BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Kryteria ich przyznawania

1. Zasiłek stały przysługuje na podstawie art.37 ustawy o pomocy społecznej -pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności ( II grupa inwalidzka lub umiarkowany stopień niepełnosprawności), jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej określonego w ustawie o pomocy społecznej.

- pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności (II grupa inwalidzka lub umiarkowany stopień niepełnosprawności), jeżeli  jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie określonego w ustawie o pomocy społecznej

Zasiłek stały ustala się w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby - nie więcej niż 604,00zł.

W przypadku osoby w rodzinie wysokość zasiłku stałego ustala się jako różnicę pomiędzy kryterium dochodowym na osobę w rodzinie a dochodem posiadanym na osobę w rodzinie.

Kwota zasiłku stałego nie może niższa niż 30 zł miesięcznie.

W przypadku zbiegu uprawnień do zasiłku stałego i renty socjalnej, świadczenia pielęgnacyjnego lub dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu okresu jego pobierania, zasiłek stały nie przysługuje.

Osobę przebywającą w domu pomocy społecznej lub ubiegającą się o przyjęcie do niego uznaje się za osobę samotnie gospodarującą, jeżeli przed przyjęciem do domu pomocy społecznej lub rozpoczęciem oczekiwania na miejsce w takim domu była uprawniona do zasiłku stałego.

2. Zasiłek okresowy na podstawie art.38 ustawy o pomocy społecznej

Przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy  od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej oraz rodzinie, której  dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny.

Zasiłek okresowy ustala się:

- w przypadku osoby samotnie gospodarującej - do wysokości różnicy  między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej  a dochodem tej osób

- w przypadku rodziny - do wysokości różnicy między kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny.

Kwota  tak ustalonego zasiłku okresowego nie może być niższa niż 50% różnicy między

- kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby

- kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny.

W przypadku podjęcia  zatrudnienia przez osobę objętą kontraktem socjalnym pobierająca zasiłek okresowy , może być on wypłacany nadal niezależnie od dochodu , do dnia wynikającego z decyzji  przyznającej zasiłek  okresowy, nie dłużej jednak niż do 2 miesięcy od dnia, w którym osoba została zatrudniona. Zasiłek okresowy jest wypłacany niezależnie od dochodu w sytuacji określonej w ust. 4a nie częściej niż raz na 2 lata.

Okres na jaki jest przyznawany zasiłek okresowy, ustala ośrodek pomocy społecznej na podstawie okoliczności sprawy.

3 Zasiłek celowy na podstawie art.39 ustawy o pomocy społecznej

Przyznaje się go w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby życiowej w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu a także kosztów pogrzebu.

Osobom bezdomnym i innym osobom nie mającym dochodu oraz możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia może być przyznany zasiłek celowy na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne.

Zasiłek celowy może być przyznany w formie biletu kredytowanego.

Zasiłek celowy może być przyznany osobie lub rodzinie, które poniosły straty w wyniku zdarzenia losowego, a także w wyniku klęski żywiołowej lub ekologicznej przy czym w tych przypadkach zasiłek może być przyznany niezależnie od dochodu i może nie podlegać zwrotowi.

Zasiłek celowy może być przyznany również w celu realizacji postanowień kontraktu socjalnego. Zasiłek celowy, o którym mowa może być wypłacany niezależnie od dochodu, przez okres do 2 miesięcy od dnia , w którym osoba objęta kontraktem socjalnym, w trakcie jego realizacji, stała się osobą zatrudnioną.

4 Zasiłek celowy specjalny na podstawie art. 41 ustawy o pomocy społecznej

Może być przyznany w szczególnie uzasadnionych  przypadkach osobie lub rodzinie, która nie spełnia kryterium dochodowego wynikającego z ustawy o pomocy społecznej.

5 Pomoc  na ekonomiczne usamodzielnienie

Może być przyznana w formie jednorazowego zasiłku celowego bądź nieoprocentowanej pożyczki.

Szczegółowe warunki i tryb przyznawania oraz zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie określa Rada Gminy w drodze uchwały.

6. Sprawienie pogrzebu

Odbywa się w sposób ustalony przez gminę i zgodnie z wyznaniem zmarłego.

7. Praca socjalna 

Świadczona jest na rzecz poprawy funkcjonowania osób i rodzin w środowisku społecznym. Może być prowadzona w oparciu o kontrakt socjalny. W pracy socjalnej wykorzystuje się właściwe tej działalności metody i techniki, stosowane z poszanowaniem godności osoby i jej prawa do samostanowienia.

Praca socjalna świadczona jest osobom i rodzinom bez względu na posiadany dochód.

8. Interwencja kryzysowa 

Stanowi zespół działań podejmowanych na rzecz osób i rodzin, w tym dotkniętych przemocą, w celu zapobiegania lub pogłębiania się występujących dysfunkcji.

Interwencją kryzysową obejmuje się osoby i rodziny bez względu na posiadany dochód.

9 Schronienie, posiłek, niezbędne ubranie

Osoba lub rodzina ma prawo do schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania jeżeli jest tego pozbawiona.

Udzielenie schronienia następuje przez przyznanie tymczasowego miejsca noclegowego w noclegowniach, schroniskach, domach dla bezdomnych i innych miejscach do tego przeznaczonych.

Przyznanie ubrania następuje przez dostarczenie osobie potrzebującej bielizny, odzieży i obuwia odpowiednich do jej indywidualnych właściwości oraz pory roku.

Pomoc doraźna albo okresowa w postaci jednego gorącego posiłku dziennie przysługuje osobie, która własnym staraniem nie może go sobie zapewnić.

Dzieciom i młodzieży w okresie nauki w szkole może być realizowana pomoc w formie zakupu posiłków.

10 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Forma pomocy przysługująca osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona.

Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspakajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.

Ośrodek pomocy społecznej ustala ich zakres, okres i miejsce świadczenia.

Rada gminy określa, w drodze uchwały szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania.

11 Umieszczenie w domu pomocy społecznej  

Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej odpowiedniego typu, zlokalizowanego jak najbliżej miejsca zamieszkania po uzyskaniu zgody tej osoby lub jej przedstawiciela ustawowego.

Decyzję o skierowaniu do domu pomocy społecznej i ustalającą opłatę za pobyt w nim wydaje ośrodek pomocy społecznej właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby kierowanej.

12 Świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności  wypłacane o ustanowieniu programu wieloletniego ,,Pomoc państwa w zakresie dożywiania" 

Celem Programu jest wsparcie gminy o charakterze obowiązkowym w zakresie dożywiania dzieci oraz zapewnienia posiłku osobom jego pozbawionym, długofalowe działanie w zakresie poprawy stanu zdrowia dzieci i młodzieży poprzez ograniczenie zjawiska niedożywienia, upowszechnianie zdrowego stylu życia, poprawa poziomu życia osób i rodzin o niskich dochodach, rozwój w gminach bazy żywieniowej, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dzieci i młodzieży.

Świadczenie przysługuje:

- osobie samotnie gospodarującej, której dochód  nie przekracza  kwoty  951,00 zł

- osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza  kwoty  771,00 zł

 

Kryterium dochodowe uprawniające do świadczeń z pomocy społecznej.

Prawo do świadczeń z pomocy społecznej przysługuje:

- osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 634,00 zł

- osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 514,00 zł

- rodzinie, której dochód nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

Przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednego z niżej wymienionych powodów:

a)      ubóstwo

b)      sieroctwo

c)      bezdomność

d)      bezrobocie

e)      niepełnosprawność

f)       długotrwała lub ciężka choroba

g)      przemoc w rodzinie

h)      potrzeba ochrony macierzyństwa  lub wielodzietności

i)        bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych

j)        brak umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze

k)      trudności w integracji osób, które otrzymały w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą

l)        trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego

m)    alkoholizm lub narkomania

n)      zdarzenie losowe i sytuacja kryzysowa

o)      klęska żywiołowa lub ekologiczna

lub innych okoliczności uzasadniających przyznanie udzielenie pomocy społecznej.

 

Postępowanie w sprawie o udzielnie świadczeń z pomocy społecznej

W postępowaniu w sprawach świadczeń z pomocy społecznej należy kierować się przede wszystkim dobrem osób korzystających z pomocy.

Właściwość miejscową gminy ustala się według miejsca zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie.

W przypadku osoby bezdomnej właściwą miejscowo jest gmina ostatniego miejsca zameldowania tej osoby na pobyt stały.

Świadczenia z pomocy społecznej są udzielane na wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego albo innej osoby, za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela.

Przyznanie świadczeń następuje w formie decyzji administracyjnej (z wyłączeniem pracy socjalnej, biletu kredytowanego oraz poradnictwa specjalistycznego).

Decyzję wydaje się po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania osoby lub rodziny w celu ustalenia sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej.

W przypadku gdy rodzina lub osoba zwraca się kolejny raz o pomoc a także gdy nastąpiła zmiana danych sporządza się aktualizację wywiadu.

Od decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile - ul. Dzieci Polskich 26 64-920 Piła w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

 

Dokumenty wymagane do ustalenia sytuacji rodzinnej, zdrowotnej i materialnej osoby lub rodziny ubiegającej się o pomoc:

a)      zaświadczenie o dochodach z pracy - netto- za miesiąc poprzedzający miesiąc w którym złożony została wniosek

b)      osoba niepełnosprawna otrzymująca rentę lub osoba otrzymująca emeryturę - poświadczenie o wysokości otrzymywanego świadczenia za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku (odcinek przekazu pocztowego, zaświadczenie z ZUS lub KRUS)

c)      orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub inne dokumenty o stanie zdrowia osoby ubiegającej się o pomoc lub członka jej rodziny

d)      dowód osobisty

e)      -nne dokumenty niezbędne do ustalenia sytuacji osoby lub rodziny w zależności od wnioskowanych  potrzeb (np. rachunki, zaświadczenia, oświadczenia itp.).

 

Data wytworzenia informacji: 19.12.2003 13:33:42
Osoba wprowadzająca informację: -
Data ostatniej modyfikacji: 03.04.2019 11:22:07
Data publikacji informacji: od 19.12.2003 13:33:42
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany Opis zmiany
03.04.2019 11:22:07 emilia_sm edycja strony
29.01.2016 11:12:03 Michał Iwanicki edycja strony
19.12.2003 13:33:42 - strona została dodana