BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zasady przydziału mieszkań

 

PRZYDZIAŁ MIESZKAŃ KOMUNALNYCH

 Podstawa prawna :

 Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego ( Dz. U. z 2001 roku Nr 71 poz. 733 z późniejszymi zmianami ).

 Zasady przydziału

 Kryteria jakie powinna spełniać osoba ubiegająca się o przydział :

O przydział lokalu mieszkalnego i lokalu socjalnego z zasobów gminy Czarnków może ubiegać się osoba :

  •     zameldowana na pobyt stały i faktycznie przebywająca na terenie gminy Czarnków w okresie ostatnich 5 lat ( dotyczy osób przybyłych na teren Gminy ),
  •    nie mająca zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych w rozumieniu niniejszej uchwały,
  •     nie posiadająca tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego,
  •     której dochód miesięczny przypadający na jedną osobę rodziny ubiegającej się o przydział nie przekracza najniższej emerytury, przy czym dla ubiegających się o przydział lokalu socjalnego dochód ten nie może być wyższy niż 50 % najniższej emerytury i 75 % dla osoby samotnej.

Osoba ubiegająca się o przydział powinna spełniać wszystkie wyżej wymienione kryteria łącznie.

 Wniosek o przydział :

Zainteresowana osoba składając wniosek o przydział mieszkania komunalnego przedstawia krótko swoją obecną sytuację mieszkaniową oraz powody, dla których ubiega się o przydział. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenia o dochodach wszystkich członków rodziny ubiegających się o przydział. Za dochód miesięczny uważa się wszelkie dochody bez względu na źródło ich uzyskania po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz chorobowe, osiągane przez wszystkich członków rodziny zgłoszonych do wspólnego zamieszkania w przydzielonym lokalu. Dochód miesięczny ustala się w okresie kwalifikacji wniosku, przyjmując za jego podstawę potwierdzoną wielkość z ostatnich 3 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku.

 Sposób rozpatrzenia wniosku :

Wnioski o przydział lokali mieszkalnych podlegają opiniowaniu przez Komisję Mieszkaniową. Komisja została powołana zarządzeniem Wójta Gminy Czarnków Nr 1/I/2003 z dnia 3 stycznia 2003 roku. W skład Komisji Mieszkaniowej wchodzą pracownicy Urzędu Gminy Czarnków oraz Sołtysi wsi i Radni z poszczególnych okręgów. Sołtysi i Radni uczestniczą w posiedzeniach Komisji, na których opiniowane są wnioski mieszkańców wsi, w których pełnią oni swoje funkcje.

Na podstawie uzyskanych informacji i zebranych dokumentów, Komisja orzeka o zakwalifikowaniu wnioskodawcy na listę osób oczekujących na przydział mieszkania komunalnego bądź lokalu socjalnego lub odmawia wpisania na listę.

Osoby zakwalifikowane na listę osób oczekujących na przydział lokalu komunalnego zostają wpisani na dodatkową listę ( z danego roku ) osób oczekujących na przydział lokalu komunalnego. Dodatkowa lista jest podstawą do opracowania listy osób oczekujących na przydział lokalu mieszkalnego na rok następny. Lista w danym roku jest niezmienna. Osoby zakwalifikowane do przydziału lokalu socjalnego są dopisywane bezpośrednio na listę główną.

Wnioski osób znajdujących się już na liście osób oczekujących na przydział lokalu mieszkalnego lub lokalu socjalnego podlegają ponownemu rozpatrzeniu przez Komisję jeżeli od momentu zakwalifikowania na listę do dnia złożenia wniosku upłynęło co najmniej 12 miesięcy lub w przypadku pozyskania wolnego lokalu mieszkalnego lub lokalu socjalnego.

Komisja Mieszkaniowa sprawuje stały nadzór nad realizacją list przydziału mieszkań. W przypadku pozyskania wolnego lokalu Komisja na specjalnym posiedzeniu, kierując się zasadami określonymi w § 4 uchwały Rady Gminy Czarnków w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Czarnków, po analizie sytuacji osób znajdujących się na liście wybiera kandydata do przydziału
i wnioskuje do Wójta Gminy o zawarcie z nim umowy.

Szczegółowe zasady przydziału lokali komunalnych zostały określone uchwałą Nr XXIX/292/2001 Rady Gminy Czarnków z dnia 28 listopada 2001 roku.

Data wytworzenia informacji: 30.12.2003 15:15:54
Osoba wprowadzająca informację: -
Data ostatniej modyfikacji: 03.04.2019 11:23:16
Data publikacji informacji: od 30.12.2003 15:15:54
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany Opis zmiany
03.04.2019 11:23:16 emilia_sm edycja strony
09.02.2004 11:24:23 - edycja strony
30.12.2003 15:15:54 - strona została dodana