BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Agroturystyka

Wykaz gospodarstw agroturystycznych w gminie Czarnków

 

1. Danuta i Wiesław Jeszke, ul Wyzwolenia 63, Kuźnica Czarnkowska, 64-700 Czarnków
   Telefon 0605 677691

Gospodarstwo Rolne Agroturystyka "Ranczo Żurawia Kuźnia"

 

   Obiekt przystosowany jest do prowadzenia działalności całorocznej.

 

2. Józef Ściepura, Jędrzejewo - Piaski 40, 64 - 713 Jędrzejewo

 

Gospodarstwo Rolne Agroturystyka

 

   Obiekt prowadzi działalność sezonową od 1 maja do 30 września

 

3. Marzena i Jarosław Cieślik, Sarbka 14, 64-700 Czarnków

 

Gospodarstwo Rolne Agroturystyka "Dębina"

  
   Obiekt przystosowany jest do prowadzenia działalności całorocznej.

 

4. Janusz Fąferek, Romanowo Dolne-Osuch 6A, 64-700 Czarnków

 

Gospodarstwo Agroturystyczne Fąferek Janusz

 

   Obiekt przystosowany jest do prowadzenia działalności całorocznej.

 

5. Bartosz Benrot, Michał Benrot, Zofiowo 102, 64-700 Czarnków

 

Gospodarstwo Agroturystyczne "Ponderosa"

 

   Obiekt prowadzi działalność sezonową od  maja do września

 

6. Dorota Mierzwiczak, ul. Radomska 31, 64-708 Huta

 

Gospodarstwo Agroturystyczne PHU Młyn Czesław Mierzwiczak

 

   Obiekt przystosowany jest do prowadzenia działalności całorocznej.

 

7. Bartłomiej Butlewski, Gębiczyn 12, 64-607 Gębice

 

Gospodarstwo Agroturystyczne Bartłomiej Butlewski

 

   Obiekt przystosowany jest do prowadzenia działalności całorocznej.

 

8. Janina Kłos, ul. Lipowa 18, 64-700 Czarnków

 

Gospodarstwo Agroturystyczne "Stanica Wędkarska"

 

   Obiekt przystosowany jest do działalności sezonowej.

 

9. Magdalena Szynkwska, Jędrzejewo 103, 64-713 Jędrzejewo

 

Gospodarstwo Agroturystyczne "U Artystki"

 

10. Wiesława Okruch, Osiedle Leśne 6, Kuźnica Czarnkowska, 64-700 Czarnków
Gospodarstwo Agroturystyczne "OKRUSZEK"

11. Beata Preiss-Dubaj, Andrzej Dubaj, Radolinek 39, 64-700 Czarnków

Gospodarstwo Agroturystyczne "Z żurawiem w tle"

 

 

 

 


Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych
na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze

(w związku z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach
pilotów wycieczek i przewodników turystycznych oraz rozporządzeniem z dnia 19.08.2004 r.
w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie)
TOŻSAMOŚĆ
ADMINISTRATORA
Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Czarnków,
mający siedzibę w Czarnkowie (64-700) przy ul. Rybaki 3, tel. 67 255 22
27; e-mail: urzadatczarnkowgmina [dot] pl – w zakresie rejestracji danych w
rejestrze podatników na podstawie Numeru Identyfikacji Podatkowej
(NIP) przedsiębiorcy oraz numer wpisu do Krajowego Rejestru
Sądowego (KRS) albo numeru wpisu do ewidencji działalności
gospodarczej – o ile taki posiada w zakresie prowadzenia i przetwarzania
danych w tym rejestrze oraz przechowywanej dokumentacji pisemnej;
DANE
KONTAKTOWE
ADMINISTRATORA,
I DANE
KONTAKTOWE
INSPEKTORA
OCHRONY DANYCH
Z administratorem – Wójtem Gminy Czarnków - z można się
skontaktować:
• pisemnie na adres jego siedziby tj. Urząd Gminy w Czarnkowie,
ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków;
• elektronicznie na adres e-mail: urzadatczarnkowgmina [dot] pl;
• elektronicznie poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą:
http://www.epuap.gov.pl/- /31b1u5toog/skrytka,
• telefonicznie, pod numerem tel. 67 255 22 27
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych – Panią Joannę
Mrowicką, z którym może się Pani / Pan skontaktować telefonicznie pod
numerem 602 24 12 39 lub elektronicznie na adres e-mail:
kontaktatsmart-standards [dot] com lub pisemnie na adres siedziby
administratora.
CELE
PRZETWARZANIA I
PODSTAWA
PRAWNA
Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu świadczenia usług
turystycznych w formie usług hotelarskich w innych obiektach
w rozumieniu art. 35 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i
przewodników turystycznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 238) oraz na
podstawie przepisów rozporządzenia z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie
obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone
usługi hotelarskie (t.j. z 24.11.2017 r., poz. 2166)] w celach m.in.
rezerwacji noclegu, świadczenia usług hotelarskich, jak również w celu
dochodzenia ewentualnych roszczeń w związku z poniesioną szkodą lub
obroną przed roszczeniami, udokumentowania wykonania usługi dla
celów podatkowych.
Przetwarzanie Pani / Pana danych osobowych wynika z art. 6 ust. 1 lit. b
(przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest
osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby,
której dane dotyczą, przed zawarciem umowy) oraz art. 13 ust. 1 i
2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE
L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) (dalej: RODO).
Pani / Pana dane wprowadzane są przez organ gminy do następujących
rejestrów: 1) Rejestr obiektów zgłoszonych do ewidencji obiektów
hotelarskich, 2) Rejestr podatników; 3) Rejestr tytułów wykonawczych.
ODBIORCY DANYCH Państwa dane mogą zostać udostępnione lub przekazane następującym
kategoriom odbiorców: firmom świadczącym usługi wsparcia IT, firmom
świadczącym usługi obsługi księgowej, firmom świadczącym obsługę
prawną i audytową.
Odbiorcami Państwa danych są podmioty przetwarzające dane:
• podmiot świadczący usługi w zakresie utrzymania i serwisu
systemu obsługującego nasze strony internetowe oraz rejestr
podatników na poziomie gminy,
• podmiot świadczący usługi w zakresie utrzymania i serwisu
systemu POLTAX, obsługującego rejestr podatników na
poziomie kraju.
Pani/Pana dane osobowe Wójt Gminy Czarnków może udostępnić:
1) służbom; organom administracji publicznej; sądom i
prokuraturze; komornikom sądowym – w zakresie niezbędnym
do realizacji zadań publicznych;
2) osobom i jednostkom organizacyjnym, jeżeli wykażą w tym
interes prawny;
3) osobom i jednostkom organizacyjnym, jeżeli wykażą w tym
interes faktyczny w otrzymaniu danych, pod warunkiem
uzyskania zgody Pani /Pana zgody;
4) jednostkom organizacyjnym, w celach badawczych,
statystycznych, badania opinii publicznej, jeżeli po
wykorzystaniu dane te zostaną poddane takiej modyfikacji, która
nie pozwoli ustalić tożsamości osób, których dane dotyczą;
podmiotom wskazanym powyżej w pkt 1-4, w trybie indywidualnych
zapytań oraz zapewnienia dostępu do danych online.
Pani/Pana dane Wójt Gminy udostępnia także stronom postępowań
administracyjnych prowadzonych na podstawie Kodeksu postępowania
administracyjnego, których jest Pan/Pani stroną lub uczestnikiem w
trybie udostępnienia akt tych postępowań.
OKRES
PRZECHOWYWANIA
DANYCH
Dane zgromadzone w formie pisemnej są przetwarzane zgodnie z
klasyfikacją wynikająca z jednolitego rzeczowego wykazu akt organów
gminy i związków międzygminnych oraz urzędów obsługujących te
organy i związki (rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18
stycznia 2011r. Dz.U. Nr 14, poz. 67); dokumentacja spraw finansowo-podatkowych niszczona jest po 10 latach.
PRAWA Przysługuje Pani/Panu: prawo dostępu do treści danych, prawo do
sprostowania danych, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym, prawo
do usunięcia danych, czyli „prawo do bycia zapomnianym”, prawo do
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do
uzyskania kopii danych osobowych, prawo do wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych.
PRAWO
WNIESIENIA
SKARGI DO UODO
Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych . Adres: Stawki 2,
00-193 Warszawa. Telefon: 22 531 03 00
INFORMACJA O
DOWOLNOŚCI LUB
OBOWIĄZKU
PODANIA DANYCH
Obowiązek podania danych osobowych wynika z przepisów prawa,
w szczególności art. 6 ust. 1 lit. c dyrektywy RODO oraz ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów
wycieczek i przewodników turystycznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.
238).
Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do
zautomatyzowanego podejmowania decyzji
   
   

 

Osoba, która wytworzyła dokument: Michał Iwanicki
Data wytworzenia informacji: 16.10.2003 11:44:47
Osoba wprowadzająca informację: -
Data ostatniej modyfikacji: 07.01.2020 15:01:40
Data publikacji informacji: od 16.10.2003 11:44:47
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany Opis zmiany
07.01.2020 15:01:40 Michał Iwanicki edycja strony
03.04.2019 11:22:07 emilia_sm edycja strony
30.11.2016 08:59:29 Michał Iwanicki edycja strony
16.10.2003 11:44:47 - strona została dodana