BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykonanie budżetu za pierwszy kwartał

 

Dane  ogólne

 

 

            Na podstawie art. 14  ustawy  z dnia 30 czerwca  2005r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104) przedstawiam  informację o wykonaniu budżetu  za I kwartały  2007 r.

 

            Budżet  na 2007 rok  został  uchwalony  w dniu 28 grudnia 2006 r.  uchwałą Rady Gminy Czarnków  Nr / III / 16/06   w kwotach :

 

Dochody  21.568.358,00 zł

Wydatki   24.106.947,00 zł

Deficyt budżetowy  2.538.589,00 zł

W I kwartale  2007 r. dokonano zmian :

  1. uchwałą Rady Gminy Czarnków  Nr IV / 28/07  z dnia 31 stycznia 2007 r.,
  2. zarządzeniem  Wójta Gminy Czarnków Nr 15/ II / 07  z dnia 12 marca  2007 r.,
  3. uchwałą Rady Gminy Czarnków Nr  VI / 38/07z dnia  26 marca 2007 r.,

 

Po dokonanych zmianach  budżet  wynosi :

                                          Dochody  21.966.189,00 zł

                                          Wydatki   24.504.778,00 zł

Deficyt budżetowy  wynosi  2.538.589,00 zł .

Dochody budżetowe

W okresie  I kwartału  2007 r dokonano zmian .

L.p

Wyszczególnienie

Plan na 2007r.

Plan po zmianie

+ zwiększenie

- zmniejszenie

1

2

3

4

5

1.

Dotacje z budżetu państwa i gmin

w tym :

dotacje na zadania zlecone

 

4.616.844,00

 

4.122.445,00

 

4.781.244,00

 

4.292.845,00

 

+164.400,00

 

+170.400,00

2.

Subwencja ogólna

w tym:

część wyrównawcza

część oświatowa

 

9.417.025,00

 

3.534.148,00

5.882.877,00

9.681.234,00

 

3.534.148,00

6.147.086,00

+264.209,00

 

0

+264.209,00

3.

Dochody własne

7.534.489,00

7.503.711,00

-30.778,00

 

Razem

21.568.358,00

21.966.189,00

+397.831,00

 

 

 

 

W I   kwartale 2007r.   dochody zostały zrealizowane

L.p

Wyszczególnienie

Plan po zmianie

Wykonanie

na dzień 31.03.2007r.

%

1

2

3

4

5

1.

1.

Dotacje z budżetu państwa i gmin

w tym :

dotacje na zadania zlecone

4.781.244,00

 

4.292.845,00

1.168.009,00

 

1.042.506,00

24,43

 

24,28

2.

Subwencja ogólna

w tym:

część wyrównawcza

część oświatowa

 

9.681.234,00

 

3.534.148,00

6.147.086,00

 

3.247.801,00

 

883.536,00

2.364.265,00

34,49

 

25,00

40,19

3.

Dochody własne

7.503.711,00

1.580.889,71

21,07

 

Razem

21.966.189,00

5.996.699,71

27,30

 

 

                        Zaplanowane dochody z podstawowych podatków lokalnych na  2007r. nie  są wielkościami  przeszacowanymi   co potwierdza  poniższe zestawienie:

 

Wyszczególnienie

Plan

Należności

Wykonanie

Należności

Nadpłata

1

2

3

4

5

6

Podatek rolny § 0320

448.671

469.898,20

128.568,89

38.901,45

6.258,10

Podatek od nieruchomości § 0310

2.071.345

2.127.732,03

535.797,94

148.918,88

123,75

Podatek od środków transportowych  §0340

117.032

121.307,80

47.876,80

17.942,00

 

Podatek leśny § 0330

272.490

273.291,80

69.839,90

770,10

60,20

 

        Realizację w działach przedstawia poniższe zestawienie:

 

                                                                                                                          ( w zł )

Dz.

Wyszczególnienie

Plan po

zmianach

Wykonanie
31.03.2007r.

%

1

2

3

4

5

O10

Rolnictwo i łowiectwo

687.832,00

11.510,00

1,67

020

Leśnictwo

6.240,00

0,00

0,00

600

Transport i łączność

15.000,00

4.274,39

28,50

700

Gospodarka  mieszkaniowa

835.163,00

71.955,61

8,62

710

Działalność usługowa

4.400,00

1.365,00

31,02

750

Administracja publiczna

176.363,00

25.955,21

14,72

751

Urzędy naczelnych organów  władzy państwowej i kontroli

1.645,00

411,00

24,98

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

2.500,00

2.500,00

100,00

 

 

 

756

Dochody od osób praw.od osób fizycznych i od innych jednostek  nieposiadających   osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

5.634.222,00

1.407.455,16

24,98

758

Różne  rozliczenia

9.688.234,00

3.247.801,00

33,52

801

Oświata i wychowanie

218.220,00

77.137,30

35,35

852

Pomoc społeczna

4.616.800,00

1.145.257,44

24,81

854

Edukacyjna  opieka wychowawcza

0,00

327,00

0,00

900

Gospodarka  komunalne i ochrona środowiska

78.170,00

0,00

0,00

921

Kultura  i ochrona dziedzictwa  narodowego

500,00

0,00

0,00

926

Kultura  fizyczna i sport

900,00

750,00

0,00

 

Razem

21.966.189,00

5.996.699,71

27,30

 

Wydatki budżetowe

W okresie  I   kwartale  2007 r. dokonano zmian :

Lp.

Wyszczególnienie

Plan

Plan po zmianie

+ zwiększenie

- zmniejszenie

1

2

3

4

5

1.

Wydatki majątkowe

4.315.941,00

4.372.581,00

+56.640,00

2.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

9.423.555,00

9.418.000,00

-5.555,00

3.

Dotacje

367.190,00

415.190,00

+48.000,00

4.

Pozostałe  wydatki

10.000.261,00

10.299.007,00

+298.746,00

 

Razem

24.106.947,00

24.504.778,00

+397.831,00

 

Realizację za  I kwartał 2007 r. przedstawia poniższa tabela:

 

Lp.

Wyszczególnienie

Plan po zmianie

 Wykonanie

%

1

2

3

4

5

1.

Wydatki majątkowe

4.372.581,00

106.388,17

2,43

2.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

9.418.000,00

2.505.492,54

26,60

3.

Dotacje

415.190,00

59.289,57

14,28

4.

Pozostałe  wydatki

10.299.007,00

2.233.294,50

21,68

 

Razem

24.504.778,00

4.904.464,78

20,01

 

 

 

 

Realizację  za 1 kwartał 2007 r.  wydatków budżetowych  przedstawia poniższa tabela

 

Dz.

Wyszczególnienie

Plan ( po zmianie )
Wykonanie

31.03.2007 r.

%

1

2

3

4

5

O10

Rolnictwo i łowiectwo

518.262,00

59.756,26

11,53

O20

Leśnictwo

7.000,00

54,60

0,78

600

Transport i  łączność

1.299.183,00

31.254,11

2,41

700

Gospodarka mieszkaniowa

561.673,00

92.237,38

16,42

710

Działalność usługowa

146.975,00

75.734,18

51,53

750

Administracja publiczna

2.815.464,00

754.861,79

26,81

751

Urzędy naczelnych organ. władzy  państwowej, kontroli i ochrony  prawa oraz sądownictwa

1.645,00

0,00

0,00

754

Bezpieczeństwo publiczne  i ochrona  przeciwpożarowa

110.600,00

24.348,76

22,02

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

89.300,00

17.679,70

19,80

757

Obsługa  długu publicznego

111.700,00

27.548,17

24,66

758

Różne rozliczenia

92.000,00

0,00

0,00

801

Oświata i wychowanie

11.924.491,00

2.179.414,19

18,28

851

Ochrona zdrowia

115.200,00

26.075,70

22,64

852

Pomoc  społeczna

5.094.893,00

1.149.906,17

22,57

854

Edukacyjna  opieka  wychowawcza

319.276,00

74.923,87

23,47

900

Gospodarka  komunalna  i ochrona  środowiska

541.012,00

158.378,85

29,27

921

Kultura  i ochrona  dziedzictwa narodowego

550.611,00

218.993,57

39,77

926

Kultura  fizyczna  i sport

205.493,00

13.297,48

6,47

 

Razem

24.504.778,00

4.904.464,78

20,01

 

 

REALIZACJA  DOCHODÓW , WYDATKÓW , PRZYCHODÓW , ROZCHODÓW

 

Wyszczególnienie

Dochody

Wydatki

-Deficyt

+Nadwyżka

Przychody

( kredyty i pożyczki)

Rozchody

Plan

21.966.189,00

24.504.778,00

-2.538.589,00

4.088.912

1.550.323

Wykonanie

5.996.699,71

4.904.464,78

1.092.234,93

0

0

 

 

(Art.14 ust. 2 b) kwota zobowiązań wg tytułów dłużnych :

-                 wyemitowanych  papierów  wartościowych opiewających  na wierzytelności pieniężne :

w  I kwartale   2007 roku  Gmina Czarnków nie wyemitowała  papierów wartościowych ,

-    zaciągnięte  kredyty i pożyczki :

w  I kwartale 2007 r. Gmina Czarnków nie zaciągnęła  kredytów i pożyczek . Natomiast stan zobowiązań  na dzień 31.03.2007 r. wynosił 3.316.448,00 zł w tym :

 

(Art.14 ust. 2 c ) – kwoty  dotacji  otrzymanych  z budżetu  jednostek  samorządu terytorialnego oraz  kwoty  dotacji udzielonych innym  jednostkom  samorządu terytorialnego :

-         w I kwartale  2007 roku Gmina Czarnków   otrzymała od innych jednostek samorządu terytorialnego  dotacje w wysokości :

Dział

Rozdział

Kwota

900

90001

0,00

926

92605

300,00

 

-         kwoty dotacji udzielonych  innym jednostkom samorządu terytorialnego :

-          

-         w I  kwartale 2007 roku  gmina udzieliła dotacji innym jednostkom samorządu terytorialnego   w kwotach :

 

Dział

Rozdział

Kwota

801

80101

12.000,00

 

(Art.14 ust. 2 d ) wykaz  udzielonych  poręczeń i gwarancji , wymienieniem  podmiotów, których gwarancje  i poręczenia dotyczą :

w I  kwartale   2007 roku nie udzielono  poręczeń , ani  gwarancji.

                                                                                   

                                                                                   

Opracował :

Skarbnik Gminy

Anna Grześkowiak


 

 

Osoba, która wytworzyła dokument: Anna Grześkowiak
Data wytworzenia informacji: 04.05.2007 14:12:50
Osoba wprowadzająca informację: -
Data ostatniej modyfikacji: 03.04.2019 11:24:30
Data publikacji informacji: od 04.05.2007 14:12:50
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany Opis zmiany
03.04.2019 11:24:30 emilia_sm edycja strony
09.05.2007 08:08:28 Michał Iwanicki edycja strony
04.05.2007 14:12:50 - strona została dodana