BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

VII kadencja 2014 - 2018

SESJA I z dnia 28 listopada 2014 roku
 
 
 
 

SESJA II z dnia 29 listopada 2014 roku
 
 
 

SESJA III z dnia 5 grudnia 2014 roku
 
 
 
 

SESJA IV z dnia 23 grudnia 2014 roku
 
Uchwała Nr IV/11/2014 Rady Gminy Czarnków z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Czarnków na 2015 rok 
Uchwała Nr IV/12/2014 Rady Gminy Czarnków z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Społecznej Rady Gminy Czarnków na 2015 rok 
Uchwała Nr IV/13/2014 Rady Gminy Czarnków z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Rady Gminy Czarnków na 2015 rok 
Uchwała Nr IV/14/2014 Rady Gminy Czarnków z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnków 
Uchwała Nr IV/15/2014 Rady Gminy Czarnków z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany budżetu na 2014 rok 
Uchwała Nr IV/16/2014 Rady Gminy Czarnków z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015 
Uchwała Nr IV/17/2014 Rady Gminy Czarnków z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2015-2016 
Uchwała Nr IV/18/2014 Rady Gminy Czarnków z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości gruntowych stanowiących własność Agencji NIeruchomości Rolnych Skarbu Państwa, położonych w obrębie wsi Gębice 
Uchwała Nr IV/19/2014 Rady Gminy Czarnków z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pod nazwą "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminach: Czarnków, Lubasz, Drwasko, Miasteczko Krajeńskie, Piła", działającego w ramach Działania 8.3. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 
Uchwała Nr IV/20/2014 Rady Gminy Czarnków z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Czarnków na lata 2014 - 2020 
Uchwała Nr IV/21/2014 Rady Gminy Czarnków z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie określenia zasad wydzierżawienia lub wynajmowania nieruchomości stanowiących własność Gminy Czarnków 
Uchwała Nr IV/22/2014 Rady Gminy Czarnków z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych dwóch pomników przyrody gatunku dąb szypułkowy wpisanych do rejestru pomników przyrody pod numerem 538 
Uchwała Nr IV/23/2014 Rady Gminy Czarnków z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Czarnków na obszarze wsi Śmieszkowo i Białężyn 
Uchwała Nr IV/24/2014 Rady Gminy Czarnków z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Białężyn 
Uchwała Nr IV/25/2014 Rady Gminy Czarnków z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Brzeźno 
Uchwała Nr IV/26/2014 Rady Gminy Czarnków z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Bukowiec 
Uchwała Nr IV/27/2014 Rady Gminy Czarnków z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Ciszkowo 
 

SESJA V z dnia 30 grudnia 2014
 
 
 
 

SESJA VI z dnia 28 stycznia 2015
   
Uchwała Nr VI/54/2015 Rady Gminy Czarnków z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnków 
 
 

 SESJA VII z dnia 25 lutego 2015
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 SESJA VIII z dnia 17 marca 2015
 
Uchwała Nr VIII/68/2015 Rady Gminy Czarnków z dnia 17 marca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu na 2015 rok 
 
 

 SESJA IX z dnia 29 kwietnia 2015
 
 
 

 SESJA X z dnia 19 maja 2015
 
 
 
 
 

 SESJA XII z dnia 25 czerwca 2015
 
 
 
 
Uchwała Nr XIV/100/2015 Rady Gminy Czarnków z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie powierzenia Zakładowi Usług Komunalnych Sp. z o.o. z/s w Brzeźnie, ul. Krótka 1 wykonania zadania pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami na osiedlu domków jednorodzinnych w miejscowości Śmieszkowo 
 
Uchwała Nr XIV/101/2015 Rady Gminy Czarnków z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/221/2012 Rady Gminy Czarnków z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych 
 
Uchwała Nr XIV/102/2015 Rady Gminy Czarnków z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie przystąpienia Gminy Czarnków do Stowarzyszenia Nadnotecka Grupa Rybacka 
 
Uchwała Nr XIV/103/2015 Rady Gminy Czarnków z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie zgłoszenia sołectw do udziału w programie "Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020" 
 
Uchwała Nr XIV/104/2015 Rady Gminy Czarnków z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia Strategii Odnowy Sołectwa Góra - Pianówka na lata 2014-2017 
 
Uchwała Nr XIV/105/2015 Rady Gminy Czarnków z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na objęcie granicami Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej gruntów publicznych położonych na terenie Gminy Czarnków 
 
Uchwała Nr XIV/106/2015 Rady Gminy Czarnków z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Czarnków na obszarze obrębów geodezyjnych Marunowo i Gębice 
 
Uchwała Nr XIV/107/2015 Rady Gminy Czarnków z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Gębice pod nazwą "Wiatraki Gębice" 
 
Uchwała Nr XIV/108/2015 Rady Gminy Czarnków z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej na rzecz użytkownika wieczystego 
 
Uchwała Nr XIV/109/2015 Rady Gminy Czarnków z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w obrębie wsi Romanowo Dolne 
 
Uchwała Nr XIV/110/2015 Rady Gminy Czarnków z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie zgody na sprzedaż nieruchomości oznaczonej numerem działki 147/2 położonej w obrębie wsi Romanowo Górne stanowiącej własność Gminy Czarnków 
 
Uchwała Nr XIV/111/2015 Rady Gminy Czarnków z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie zgody na sprzedaż nieruchomości oznaczonej numerem działki 116/11 położonej w obrębie wsi Zofiowo stanowiącej własność Gminy Czarnków 
 
 

 SESJA XV z dnia 30 września 2015
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 SESJA XVI z dnia 29 października 2015
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SESJA XVII z dnia 25 listopada 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SESJA XVIII z dnia 14 grudnia 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SESJA XIX z dnia 30 grudnia 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SESJA XX z dnia 27 stycznia 2016
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SESJA XXI z dnia 24 lutego 2016
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SESJA XXII z dnia 22 marca 2016
 
 
 
 
 
 

   

 
SESJA XXIII z dnia 27 kwietnia 2016

 

 
 
 

 

 

 

 

 
SESJA XXIV z dnia 5 maja 2016
 

 

 
 
SESJA XXV z dnia 30 maja 2016
 

Uchwała Nr XXV/196/2016 Rady Gminy Czarnków z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury za 2015 rok 

Uchwała Nr XXV/197/2016 Rady Gminy Czarnków z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Czarnków za 2015 rok 

Uchwała Nr XXV/198/2016 Rady Gminy Czarnków z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie nadania nazwy drodze gminnej w Kuźnicy Czarnkowskiej 

Uchwała Nr XXV/199/2016 Rady Gminy Czarnków z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie powierzenia Zakładowi Usług Komunalnych Sp. z o.o. z/s w Brzeźnie, ul. Krótka 1 wykonania zadań dotyczących budowy sieci wodociągowych i kanalizacyjnych 

Uchwała Nr XXV/200/2016 Rady Gminy Czarnków z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Oborniki na dofinansowanie wykonania budowy - modernizacji Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt "AZOREK" w Obornikach 

Uchwała Nr XXV/201/2016 Rady Gminy Czarnków z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Wielkopolskiego z budżetu Gminy Czarnków na budowę zatoki postojowej w miejscowości Mikołajewo 

Uchwała Nr XXV/202/2016 Rady Gminy Czarnków z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnków 

Uchwała Nr XXV/203/2016 Rady Gminy Czarnków z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie zmiany budżetu na 2016 rok 

Uchwała Nr XXV/204/2016 Rady Gminy Czarnków z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji członka Komisji Rewizyjnej 

Uchwała Nr XXV/205/2016 Rady Gminy Czarnków z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie powołania członka Komisji Rewizyjnej 

 

 
SESJA XXVI z dnia 29 czerwca 2016
 

Uchwała Nr XXVI/206/2016 Rady Gminy Czarnków z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomnika przyrody gatunku dąb szypułkowy wpisany do rejestru pomników przyrody pod numer 348 

Uchwała Nr XXVI/207/2016 Rady Gminy Czarnków z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomnika przyrody gatunku dąb szypułkowy wpisany do rejestru pomników przyrody pod numer 541 

Uchwała Nr XXVI/208/2016 Rady Gminy Czarnków z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany ustawy Rady Gminy Czarnków XXI/170/2016 z dnia 24 lutego 2016 roku w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czarnków w 2016 roku 

Uchwała Nr XXVI/209/2016 Rady Gminy Czarnków z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie powierzenia Zakładowi Usług Komunalnych Sp. z o.o. z/s w Brzeźnie, ul. Krótka 1 wykonania zadań dotyczących przebudowy drogi gminnej 

Uchwała Nr XXVI/210/2016 Rady Gminy Czarnków z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Czarnków w 2016 roku oraz spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów 

Uchwała Nr XXVI/211/2016 Rady Gminy Czarnków z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr II/4/2104 Rady Gminy Czarnków z dnia 29 listopada 2014 roku, dotyczącej powołania składów osobowych stałych Komisji Rady Gminy Czarnków oraz ustalenia przedmiotu ich działania 

Uchwała Nr XXVI/212/2016 Rady Gminy Czarnków z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnków 

Uchwała Nr XXVI/213/2016 Rady Gminy Czarnków z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany budżetu na 2016 rok 

 
 
SESJA XXVII z dnia 26 lipca 2016
 

Uchwała Nr XXVII/214/2016 Rady Gminy Czarnków z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Czarnków do konkursu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 - budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Gębicach 

Uchwała Nr XXVII/215/2016 Rady Gminy Czarnków z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnków 

Uchwała Nr XXVII/216/2016 Rady Gminy Czarnków z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie zmiany budżetu na 2016 rok 

 
 
 
SESJA XXVIII z dnia 26 sierpnia 2016
 
 

Uchwała Nr XXVIII/217/2016 Rady Gminy Czarnków z dnia 26 sierpnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmiany w uchwale Nr XXII/182/2016 z dnia 22 marca 2016r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Czarnków spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczenia. 

Uchwała Nr XXVIII/218/2016 Rady Gminy Czarnków z dnia 26 sierpnia 2016 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu 

Uchwała Nr XXVIII/219/2016 Rady Gminy Czarnków z dnia 26 sierpnia 2016 r. w sprawie powierzeniu Zakładowi Usług Komunalnych sp. z o.o. z/s w Brzeźnie, ul. Krótka 1 wykonania zadań dotyczących budowy sieci wodociągowych 

Uchwała Nr XXVIII/220/2016 Rady Gminy Czarnków z dnia 26 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnków 

Uchwała Nr XXVIII/221/2016 Rady Gminy Czarnków z dnia 26 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany budżetu na 2016 rok 

Uchwała Nr XXVIII/222/2016 Rady Gminy Czarnków z dnia 26 sierpnia 2016 r. w sprawie rozpatrzenia skargi Radnego Krzysztofa Chyżego na działalność Wójta Gminy Czarnków 

Uchwała Nr XXVIII/223/2016 Rady Gminy Czarnków z dnia 26 sierpnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Zespołu Szkół w Kuźnicy Czarnkowskiej do Programu ERAZMUS+ w ramach Partnerstwa Strategicznego Akcja KA2 Programu Erazmus+ - Mobilność uczniów i kadry 

 
 
SESJA XXIX z dnia 28 września 2016
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  


SESJA XXX z dnia 26 października 2016
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SESJA XXXI z dnia 22 listopada 2016
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SESJA XXXII z dnia 14 grudnia 2016
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SESJA XXXIII z dnia 30 grudnia 2016
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SESJA XXXIV z dnia 30 stycznia 2017
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SESJA XXXV z dnia 27 luty 2017
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SESJA XXXVI z dnia 29 marca 2017
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SESJA XXXVII z dnia 20 kwietnia 2017
 
 
  
 
 
 
 
 

SESJA XXXVIII z dnia 23 maja 2017
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SESJA XXXXIX z dnia 22 czerwca 2017
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SESJA XL z dnia 24 lipca 2017
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SESJA XLI z dnia 22 sierpnia 2017
 
 
 
 
 
 

SESJA XLII z dnia 30 sierpnia 2017
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SESJA XLIII z dnia 25 września 2017
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SESJA XLIV z dnia 16 października 2017
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

SESJA XLV z dnia 30 października 2017
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

SESJA XLVI z dnia 30 listopada 2017
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

SESJA XLVII z dnia 15 grudnia 2017
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

SESJA XLVIII z dnia 30 grudnia 2017
 
 
 
 
 

SESJA XLIX z dnia 15 stycznia 2018
 
 
 

SESJA L z dnia 30 stycznia 2018
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SESJA LI z dnia 28 lutego 2018
 
 
 
 
 
 
 

SESJA LII z dnia 22 marca 2018
 
 
 
 
 
 
 
 

SESJA LIII z dnia 11 kwietnia 2018
 
 
 
 
 

SESJA LIV z dnia 27 kwietnia 2018
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SESJA LV z dnia 30 maja 2018
 
 
 
 
    
  
  
  
  

  

 

SESJA LVII z dnia 19 lipca 2018
 
 
 
 
 
 

SESJA LVIII z dnia 29 sierpnia 2018
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Czarnków
Data wytworzenia informacji: 03.04.2019 08:49:43
Osoba wprowadzająca informację: emilia_sm
Data ostatniej modyfikacji: 15.04.2019 09:08:59
Data publikacji informacji: od 03.04.2019 08:49:43
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany Opis zmiany
15.04.2019 09:08:59 Michał Iwanicki edycja strony
03.04.2019 08:55:22 emilia_sm edycja strony
03.04.2019 08:49:43 emilia_sm strona została dodana