BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Podatek od nieruchomości rok 2003

Wzór deklaracji podatkowej stanowiącej załącznik
do Uchwały Rady Gminy Czarnków Nr III/16/2002
z dnia 12 grudnia 2002 r.

1.Numer Identyfikacji Podatkowej składającego deklarację

 

...................................................................................................

                                                             

 

DN – 1                     DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

 

 

na

2. Rok

 

........................................

 

 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Tekst jedn. Dz.U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 ze zm.).

Składający:            Formularz przeznaczony dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nie mających osobowości prawnej będących właścicielami  nieruchomości lub obiektów budowlanych, posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz dla osób fizycznych będących współwłaścicielami lub współposiadaczami z osobami prawnymi, bądź z innymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej lub z spółkami nieposiadającymi osobowości prawnej, z wyjątkiem osób tworzących wspólnotę mieszkaniową.

Termin składania: Do 15 stycznia każdego roku podatkowego; w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie, bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość podatku.

Miejsce składania:  organ podatkowy Wójt Gminy.. właściwy ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania.

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI

 

3. Urzad  Gminy . Czarnków

    Adres .. 64- 700 Czarnków ul. Rybaki 3.........

B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ (niepotrzebne skreślić)

       * - dotyczy składającego deklarację niebędącego osobą fizyczną            ** - dotyczy składającego deklarację będącego osobą fizyczną

B.1 DANE IDENTYFIKACYJNE

 

4. Rodzaj składającego deklarację (zaznaczyć właściwą kratkę)

    q 1. osoba fizyczna                       q  2. osoba prawna         q 3. jednostka organizacyjna

    q  4. spółka nie mająca osobowości prawnej

 

5. Rodzaj własności, posiadania (zaznaczyć właściwą kratkę)

    q 1. właściciel       q  2. współwłaściciel    q 3. posiadacz  samoistny     q  4. współposiadacz samoistny q  5. użytkownik wieczysty

    q 6. współużytkownik wieczysty   q 7. posiadacz    q  8. współposiadacz

 

 

 

6. Miejsce/a (adres/y) położenia przedmiotów opodatkowania oraz numer/y działek

 

 

 

7. Numer/y księgi wieczystej lub zbioru/ów dokumentów

 

 

8. Nazwa pełna * / Nazwisko, pierwsze imię, data urodzenia**

 

 

9. Nazwa skrócona* / imię ojca, imię matki**

 

 

10. Identyfikator REGON* / Numer PESEL**

 

B.2 ADRES SIEDZIBY* / ADRES ZAMIESZKANIA**

 

11. Kraj

 

12. Województwo

13. Powiat

 

14. Gmina

 

15. Ulica

16. Numer domu / Numer lokalu

 

17. Miejscowość

 

18. Kod pocztowy

19. Poczta

C. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA DEKLARACJI

 

20. Okoliczności (zaznaczyć właściwą kratkę)

                          q 1. deklaracja roczna                                                q 2. korekta deklaracji rocznej

 

D. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA (z wyjątkiem zwolnionych)

 

 

 

Wyszczególnienie

Podstawa opodatkowania

Stawka podatku wynikająca z Uchwały Rady Gminy. Czarnków

w zł, gr

Kwota podatku

w zł,gr

( należy zaokrąglić do pełnych dziesiątek groszy )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D.1 POWIERZCHNIA GRUNTÓW

 

 

 

1. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków

21.

 

................... m2

22.

 

.................,.......

23.

 

.................,.......

 

 

 

2. pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych

24.

 

.................... ha

25.

 

.................,.......

26.

 

.................,.......

 

 

 

3. pozostałe grunty

 

27.

 

................... m2

28.

 

.................,.......

29.

 

.................,.......

 

 

D.2 POWIERZCHNIA UŻYTKOWA BUDYNKÓW LUB ICH CZĘŚCI (*)

 

 

 

1. mieszkalnych - ogółem

30.

................... m2

31.

.................,.......

32.

.................,.......

 

 

 

   w tym:

    - kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 50% powierzchni)

 

    - kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m

33.

........................... m2

 

 

........................... m2

 

34.

........................,........

 

 

........................,........

35.

........................,........

 

 

........................,........

 

 

 

1a. mieszkalnych - ogółem

30a).

................... m2

31a).

.................,.......

32a).

.................,.......

 

 

 

   w tym: strychy i piwnice

    - kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 50% powierzchni)

 

    - kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m

33a).

........................... m2

 

 

........................... m2

 

34 a).

........................,........

 

 

........................,........

35a)

........................,........

 

 

........................,........

 

 

* Do powierzchni użytkowej budynku lub jego części należy zaliczyć powierzchnię mierzoną, po wewnętrznej długości ścian na wszystkich kondygnacjach, z wyjątkiem powierzchni klatek schodowych oraz szybów dźwigowych. Za kondygnację uważa się również garaże podziemne, piwnice, sutereny i poddasza użytkowe.

 

 

 

2. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od części budynków mieszkalnych zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej ogółem,

 

    w  tym:

         - kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 50% powierzchni)

         - kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m

36.

 

................... m2

 

 

........................... m2

 

........................... m2

37.

 

.................,.......

 

 

........................,........

 

........................,........

38.

 

.................,.......

 

 

........................,........

 

........................,........

 

 

 

3. zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym ogółem,

 

    w tym:

         - kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 50% powierzchni)

         - kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m

39.

 

................... m2

 

 

........................... m2

 

........................... m2

40.

 

.................,.......

 

 

........................,........

 

........................,.........

41.

 

.................,.......

 

 

........................,........

 

........................,.........

 

 

 

4. zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług medycznych ogółem,

 

    w tym:

         - kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 50% powierzchni)

         - kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m

42.

................... m2

 

 

........................... m2

 

........................... m2

43.

.................,.......

 

 

........................,........

 

........................,........

44.

.................,.......

 

 

........................,........

 

........................,........

 

 

 

5. pozostałych ogółem

 

w tym: garaże

- kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 50% powierzchni)

 

    - kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m

45.

................... m2

 

 

........................... m2

 

........................... m2

 

 

46.

.................,.......

 

 

........................,........

 

........................,........

 

 

47.

.................,.......

 

 

........................,........

 

........................,........

 

 

 

 

 

5a. pozostałych ogółem

 

w tym:  budynki gospodarcze

- kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 50% powierzchni)

 

    - kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m

45a).

................... m2

 

 

........................... m2

 

........................... m2

 

 

46a).

.................,.......

 

 

........................,........

 

........................,........

 

 

47a).

.................,.......

 

 

........................,........

 

........................,........

 

 

 

                   

 

 

 

D.3 BUDOWLE

 

1. budowle

     (wartość, o której mowa w przepisach o podatkach dochodowych)

48.

.................,.......

49.

.............

50.

.................,.......

E. ŁĄCZNA KWOTA PODATKU

 

Kwota podatku

Suma kwot z kol. D ( należy zaokrąglić do pełnych dziesiątek groszy )

51.

.................,.......

F. INFORMACJA O PRZEDMIOTACH  ZWOLNIONYCH

               (podać powierzchnię, bądź  wartość budowli przedmiotów zwolnionych oraz przepis prawa - z jakiego tytułu występuje zwolnienie)

 

 

 

G. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO

       Oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą.

 

52. Imię

 

53. Nazwisko

 

54. Data wypełnienia (dzień - miesiąc - rok)

 

55. Podpis (pieczęć) składającego / osoby reprezentującej składającego

H. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO

 

56. Uwagi organu podatkowego

 

 

 

 

57. Identyfikator przyjmującego formularz

 

58. Data i podpis przyjmującego formularz

           

                                                                        POUCZENIE

W przypadku nie wpłacenia w  obowiązującym terminie  kwoty  z części  E  lub  wpłacenia jej  w  niepełnej wysokości, niniejsza deklaracja  stanowi  podstawę  do  wystawienia tytułu  wykonawczego, zgodnie z przepisami  ustawy z  dnia 17  czerwca  1966 r. o  postępowaniu  egzekucyjnym w administracji ( Dz. U.z 1991r. Nr 36, poz. 161 z późn. zm.)

  Treść informacji sporządziła
  Skarbnik Gminy
   Anna Grześkowiak

Data wytworzenia informacji: 15.04.2004 15:01:18
Osoba wprowadzająca informację: -
Data ostatniej modyfikacji: 03.04.2019 11:23:16
Data publikacji informacji: od 15.04.2004 15:01:18
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany Opis zmiany
03.04.2019 11:23:16 emilia_sm edycja strony
03.04.2019 11:23:16 emilia_sm edycja strony
02.10.2018 15:42:10 emilia_sm edycja strony
15.04.2004 15:15:23 - edycja strony
15.04.2004 15:01:18 - strona została dodana