BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Wójt Gminy Czarnków

Wójt Gminy Czarnków

Bolesław Chwarścianek

Do zakresu zadań Wójta należy w szczególności:

1) reprezentowanie Urzędu na zewnątrz,

2) prowadzenie bieżących spraw Gminy,

3) podejmowanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy i wyznaczanie innych osób do podejmowania tych czynności,

4) wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego wobec wszystkich pracowników Urzędu,

5) zapewnianie przestrzegania prawa przez wszystkie komórki organizacyjne Urzędu oraz jego pracowników,

6) okresowe zwoływanie - nie rzadziej jednak, niż raz w miesiącu - narad z udziałem kierowników poszczególnych jednostek organizacyjnych w celu uzgadniania ich współdziałania i realizacji zadań,

7) koordynowanie działalności komórek organizacyjnych Urzędu oraz organizowanie ich współpracy,

8) rozstrzyganie sporów pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi w szczególności dotyczącymi podziału zadań,

9) udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych, o ile Statut Gminy nie stanowi inaczej,

10) czuwanie nad tokiem i terminowością wykonywania zadań Urzędu,

11) przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawcy,

12) upoważnianie swoich Zastępców lub innych pracowników Urzędu do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,

13) przyjmowanie od osób zajmujących stanowiska i funkcje publiczne oświadczeń o stanie majątkowym i informacji wynikających z odrębnych przepisów ,

14) ogólny nadzór nad prawidłowym wykonywaniem przez pracowników Urzędu czynności kancelaryjnych,

15) wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla Wójta przez przepisy prawa i Regulamin oraz uchwały Rady. 

 

KONTAKT:

Urząd Gminy Czarnków
ul. Rybaki 3
pokój nr 4
tel.067 255 22 27

 

 

Data wytworzenia informacji: 09.07.2003 14:08:53
Osoba wprowadzająca informację: -
Data ostatniej modyfikacji: 03.04.2019 11:22:43
Data publikacji informacji: od 09.07.2003 14:08:53
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany Opis zmiany
03.04.2019 11:22:43 emilia_sm edycja strony
03.04.2019 11:22:43 emilia_sm edycja strony
12.02.2019 15:15:40 Administrator Systemu Administrator Systemu edycja strony
17.05.2007 09:27:36 Michał Iwanicki edycja strony
09.07.2003 14:08:53 - strona została dodana