BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Udostępnienie danych z rejestru mieszkańców Gminy Czarnków lub z rejestru zamieszkania cudzoziemców w Gminie Czarnków . Jednostka prowadząca

 Udostępnienie danych z rejestru mieszkańców Gminy Czarnków  lub z rejestru zamieszkania cudzoziemców w Gminie Czarnków .

Jednostka prowadząca

BIURO EWIDENCJI LUDNOŚCI

Wymagane dokumenty

- Wypełniony formularz wniosku,

- Wykazanie interesu prawnego do pozyskania danych (dołączenie do wniosku kserokopii dokumentów świadczących o interesie prawnym w pozyskaniu danych - oryginały do wglądu),

- Uwiarygodnienie interesu faktycznego, w przypadku niewykazania interesu prawnego w otrzymaniu danych,

- Dowód dokonania opłaty.

Miejsce złożenia dokumentów

 URZĄD GMINY CZARNKÓW UL. RYBAKI 3 I PIĘTRO POKÓJ NR 1 :

od poniedziałku do piątku od 7:30 - 15:30

tel. 67-2530289.

Opłaty

U W A G A !

OPŁATĘ ZA UDOSTĘPNIENIE DANYCH NALEŻY WNOSIĆ NA KONTO URZĘDU GMINY CZARNKÓW NA NUMER KONTA BANKOWEGO:

BANK SPÓŁDZIELCZY CZARNKÓW  NR 72895100090000095420000010 .

Opłata za udostępnienie jednostkowych danych (dotyczy jednej osoby lub imion i nazwisk osób zameldowanych w jednym lokalu) zgromadzonych w rejestrze mieszkańców Gminy Czarnków lub w rejestrze zamieszkania cudzoziemców na terenie Gminy Czarnków wynosi 31,- zł Opłatę tę wnosi się na rachunek bankowy organu udostępniającego dane : URZĄD GMINY CZARNKÓW

z zaznaczeniem "opłata za udostępnienie informacji o danych osobowych" Opłata ta stanowi dochód budżetu państwa.

17 zł od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa (od każdego stosunku pełnomocnictwa), gdy strona działa przez pełnomocnika

Składający wniosek lub pełnomocnictwo jest zobowiązany dołączyć dowód zapłaty albo uwierzytelnioną kopię zapłaty nie później niż w ciągu 3 dni od chwili powstania obowiązku jej zapłaty, tzn. od dnia złożenia wniosku lub dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa , na w/w konto .

Termin i sposób załatwienia

Udostępnienie danych z rejestru mieszkańców Gminy Czarnków lub z rejestru zamieszkania cudzoziemców z terenu Gminy Czarnków uzyskuje się po złożeniu wypełnionego formularza wniosku lub po przesłaniu zapytania o informację o danych z ww. rejestrów drogą korespondencyjną - w terminie do 7 dni od daty wpływu wniosku.

Wnosząc o udostępnienie danych z ww. rejestrów należy wykazać interes prawny żądania udostępnienia danych (wskazanie przepisu prawa materialnego, na podstawie którego wnioskodawca jest uprawniony do żądania udostępnienia wskazanych przez siebie danych z ww. rejestrów lub załączyć dokumenty potwierdzając ten interes. Przykładowe sytuacje wskazujące na posiadanie interesu prawnego to: przysługujące wierzytelności, wezwanie sądowe lub komornicze do podania określonych danych w związku z prowadzonym postępowaniem sądowym lub komorniczym ) lub przy niemożności wykazania interesu prawnego - wykazanie interesu faktycznego w otrzymaniu danych z ww. rejestrów, a także należy wskazać informacje o osobie umożliwiające wyszukanie jej w rejestrze mieszkańców gminy Czarnków lub rejestrze zamieszkania cudzoziemców na terenie gminy Czarnków a ponadto należy wskazać jakie dane mają być udostępnione.

Odmowa udostępnienia danych z ww. rejestrów następuje w drodze decyzji administracyjnej.

Podstawa prawna

- ustawa z 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz.U. z 2010 r. Nr 217, poz. 1427 ze zm.),

- ustawa z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz.U. z 2012 r., poz. 1282 ze zm),

- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12.09.2111 r. w sprawie opłat za udostępnienie danych z rejestrów mieszkańców, rejestrów zamieszkania cudzoziemców oraz rejestru PESEL (Dz.U. z 2011 r. Nr 195, poz. 1153 ze zm.),

- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5.10.2011 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców i rejestru PESEL oraz trybu uzyskiwania zgody na udostępnienie danych po wykazaniu interesu faktycznego (Dz.U. z 2011 r. Nr 243, poz. 1450 ze zm.),

- ustawa z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity : Dz.U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.).

- ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (jednolity tekst: Dz.U. z 2014 r., poz. 1182 ze zm.).

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Wójta Gminy Czarnków .

 

  WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE DANYCH


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Czarnków
Data wytworzenia informacji: 09.04.2015 08:04:10
Osoba wprowadzająca informację: Michał Iwanicki
Data ostatniej modyfikacji: 17.04.2015 07:59:09
Data publikacji informacji: od 09.04.2015 08:04:10
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany Opis zmiany
17.04.2015 07:59:09 Michał Iwanicki edycja strony
09.04.2015 08:04:10 Michał Iwanicki strona została dodana