BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykonanie budżetu za trzeci kwartał

Dane  ogólne

 

 

            Na podstawie art. 14  ustawy  z dnia 30 czerwca  2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104) przedstawiam  informację o wykonaniu budżetu  za III kwartał  2007r.

 

            Budżet  na 2007 rok  został  uchwalony  w dniu 28 grudnia 2006 r.  uchwałą Rady Gminy Czarnków  Nr / III / 16/06   w kwotach :

 

Dochody  21.568.358,00 zł

Wydatki   24.106.947,00 zł

Deficyt budżetowy  2.538.589,00 zł

W I półroczu   2007 r. dokonano zmian :

  1. uchwałą Rady Gminy Czarnków  Nr IV / 28/07  z dnia 31 stycznia 2007 r.,
  2. zarządzeniem  Wójta Gminy Czarnków Nr 15/ II / 07  z dnia 12 marca  2007 r.,
  3. uchwałą Rady Gminy Czarnków Nr  VI / 38/07z dnia  26 marca 2007 r.,
  4. uchwałą Rady Gminy  Czarnków Nr VIII /47/07 z dnia  26 kwietnia  2007 r.,
  5. zarządzeniem  Wójta  Gminy Czarnków  Nr  27 / II / 07 z dnia 22 maja  2007 r.,
  6. uchwała Rady Gminy Czarnków Nr  IX/48/07 z dnia  31 maja  2007 r.,
  7. uchwałą  Rady Gminy Czarnków  Nr  X / 55 /07 z dnia 27 czerwca  2007 r.,
  8. uchwałą  Rady Gminy Czarnków Nr  XI / 60/07 z dnia  31 sierpnia  2007 r.,
  9. zarządzeniem  Wójta Gminy Czarnków Nr 53 / II / 07 z dnia  28 września  2007 r.,

Po dokonanych zmianach  budżet  wynosi :

                                          Dochody  22.511.947,00 zł

                                          Wydatki   25.435.451,00 zł

Deficyt budżetowy  wynosi  2.923.504,00 zł .

Dochody budżetowe

 

W okresie III  kw. 2007 r dokonano zmian;

 

 

L.p

Wyszczególnienie

Plan na 2007r.

Plan po zmianie

+ zwiększenie

- zmniejszenie

1

2

3

4

5

1.

Dotacje z budżetu państwa i gmin

w tym :

dotacje na zadania zlecone

 

4.616.844,00

 

4.122.445,00

 

5.139.926,00

 

4.492.726,00

 

+ 523.082,00

 

+370.281,00

2.

Subwencja ogólna

w tym:

część wyrównawcza

część oświatowa

 

9.417.025,00

 

3.534.148,00

5.882.877,00

9.701.257,00

 

3.534.148,00

6.167.109,00

+284.232,00

 

0

+284.232,00

3.

Dochody własne

7.534.489,00

7.670.764,00

+136.275,00

 

Razem

21.568.358,00

22.511.947,00

+943.589,00

 

 

 

 

Za  III kw.  2007r.   dochody zostały zrealizowane:

L.p

Wyszczególnienie

Plan po zmianie

Wykonanie

na dzień 30.09.2007r.

%

1

2

4

4

5

1.

1.

Dotacje z budżetu państwa i gmin

w tym :

dotacje na zadania zlecone

5.139.926,00

4.492.726,00

3.736.901,79

3.223.382,79

72,70

71,75

2.

Subwencja ogólna

w tym:

część wyrównawcza

część oświatowa

 

9.701.257,00

3.534.148,00

6.167.109,00

7.872.014,00

2.650.608,00

5.221.406,00

81,14

75,00

84,67

3.

Dochody własne

7.670.764,00

5.704.099,29

74,36

 

Razem

22.511.947,00

17.313.015,08

76,91

 

 

                        Zaplanowane dochody z podstawowych podatków lokalnych na  2007r. nie  są wielkościami  przeszacowanymi   co potwierdza  poniższe zestawienie:

 

 

Wyszczególnienie

Plan

Należności

Wykonanie

Należności

W tym zaległości na 30.09.07

Nadpłata

1

2

3

4

5

 

6

Podatek rolny

§ 0320

448.671

490.494,10

347.446,13

143.305,07

39.669,11

257,10

Podatek od nieruchomości

 § 0310

2.071.345

2.124.512,23

1.493.150,02

631.662,16

167.289,57

299,95

Podatek od środków transportowych  §0340

117.032

119.556,30

85.128,30

34.428,00

34.428,00

0

Podatek leśny

§ 0330

272.490

274.018,40

206.135,40

67.921,00

816,00

38,00

        Realizację w działach przedstawia poniższe zestawienie:

                                                                                                                          ( w zł )

Dz.

Wyszczególnienie

Plan po

zmianach

Wykonanie
30.09.2007r.

%

1

2

3

4

5

O10

Rolnictwo i łowiectwo

891.763,00

845.397,62

94,80

020

Leśnictwo

6.240,00

3.269,08

52,39

600

Transport i łączność

100.800,00

34.139,90

33,87

700

Gospodarka  mieszkaniowa

842.336,00

290.445,13

34,48

710

Działalność usługowa

4.400,00

7.947,50

180,63

750

Administracja publiczna

176.363,00

109.314,11

61,98

751

Urzędy naczelnych organów  władzy państwowej i kontroli

5.863,00

1.233,00

21,03

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

2.500,00

2.500,00

100,00

756

Dochody od osób praw.od osób fizycznych i od innych jednostek  nieposiadających   osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

5.634.222,00

4.415.085,21

78,36

758

Różne  rozliczenia

9.708.257,00

7.873.155,55

81,10

801

Oświata i wychowanie

272.181,00

229.714,76

84,40

 

 

852

Pomoc społeczna

4.643.469,00

3.307.414,17

71,23

854

Edukacyjna  opieka wychowawcza

128.533,00

122.787,75

95,53

900

Gospodarka  komunalne i ochrona środowiska

78.170,00

40.486,66

51,79

921

Kultura  i ochrona dziedzictwa  narodowego

500,00

2.050,29

410,06

926

Kultura  fizyczna i sport

16.350,00

28.074,35

171,71

 

Razem

22.511.947,00

17.313.015,08

76,91

 

Wydatki budżetowe

W okresie III kw.  2007 r. dokonano zmian;

 

Lp.

Wyszczególnienie

Plan

Plan po zmianie

+ zwiększenie

- zmniejszenie

1

2

3

4

5

1.

Wydatki majątkowe

4.315.941,00

4.191.114,00

-124.827,00

2.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

9.423.555,00

9.735.398,00

+311.843,00

3.

Dotacje

367.190,00

424.454,00

+57.264,00

4.

Pozostałe  wydatki

10.000.261,00

11.084.485,00

+1.084.224,00

 

Razem

24.106.947,00

25.435.451,00

+1.328.504,00

 

Realizację za  III kw. 2007 r. przedstawia poniższa tabela:

 

Lp.

Wyszczególnienie

Plan po zmianie

 Wykonanie

%

1

2

3

4

5

1.

Wydatki majątkowe

4.191.114,00

300.042,66

7,16

2.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

9.735.398,00

7.120.978,44

73,15

3.

Dotacje

424.454,00

272.012,20

64,09

4.

Pozostałe  wydatki

11.084.485,00

7.187.780,47

64,85

 

Razem

25.435.451,00

14.880.813,77

58,50

 Realizację w działach za III kw. 2007 r.  wydatków budżetowych  przedstawia poniższa tabela

 

Dz.

Wyszczególnienie

Plan ( po zmianie )
Wykonanie

30.09.2007 r.

%

1

2

3

4

5

O10

Rolnictwo i łowiectwo

905.639,00

302.669,80

33,42

O20

Leśnictwo

4.500,00

2.269,10

50,42

600

Transport i  łączność

928.543,00

191.515,51

20,63

700

Gospodarka mieszkaniowa

623.146,00

356.066,84

57,14

710

Działalność usługowa

190.975,00

127.275,09

66,64

750

Administracja publiczna

2.846.972,00

1.993.489,88

70,02

751

Urzędy naczelnych organ. władzy  państwowej, kontroli i ochrony  prawa oraz sądownictwa

5.863,00

598,21

10,20

754

Bezpieczeństwo publiczne  i ochrona  przeciwpożarowa

110.600,00

74.879,14

67,70

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

89.300,00

61.337,38

68,69

757

Obsługa  długu publicznego

111.700,00

72.559,29

64,96

758

Różne rozliczenia

74.642,00

0

0

801

Oświata i wychowanie

12.223.827,00

6.677.530,40

54,63

851

Ochrona zdrowia

115.200,00

79.237,72

68,78

852

Pomoc  społeczna

5.144.857,00

3.431.776,66

66,70

854

Edukacyjna  opieka  wychowawcza

460.814,00

310.194,31

67,31

900

Gospodarka  komunalna  i ochrona  środowiska

665.319,00

467.685,74

70,29

921

Kultura  i ochrona  dziedzictwa narodowego

717.611,00

547.044,26

76,23

926

Kultura  fizyczna  i sport

215.943,00

184.684,44

85,52

 

Razem

25.435.451,00

14.880.813,77

58,50

 

 

REALIZACJA  DOCHODÓW , WYDATKÓW , PRZYCHODÓW , ROZCHODÓW

 

Wyszczególnienie

Dochody

Wydatki

-Deficyt

+Nadwyżka

Przychody

( kredyty i pożyczki)

Rozchody

Plan

22.511.947,00

25.435.451,00

-2.923.504,00

4.473.827,00

w tym wolne środki 384.915,00

1.550.323,00

Wykonanie

17.313.015,08

14.880.813,77

+2.432.201,31

564.352,58

w tym wolne środki 564.352,58

581.833,20

 

 

(Art.14 ust. 2 b) kwota zobowiązań wg tytułów dłużnych :

-                 wyemitowanych  papierów  wartościowych opiewających  na wierzytelności pieniężne :

w okresie  III kw. 2007 roku  Gmina Czarnków nie wyemitowała  papierów wartościowych ,

-    zaciągnięte  kredyty i pożyczki :

w  okresie III kw.  2007 r. Gmina Czarnków nie zaciągnęła  kredytów i pożyczek.

 Natomiast stan zobowiązań  na dzień 30.09.2007 r. wynosił  2.734.614,80 zł.

 

(Art.14 ust. 2 c ) – kwoty  dotacji  otrzymanych  z budżetu  jednostek  samorządu terytorialnego oraz  kwoty  dotacji udzielonych innym  jednostkom  samorządu terytorialnego :

-         w  okresie  III  kw. 2007 roku Gmina Czarnków   otrzymała od innych jednostek samorządu terytorialnego  dotacje w wysokości :

Dział

Rozdział

Kwota

900

90001

38.585,00

926

92605

900,00

 

-         kwoty dotacji udzielonych  innym jednostkom samorządu terytorialnego :

-         w  okresie III  kw. 2007 roku  gmina udzieliła dotacji innym jednostkom samorządu terytorialnego   w kwotach :

 

Dział

Rozdział

Kwota

801

80101

38.386,73

 

(Art.14 ust. 2 d ) wykaz  udzielonych  poręczeń i gwarancji , wymienieniem  podmiotów, których gwarancje  i poręczenia dotyczą :

w  okresie III kw.   2007 roku nie udzielono  poręczeń , ani  gwarancji.

 

                                                               Wójt Gminy Czarnków

                    /-/ Bolesław Chwarścianek                                              

Opracował :

Skarbnik Gminy

Anna Grześkowiak


 

 

 

 

Osoba, która wytworzyła dokument: Michał Iwanicki
Data wytworzenia informacji: 31.10.2007 13:16:29
Osoba wprowadzająca informację: Michał Iwanicki
Data ostatniej modyfikacji: 30.01.2008 11:22:00
Data publikacji informacji: od 31.10.2007 13:16:29
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany Opis zmiany
30.01.2008 11:22:00 Michał Iwanicki edycja strony
31.10.2007 13:16:29 Michał Iwanicki strona została dodana