BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykonanie budżetu za drugi kwartał

 

Dane  ogólne

 

 

            Na podstawie art. 14  ustawy  z dnia 30 czerwca  2005r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104) przedstawiam  informację o wykonaniu budżetu  za II kwartał  2007 r.

 

            Budżet  na 2007 rok  został  uchwalony  w dniu 28 grudnia 2006 r.  uchwałą Rady Gminy Czarnków  Nr / III / 16/06   w kwotach :

 

Dochody  21.568.358,00 zł

Wydatki   24.106.947,00 zł

Deficyt budżetowy  2.538.589,00 zł

W I półroczu   2007 r. dokonano zmian :

  1. uchwałą Rady Gminy Czarnków  Nr IV / 28/07  z dnia 31 stycznia 2007 r.,
  2. zarządzeniem  Wójta Gminy Czarnków Nr 15/ II / 07  z dnia 12 marca  2007 r.,
  3. uchwałą Rady Gminy Czarnków Nr  VI / 38/07z dnia  26 marca 2007 r.,
  4. uchwałą Rady Gminy  Czarnków Nr VIII /47/07 z dnia  26 kwietnia  2007 r.,
  5. zarządzeniem  Wójta  Gminy Czarnków  Nr  27 / II / 07 z dnia 22 maja  2007 r.,
  6. uchwałą  Rady Gminy Czarnków  Nr  X / 55 /07 z dnia 27 czerwca  2007 r.

 

Po dokonanych zmianach  budżet  wynosi :

                                          Dochody  22.463.272,00 zł

                                          Wydatki   25.386.776,00 zł

Deficyt budżetowy  wynosi  2.923.504,00 zł .

Dochody budżetowe

W I półroczu  2007 r dokonano zmian .

L.p

Wyszczególnienie

Plan na 2007r.

Plan po zmianie

+ zwiększenie

- zmniejszenie

1

2

3

4

5

1.

Dotacje z budżetu państwa i gmin

w tym :

dotacje na zadania zlecone

 

4.616.844,00

 

4.122.445,00

 

5.091.251,00

 

4.488.508,00

 

+474.407,00

 

366.063,00

2.

Subwencja ogólna

w tym:

część wyrównawcza

część oświatowa

 

9.417.025,00

 

3.534.148,00

5.882.877,00

9.701.257,00

 

3.534.148,00

6.167.109,00

+284.232,00

 

0

+284.232,00

3.

Dochody własne

7.534.489,00

7.670.764,00

+136.275,00

 

Razem

21.568.358,00

22.463.272,00

894.914,00

 

 

 

 

W I   półroczu  2007r.   dochody zostały zrealizowane

L.p

Wyszczególnienie

Plan po zmianie

Wykonanie

na dzień 30.06.2007r.

%

1

2

4

4

5

1.

1.

Dotacje z budżetu państwa i gmin

w tym :

dotacje na zadania zlecone

 

5.091.251,00

 

4.488.508,00

 

2.615.352,79

 

2.239.211,79

 

51,37

 

49,89

2.

Subwencja ogólna

w tym:

część wyrównawcza

część oświatowa

 

9.701.257,00

 

3.534.148,00

6.167.109,00

5.564.896,00

 

1.767.072,00

3.797.824,00

57,36

 

50,00

61,58

3.

Dochody własne

7.670.764,00

3.490.629,13

45,51

 

Razem

22.463.272,00

11.670.877,92

51,96

 

 

                        Zaplanowane dochody z podstawowych podatków lokalnych na  2007r. nie  są wielkościami  przeszacowanymi   co potwierdza  poniższe zestawienie:

 

Wyszczególnienie

Plan

Należności

Wykonanie

Należności

W tym zaległości na 30.06.07

Nadpłata

1

2

3

4

5

 

6

Podatek rolny

§ 0320

448.671

492.783,10

250.915,59

242.030,81

28.181,21

163,30

Podatek od nieruchomości

 § 0310

2.071.345

2.128.172,03

1.026.944,35

1.101.227,68

146.687,41

0

Podatek od środków transportowych  §0340

117.032

117.127,30

62.795,30

54.404,00

6.229,00

72,00

Podatek leśny

§ 0330

272.490

273.445,40

137.979,20

135.474,20

468,20

8,00

 

        Realizację w działach przedstawia poniższe zestawienie:

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                          ( w zł )

Dz.

Wyszczególnienie

Plan po

zmianach

Wykonanie
30.06.2007r.

%

1

2

3

4

5

O10

Rolnictwo i łowiectwo

891.763,00

282.315.51

31,66

020

Leśnictwo

6.240,00

3.269,08

52,39

600

Transport i łączność

100.800,00

13.994,90

13,88

700

Gospodarka  mieszkaniowa

842.336,00

208.799,76

24,79

710

Działalność usługowa

4.400,00

2.490,00

56,59

750

Administracja publiczna

176.363,00

67.327,31

38,18

751

Urzędy naczelnych organów  władzy państwowej i kontroli

1.645,00

822,00

49,97

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

2.500,00

2.500,00

100,00

756

Dochody od osób praw.od osób fizycznych i od innych jednostek  nieposiadających   osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

5.634.222,00

2.926.657,34

51,94

758

Różne  rozliczenia

9.708.257,00

5.564.902,16

57,32

801

Oświata i wychowanie

264.871,00

200.642,79

75,75

852

Pomoc społeczna

4.642.276,00

2.250.886,37

48,49

854

Edukacyjna  opieka wychowawcza

92.579,00

86.833,75

93,79

900

Gospodarka  komunalne i ochrona środowiska

78.170,00

40.486,66

51,79

921

Kultura  i ochrona dziedzictwa  narodowego

500,00

2.050,29

410,06

926

Kultura  fizyczna i sport

16.350,00

16.900,00

103,36

 

Razem

22.463.272,00

11.670.877,92

51,96

 

Wydatki budżetowe

W  I  półroczu  2007 r. dokonano zmian :

Lp.

Wyszczególnienie

Plan

Plan po zmianie

+ zwiększenie

- zmniejszenie

1

2

3

4

5

1.

Wydatki majątkowe

4.315.941,00

4.602.654,00

+286.713,00

2.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

9.423.555,00

9.728.088,00

+304.533,00

3.

Dotacje

367.190,00

424.454,00

+57.264,00

4.

Pozostałe  wydatki

10.000.261,00

10.631.580,00

+631.319,00

 

Razem

24.106.947,00

25.386.776,00

+1.279.829,00

 

Realizację za  I półrocze  2007 r. przedstawia poniższa tabela:

 

Lp.

Wyszczególnienie

Plan po zmianie

 Wykonanie

%

1

2

3

4

5

1.

Wydatki majątkowe

4.602.654,00

172.125,26

3,74

2.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

9.728.088,00

4.954.296,46

50,93

3.

Dotacje

424.454,00

179.693,39

42,34

4.

Pozostałe  wydatki

10.631.580,00

4.995.142,91

46,98

 

Razem

25.386.776,00

10.301.258,02

40,58

 

 

 

 

Realizację  za pierwsze  półrocze 2007 r.  wydatków budżetowych  przedstawia poniższa tabela

 

Dz.

Wyszczególnienie

Plan ( po zmianie )
Wykonanie

30.06.2007 r.

%

1

2

3

4

5

O10

Rolnictwo i łowiectwo

874.514,00

272.358,63

31,14

O20

Leśnictwo

7.000,00

930,10

13,29

600

Transport i  łączność

1.359.183,00

68.658,57

5,05

700

Gospodarka mieszkaniowa

583.246,00

215.775,42

37,00

710

Działalność usługowa

146.975,00

95.170,84

64,75

750

Administracja publiczna

2.823.964,00

1.382.028,32

48,94

751

Urzędy naczelnych organ. władzy  państwowej, kontroli i ochrony  prawa oraz sądownictwa

1.645,00

0

0

754

Bezpieczeństwo publiczne  i ochrona  przeciwpożarowa

110.600,00

55.355,66

50,05

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

89.300,00

43.913,31

49,18

757

Obsługa  długu publicznego

111.700,00

51.972,18

46,53

758

Różne rozliczenia

11.742,00

0

0

801

Oświata i wychowanie

12.200.617,00

4.713.503,67

38,63

851

Ochrona zdrowia

115.200,00

48.917,52

42,46

852

Pomoc  społeczna

5.139.464,00

2.293.629,16

44,63

854

Edukacyjna  opieka  wychowawcza

422.560,00

217.950,49

51,58

900

Gospodarka  komunalna  i ochrona  środowiska

548.512,00

350.565,04

63,91

921

Kultura  i ochrona  dziedzictwa narodowego

634.611,00

401.121,95

63,21

926

Kultura  fizyczna  i sport

205.943,00

89.407,16

43,41

 

Razem

25.386.776,00

10.301.258,02

40,58

 

 

REALIZACJA  DOCHODÓW , WYDATKÓW , PRZYCHODÓW , ROZCHODÓW

 

Wyszczególnienie

Dochody

Wydatki

-Deficyt

+Nadwyżka

Przychody

( kredyty i pożyczki)

Rozchody

Plan

22.463.272,00

25.386.776,00

-2.923.504,00

4.473.827,00

w tym wolne środki 384.915,00

1.550.323,00

Wykonanie

11.670.877,92

10.301.258,02

1.369.619,90

564.352,58

w tym wolne środki 564.352,58

58.668,00

 

 

(Art.14 ust. 2 b) kwota zobowiązań wg tytułów dłużnych :

-                 wyemitowanych  papierów  wartościowych opiewających  na wierzytelności pieniężne :

w  I półroczu  2007 roku  Gmina Czarnków nie wyemitowała  papierów wartościowych ,

-    zaciągnięte  kredyty i pożyczki :

w  I półroczu 2007 r. Gmina Czarnków nie zaciągnęła  kredytów i pożyczek.

 Natomiast stan zobowiązań  na dzień 30.06.2007 r. wynosił 3.257.780,00 zł w tym :

 

(Art.14 ust. 2 c ) – kwoty  dotacji  otrzymanych  z budżetu  jednostek  samorządu terytorialnego oraz  kwoty  dotacji udzielonych innym  jednostkom  samorządu terytorialnego :

-         w I półroczu  2007 roku Gmina Czarnków   otrzymała od innych jednostek samorządu terytorialnego  dotacje w wysokości :

Dział

Rozdział

Kwota

900

90001

0,00

926

92605

300,00

 

-         kwoty dotacji udzielonych  innym jednostkom samorządu terytorialnego :

-         w I  półroczu 2007 roku  gmina udzieliła dotacji innym jednostkom samorządu terytorialnego   w kwotach :

 

Dział

Rozdział

Kwota

801

80101

25.346,36

 

(Art.14 ust. 2 d ) wykaz  udzielonych  poręczeń i gwarancji , wymienieniem  podmiotów, których gwarancje  i poręczenia dotyczą :

w I  półroczu    2007 roku nie udzielono  poręczeń , ani  gwarancji.

 

                                                                                   

                                                                                   

Opracował :

Skarbnik Gminy

Anna Grześkowiak


 

 

 

Osoba, która wytworzyła dokument: Michał Iwanicki
Data wytworzenia informacji: 31.07.2007 12:54:47
Osoba wprowadzająca informację: Michał Iwanicki
Data ostatniej modyfikacji: 01.08.2007 14:30:17
Data publikacji informacji: od 31.07.2007 12:54:47
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany Opis zmiany
01.08.2007 14:30:17 - edycja strony
31.07.2007 12:54:47 Michał Iwanicki strona została dodana