BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Karta Dużej Rodziny

INFORMACIE O KARCIE DUŻEJ RODZINY

W związku z  Ustawą z dnia 05 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z dnia 23 grudnia 2014r.) dla rodzin wielodzietnych, która weszła w życie z dniem 01 stycznia 2015,  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  w Czarnkowie informuje:

1. Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzinie wielodzietnej, przez którą rozumie się rodzinę, w której rodzic lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci:

 • w wieku do ukończenia 18 roku życia;
 • w wieku do ukończenia 25 roku życia - w przypadku, gdy dziecko uczy się w:
  szkole - do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego,
  szkole wyższej - do końca roku akademickiego,
 • bez ograniczeń wiekowych - w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.

2. Karta dużej rodziny przysługuje zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 roku o Karcie Dużej Rodziny:

 • osobom posiadającym obywatelstwo polskie mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • cudzoziemcom mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy udzielony w związku
  z okolicznością lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej, jeżeli zamieszkuje
  z członkami rodziny na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

3. Karta Dużej Rodziny przysługuje niezależnie od dochodu.

4. Wnioski o przyznanie Karty Dużej Rodziny można otrzymać w:

 • Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czarnkowie ul. Rybaki 3,
 • lub pobrać ze strony internetowej Urzędu Gminy w Czarnkowie lub strony Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnkowie

5. Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny może złożyć w imieniu członków rodziny wielodzietnej członek rodziny wielodzietnej posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, który oświadczy, że jest uprawniony do złożenia wniosku o przyznanie oraz odebranie Karty w imieniu członków rodziny wielodzietnej. Wyżej wymienione oświadczenie zawarte jest we wniosku.

6. Wypełnione wnioski można składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czarnkowie ul. Rybaki 3 w godz. od 7.30 do 10.00. oraz od 14.00 do 15.30 pokój nr 4.

7. Składający wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny, okazuje oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających uprawnienie do przyznania Karty, w szczególności:

 • w przypadku rodzica - dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie, że rodzic nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci;
 • w przypadku małżonka rodzica - dokument potwierdzający tożsamość oraz akt małżeństwa;
 • w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia - akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;
 • w przypadku dzieci w wieku powyżej 18 roku życia - dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;
 • w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18 roku życia - dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;
 • w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka- postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
 • w przypadku osób przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej- oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

8. Karta przyznawana jest bezpłatnie.

9. Wydanie duplikatu Karty podlega opłacie.

 Podstawa Prawna:

Ustawa z dnia 05 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z dnia 23 grudnia 2014r.)

Data wytworzenia informacji: 29.01.2016 12:23:15
Osoba wprowadzająca informację: Michał Iwanicki
Data ostatniej modyfikacji: 29.01.2016 12:23:15
Data publikacji informacji: od 29.01.2016 12:23:15
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany Opis zmiany
29.01.2016 12:23:15 Michał Iwanicki strona została dodana