BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

ROK 2022

Podatek rolny za 2022 rok

 

Podstawa prawna: ustawa o podatku rolnym z dnia 15 listopada 1984r. (Dz.U. z 2020 r., poz. 333 ze zm.)

 

Uchwała XVII/133/2019 Rady Gminy Czarnków z dnia 20 listopada 2019 r. w sprawie trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej (Dz. Urz. Woj. Wlkp. 2019. 10095)

 

Podatek rolny na 2022 rok ustalony jest wg wysokości średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2022 ogłoszonej Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (Monitor Polski z 2021 r., poz.951), która wynosi 61,48 zł za 1 dt.

 

Podatek rolny za rok podatkowy wynosi:

- od 1 ha przeliczeniowego dla gruntów gospodarstw rolnych - równowartość pieniężną 2,5 dt żyta obliczoną wg średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2022;

od 1 ha przeliczeniowego dla gruntów niestanowiących gospodarstwa rolnego - równowartość pieniężną 5 dt żyta obliczoną wg średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2022.

 

Podatek rolny za rok podatkowy wynosi:

- za 1 ha przeliczeniowy - 2,5q x 61,48 zł = 153,70 zł

- za 1 ha fizyczny - 5 q x 61,48 zł = 307,40 zł

 

Wyliczony w ten sposób podatek podlega zaokrągleniu do pełnych złotych.

Obowiązują ustawowe terminy płatności podatku rolnego.

 

Wyliczony w ten sposób podatek podlega zaokrągleniu do pełnych złotych.

Obowiązują ustawowe terminy płatności podatku rolnego.

 

ZASADY PRZELICZANIA UŻYTKÓW ROLNYCH

NA TERENIE GMINY CZARNKÓW

 1. Grunty orne:

 

klasa

I

II

IIIa

IIIb

IVa

IVb

V

VI

przelicznik

1,80

1,65

1,50

1,25

1,00

0,75

0,30

0,15

 

 1. Łąki i pastwiska:

Klasa

I

II

III

IV

V

VI

przelicznik

1,60

1,35

1,15

0,70

0,20

0,15

  

 1. Sady przelicza się na hektary przeliczeniowe według przeliczników dla gruntów ornych, z tym że do sadów klasy III i IV stosuje się odpowiednio przeliczniki dla klasy IIIa i IVa.

 

 1. Grunty pod stawami, grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, grunty pod rowami oraz grunty rolne zabudowane - bez względu na zaliczenie do okręgu podatkowego - przelicza się na hektary przeliczeniowe według następujących przeliczników:
 • 1 ha gruntów pod stawami zarybionymi łososiem, trocią, głowacicą, palią i pstrągiem oraz gruntów rolnych zabudowanych - 1 ha przeliczeniowy;
 • 1 ha gruntów pod stawami zarybionymi innymi gatunkami ryb, gruntów pod stawami niezarybionymi, gruntów zadrzewionych i zakrzewionych na użytkach rolnych oraz gruntów pod rowami - 0,20 ha przeliczeniowego.

 

 1. Grunty, dla których nie można ustalić przelicznika - 1 ha przeliczeniowy

 

Od 1 lipca 2019 r. Ministerstwo Finansów Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 maja 2019 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 1105) wprowadziło jednolite wzory formularzy obowiązujące w całej Polsce, które dostępne są w tut. Urzędzie oraz na stronie internetowej https://bip.czarnkowgmina.pl/  w zakładce dot. podatków i opłat lokalnych.

 1.  Osoby fizyczne:

są obowiązane złożyć właściwemu organowi podatkowemu informacje o gruntach, sporządzone na formularzach według ustalonego wzoru, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku rolnego, lub o zaistnieniu zmian stanu faktycznego.

IR-1 INFORMACJA O GRUNTACH

ZIR-1 ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI O GRUNTACH - DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA PODLEGAJĄCYCH OPODATKOWANIU

ZIR-2 ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI O GRUNTACH - DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA ZWOLNIONYCH Z OPODATKOWANIA

ZIR-3 ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI O GRUNTACH - DANE POZOSTAŁYCH PODATNIKÓW

 

 1. Osoby prawne jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Własności rolnej Skarbu Państwa, a także jednostki organizacyjne Lasów Państwowych są obowiązane:
 • składać, w terminie do dnia 15 stycznia, organowi podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce położenia gruntów deklaracje na podatek rolny na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku;
 • odpowiednio skorygować deklaracje, w razie zaistnienia zmian stanu faktycznego (o których mowa w podpunkcie i) - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tych zmian;
 • wpłacać w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego obliczony w deklaracji podatek rolny na rachunek budżetu gminy, w terminach do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada.

DR-1 DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY

ZDR-1 ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI NA PODATEK ROLNY - DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA PODLEGAJĄCYCH OPODATKOWANIU

ZDR-2 ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI NA PODATEK ROLNY - DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA ZWOLNIONYCH Z OPODATKOWANIA

 

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Czarnków
Data wytworzenia informacji: 13.12.2021 13:27:49
Osoba wprowadzająca informację: Michał Iwanicki
Data ostatniej modyfikacji: 03.11.2022 10:09:30
Data publikacji informacji: od 13.12.2021 13:27:49
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany Opis zmiany
03.11.2022 10:09:30 Michał Iwanicki edycja strony
13.12.2021 13:27:49 Michał Iwanicki strona została dodana