na rok 1990, z dnia 21.12.1990 roku.

Uchwała Nr I/1/91 w sprawie projektu budżetu gminy na zadania zlecone gminie oraz na zadania rządowe /specjalne programy rządowe/, z dnia 24.01.1991 roku.

Uchwała Nr I/2/91 w sprawie podatku od posiadania psów na terenie gminy, z dnia 24.01.1991 roku.

Uchwała Nr I/3/91 w sprawie projektu budżetu na rok 1991, z dnia 24.01.1991 roku.

Uchwała Nr II/4/91 w sprawie podatku od nieruchomości na terenie gminy, z dnia 8.02.1991 roku.

Uchwała Nr II/5/91 w sprawie podatku od środków transportowych, z dnia 8.02.1991 roku.

Uchwała Nr III/6/91 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na 1991 rok, z dnia 27.03.1991 roku.

Uchwała Nr III/7/91 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu Gminy za 1990 rok, z dnia 27.03.1991 roku.

Uchwała Nr III/8/91 w sprawie wprowadzenia zmiany do Regulaminu Rady Gminy w Czarnkowie, z dnia 27.03.1991 roku.

Uchwała Nr III/9/91 w sprawie odwołania ławników sądowych, z dnia 27.03.1991 roku.

Uchwała Nr III/10/91 w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych, z dnia 27.03.1991 roku.

Uchwała Nr III/11/91 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu za rok 1990, z dnia 27.03.1991 roku.

Uchwała Nr III/12/91 w sprawie budżetu gminy na rok 1991 oraz upoważnienia Zarządu Gminy do dokonywania zmian w budżecie, z dnia 27.03.1991 roku.

Uchwała Nr III/13/91 w sprawie budżetu Gminy na zadania zlecone gminie oraz na zadania rządowe, z dnia 27.03.1991 roku.

Uchwała Nr III/14/91 w sprawie przejęcia z zasobów Skarbu Państwa nieruchomości na mienie komunalne, z dnia 27.03.1991 roku.

Uchwała Nr III/15/91 w sprawie przejęcia z zasobów Państwowego Funduszu Ziemi nieruchomości na mienie komunalne, z dnia 27.03.1991 roku.

Uchwała Nr III/16/91 w sprawie sprzedaży mienia wiejskiego położonego w Śmieszkowie nr 30, z dnia 27.03.1991 roku.

Uchwała Nr III/17/91 w sprawie ulg i zwolnień od podatku od nieruchomości, z dnia 27.03.1991 roku.

Uchwała Nr III/18/91 w sprawie opłat administracyjnych za czynności urzędowe, z dnia 27.03.1991 roku.

Uchwała Nr III/19/91 w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy, z dnia 27.03.1991 roku.

Uchwała Nr III/20/91 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Gminy, z dnia 27.03.1991 roku.

Uchwała Nr III/21/91 w sprawie utworzenia przedsiębiorstwa użyteczności publicznej pod nazwą “Komunalne Przedsiębiorstwo Usług Wodnych i Melioracyjnych dla Potrzeb Rolnictwa w Czarnkowie”, z dnia 27.03.1991 roku.

Uchwała Nr IV/22/91 w sprawie powołania Gminnego Zakładu Usług Wodnych i Melioracyjnych w Czarnkowie, z dnia 9.05.1991 roku.

Uchwała Nr IV/23.91 w sprawie przejęcia z zasobów Państwowego Funduszu Ziemi nieruchomości na mienie komunalne, z dnia 9.05.1991 roku.

Uchwała Nr IV/24/91 w sprawie zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Pilskiego z dnia 10 kwietnia 1991 r., z dnia 9.05.1991 roku.

Uchwała Nr V/25/91 w sprawie wprowadzenia zmiany w Statucie Gminy Czarnków, z dnia 27.06.1991 roku.

Uchwała Nr V/26/91 w sprawie przystąpienia Gminy Czarnków do Stowarzyszenia Gmin Regionu Wielkopolski, z dnia 27.06.1991 roku.

Uchwała Nr V/27/91 w sprawie przejęcia z zasobów Państwowego Funduszu Ziemi nieruchomości na mienie komunalne, z dnia 27.06.1991 roku.

Uchwała Nr V/28/91 w sprawie zawarcia porozumienia komunalnego oraz wydzielenia na ten cel środków finansowych, z dnia 27.06.1991 roku.

Uchwała Nr V/29/91 w sprawie ustalenia sprzedaży nieruchomości mienia komunalnego, z dnia 27.06.1991 roku.

Uchwała Nr V/30/91 w sprawie włączenia do budżetu gminy zmian wynikających ze zwiększenia subwencji ogólnej na 1991 rok oraz zadań rządowych, z dnia 27.06.1991 roku.

Uchwała Nr V/31/91 w sprawie ustalenia podatku od nieruchomości na terenie gminy od gruntów do 1 ha, z dnia 27.06.1991 roku.

Uchwała Nr V/32/91 w sprawie podziału nadwyżki budżetowej Gminnego Zakładu Weterynarii Czarnków za rok 1990, z dnia 27.06.1991 roku.

Uchwała Nr VI/33/91 w sprawie przystąpienia do Spółki “Telekom Piła“ oraz wniesienia udziałów, z dnia 9.08.1991 roku.

Uchwała Nr VI/34/91 w sprawie przystąpienia do Skupowo – Handlowej Spółki z o.o. “Agroplon”, z dnia 9.08.1991 roku.

Uchwała Nr VI/35/91 w sprawie ustalenia nabycia nieruchomości na mienie komunalne oraz ustalenia sprzedaży nieruchomości mienia komunalnego, z dnia 9.08.1991 roku.

Uchwała Nr VI/36/91 w sprawie ustalenia obwodów głosowania, numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych, z dnia 9.08.1991 roku.

Uchwała Nr VII/37/91 w sprawie ustalenia sprzedaży nieruchomości mienia komunalnego, z dnia 26.09.1991 roku.

Uchwała Nr VII/38/91 w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Czarnków, z dnia 26.09.1991 roku.

Uchwała Nr VII/39/91 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 1991 r., z dnia 26.09.1991 roku.

Uchwała Nr VII/40/91 w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Czarnkowie, z dnia 26.09.1991 roku.

Uchwała Nr VII/41/91 w sprawie wprowadzenia zmiany w Statucie Gminy Czarnków, z dnia 26.09.1991 roku.

Uchwała Nr VII/42/91 w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych, z dnia 26.09.1991 roku.

Uchwała Nr VII/43/91 w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej podziału nadwyżki budżetowej Gminnego Zakładu Weterynarii Czarnków za rok 1990, z dnia 26.09.1991 roku.

Uchwała Nr VII/44/91 w sprawie przejęcia na mienie komunalne Gminy Czarnków gospodarstwa rolnego /nieruchomość rolna + gorzelnia/ położonego w Kuźnicy Czarnkowskiej, użytkowanego przez Kombinat Państwowych Gospodarstw Rolnych w Trzciance – Zakład Rolny w Kuźnicy Czarnkowskiej, z dnia 26.09.1991 roku.

Uchwała Nr VII/45/91 w sprawie przejęcia z zasobów Państwowego Funduszu Ziemi nieruchomości na mienie komunalne, z dnia 26.09.1991 roku.

Uchwała Nr VII/46/91 w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków w budżecie na 1991 r., z dnia 26.09.1991 roku.

Uchwała Nr VIII/47/91 w sprawie przejęcia z zasobów Państwowego Funduszu Ziemi nieruchomości na mienie komunalne, z dnia 12.12.1991 roku.

Uchwała Nr VIII/48/91 w sprawie przejęcia z zasobów Państwowego Funduszu Ziemi nieruchomości na mienie komunalne, z dnia 12.12.1991 roku.

Uchwała Nr VIII/49/91 w sprawie przejęcia z zasobów Państwowego Funduszu Ziemi nieruchomości na mienie komunalne, z dnia 12.12.1991 roku.

Uchwała Nr VIII/50/91 w sprawie przejęcia z zasobów Państwowego Funduszu Ziemi nieruchomości na mienie komunalne, z dnia 12.12.1991 roku.

Uchwała Nr VIII/51/91 w sprawie przejęcia z zasobów Państwowego Funduszu Ziemi nieruchomości na mienie komunalne, z dnia 12.12.1991 roku.

Uchwała Nr VIII/52/91 w sprawie ustalenia formy sprzedaży nieruchomości mienia komunalnego, z dnia 12.12.1991 roku.

Uchwała Nr VIII/53/91 w sprawie ustalenia jednorazowej dodatkowej diety dla radnych, z dnia 12.12.1991 roku.

Uchwała Nr VIII/54/91 w sprawie ustalenia jednorazowej dodatkowej diety dla członków Zarządu, z dnia 12.12.1991 roku.

Uchwała Nr VIII/55/91 w sprawie ustalenia jednorazowej dodatkowej diety dla Przewodniczącego Rady Gminy, z dnia 12.12.1991 roku.

Uchwała Nr VIII/56/91 w sprawie zmian budżetu gminy tytułem zmniejszenia subwencji ogólnej oraz zwiększenia dotacji na zadania zlecone samorządom z zakresu administracji, z dnia 12.12.1991 roku.

Uchwała Nr VIII/57/91 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 1991 r., z dnia 12.12.1991 roku.

Uchwała Nr VIII/58/91 w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Rady Gminy w Czarnkowie, z dnia 12.12.1991 roku.

Uchwała Nr VIII/59/91 w sprawie zasięgnięcia opinii wyborców o celowości przeprowadzenia wyborów uzupełniających, z dnia 12.12.1991 roku.

Uchwała Nr VIII/60/91 w sprawie wyboru delegata do Sejmiku Samorządowego Województwa Pilskiego, z dnia 12.12.1991 roku.

Uchwała Nr IX/61/91 w sprawie ustalenia stawki czynszu najmu za lokale użytkowe w zasobach komunalnych na terenie gminy Czarnków, obowiązującej od dnia 1 stycznia 1992 roku, z dnia 30.12.1991 roku.

Uchwała Nr IX/62/91 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy, z dnia 30.12.1991 roku.

Uchwała Nr IX/63/91 w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych, z dnia 30.12.1991 roku.

Uchwała Nr I/1/92 w sprawie podatku od nieruchomości na terenie gminy, z dnia 24.01.1992 roku.

Uchwała Nr I/2/92 w sprawie podatku rolnego, z dnia 24.01.1992 roku.

Uchwała Nr I/3/92 w sprawie podatku od posiadania psów na terenie gminy, z dnia 24.01.1992 roku.

Uchwała Nr I/4/92 w sprawie ustalenia diety dla Radnych, z dnia 24.01.1992 roku.

Uchwała Nr I/5/92 w sprawie ustalenia diety dla członków Zarządu i członków Komisji, z dnia 24.01.1992 roku.

Uchwała Nr I/6/92 w sprawie ustalenia ryczałtowej diety dla Przewodniczącego Rady Gminy, z dnia 24.01.1992 roku.

Uchwała Nr I/7/92 w sprawie opłat administracyjnych za czynności urzędowe, z dnia 24.01.1992 roku.

Uchwała Nr I/8/92 w sprawie o nieprzeprowadzaniu wyborów uzupełniających w okręgu wyborczym jednomandatowym Nr 24 w Kuźnicy Czarnkowskiej, z dnia 24.01.1992 roku.

Uchwała Nr I/9/92 w sprawie likwidacji Gminnego Zakładu Weterynarii w Czarnkowie będącego zakładem budżetowym Gminy Czarnków, z dnia 24.01.1992 roku.

Uchwała Nr I/10/92 w sprawie przystąpienia do Spółki z o.o. “Poli – Vet”, z dnia 24.01.1992 roku.

Uchwała Nr I/11/92 w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnkowie do wydawania decyzji administracyjnych w zakresie wykonywania zadań zleconych, z dnia 24.01.1992 roku.

Uchwała Nr I/12/92 w sprawie zmiany nazw miejscowości : Buczek na Książnica, Dębnik na Pomorska Wola i Płonie na Plany, położonych na terenie Gminy Czarnków, z dnia 24.01.1992 roku.

Uchwała Nr II/13/92 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu za 1991 r., z dnia 26.03.1992 roku.

Uchwała Nr II/14/92 w sprawie przyjęcia sprawozdania i działalności Zarządu Gminy za 1991 r., z dnia 26.03.1992 roku.

Uchwała Nr II/15/92 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Gminy, z dnia 26.03.1992 roku.

Uchwała Nr II/16/92 w sprawie uchwalenia budżetu gminy, z dnia 26.03.1992 roku.

Uchwała Nr II/17/92 w sprawie podatku od środków transportowych, z dnia 26.03.1992 roku.

Uchwała Nr II/18/92 w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy, z dnia 26.03.1992 roku.

Uchwała Nr II/19/92 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Zarządu Gminy w Czarnkowie, z dnia 26.03.1992 roku.

Uchwała Nr II/20/92 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na 1992 rok, z dnia 26.03.1992 roku.

Uchwała Nr II/21/92 w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Oświaty, Wychowania, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych, z dnia 26.03.1992 roku.

Uchwała Nr II/22/92 w sprawie wytypowania do sprzedaży i zasad sprzedaży nieruchomości rolnych stanowiących własność mienia komunalnego Gminy Czarnków, z dnia 26.03.1992 roku.

Uchwała Nr II/23/92 w sprawie ustalenia stawek czynszu najmu za garaże znajdujące się w budynkach komunalnych na terenie gminy Czarnków, z dnia 26.03.1992 roku.

Uchwała Nr II/24/92 w sprawie przejęcia w drodze komunalizacji majątku Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa tj. Oczyszczalni Ścieków Kombinatu Państwowych Gospodarstw Rolnych Brzeźno na współwłasność Gminy Czarnków i Miasta Czarnków, z dnia 26.03.1992 roku.

Uchwała Nr II/25/92 w sprawie ustalenia formy sprzedaży nieruchomości będących własnością mienia komunalnego Gminy Czarnków, z dnia 26.03.1992 roku.

Uchwała Nr II/26/92 w sprawie przeznaczenia użytków rolnych na cele budownictwa mieszkaniowego, z dnia 26.03.1992 roku.

Uchwała Nr III/27/92 w sprawie ustalenia formy sprzedaży nieruchomości mienia komunalnego, z dnia 29.05.1992 roku.

Uchwała Nr III/28/92 w sprawie wytypowania do sprzedaży nieruchomości rolnych stanowiących własność Mienia Komunalnego Gminy Czarnków, z dnia 29.05.1992 roku.

Uchwała Nr III/29/92 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy, z dnia 29.05.1992 roku.

Uchwała Nr III/30/92 w sprawie przystąpienia do Banku Wielkopolan w Poznaniu, z dnia 29.05.1992 roku.

Uchwała Nr III/31/92 w sprawie przystąpienia do spółki samorządowej Browar w Czarnkowie, z dnia 29.05.1992 roku.

Uchwała Nr IV/32/92 w sprawie wprowadzenia zmiany w Statucie Gminy Czarnków, z dnia 27.08.1992 roku.

Uchwała Nr IV/33/92 w sprawie utworzenia jednostki budżetowej o nazwie Przychodnia Lekarska Gminy Czarnków z siedzibą w Hucie ulica Poznańska nr 6, z dnia 27.08.1992 roku.

Uchwała Nr IV/34/92 w sprawie powołania Rady Nadzorczej Przychodni Lekarskiej Gminy Czarnków z siedzibą w Hucie, z dnia 27.08.1992 roku.

Uchwała Nr IV/35/92 w sprawie zatwierdzenia Statutu Przychodni Lekarskiej Gminy Czarnków z siedzibą w Hucie ul. Poznańska 6, z dnia 27.08.1992 roku.

Uchwała Nr IV/36/92 w sprawie wprowadzenia zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Czarnkowie, z dnia 27.08.1992 roku.

Uchwała Nr IV/37/92 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy, z dnia 27.08.1992 roku.

Uchwała Nr IV/38/92 w sprawie podatku rolnego na II półrocze 1992 r., z dnia 27.08.1992 roku.

Uchwała Nr IV/39/92 w sprawie zmiany uchwały Nr II/22/92 Rady Gminy Czarnków, z dnia 26 marca 1992 roku dotyczącej zasad sprzedaży nieruchomości rolnych stanowiących własność Mienia Komunalnego Gminy Czarnków, z dnia 27.08.1992 roku.

Uchwała Nr IV/40/92 w sprawie ustalenia formy sprzedaży nieruchomości mienia komunalnego, z dnia 27.08.1992 roku.

Uchwała Nr IV/41/92 w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/52/91 Rady Gminy w Czarnkowie z dnia 12 grudnia 1991 roku dotyczącej ustalenia formy sprzedaży nieruchomości mienia komunalnego, z dnia 27.08.1992 roku.

Uchwała Nr IV/42/92 w sprawie przejęcia nieruchomości z zasobów Państwowego Funduszu Ziemi na mienie komunalne, z dnia 27.08.1992 roku.

Uchwała Nr IV/43/92 w sprawie wytypowania do sprzedaży nieruchomości rolnych stanowiących własność Mienia Komunalnego Gminy Czarnków, z dnia 27.08.1992 roku.

Uchwała Nr IV/44/92 w sprawie ustalenia opłat za miejsca grzebalne na cmentarzach komunalnych gminy Czarnków, z dnia 27.08.1992 roku.

Uchwała Nr IV/45/92 w sprawie przeznaczenia użytków rolnych na cele budownictwa mieszkaniowego, z dnia 27.08.1992 roku.

Uchwała Nr V/46/92 w sprawie przystąpienia Gminy Czarnków do Stowarzyszenia Związku Gmin Nadnoteckich, z dnia 19.11.1992 roku.

Uchwała Nr V/47/92 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy, z dnia 19.11.1992 roku.

Uchwała Nr V/48/92 w sprawie zmiany przeznaczenia środków na rachunku inwestycyjnym Gminy, z dnia 19.11.1992 roku.

Uchwała Nr V/49/92 w sprawie ustalenia stawek prowizyjnych dla sołtysów wsi, z dnia 19.11.1992 roku.

Uchwała Nr V/50/92 w sprawie wytypowania do sprzedaży nieruchomości mienia komunalnego oraz ustalenia nabycia nieruchomości na mienie komunalne, z dnia 19.11.1992 roku.

Uchwała Nr V/51/92 w sprawie zmiany uchwały Nr IV/40/92 Rady Gminy Czarnków z dnia 27 sierpnia 1992 roku dotyczącej ustalenia formy sprzedaży nieruchomości mienia komunalnego, z dnia 19.11.1992 roku.

Uchwała Nr V/52/92 w sprawie wytypowania do sprzedaży nieruchomości rolnej stanowiącej własność Mienia Komunalnego Gminy Czarnków, z dnia 19.11.1992 roku.

Uchwała Nr V/53/92 w sprawie przejęcia w drodze komunalizacji gruntu rolnego stanowiącego własność Skarbu Państwa, z dnia 19.11.1992 roku.

Uchwała Nr V/54/92 w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Budżetu Rozwoju Gospodarczego, Zaopatrzenia i Prywatyzacji Rady Gminy w Czarnkowie, z dnia 19.11.1992 roku.

Uchwała Nr VI/55/92 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Zarządu Gminy w Czarnkowie, z dnia 30.12.1992 roku.

Uchwała Nr VI/56/92 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na 1993 rok, z dnia 30.12.1992 roku.

Uchwała Nr VI/57/92 w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy, z dnia 30.12.1992 roku.

Uchwała Nr VI/58/92 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 1992, z dnia 30.12.1992 roku.

Uchwała Nr VI/59/92 w sprawie podatku od środków transportowych, z dnia 30.12.1992 roku.

Uchwała Nr VI/60/92 w sprawie podatku od nieruchomości, z dnia 30.12.1992 roku.

Uchwała Nr VI/61/92 w sprawie podatku od posiadania psów, z dnia 30.12.1992 roku.

Uchwała Nr VI/62/92 w sprawie ustalenia diet dla Radnych Gminy, Członków Komisji i Członków Zarządu Gminy Czarnków, z dnia 30.12.1992 roku.

Uchwała Nr VI/63/92 w sprawie zryczałtowanej diety dla Przewodniczącego Rady Gminy Czarnków, z dnia 30.12.1992 roku.

Uchwała Nr VI/64/92 w sprawie ustalenia stawek prowizyjnych dla sołtysów wsi, z dnia 30.12.1992 roku.

Uchwała Nr I/1/93 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu za 1992 r., z dnia 16.03.1993 roku.

Uchwała Nr I/2/93 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu Gminy za 1992 rok, z dnia 16.03.1993 roku.

Uchwała Nr I/3/93 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Gminy, z dnia 16.03.1993 roku.

Uchwała Nr I/4/93 w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Rady Gminy Nr VI/60/92 z dnia 30 grudnia 1992 r., z dnia 16.03.1993 roku.

Uchwała Nr I/5/93 w sprawie podatku rolnego na I półrocze 1993 r. oraz określenia trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej na okres nie dłuższy niż 3 lata, z dnia 16.03.1993 roku.

Uchwała Nr I/6/93 w sprawie podatku leśnego na I półrocze 1993 r., z dnia 16.03.1993 roku.

Uchwała Nr I/7/93 w sprawie budżetu gminy na rok 1993 oraz upoważnienia Zarządu Gminy do dokonywania zmian w budżecie i podejmowania zobowiązań, z dnia 16.03.1993 roku.

Uchwała Nr I/8/93 w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Rady Gminy Nr III/18/91 z dnia 27 marca 1991 r., z dnia 16.03.1993 roku.

Uchwała Nr I/9/93 w sprawie przejęcia na mienie komunalne Gminy Czarnków gruntów będących w użytkowaniu Pilskiego Przedsiębiorstwa Budowlanego w Trzciance w upadłości, z dnia 16.03.1993 roku.

Uchwała Nr I/10/93 w sprawie ustalenia nabycia nieruchomości rolnej na mienie komunalne, z dnia 16.03.1993 roku.

Uchwała Nr I/11/93 w sprawie przejęcia na mienie komunalne Gminy Czarnków gruntów będących w użytkowaniu Zakładów Płyt Pilśniowych w Czarnkowie, z dnia 16.03.1993 roku.

Uchwała Nr I/12/93 w sprawie przejęcia nieruchomości z zasobów Państwowego Funduszu Ziemi na mienie komunalne, z dnia 16.03.1993 roku.

Uchwała Nr I/13/93 w sprawie ustalenia form sprzedaży nieruchomości mienia komunalnego, z dnia 16.03.1993 roku.

Uchwała Nr I/14/93 w sprawie zmiany uchwały Nr IV/39/92 Rady Gminy Czarnków z dnia 27 sierpnia 1992 r. w sprawie zasad sprzedaży nieruchomości rolnych mienia komunalnego, z dnia 16.03.1993 roku.

Uchwała Nr I/15/93 w sprawie przeznaczenia użytków rolnych na cele budownictwa mieszkaniowego, z dnia 16.03.1993 roku.

Uchwała Nr I/16/93 w sprawie propozycji zmian miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Czarnków, z dnia 16.03.1993 roku.

Uchwała Nr II/17/93 w sprawie zmian w Budżecie Gminy na rok 1993, z dnia 08.06.1993 roku.

Uchwała Nr II/18/93 w sprawie sprostowania błędu w Uchwale Nr I/16/93 Rady Gminy w Czarnkowie z dnia 16 marca 1993 r., z dnia 08.06.1993 roku.

Uchwała Nr II/19/93 w sprawie przeznaczenia użytków rolnych na cele budownictwa mieszkaniowego, z dnia 08.06.1993 roku.

Uchwała Nr II/20/93 w sprawie miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego Kuźnica Czarnkowska ul. Nowa, z dnia 08.06.1993 roku.

Uchwała Nr II/21/93 w sprawie przystąpienia do porozumienia gmin w sprawie świadczenia nieodpłatnej pomocy przez jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej na wypadek pożaru i klęsk żywiołowych, z dnia 08.06.1993 roku.

Uchwała Nr II/22/93 w sprawie wytypowania do sprzedaży nieruchomości rolnej stanowiącej własność Mienia Komunalnego Gminy Czarnków, z dnia 08.06.1993 roku.

Uchwała Nr II/23/93 w sprawie ustalenia form sprzedaży nieruchomości mienia komunalnego Gminy Czarnków, z dnia 08.06.1993 roku.

Uchwała Nr II/24/93 w sprawie zmiany Uchwały Nr I/12/93 Rady Gminy w Czarnkowie z dnia 16 marca 1993 roku w sprawie przejęcia nieruchomości z Zasobów Państwowego Funduszu Ziemi na mienie komunalne, z dnia 08.06.1993 roku.

Uchwała Nr II/25/93 w sprawie wytypowania do sprzedaży nieruchomości rolnej stanowiącej własność Mienia Komunalnego Gminy Czarnków nabytej od Przedsiębiorstwa Rolnego Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa w Brzeźnie, z dnia 08.06.1993 roku.

Uchwała Nr II/26/93 w sprawie przejęcia nieruchomości gruntowej nr 502/4 – wraz z nakładami inwestycyjnymi, położoną w Gębicach, będącą w wieczystym użytkowaniu Zrzeszenia Katolików “Caritas” w celu przekazania na własność Skarbu Państwa reprezentowanego przez Kuratorium Oświaty w Pile oraz przekazania w wieczyste użytkowanie działek nr 502/4 i 502/3 Zgromadzeniu Sióstr Felicjanek w Gębicach, z dnia 08.06.1993 roku.

Uchwała Nr II/27/93 w sprawie przejęcia prawa własności gruntu będącego w wieczystym użytkowaniu Zakładu Płyt Pilśniowych w Czarnkowie oraz przejęcia na własność składników majątkowych /szklarni/ znajdujących się na tym gruncie, z dnia 08.06.1993 roku.

Uchwała Nr II/28/93 w sprawie propozycji zmian miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Czarnków, z dnia 08.06.1993 roku.

Uchwała Nr II/29/93 w sprawie wyrażenia zgody na włączenie wsi Kruszewo do Gminy Czarnków, z dnia 08.06.1993 roku.

Uchwała Nr III/30/93 w sprawie ustalenia obwodów głosowania, numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych, z dnia 04.08.1993 roku.

Uchwała Nr III/31/93 w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz określenia zasad usytuowania punktów sprzedaży na terenie Gminy Czarnków i przyjęcia Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, z dnia 04.08.1993 roku.

Uchwała Nr III/32/93 w sprawie podatku rolnego na II półrocze 1993 r. oraz dokonania zmiany do § 4, pkt 1 Uchwały Nr I/5/93 Rady Gminy z dnia 16 marca 1993 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej na okres nie dłuższy niż 3 lata, z dnia 04.08.1993 roku.

Uchwała Nr III/33/93 w sprawie podatku leśnego na II półrocze 1993 r., z dnia 04.08.1993 roku.

Uchwała Nr III/34/93 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 1993, z dnia 04.08.1993 roku.

Uchwała Nr III/35/93 w sprawie wytypowania do sprzedaży nieruchomości rolnych stanowiących własność mienia komunalnego Gminy Czarnków, z dnia 04.08.1993 roku.

Uchwała Nr III/36/93 w sprawie wydzierżawienia gruntów i budynków położonych w Czarnkowie przy ul. Myśliwskiej 1, na działce nr 597/15 będącej własnością Mienia Komunalnego Gminy Czarnków, z dnia 04.08.1993 roku.

Uchwała Nr III/37/93 w sprawie wydzierżawienia gruntów i szklarni położonych w Górze stanowiących własność Mienia Komunalnego Gminy Czarnków, z dnia 04.08.1993 roku.

Uchwała Nr IV/38/93 w sprawie zmian do budżetu gminy na rok 1993 r., z dnia 15.10.1993 roku.

Uchwała Nr IV/39/93 w sprawie ustalenia formy sprzedaży nieruchomości mienia komunalnego Gminy Czarnków, z dnia 15.10.1993 roku.

Uchwała Nr IV/40/93 w sprawie wytypowania do sprzedaży nieruchomości rolnych stanowiących mienie komunalne, z dnia 15.10.1993 roku.

Uchwała Nr IV/41/93 w sprawie przeznaczenia użytków rolnych na cele budownictwa mieszkalnego, z dnia 15.10.1993 roku.

Uchwała Nr IV/42/93 w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Czarnków, z dnia 15.10.1993 roku.

Uchwała Nr IV/43/93 w sprawie nieodpłatnego przejęcia na mienie komunalne Gminy Czarnków gruntów będących własnością Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa wraz ze składnikami majątkowymi znajdującymi się na tych gruntach, z dnia 15.10.1993 roku.

Uchwała Nr IV/44/93 w sprawie zmiany uchwały Nr II/23/93 Rady Gminy w Czarnkowie z dnia 8 czerwca 1993 w sprawie wytypowania do sprzedaży nieruchomości mienia komunalnego Gminy Czarnków, z dnia 15.10.1993 roku.

Uchwała Nr IV/45/93 w sprawie zmiany uchwały Nr I/14/93 Rady Gminy Czarnków z dnia 16 marca 1993 roku, regulującej zasady sprzedaży nieruchomości rolnych mienia komunalnego, z dnia 15.10.1993 roku.

Uchwała Nr IV/46/93 w sprawie nabycia budynku mieszkalnego i budowli usytuowanego na działce nr 81/1 w Średnicy stanowiącej własność mienia komunalnego Gminy Czarnków, z dnia 15.10.1993 roku.

Uchwała Nr V/47/93 w sprawie zmian do budżetu gminy na rok 1993, z dnia 16.12.1993 roku.

Uchwała Nr V/48/93 w sprawie określenia procedury uchwalania budżetu, z dnia 16.12.1993 roku.

Uchwała Nr V/49/93 w sprawie poboru opłaty adiacenckiej, z dnia 16.12.1993 roku.

Uchwała Nr V/50/93 w sprawie ustalenia nabycia nieruchomości gruntowej na mienie komunalne Gminy Czarnków, z dnia 16.12.1993 roku.

Uchwała Nr V/51/93 w sprawie wytypowania sprzedaży nieruchomości rolnych stanowiących mienie komunalne, z dnia 16.12.1993 roku.

Uchwała Nr V/52/93 w sprawie ustalenia formy sprzedaży nieruchomości mienia komunalnego Gminy Czarnków, z dnia 16.12.1993 roku.

Uchwała Nr V/53/93 w sprawie przeznaczenia użytków rolnych na cele budownictwa mieszkaniowego, z dnia 16.12.1993 roku.

Uchwała Nr V/54/93 w sprawie ustalenia opłaty za korzystanie z domów przedpogrzebowych na cmentarzach komunalnych, z dnia 16.12.1993 roku.

Uchwała Nr VI/55/93 w sprawie podatku od środków transportowych na rok 1994, z dnia 28.12.1993 roku.

Uchwała Nr VI/56/93 w sprawie podatku od nieruchomości na rok 1994, z dnia 28.12.1993 roku.

Uchwała Nr VI/57/93 w sprawie podatku od posiadania psów na rok 1994, z dnia 28.12.1993 roku.

Uchwała Nr VI/58/93 w sprawie propozycji zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Czarnków, z dnia 28.12.1993 roku.

Uchwała Nr VI/59/93 w sprawie wytypowania do sprzedaży nieruchomości rolnych stanowiących mienie komunalne, z dnia 28.12.1993 roku.

Uchwała Nr VI/60/93 w sprawie wytypowania gruntu stanowiącego własność mienia komunalnego Gminy Czarnków do dzierżawy na okres 10 lat, z dnia 28.12.1993 roku.

Uchwała Nr VI/61/93 w sprawie zmiany uchwały Nr I/14/93 Rady Gminy Czarnków z dnia 16 marca 1993 roku, regulującej zasady sprzedaży nieruchomości rolnych mienia komunalnego, z dnia 28.12.1993 roku.

Uchwała Nr VI/62/93 w sprawie stanowiska dotyczącego nie przejęcia z dniem 1 stycznia 1994 roku prowadzenia przez Samorząd Gminy szkół podstawowych z terenu Gminy Czarnków, z dnia 28.12.1993 roku.

Uchwała Nr I/1/94 w sprawie podatku rolnego na I półrocze 1994 r., z dnia 22.02.1994 roku.

Uchwała Nr I/2/94 w sprawie podatku leśnego na I półrocze 1994 r., z dnia 22.02.1994 roku.

Uchwała Nr I/3/94 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na I półrocze 1994 roku, z dnia 22.02.1994 roku.

Uchwała Nr I/4/94 w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy, z dnia 22.02.1994 roku.

Uchwała Nr I/5/94 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Zarządu Gminy w Czarnkowie na I półrocze 1994 roku, z dnia 22.02.1994 roku.

Uchwała Nr I/6/94 w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Czarnków, z dnia 22.02.1994 roku.

Uchwała Nr I/7/94 w sprawie ustalenia formy sprzedaży nieruchomości mienia komunalnego Gminy Czarnków, z dnia 22.02.1994 roku.

Uchwała Nr I/8/94 w sprawie zasad ustalenia należności czynszu na dzierżawę gruntów mienia komunalnego, które nie są trwale rozdysponowane tj. oddane w zarząd lub użytkowanie wieczyste na okres 10 lat, z dnia 22.02.1994 roku.

Uchwała Nr I/9/94 w sprawie nieodpłatnego przejęcia na mienie komunalne Gminy Czarnków gruntów będących własnością Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa wraz ze składnikami majątkowymi znajdującymi się na tych gruntach, z dnia 22.02.1994 roku.

Uchwała Nr I/10/94 w sprawie wytypowania do sprzedaży nieruchomości rolnych stanowiących mienie komunalne, z dnia 22.02.1994 roku.

Uchwała Nr II/11/94 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu za rok 1993, z dnia 24.03.1994 roku.

Uchwała Nr II/12/94 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu Gminy za 1993 rok, z dnia 24.03.1994 roku.

Uchwała Nr II/13/94 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Gminy, z dnia 24.03.1994 roku.

Uchwała Nr II/14/94 w sprawie budżetu gminy na rok 1994 oraz upoważnienia Zarządu Gminy do dokonywania zmian w budżecie, z dnia 24.03.1994 roku.

Uchwała Nr II/15/94 w sprawie zatwierdzenia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, z dnia 24.03.1994 roku.

Uchwała Nr II/16/94 w sprawie wprowadzenia zmiany treści załącznika Nr 1 do Statutu Gminy Czarnków, z dnia 24.03.1994 roku.

Uchwała Nr II/17/94 w sprawie ustalenia formy sprzedaży nieruchomości mienia komunalnego Gminy Czarnków, z dnia 24.03.1994 roku.

Uchwała Nr II/18/94 w sprawie ustalenia nabycia nieruchomości zabudowanej na mienie komunalne Gminy Czarnków, z dnia 24.03.1994 roku.

Uchwała Nr II/19/94 w sprawie nabycia nieruchomości rolnej na mienie komunalne Gminy Czarnków, z dnia 24.03.1994 roku.

Uchwała Nr II/20/94 w sprawie wytypowania do sprzedaży nieruchomości rolnych stanowiących mienie komunalne, z dnia 24.03.1994 roku.

Uchwała Nr II/21/94 w sprawie ustalenia nabycia nieruchomości zabudowanej na mienie komunalne Gminy Czarnków, z dnia 24.03.1994 roku.

Uchwała Nr II/22/94 w sprawie zmiany uchwały Nr VI/61/93 Rady Gminy w Czarnkowie dnia 28 grudnia 1993 roku, regulującego zasady sprzedaży gruntów rolnych mienia komunalnego, z dnia 24.03.1994 roku.

Uchwała Nr III/23/94 w sprawie wytypowania do sprzedaży nieruchomości rolnych stanowiących mienie komunalne, z dnia 17.05.1994 roku.

Uchwała Nr III/24/94 w sprawie ustalenia formy sprzedaży nieruchomości mienia komunalnego Gminy Czarnków, z dnia 17.05.1994 roku.

Uchwała Nr III/25/94 w sprawie przeznaczenia użytków rolnych na cele budownictwa mieszkaniowego we wsi Mikołajewo, z dnia 17.05.1994 roku.

Uchwała Nr III/26/94 w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Czarnków dotyczącego wsi Mikołajewo, z dnia 17.05.1994 roku.

Uchwała Nr III/27/94 w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Czarnków dotyczącego wsi Ciszkowo, Grzępy, Romanowo Dolne i Romanowo Górne, z dnia 17.05.1994 roku.

Uchwała Nr III/28/94 w sprawie propozycji zmian miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Czarnków dotyczącego wsi Pianówka – Góra, z dnia 17.05.1994 roku.

Uchwała Nr IV/29/94 w sprawie zmian do budżetu gminy na rok 1994, z dnia 26.05.1994 roku.

Uchwała Nr IV/30/94 w sprawie wydzierżawienia gruntu rolnego stanowiącego mienie komunalne na okres 10 lat, z dnia 26.05.1994 roku.

Uchwała Nr IV/31/94 w sprawie zmiany Uchwały Nr V/50/92 Rady Gminy Czarnków z dnia 19 listopada 1992 roku w sprawie wytypowania do sprzedaży nieruchomości mienia komunalnego, z dnia 26.05.1994 roku.

Uchwała Nr IV/32/94 w sprawie ustalenia formy sprzedaży nieruchomości mienia komunalnego Gminy Czarnków, z dnia 26.05.1994 roku.

Uchwała Nr IV/33/94 w sprawie nieodpłatnego przejęcia na mienie komunalne Gminy Czarnków gruntów będących własnością Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, z dnia 26.05.1994 roku.

Uchwała Nr IV/34/94 w sprawie miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego Kuźnica Czarnkowska – Letnisko, z dnia 26.05.1994 roku.

   
Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Czarnków
Data wytworzenia informacji: 15.09.2003 13:51:55
Osoba wprowadzająca informację: -
Data ostatniej modyfikacji: 03.04.2019 11:22:07
Data publikacji informacji: od 15.09.2003 13:51:55
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany Opis zmiany
03.04.2019 11:22:07 emilia_sm edycja strony
23.10.2003 11:49:12 - edycja strony
15.09.2003 13:51:55 - strona została dodana