BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Wybory ławników sądowych na kadencję 2020-2024

Wybory ławników sądowych na kadencję 2020-2024


Z końcem 2019 roku upływa kadencja ławników sądowych. W związku z powyższym Rada Gminy Czarnków ma obowiązek najpóźniej do końca  października br. dokonać wyboru ławników na kadencję 2020 - 2024 do Sądu Rejonowego w Trzciance.
    Zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 52 ze zm.) ławnikiem może być osoba, która spełnia następujące wymogi formalne:
1)    posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
2)    jest nieskazitelnego charakteru;
3)    ukończyła 30 lat;
4)    jest zatrudniona, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;
5)    nie przekroczyła 70 lat;
6)    jest zdolna, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;
7)    posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.
Zgodnie z ustawą o ustroju sądów powszechnych ławnikami nie mogą być:
1)    osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;
2)    osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;
3)    funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;
4)    adwokaci i aplikanci adwokaccy;
5)    radcy prawni i aplikanci radcowscy;
6)    duchowni;
7)    żołnierze w czynnej służbie wojskowej;
8)    funkcjonariusze Służby Więziennej;
9)    radni gminy, powiatu i województwa.
Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż  jednym sądzie.

Kandydatów na ławników mogą  zgłaszać prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy Czarnków.

Biuro Rady Gminy Czarnków informuje, iż kandydatów na ławników należy zgłaszać Radzie Gminy Czarnków (Urząd Gminy Czarnków, pok. nr 7 – Biuro Rady ) do dnia 30 czerwca 2019 r. na karcie zgłoszenia ławnika.
Kartę zgłoszenia kandydata na ławnika można otrzymać w Urzędzie Gminy Czarnków pok. Nr 7 (Biuro Rady Gminy Czarnków) lub pobrać poniżej w formie elektronicznej.
Do karty zgłoszenia  należy dołączyć następujące dokumenty:
1)    informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby,
2)    oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie
o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
3)    oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej,
a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,
4)    zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. poz. 227 oraz z 2018 r., poz. 1000 i 1500), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika
5)    dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.
Dokumenty wymienione w pkt 1-4 powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia.
Ponadto:
- do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji (dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia),
- do zgłoszenia kandydata na ławnika  dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.

Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego ponosi Skarb Państwa.
Koszt opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

Kolegium Sądu Okręgowego w Poznaniu ustaliło następującą liczbę ławników, która powinna być wybrana na kadencję 2020 – 2024 przez Radę Gminy Czarnków:
- do Sądu Rejonowego w Trzciance – 2 ławników, w tym do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy – 0 ławników.

W przypadku pytań proszę kontaktować się z Urzędem Gminy Czarnków, Biuro Rady Gminy Czarnków, tel. 67 253 02 95.

Wzór oświadczenia kandydata - władza rodzicielska

Wzór oświadczenia kandydata o postępowaniu karnym

Karta zgłoszenia kandydata na Ławnika

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Czarnków
Data wytworzenia informacji: 31.05.2019 18:53:10
Osoba wprowadzająca informację: Michał Iwanicki
Data ostatniej modyfikacji: 31.05.2019 19:11:21
Data publikacji informacji: od 31.05.2019 18:53:10
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany Opis zmiany
31.05.2019 19:11:21 Michał Iwanicki edycja strony
31.05.2019 18:53:10 Michał Iwanicki strona została dodana