BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Podatek rolny w roku 2008

PODATEK ROLNY:

Formularz przeznaczony dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nieposiadających osobowości prawnej będących właścicielami gruntów, posiadaczami samoistnymi gruntów, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz dla osób fizycznych będących współwłaścicielami lub współposiadaczami z osobami prawnymi lub z jednostkami organizacyjnymi, w tym spółkami, nieposiadającymi osobowości prawnej.

Termin:
Do 15 stycznia każdego roku podatkowego lub w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie (wygaśnięcie) obowiązku podatkowego lub wysokość opodatkowania

Miejsce składania:
Organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia nieruchomości

Formularz przeznaczony dla osób fizycznych będących właścicielami gruntów, posiadaczami samoistnymi gruntów, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Termin:
W terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie (wygaśnięcie) obowiązku podatkowego, lub wysokość opodatkowania

Miejsce składania:
Organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia przedmiotu opodatkowania.

INFORMACJA

 

Podatek rolny na 2008 rok

 

Podstawa prawna: ustawa o podatku rolnym z dnia 15 listopada 1984r

(tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969)

 

Podatek rolny na 2008 rok ustalony jest wg. wysokości średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2007r ogłoszonej Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (Monitor Polski z dnia 23 października 2007r. Nr 77, poz. 831),

która wynosi 58,29 zł za 1 dt. Cena ta została obniżona Uchwałą Rady Gminy Czarnków Nr XIII/73/07 z dnia 25 października 2007r do kwoty 43,72 zł za 1 dt.

 

Podatek rolny za rok podatkowy wynosi:

- od 1ha przeliczeniowego dla gruntów gospodarstw rolnych – równowartość pieniężną 2,5 dt żyta, co stanowi 109,30zł

- od 1ha gruntów pozostałych – równowartość pieniężną 5 dt żyta co stanowi 218,60zł.

 

Wyliczony w ten sposób podatek podlega zaokrągleniu do pełnych złotych.

 

Terminy płatności podatku rolnego obowiązują ustawowe.
Osoba, która wytworzyła dokument: Michał Iwanicki
Data wytworzenia informacji: 31.07.2007 11:17:09
Osoba wprowadzająca informację: admin_vobacom
Data ostatniej modyfikacji: 02.01.2008 13:23:59
Data publikacji informacji: od 31.07.2007 11:17:09
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany Opis zmiany
02.01.2008 13:23:59 Michał Iwanicki edycja strony
31.07.2007 11:17:09 admin_vobacom strona została dodana