BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Podatek rolny za 2017 rok

W przypadku, gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty

 

INFORMACJA

 

 

Podatek rolny na 2017 rok

 

Podstawa prawna: ustawa o podatku rolnym z dnia 15 listopada 1984 r.

(Dz. U. z 2016 r., poz. 617 t.j. ze zm.)

 

Podatek rolny na 2017 roku ustalony jest wg wysokości średniej ceny skupu żyta za okres
11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2017, ogłoszonej Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (Monitor Polski z 2016 r., poz. 993), która wynosi 52,44 zł za 1 dt.

 

Podatek rolny za rok podatkowy wynosi:

 

- od 1 ha przeliczeniowego dla gruntów gospodarstw rolnych – równowartość pieniężną
2,5 dt żyta obliczoną wg średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2017;

 

- od 1 ha gruntów pozostałych – równowartość pieniężną 5 dt żyta obliczoną wg średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2017.

 

 

Podatek rolny za rok podatkowy wynosi:

- za 1 ha przeliczeniowy – 2,5 q x 52,44 zł = 131,10 zł

- za 1 ha fizyczny – 5 q x 52,44 zł = 262,20 zł

 

Wyliczony w ten sposób podatek podlega zaokrągleniu do pełnych złotych.

Obowiązują ustawowe terminy płatności podatku rolnego.

 

UWAGA!

OD ROKU 2016 OBOWIĄZUJĄ NOWE FORMULARZE!

 

Na podstawie Uchwały nr XVII/134/2015 Rady Gminy Czarnków z dnia 25 listopada 2015 r. obowiązują nowe wzory formularzy powstania, zmiany lub wygaśnięcia obowiązku podatkowego, które dostępne są w tut. Urzędzie oraz na stronie internetowej www.czarnkowgmina.pl//sites/default/files/pliki/pages/imported/bip_4 w zakładce dot. podatków i opłat lokalnych.


INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU ROLNEGO - druk IR-1

DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY - DRP-1

 

 

 

ZASADY PRZELICZANIA UŻYTKÓW ROLNYCH

NA TERENIE GMINY CZARNKÓW

1.    Grunty orne:

 

klasa

I

II

IIIa

IIIb

IVa

IVb

V

VI

przelicznik

1,80

1,65

1,50

1,25

1,00

0,75

0,30

0,15

 

2.    Łąki i pastwiska:

 

klasa

I

II

III

IV

V

VI

przelicznik

1,60

1,35

1,15

0,70

0,20

0,15

 

3.    Sady przelicza się na hektary przeliczeniowe według przeliczników dla gruntów ornych, z tym że do sadów klasy III i IV stosuje się odpowiednio przeliczniki dla klasy IIIa i IVa.

 

4.    Grunty pod stawami, grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, grunty pod rowami oraz grunty rolne zabudowane - bez względu na zaliczenie do okręgu podatkowego - przelicza się na hektary przeliczeniowe według następujących przeliczników:

  • 1 ha gruntów pod stawami zarybionymi łososiem, trocią, głowacicą, palią i pstrągiem oraz gruntów rolnych zabudowanych - 1 ha przeliczeniowy;
  • 1 ha gruntów pod stawami zarybionymi innymi gatunkami ryb, gruntów pod stawami niezarybionymi, gruntów zadrzewionych i zakrzewionych na użytkach rolnych oraz gruntów pod rowami - 0,20 ha przeliczeniowego.

 

5.    Grunty, dla których nie można ustalić przelicznika - 1 ha przeliczeniowy

 

Data wytworzenia informacji: 15.12.2016 13:44:14
Osoba wprowadzająca informację: Michał Iwanicki
Data ostatniej modyfikacji: 15.12.2016 13:45:25
Data publikacji informacji: od 15.12.2016 13:44:14
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany Opis zmiany
15.12.2016 13:45:25 Michał Iwanicki edycja strony
15.12.2016 13:44:14 Michał Iwanicki strona została dodana