BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Dodatki mieszkaniowe

 

                     DODATEK MIESZKANIOWY

 PODSTAWA  PRAWNA

 USTAWA z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych ( Dz. U.  Nr 71, poz. 734).

 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie dodatków mieszkaniowych (Dz. U. Nr 156, poz. 1817).
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 grudnia 2001 r. w sprawie sposobu przeprowadzania wywiadu środowiskowego, wzoru kwestionariusza wywiadu oraz oświadczenia o stanie majątkowym wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa  domowego, a także wzoru legitymacji pracownika upoważnionego do przeprowadzenia wywiadu (Dz. U. Nr 156, poz. 1828).

 WARUNKI  PRZYZNANIA DODATKU MIESZKANIOWEGO

 • Normatywna powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego, w przeliczeniu  na liczbę członków gospodarstwa domowego nie może przekraczać:
  1. 35 m2 – dla 1 osoby,
  2. 40 m2 – dla 2 osób,
  3. 45 m2 – dla 3 osób,
  4. 55 m2 – dla 4 osób,
  5. 65 m2 – dla 5 osób,
  6. 70 m2 – dla 6 osób, a w razie zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym większej liczby osób dla każdej kolejnej osoby zwiększa się normatywną powierzchnię tego lokalu o 5 m2.
 • Dodatek mieszkaniowy przysługuje, gdy powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego nie przekracza normatywnej powierzchni użytkowej o więcej niż:

1.      30% albo

2.      50% pod warunkiem , że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60%.

Potrzebne dokumenty

·       Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego
         
(Druk wniosku o przyznanie dodatku)  
·        Zaświadczenia o dochodach wszystkich członków gospodarstwa 
         domowego za trzy ostatnie miesiące poprzedzające złożenie wniosku 
        (Druk zaświadczenia o zarobkach)    
 

Za dochód uważa się wszelkie przychody w/w (w tym również z tyt. umów zlecenia i umów o dzieło) po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, jak również  zasiłki rodzinne pobierane przez członków gospodarstwa domowego.

·        Rachunki potwierdzające wydatki za mieszkanie za ostatni miesiąc:

- czynsz

- koszty eksploatacji i remontów

- koszty zarządu nieruchomością wspólną

- opłaty za energię cieplną

- wodę

- odbiór nieczystości stałych i płynnych

- energię elektryczną 

Termin wydania decyzji

            Decyzja w sprawie dodatku mieszkaniowego powinna być wydana w ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku.

 Odwołanie od decyzji

            Od decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile, za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

 

Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego

Wniosek o przyznanie dodatku energetycznego

 
Data wytworzenia informacji: 30.12.2003 10:46:43
Osoba wprowadzająca informację: -
Data ostatniej modyfikacji: 03.04.2019 11:23:16
Data publikacji informacji: od 30.12.2003 10:46:43
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany Opis zmiany
03.04.2019 11:23:16 emilia_sm edycja strony
10.03.2016 13:15:13 Michał Iwanicki edycja strony
30.12.2003 10:46:43 - strona została dodana