BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Nadanie numeru PESEL

NADANIE - Numer PESEL

Jednostka prowadząca

Biuro Ewidencji Ludności

Wymagane dokumenty

Numer PESEL dla osób, które są zobowiązane do jego posiadania na podstawie odrębnych przepisów prawa jest nadawany na indywidualny wniosek wniesiony do tut. Urzędu Gminy Czarnków jest właściwy dla przyjęcia wniosku o nadanie nr PESEL: dla osób, które są zameldowane na pobyt stały lub czasowy na terenie gminy Czarnków lub z braku miejsca zameldowania .     

Wniosek składa się na załączonym formularzu (form pesel) i powinien zawierać:

  • wskazanie podstawy prawnej;

  • dokumenty potwierdzające wskazane dane;

Za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych (niepełnoletnie dzieci) czynności meldunkowe wykonuje jej przedstawiciel ustawowy (jeden z rodziców).

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Gminy Czarnków ul, Rybaki 3 , I piętro , pokój nr 1
Biuro ewidencji ludności
tel. 67-2530289
w godzinach :
od poniedziałku do piątku od 7:30-15:30,
Opłaty

Czynności nie podlegają opłacie skarbowej.

Opłacie skarbowej w wysokości 17 zł podlega złożenie pełnomocnictwa w tej sprawie.

- Opłacie skarbowej nie podlegają pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, rodzicom, dzieciom, dziadkom i rodzeństwu. Składający pełnomocnictwo jest zobowiązany dołączyć dowód wniesienia opłaty skarbowej - na rachunek bankowy Urzędu Gminy Czarnków w Banku Spółdzielczym w  Czarnkowie nr konta 72895100090000095420000010 lub w kasie Urzędu Gminy Czarnków .

 

Termin i sposób załatwienia

Jeżeli wniosek spełnia wymogi formalne jest przekazywany do ministra właściwego do spraw wewnętrznych. Jeżeli wniosek nie spełnia wymogów formalnych wnioskodawca jest wyzwany do ich usunięcia w ciągu 7 dni - nieusunięcie braków powoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania. 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2010 r. Nr 217, poz. 1427 ze. zm.)

WNIOSEK O NADANIE NUMERU PESEL

 

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Czarnków
Data wytworzenia informacji: 09.04.2015 07:59:32
Osoba wprowadzająca informację: Michał Iwanicki
Data ostatniej modyfikacji: 08.02.2019 14:58:37
Data publikacji informacji: od 09.04.2015 07:59:32
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany Opis zmiany
08.02.2019 14:58:37 Administrator Systemu Administrator Systemu edycja strony
08.02.2019 14:57:51 Administrator Systemu Administrator Systemu edycja strony
15.04.2015 10:45:11 Michał Iwanicki edycja strony
09.04.2015 07:59:32 Michał Iwanicki strona została dodana