BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

VIII kadencja 2018 - 2023

Uchwały Rady Gminy Czarnków od 2019 roku publikowane są w:

 

BAZIE AKTÓW WŁASNYCH GMINY CZARNKÓW

 

SESJA I z dnia 23 listopada 2018 roku

Uchwała Nr I/1/2018 Rady Gminy Czarnków z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Czarnków 

Uchwała Nr I/2/2018 Rady Gminy Czarnków z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Czarnków

Uchwała Nr I/3/2018 Rady Gminy Czarnków z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie zmiany statutu Gminy Czarnków 

SESJA II z dnia 29 listopada 2018 roku

Uchwała Nr II/4/2018 Rady Gminy Czarnków z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie powołania składów osobowych stałych Komisji Rady Gminy Czarnków oraz ustalenia przedmiotów ich działania 
 
Uchwała Nr II/5/2018 Rady Gminy Czarnków z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Czarnków 
 
Uchwała Nr II/6/2018 Rady Gminy Czarnków z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Czarnków 
 
Uchwała Nr II/7/2018 Rady Gminy Czarnków z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego dla Wójta Gminy Czarnków

SESJA III z dnia 6 grudnia 2018 roku

Uchwała Nr III/8/2018 Rady Gminy Czarnków z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy gminy Czarnków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019 
 
Wskazanie nadzorcze do uchwały Nr III/8/2018 Rady Gminy Czarnków z dnia 6 grudnia 2018 r
 
Uchwała Nr III/9/2018 Rady Gminy Czarnków z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LII/409/2018 z dnia 22 marca 2018 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Oborniki na dofinansowanie wykonania budowy – modernizacji schroniska dla Bezdomnych Zwierząt „AZOREK” w Obornikach  
 
Uchwała Nr III/10/2018 Rady Gminy Czarnków z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr II/7/2018 Rady Gminy Czarnków z dnia 29 listopada 2018 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego dla Wójta Gminy Czarnków;  
 
Uchwała Nr III/11/2018 Rady Gminy Czarnków z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2036;  
 
Uchwała Nr III/12/2018 Rady Gminy Czarnków z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Budżetu na 2018 rok 

SESJA IV z dnia 21 grudnia 2018 roku

Uchwała Nr IV/13/2018 Rady Gminy Czarnków z dnia 21 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w zakresie zadań własnych 
 
Uchwała Nr IV/14/2018 Rady Gminy Czarnków z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 
 
Uchwała Nr IV/15/2018 Rady Gminy Czarnków z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia gminnego wieloletniego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 
 
Uchwała Nr IV/16/2018 Rady Gminy Czarnków z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Społecznej, Edukacji, Kultury i Polityki Społecznej Rady Gminy Czarnków na 2019 rok 
 
Uchwała Nr IV/17/2018 Rady Gminy Czarnków z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Rady Gminy Czarnków na 2019 rok 
 
Uchwała Nr IV/18/2018 Rady Gminy Czarnków z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Czarnków na 2019 rok 
 
Uchwała Nr IV/19/2018 Rady Gminy Czarnków z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Czarnków na 2019 rok 
 
Uchwała Nr IV/20/2018 Rady Gminy Czarnków z dnia 21 grudnia 2018 r.w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019 
 
Uchwała Nr IV/21/2018 Rady Gminy Czarnków z dnia 21 grudnia 2018 r.w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji inwestycji celu publicznego, jaką jest dwutorowa napowietrzna linia elektroenergetyczna 400 kV Piła Krzewina – Plewiska 
 
Uchwała Nr IV/22/2018 Rady Gminy Czarnków z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnków na lata 2018-2036 
 
Uchwała Nr IV/23/2018 Rady Gminy Czarnków z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu na 2018 rok 
 
Uchwała Nr IV/24/2018 Rady Gminy Czarnków z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnków na lata 2019-2036 
 
Uchwała Nr IV/25/2018 Rady Gminy Czarnków z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok 
 
Uchwała Nr IV/26/2018 Rady Gminy Czarnków z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr I/2/2018 z dnia 23 listopada 2018 roku Rady Gminy Czarnków w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Czarnków 
 
Uchwała Nr IV/27/2018 Rady Gminy Czarnków z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia zasad wypłacania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnym Rady Gminy Czarnków 
 
Rozstrzygnięcie nadzorcze do Uchwały Nr IV/27/2018 Rady Gminy Czarnków z dnia 21 grudnia 2018 r.
 
Uchwała Nr IV/28/2018 Rady Gminy Czarnków z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia zasad wypłacania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych sołtysom gminy Czarnków 
 
Rozstrzygnięcie nadzorcze do Uchwały Nr IV/28/2018 Rady Gminy Czarnków z dnia 21 grudnia 2018 r.

SESJA V z dnia 28 stycznia 2019 

Uchwała Nr V/29/2019 Rady Gminy Czarnków z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny nieruchomości przeznaczonej pod drogę 
 
Uchwała Nr V/30/2019 Rady Gminy Czarnków z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia Sołeckich Strategii Rozwoju Wsi na lata 2018-2023 dla miejscowości Huta, Jędrzejewo i Śmieszkowo 
 
Uchwała Nr V/31/2019 Rady Gminy Czarnków z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego realizacji zadania w zakresie zapobiegania bezdomności zwierząt i zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywania 
 
Uchwała Nr V/32/2019 Rady Gminy Czarnków z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Brzeźno i Śmieszkowo 
 
Uchwała Nr V/33/2019 Rady Gminy Czarnków z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie utraty mocy obowiązującej uchwały Nr LX/476/2018 Rady Gminy Czarnków z dnia 17 października 2018 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Czarnków na obszarze wsi Białężyn i Śmieszkowo w rejonie ulic Szkolnej, Spokojnej i Słonecznej 
 
Uchwała Nr V/34/2019 Rady Gminy Czarnków z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Czarnków na obszarze wsi Białężyn i Śmieszkowo w rejonie ulic Szkolnej, Spokojnej i Słonecznej 
 
Uchwała Nr V/35/2019 Rady Gminy Czarnków z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobek lub klub dziecięcy na terenie Gminy Czarnków 

Uchwała RIO w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Gminy Czarnków w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobek lub klub 
 
Uchwała Nr V/36/2019 Rady Gminy Czarnków z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Białężyn 
 
Uchwała Nr V/37/2019 Rady Gminy Czarnków z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Brzeźno 
 
Uchwała Nr V/38/2019 Rady Gminy Czarnków z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Bukowiec 
 
Uchwała Nr V/39/2019 Rady Gminy Czarnków z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Ciszkowo 
 
Uchwała Nr V/40/2019 Rady Gminy Czarnków z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Gajewo 
 
Uchwała Nr V/41/2019 Rady Gminy Czarnków z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Gębice 
 
Uchwała Nr V/42/2019 Rady Gminy Czarnków z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Gębiczyn 
 
Uchwała Nr V/43/2019 Rady Gminy Czarnków z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Góra-Pianówka  
 
Uchwała Nr V/44/2019 Rady Gminy Czarnków z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Grzępy 
 
Uchwała Nr V/45/2019 Rady Gminy Czarnków z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Huta 
 
Uchwała Nr V/46/2019 Rady Gminy Czarnków z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Jędrzejewo  
 
Uchwała Nr V/47/2019 Rady Gminy Czarnków z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Komorzewo 
 
Uchwała Nr V/48/2019 Rady Gminy Czarnków z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Kuźnica Czarnkowska
 
Uchwała Nr V/49/2019 Rady Gminy Czarnków z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Marunowo 
 
Uchwała Nr V/50/2019 Rady Gminy Czarnków z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Mikołajewo 
 
Uchwała Nr V/51/2019 Rady Gminy Czarnków z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Radolinek 
 
Uchwała Nr V/52/2019 Rady Gminy Czarnków z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Radosiew 
 
Uchwała Nr V/53/2019 Rady Gminy Czarnków z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Romanowo Dolne  
 
Uchwała Nr V/54/2019 Rady Gminy Czarnków z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Romanowo Górne  
 
Uchwała Nr V/55/2019 Rady Gminy Czarnków z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Sarbia-Sarbka  
 
Uchwała Nr V/56/2019 Rady Gminy Czarnków z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Śmieszkowo  
 
Uchwała Nr V/57/2019 Rady Gminy Czarnków z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Średnica 
 
Uchwała Nr V/58/2019 Rady Gminy Czarnków z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Walkowice 
 
Uchwała Nr V/59/2019 Rady Gminy Czarnków z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Zofiowo 
 
Uchwała Nr V/60/2019 Rady Gminy Czarnków z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnków na lata 2019-2036 
 
Uchwała Nr V/61/2019 Rady Gminy Czarnków z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu na 2019 rok 

 

UCHWAŁY Z KOLEJNY SESJI SĄ PUBLIKOWANE W BAZIE AKTÓW WŁASNYCH GMINY CZARNKÓW - LINK

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Czarnków
Data wytworzenia informacji: 15.02.2019 13:20:39
Osoba wprowadzająca informację: Administrator Systemu Administrator Systemu
Data ostatniej modyfikacji: 21.08.2020 15:06:38
Data publikacji informacji: od 15.02.2019 13:20:44
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany Opis zmiany
21.08.2020 15:06:38 Michał Iwanicki edycja strony
17.10.2019 13:48:12 Michał Iwanicki edycja strony
13.03.2019 07:47:09 praktykant edycja strony
15.02.2019 15:18:51 Administrator Systemu Administrator Systemu edycja strony
15.02.2019 15:01:58 Administrator Systemu Administrator Systemu edycja strony
15.02.2019 14:55:52 Administrator Systemu Administrator Systemu edycja strony
15.02.2019 14:48:18 Administrator Systemu Administrator Systemu edycja strony
15.02.2019 14:10:38 Administrator Systemu Administrator Systemu edycja strony
15.02.2019 13:20:39 Administrator Systemu Administrator Systemu strona została dodana