BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Programy ochrony środowiska


UCHWAŁA  Nr XLVI/331/2010

Rady Gminy Czarnków

z dnia 27 maja 2010 roku

 

 

w sprawie przyjęcia Programu ochrony środowiska dla Gminy Czarnków na lata 2010-2013 z perspektywą na lata 2014-2017. 

 

Na  podstawie  art. 18,  ust. 2, pkt 15 i art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  (Dz. U.  z  2001r. Nr 142, poz. 1591; zmiany: z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.1458, z 2009r. Nr 52 poz.420, Nr 157, poz.1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142, Nr 28 poz. 146) oraz art. 18  ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U. z 2008r. Nr 25, poz. 150, zmiany:  z 2008r. Nr 111, poz. 708, Nr 138, poz. 865, Nr 154, poz. 958, Nr 171 poz. 1056, Nr 199, poz. 1227, Nr 223, poz. 1464; Nr 227, poz. 1505, z 2009r. Nr 19, poz. 100, , Nr 20 poz.106, Nr 79, poz.666, Nr 130,poz.1070, Nr 215, poz. 1664, z 2010r. Nr 21 poz. 104, Nr 28 poz. 145) - RADA GMINY CZARNKÓW uchwala co następuje:

 

§ 1. W celu realizacji polityki ekologicznej przyjmuje się Program ochrony środowiska dla Gminy Czarnków na lata 2010 - 2013 z perspektywą na lata 2014-2017, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXX/307/2001 Rady Gminy Czarnków z dnia 14 grudnia 2001 roku w sprawie: uchwalenia „Programu Ochrony Środowiska" - dla Gminy Czarnków.

 

§ 3.Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czarnków.

 

§ 4.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

UZASADNIENIE

do  uchwały  nr XLVI/331/2010

z dnia 27 maja 2010r.

 

 

Wykonując ustawowy obowiązek wynikający z zapisów art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U z 2008r., Nr 25 poz. 150 z późn. zm.) został opracowany projekt Programu ochrony środowiska dla Gminy Czarnków. Opracowany dokument jest uchwalany przez Radę Gminy Czarnków celem realizacji zapisów polityki ekologicznej państwa. Program zawiera analizę poszczególnych elementów środowiska, cele do osiągnięcia oraz kierunki działań.  Zadania do realizacji zostały ujęte w formie harmonogramu czasowo - finansowego w rozbiciu na lata.

Wybór celów i zadań powstał w oparciu o analizy dokumentów strategicznych szczebla krajowego, wojewódzkiego, programów inwestycyjnych realizowanych na terenie gminy.

Zgodnie z art. 51 ustawy z dnia 32 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. z 2008r. Dz. Nr 199, poz.1227) projekt programu podlegał przeprowadzeniu postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko. W ramach w/w postępowania:

-         opracowano prognozę oddziaływania programu  na środowisko;

-         zapewniono możliwość udziału społeczeństwa (uwag nie wniesiono);

-          zgodnie z art. 54 ust. 1 w/w ustawy uzyskano pozytywne opinie projektu Programu   wyrażone przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu.

Ponadto na podstawie art. 17 ust.2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U z 2008r., Nr 25 poz. 150 z późn. zm.) projekt programu został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego.

 

 

Program Ochrony Środowiska

 UCHWAŁA NR XXXVI/256/09

Rady Gminy Czarnków

z dnia 25 czerwca 2009r.

 

 w sprawie przyjęcia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Czarnków".

 

            Na podstawie art. 18 ust.1 w związku z art. 7 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591, zmiany: z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806, Nr 153 poz. 1271,  z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005r. Nr 172 poz.1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008r. Nr 180 poz. 1111), oraz  ustawy z dnia 19 czerwca 1997r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest  /t. j. z 2004r. Dz. U. Nr 3, poz. 20, zmiany: z 2004r. Dz. U. Nr 96, poz.959, Dz. U. Nr 120, poz.1252; Dz. U. Nr 210, poz. 2135; z 2005r. Dz.U. Nr 10, poz.72/ w celu realizacji założeń „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski" przyjętego w dniu 14 maja 2002 roku przez Radę Ministrów Rada Gminy Czarnków uchwala, co następuje:

 

 

§1. Przyjmuje się „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie

      gminy Czarnków"  stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czarnków.

        

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXXVI/256/09

z dnia 25 czerwca 2009r.

 

                                

        Obowiązek opracowania "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest  na terenie gminy Czarnków" wynika bezpośrednio z zapisów "Krajowego programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski" przyjętego przez Radę Ministrów Rzeczpospolitej Polskiej w dniu 14 maja 2002r.

Opracowanie i wdrożenie Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy  Czarnków umożliwi sukcesywną  ich likwidację  w sposób bezpieczny dla zdrowia ludzi i  środowiska.

 

 

 

UCHWAŁA NR XXXIX/305/06

RADY GMINY CZARNKÓW

Z DNIA 30 marca 2006 ROKU

 

w sprawie: szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Czarnków.

 

                 Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2005r. Nr 236. poz. 2008), oraz art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591,  z 2002r. Nr 23 poz. 220, z 2002r. Nr 62, poz. 558) po zasięgnięciu opinii państwowego powiatowego inspektora sanitarnego RADA GMINY CZARNKÓW uchwala co następuje:

 

 

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Czarnków, zwany dalej „Regulaminem".

 

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

 

§ 1. Regulamin ustala szczegółowe zasady utrzymania porządku i czystości na terenie nieruchomości znajdujących się na terenie gminy.

 

§ 2. Ilekroć w regulaminie jest  mowa o:

1)      właścicielach - rozumie się przez to właścicieli nieruchomości w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,

2)      odpadach  komunalnych -  rozumie się przez to odpady powstające w gospodarstwach domowych, a także odpady nie zawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych;

3)      odpadach komunalnych drobnych - rozumie się przez to odpady komunalne zbierane do typowych pojemników,

4)      odpadach komunalnych wielkogabarytowych - rozumie się przez to odpady komunalne, które nie mogą być umieszczone, ze względu na swoje rozmiary lub masę w typowych pojemnikach,

5)      odpadach ulegających biodegradacji - rozumie się przez to odpady, które ulegają rozkładowi tlenowemu lub beztlenowemu przy udziale mikroorganizmów m.in. odpady kuchenne, odpady zielone;

6)      odpadach zielonych - rozumie się przez to frakcję odpadów ulegających biodegradacji,  powstających na prywatnych lub publicznych terenach zielonych wskutek ich pielęgnacji lub uprawiania;

7)      nieczystościach ciekłych - rozumie się przez to nieczystości ciekłe w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

8)      stacjach zlewnych - rozumie się przez stacje zlewne w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

9)      zbiornikach bezodpływowych - rozumie się przez to zbiorniki bezodpływowe w rozumieniu ustawy o utrzymani czystości i porządku w gminach,

10)  zwierzętach gospodarskich - należy przez to rozumieć zwierzęta utrzymywane w celach hodowlanych i produkcyjnych;

11)  zwierzętach domowych - rozumie się przez to zwierzęta tradycyjnie przebywające z człowiekiem w jego domu lub nieruchomości, utrzymywane przez człowieka w charakterze jego towarzysza;

12)  zwierzętach bezdomnych - rozumie się przez to zwierzęta domowe lub gospodarskie, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka i nie ma możliwości ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką trwale dotąd zostawały,

13)  właściwych warunkach bytowania - rozumie się przez to zapewnienie zwierzęciu możliwości egzystencji, zgodnie z potrzebami danego gatunku, rasy płci i wieku,

14)  zakładzie utylizacji odpadów komunalnych - rozumie się przez to legalnie działające obiekty służące prowadzeniu odzysku lub unieszkodliwianiu odpadów komunalnych; w szczególności mogą to być składowiska, kompostownie, sortownie, spalarnie, zakłady przetwarzania odpadów wielkogabarytowych, budowlanych, surowców wtórnych, punkty zlewne odpadów ciekłych;

15)  przedsiębiorstwie wywozowym - rozumie się przez to zakłady będące gminną jednostką organizacyjną lub przedsiębiorcę, w rozumieniu odpowiednich przepisów, posiadającego wydane przez wójta gminy zezwolenie na wykonywanie usług związanych z postępowaniem z odpadami komunalnymi lub nieczystościami ciekłymi.

 

§3. 1. Zasady określone w niniejszym Regulaminie obowiązują na trenie gminy Czarnków w stosunku do osób fizycznych, instytucji, podmiotów gospodarczych, innych nie wymienionych podmiotów, bez względu na miejsce zameldowania lub siedziby.

2. Jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkami wielolokalowymi obowiązki właściciela nieruchomości obciążają osoby sprawujące zarząd nieruchomością wspólną, w rozumieniu przepisów o własności lokali, lub właścicieli lokali, jeśli zarząd nie został wybrany.

 

Rozdział 2

Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku

 na nieruchomościach i  terenach  użytku publicznego.

.

§ 4. 1.  Właściciele nieruchomości są obowiązani do utrzymania porządku, czystości oraz należytego stanu sanitarno-higienicznego nieruchomości.

2.    W zakresie utrzymania porządku i czystości właściciele nieruchomości zobowiązani są w szczególności do:

-          usuwania zanieczyszczeń z nieruchomości (podwórza, przejścia, bramy, zieleńce itp.)

-          usuwania (zamiatania, zbierania, zmywania itp.) zanieczyszczeń z powierzchni i urządzeń budynków przeznaczonych do wspólnego użytku;

-          pielęgnowania zieleni i zwalczania chwastów,

-          wykaszania poboczy i rowów przydrożnych, w miarę potrzeby nie rzadziej jednak niż 2 razy w sezonie wegetacyjnym oraz utrzymywania w pasie drogowym czystości i porządku - dotyczy zarządców dróg;

-          oznaczenia budynków, lokali lub innych pomieszczeń znajdujących się na terenie nieruchomości poprzez umieszczenie w miejscu widocznym tabliczek informacyjnych z numerem porządkowym nieruchomości i nazwą ulicy (o ile jest).

-          usuwania z budynków, pomieszczeń i ogrodzeń na terenie nieruchomości ogłoszeń, plakatów, afiszy, napisów rysunków itp. umieszczonych bez zachowania właściwego trybu przewidzianego przepisami prawa;

 

 

-          postępowania z wyrobami zawierającymi azbest zgodnie z rozporządzeniem ministra gospodarki, pracy i polityki społecznej z dnia 2 kwietnia 2004r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest.

 

§ 5. 1.Obowiązek oczyszczania ze śniegu i lodu winien być realizowany przez odgarnięcie w miejsce nie powodujące zakłóceń w ruchu pieszym lub pojazdów i podjęcie działań usuwających lub, co najmniej ograniczających śliskość chodnika. Piasek użyty do tego celu należy usunąć z chodnika niezwłocznie po ustaniu przyczyn jego zastosowania.

2. Zanieczyszczenia usuwane z chodników winny być gromadzone w pojemnikach na odpady, z zachowaniem postanowień  - § 18 ust. 1- 3. 

 

§6. 1. Obowiązki utrzymania czystości i porządku na drogach publicznych należą do zarządcy drogi. Do obowiązków zarządcy drogi należy także:

1) zbieranie i pozbywanie się odpadów zgromadzonych w urządzeniach do tego przeznaczonych,
2) pozbycie się błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń uprzątniętych z chodników przez właścicieli nieruchomości przyległych do drogi publicznej.

3) usunięcie i pozbycie się błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników, jeżeli zarząd drogi pobiera opłaty z tytułu postoju lub parkowania pojazdów samochodowych na takim chodniku.

 

§ 7. Usunięcie i pozbycie się błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z przystanków komunikacyjnych należy do obowiązków gminy.

 

§ 8. 1. Właściciele nieruchomości, na których znajdują się tereny lub obiekty służące do użytku  publicznego, mają obowiązek ustawienia na tych terenach lub obiektach koszy na śmieci i systematycznego ich opróżniania w sposób nie dopuszczający do przepełnienia.

2. Obowiązek określony w ust. 1 dotyczy także zarządzającego drogą publiczną, znajdującą się na obszarze zabudowanym.

3. W odniesieniu do przystanków komunikacji publicznej, obowiązek określony w ust. 1 dotyczy gminy.

 

§ 9. Wykonanie obowiązków w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie budowy należy do wykonawcy robót budowlanych.

 

§ 10. 1. Mycie samochodów na terenie nieruchomości może odbywać się jedynie pod warunkiem, że powstające ścieki odprowadzane są do kanalizacji sanitarnej lub gromadzone w zbiornikach bezodpływowych. Ścieki takie nie mogą być odprowadzane do zbiorników wodnych lub do ziemi.

2. Doraźne naprawy, regulacje samochodów poza warsztatami naprawczymi mogą być przeprowadzane pod warunkiem, że nie nastąpi skażenie środowiska, a powstające odpady będą gromadzone w pojemnikach do tego przeznaczonych.

 

§ 11. Umieszczanie plakatów, reklam, ogłoszeń, nekrologów może odbywać się wyłącznie w miejscach do tego przeznaczonych.

 

 

 

 

Rozdział 3

Zasady usuwania odpadów komunalnych z nieruchomości

 

§ 12.1. Odpady komunalne powstające na terenie nieruchomości muszą być gromadzone w       urządzeniach  odpowiadających wymaganiom określonym  w niniejszym regulaminie, natomiast nieczystości ciekłe, nie odprowadzane do sieci kanalizacyjnej bądź przydomowej oczyszczalni ścieków, w zbiornikach odpowiadających wymaganiom wynikającym z przepisów odrębnych.

2.    Jeżeli na terenie nieruchomości obok odpadów komunalnych  powstają także inne odpady, to winny być one gromadzone oddzielnie. Zasady gospodarowania takimi odpadami określają odrębne przepisy.

3.    Odpady komunalne wielkogabarytowe oraz odpady stanowiące pozostałości po remoncie i modernizacji lokali i obiektów budowlanych (gruz itp.) winny być gromadzone w  wydzielonym miejscu na terenie nieruchomości w sposób nie utrudniający korzystania z nieruchomości przez osoby do tego uprawnione i usuwane możliwie jak najszybciej, w terminach uzgodnionych z firmą wywozową lub podmiotem prowadzącym zakład utylizacji.

4.      Organizatorzy imprez masowych mają obowiązek zapewnienia wystarczającej ilości pojemników bądź kontenerów do gromadzenia odpadów, przenośnych zbiorników bezodpływowych oraz natychmiastowego usuwania odpadów komunalnych z obszaru (obiektu) imprez masowych, nie dopuszczając do przepełnienia pojemników i posprzątania zanieczyszczonego przez nie otoczenia.

5.      Obowiązek usunięcia padłych lub zabitych zwierząt należy do właściciela zwierzęcia. W przypadku braku możliwości ustalenia właściciela zwierzęcia, obowiązek jego usunięcia spoczywa na:

-          właścicielu nieruchomości,

-          zarządcy drogi, gdy zwierzę znajduje się w obrębie pasa drogowego,

-          gminie w odniesieniu do pozostałych terenów.

 

§ 13.1. Pojemniki na odpady komunalne drobne należy ustawić w miejscach łatwo dostępnych dla użytkowników jak i dla pracowników przedsiębiorstwa wywozowego, w sposób niepowodujący nadmiernych uciążliwości i utrudnień dla mieszkańców nieruchomości lub osób trzecich.

2. Pojemniki powinny być ustawione w granicach nieruchomości na równej nawierzchni, w miarę możliwości utwardzonej. Miejsce ustawienia pojemników właściciel nieruchomości jest obowiązany utrzymywać w czystości.

3. Dopuszcza się ustawienie pojemników przed posesją w celu ich opróżnienia jedynie w dniu wywozu odpadów - zgodnie z harmonogramem przedsiębiorstwa wywozowego.

4. Koszty przygotowania i utrzymania miejsca ustawienia pojemników ponosi właściciel nieruchomości.

5. Przepisy ust. 1-3 stosuje się odpowiednio do lokalizowania koszy na odpady ustawianych na drogach publicznych i przystankach komunikacji zbiorowej.

 

§ 14. 1. Powstające na terenie nieruchomości odpady biodegradowalne powinny być gromadzone oddzielnie oraz przekazywane do kompostowni odpadów. Z obowiązku zwolnieni są właściciele nieruchomości dokonujący kompostowania we własnym zakresie bądź używający drewna i makulatury do celów energetycznych.

2. W przypadku, gdy właściciele nieruchomości dokonują kompostowania we własnym zakresie, fakt ten powinien być zgłoszony odbiorcy odpadów i uwidoczniony na umowie zawartej z odbiorcą odpadów.

3.    Zabrania się spalania odpadów na powierzchni ziemi oraz w instalacjach centralnego ogrzewania i innych urządzeniach służących do ogrzewania, za wyjątkiem drewna i makulatury.

 

§15. 1. Odpady komunalne zmieszane odbierane są od mieszkańców gminy zgodnie z harmonogramem przedsiębiorstwa wywozowego.

2.Odrębnie gromadzone odpady biodegradowalne winny być przekazywane do kompostowni według potrzeb.

3. Nieczystości ciekłe winny być usuwane z nieruchomości z częstotliwością i w sposób gwarantujący, że nie nastąpi wypływ ze zbiornika, zwłaszcza wynikający z jego przepełnienia lub nieszczelności, co spowoduje zanieczyszczenie powierzchni ziemi i wód podziemnych.

 

§ 16. Odpady komunalne mogą być usuwane wyłącznie przez podmioty posiadające zezwolenie, o którym mowa w § 21.

 

 

Rozdział 4

Urządzenia przeznaczone do gromadzenia odpadów

 

§ 17. Właściciele nieruchomości zapewniają wyposażenie jej w urządzenia służące do gromadzenia odpadów komunalnych.

 

§18.1. Odpady komunalne drobne mogą być gromadzone jedynie w zamkniętych, szczelnych pojemnikach lub kontenerach, wyłącznie do tego celu przeznaczonych.

2. Do gromadzenia odpadów komunalnych drobnych dopuszcza się pojemniki o pojemność 110l, 120 l, 240 l, 1100 l, a  kontenery  o pojemności 5 lub 7 m3.

3. Pojemniki na odpady komunalne drobne służą wyłącznie do gromadzenia tego typu odpadów.

4. Liczba osób korzystających z jednego pojemnika musi wynikać z normatywnej ilości odpadów komunalnych produkowanych przez jedną osobę określonych w § 22 .

 

§ 19. Dozwolone jest wspólne korzystanie z pojemników ustawionych razem przez dwóch lub więcej użytkowników sąsiednich nieruchomości. Obowiązki i odpowiedzialność wynikająca ze wspólnego korzystania z pojemników ciążą solidarnie na użytkownikach.

 

§ 20. 1. Właściciele nieruchomości mają obowiązek utrzymywać pojemniki na odpady w takim stanie porządkowym, sanitarnym i technicznym, aby korzystanie z nich odbywało się bez przeszkód i nie powodowało zagrożeń dla zdrowia użytkowników, a w szczególności ma obowiązek utrzymania ich w czystości oraz co najmniej raz na kwartał dezynfekowania.

2.    Zabrania się gromadzenia w pojemnikach na odpady komunalne śniegu, lodu, gorącego popiołu i żużla, gruzu budowlanego, szlamów, substancji toksycznych, żrących i wybuchowych,  a także odpadów z działalności gospodarczej.

3.    Zabrania się spalania w pojemnikach jakichkolwiek odpadów komunalnych.

4.    Obowiązki określone w ust. 1-3 stosuje się odpowiednio do koszy na odpady ustawionych przy drogach publicznych, przystankach komunikacyjnych oraz innych terenach użytku publicznego.

5.    Zabrania się umieszczania odpadów z posesji w koszach ulicznych.


Rozdział 5

Warunki udzielania zezwoleń na świadczenie usług i obowiązki jednostki wywozowej.

 

§ 21.1. Prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części wymaga uzyskania zezwolenia.

2. Wójt Gminy Czarnków odrębnym zarządzeniem określa i podaje do publicznej wiadomości wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług określonych w ust.1.

3. Jednostka wywozowa ma obowiązek usuwania odpadów w sposób nie powodujący zanieczyszczenia miejsc załadunku.

4. W przypadku nieterminowego wywozu odpadów, skutkującego przepełnieniem pojemnika przedsiębiorstwo wywozowe ma obowiązek uporządkowania miejsc wystawienia pojemników bądź kontenerów oraz posprzątania zanieczyszczonego przez odpady otoczenia.

 

Rozdział 6

Zasady rozliczania usług w zakresie postępowania z odpadami komunalnymi i nieczystościami ciekłymi.

 

§ 22.1. Ustala się następujące normatywne ilości stałych odpadów komunalnych drobnych produkowanych przez jedna osobę w ciągu miesiąca:

1)      40 l - na mieszkańca jako ilość podstawowa, jednak co najmniej jeden pojemnik 120 l na każdą nieruchomość;

2)      20 l - na mieszkańca dla nieruchomości gdzie prowadzona jest selektywna zbiórka odpadów, bądź właściciele nieruchomości kompostują odpady organiczne we własnym zakresie, jednak co najmniej jeden pojemnik 120 l na każdą nieruchomość;

3)      5 l - na każdą z osób przebywających na terenie szkoły każdego typu,

4)      2 l - na każdą z osób przebywającą na terenie przedszkoli,

5)      20 l  - na jedno miejsce w  internatach.

6)      40 l  - na każde 10 m2 powierzchni całkowitej dla lokali handlowych

7)      120 l - na każdych 10-ciu pracowników zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych, jednak co najmniej jeden pojemnik 120 l dla zakładu.

2.      Normatywne ilości nieczystości płynnych wylicza się według zasad określonych w przepisach szczególnych dotyczących zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków.

 

§ 23. 1. Określa się  maksymalny poziom odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, dopuszczonych do składowania na wysypisku odpadów:

1)      do 31 grudnia 2010 roku nie więcej niż 75 % całkowitej masy odpadów ulegających biodegradacji;

2)      do 31 grudnia 2013r. do nie więcej niż 50 %;

3)      do 31 grudnia 2020r. do nie więcej niż 35%;

w stosunku  do masy tych odpadów wytworzonych w roku 1995, będą to następujące ilości

-         115 kg/osobę/rok w roku 2010

-         76 kg/osobę/rok w roku 2013

-         53 kg/osobę/rok w roku 2020.

2. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1 zobowiązani są zrealizować przedsiębiorcy, którzy posiadają zezwolenie na odbiór odpadów od mieszkańców nieruchomości.

 

§ 24. 1. Z wykonania obowiązku o którym mowa w art. 6 ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku  w gminach właściciele nieruchomości winni posiadać umowy i dowody płacenia za usługi co najmniej w ilości wynikającej z wyliczenia dokonanego w oparciu o przepisy niniejszego rozdziału.

2. Właściciele nieruchomości obowiązani są do udzielania przedsiębiorstwu informacji    niezbędnych dla ustalenia treści umowy o usuwanie odpadów w sposób zgodny z wymogami określonymi w niniejszym regulaminie.

3. W przypadku stwierdzenia niewykonywania przez właściciela nieruchomości obowiązków określonych w art. 6 ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, wójt przejmuje je w trybie wykonania zastępczego, wydając decyzję o której mowa w art. 6 ust. 7 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, 

4. Do rozliczeń o których mowa w ust. 3 przyjmuje się normy wywozu określone w § 17 niniejszego regulaminu.

 

§ 25. Stawki opłat za usuwanie odpadów wielkogabarytowych ustalane są w drodze umowy właściciela nieruchomości z podmiotem organizującym takie usunięcie.

 

 

Rozdział 7

Zasady prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie gminy Czarnków.

 

§ 26. Właściciele nieruchomości obowiązani są do prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów.

 

§ 27.1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do prowadzenia selektywnej zbiórki następujących odpadów:

1) szkło bezbarwne,

3) tworzywa sztuczne,

4) odpady biodegradowalne,

5) zużyte baterie, za wyjątkiem baterii samochodowych,

6) przeterminowane leki.

 

§ 28.1. Na terenie gminy selektywna zbiórka odpadów prowadzona jest w systemie pojemnikowym.

2. Pojemniki na szkło i tworzywa sztuczne rozmieszczone są w tzw. gniazdach.

3. Mieszkańcy gminy, przy selektywnym gromadzeniu i segregacji odpadów, mogą bezpłatnie korzystać z pojemników.

4. W przypadku braku kompostowania odpadów biodegradowalnych właściciele posesji winni posiadać pojemniki na ten rodzaj odpadów.

5. Pojemniki na zużyte baterie wszelkiego typu za wyjątkiem baterii samochodowych ustawione są w placówkach oświatowych.

6. Pojemniki na przeterminowane leki umieszczone są w ośrodkach zdrowia na terenie gminy.

 

 

 

§ 29. 1. Dla potrzeb selektywnej zbiórki odpadów stosuje się pojemniki o jednorodnej kolorystyce dla każdego rodzaju odpadów:

1) szkło bezbarwne - białe,

2) tworzywa sztuczne - żółte,

3) odpady biodegradowalne - grafit.

 

§ 30.1. Pojemniki powinny być oznaczone logo administratora i operatora z adresami i aktualnym kontaktem telefonicznym.

2. Pojemniki powinny być widocznie oznakowane dla jakiego surowca są przeznaczone (SZKŁO BEZBARWNE), (TWORZYWA), (ODPADY  ZIELONE), (ZUŻYTE BATERIE), (PRZETERMINOWANE LEKI).

 

§ 31. W przypadku dotychczasowego innego oznaczenia lub kolorystyki pojemników administratorzy lub operatorzy systemu zbiórki odpadów zobowiązani są do ich dostosowania zgodnie z wymaganiami niniejszego regulaminu.

 

§ 32. Lokalizacja pojemników:

1) pojemniki powinny być ustawione w miejscu dostępnym dla użytkownika;
2)  dojazd samochodu specjalistycznego do opróżniania pojemników musi być zaplanowany tak
aby nie dewastował infrastruktury towarzyszącej gniazdom.

3)  rozładunek pojemników powinien być bezpieczny dla postronnych uczestników miejsca pracy jak i dla obsługi (niebezpieczeństwo uszkodzenia linii energetycznych, telefonicznych, drzew, dachów).

Rozdział 8

Obowiązki właścicieli zwierząt domowych.

 

§ 33. 1. Osoby utrzymujące psy i inne zwierzęta domowe są obowiązane do zachowania środków ostrożności zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku.

2.      W szczególności do obowiązków osób utrzymujących psy i inne zwierzęta domowe należy:

-          skuteczny dozór nad psem i innymi zwierzętami domowymi; zwolnienie psa od stałego dozoru dozwolone jest wyłącznie w przypadku gdy pies jest na uwięzi lub znajduje się w pomieszczeniu zamkniętym albo na terenie ogrodzonym, oraz w godzinach od 2200 do 600;

-          prowadzenie psa na smyczy - uwolnienie psa ze smyczy dozwolone jest jedynie w miejscach mało uczęszczanych prze ludzi i tylko wówczas, gdy posiadasz psa ma możliwość sprawowania nad nim bezpośredniej kontroli;

-          psy agresywne i niebezpieczne dla otoczenia muszą posiadać kaganiec;

-          niewyprowadzanie psów i innych zwierząt domowych do obiektów użyteczności publicznej oraz teren placów zabaw;

-          właściciele zwierząt domowych są zobowiązani do usuwania spowodowanych przez nie zanieczyszczeń na klatkach schodowych lub w innych pomieszczeniach budynków służących do wspólnego użytku, na trawnikach, chodnikach, placach, ulicach, boiskach, terenach szkolnych.

-          niedopuszczanie do zakłócania ciszy i spokoju przez psy i inne zwierzęta domowe;

-          stworzenie właściwych warunków bytowania dla psów;

-          humanitarne traktowanie zwierząt domowych;

-          dokonanie rejestracji każdego psa;

-          uzyskanie zezwolenia wymaganych odrębnymi przepisami;

-          uiszczanie stosownych opłat określonych odrębnymi aktami normatywnymi.

§ 34. Zakazuje się szczucia psów lub doprowadzania ich do stanu, w którym pies może stać się niebezpieczny dla człowieka lub innego zwierzęcia.

 

§ 35. Posesje w których przebywają psy agresywne oraz ras mogących stwarzać zagrożenie albo psy nie będące na uwięzi  powinny być ogrodzone oraz wyposażone w widoczną tabliczkę z informacją "uwaga pies" i zainstalowanym dzwonkiem przy wejściu na posesję.

 

§ 36. Zasady postępowania z bezdomnymi zwierzętami na terenie gminy Czarnków reguluje odrębna uchwała Rady Gminy Czarnków.

 

Rozdział  9

Zasady dotyczące utrzymywania zwierząt gospodarskich

 

§ 37. 1. Prowadzący hodowlę zwierząt gospodarskich jest zobowiązany zapewnić:

a)      gromadzenie i usuwanie powstających w związku z hodowlą odpadów i nieczystości w sposób zgodny z prawem i nie powodowanie zanieczyszczenia terenu nieruchomości oraz wód powierzchniowych i podziemnych,

b)      prowadzenie hodowli w sposób nie powodujący wobec innych osób zamieszkujących na nieruchomości lub nieruchomościach sąsiednich, uciążliwości takich jak hałas, odory itp.

c)      skuteczne zabezpieczenie zwierząt przed opuszczeniem nieruchomości;

d)     właściwe warunki bytowania w obiektach gospodarskich, spełniających wymogi ustawy o ochronie zwierząt,

e)      przestrzeganie obowiązujących przepisów sanitarno-epidemiologicznych.

f)       składowanie i usuwanie powstających nawozów naturalnych (obornika, gnojówki i gnojowicy) zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2000r. o nawozach i nawożeniu.

2.      Właściciel zwierzęcia, które zanieczyściło ulice, chodnik lub inny teren publiczny przeznaczony do wspólnego użytku obowiązany jest do jego posprzątania.

3.      Właściciel  zwierząt zobowiązany jest zapewnić dozór dla zwierząt pędzonych luzem po drodze publicznej lub prowadzić zwierzęta na uwięzi za pojazdem.

 

Rozdział  10

Zasady dotyczące utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej.

 

§ 38. Zakazuje się hodowli zwierząt gospodarskich - za wyjątkiem własnych potrzeb o ile budynki do chowu tych zwierząt nie kolidują z przepisami prawa budowlanego - na terenie nieruchomości o zabudowie wielorodzinnej (budynek zawierający powyżej 4 mieszkań lub zespół takich budynków).

Rozdział  11

Wyznaczenie obszarów podlegających deratyzacji i terminów jej przeprowadzania.

 

§ 39.1. Właściciele i zarządcy nieruchomości zobowiązani są do przeprowadzania na bieżąco w ramach potrzeb deratyzacji.

2. W przypadku wystąpienia populacji gryzoni, stwarzającej zagrożenie sanitarne, wójt w uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym, określi obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz określi poprzez zarządzenie termin jej przeprowadzenia i poda do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie informacji na tablicach ogłoszeń w miejscach objętych obowiązkiem deratyzacji.

3. Właściciele nieruchomości przeprowadzają deratyzację na swój koszt.

 

Rozdział 12

Odpowiedzialność za nie przestrzeganie  zasad  utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Czarnków.

 

§ 40. Każdy właściciel nieruchomości ma obowiązek umożliwienia wstępu na teren nieruchomości osobom upoważnionym przez Wójta oraz innym organom upoważnionym do kontroli, celem sprawdzenia wykonania niniejszej uchwały.

 

§ 41. Prawo kontroli w zakresie przestrzegania regulaminu mają upoważnieni przez Wójta pracownicy Urzędu Gminy oraz inne organy upoważnione do kontroli stanu porządku i czystości na  podstawie innych ustaw.

 

§ 42. Wnioski o ukaranie sporządzać będą upoważnieni przez Wójta pracownicy Urzędu Gminy oraz inne organy upoważnione do kontroli stanu porządku i czystości na  podstawie innych ustaw.

 

§ 43. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czarnków.

 

§ 44. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Nr XXIV/206/97 Rady Gminy Czarnków z dnia 27 lutego 1997r. z późniejszymi zmianami w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czarnków,

 

§ 45. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

 

 

UZASADNIENIE

UCHWAŁY NR XXXIX/305/06

RADY GMINY CZARNKÓW

Z DNIA 30 marca 2006 ROKU

 

w sprawie: szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy  Czarnków.

 

Znowelizowana ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz.U. z 2005r. Nr 236. poz.2008) obliguje gminy do zmiany istniejących regulaminów utrzymania czystości i porządków w gminie, jak i systemów gospodarki odpadami.

Wobec powyższego konieczne było opracowanie niniejszego regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Czarnków.

 

Stosownie do postanowień art. 4, ust. 1 i ust.2 pkt.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu porządku i czystości w gminach Rada Gminy Czarnków  zobowiązana  jest  do określenia  w  drodze uchwały obowiązków właścicieli i zarządców nieruchomości  w  zakresie  utrzymania  czystości  i porządku na terenie   nieruchomości   oraz   sposobu   gromadzenia  odpadów komunalnych ich wykorzystania i unieszkodliwiania.

 

W  oparciu  o  powyższe upoważnienia i mając na celu dobro społeczne Rada Gminy Czarnków w niniejszej  uchwale  szczegółowo określa obowiązki właścicieli i zarządców w tym zakresie.

 

Treść uchylanej uchwały znalazła zastosowanie w obecnym projekcie uchwały, co niewątpliwie wpłynie korzystnie na funkcjonowanie zorganizowanego systemu utrzymania porządku i czystości  w gminie.

 

Projekt uchwały został zaopiniowany przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Czarnkowie pozytywnie z zastrzeżeniami, które zostały uwzględnione w uchwale.

 

 

 

 


 

Data wytworzenia informacji: 19.12.2003 12:23:53
Osoba wprowadzająca informację: -
Data ostatniej modyfikacji: 03.04.2019 11:22:07
Data publikacji informacji: od 19.12.2003 12:23:53
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany Opis zmiany
03.04.2019 11:22:07 emilia_sm edycja strony
27.03.2017 20:52:53 Michał Iwanicki edycja strony
19.12.2003 12:23:53 - strona została dodana