BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

II kadencja 1994-1998


Uchwała Nr 1/94
Zarządu Gminy Czarnków w sprawie obniżenia ceny sprzedaży nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym położonej w Radolinku, z dnia 18 sierpnia 1994 roku.

Uchwała Nr 2/94 Zarządu Gminy Czarnków w sprawie obniżenia ceny sprzedaży nieruchomości rolnej stanowiącej kompleks łąk nadnoteckich, z dnia 13 października 1994 roku.

Uchwała Nr 3/94 Zarządu Gminy Czarnków w sprawie projektu budżetu na rok 1995 oraz projektu planu przychodów i rozchodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 1995, z dnia 15 listopada 1994 roku.

Uchwała Nr 4/94 Zarządu Gminy Czarnków w sprawie upoważnienia Wójta Gminy do składania jednoosobowo oświadczeń woli związanych z bieżącym zarządem mieniem komunalnym, z dnia 24 listopada 1994 roku.

Uchwała Nr 5/94 Zarządu Gminy Czarnków w sprawie zmian do budżetu gminy na rok 1994, z dnia 31 grudnia 1994 roku.

Uchwała Nr 1/95 Zarządu Gminy Czarnków w sprawie ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości komunalnej położonej w Jędrzejewie Piaski 30, z dnia 12 stycznia 1995 roku.

Uchwała Nr 2/95 Zarządu Gminy Czarnków w sprawie ustalenia ceny wody, z dnia 12 stycznia 1995 roku.

Uchwała Nr 3/95 Zarządu Gminy Czarnków w sprawie zmiany Uchwały Nr 2/92 Zarządu Gminy w Czarnkowie z dnia 20 lutego 1992 roku w sprawie zasad ustalenia należności czynszu za dzierżawę gruntów mienia komunalnego, które nie są trwale rozdysponowane tj. oddane w zarząd, użytkowanie lub użytkowanie wieczyste, z dnia 19 stycznia 1995 roku.

Uchwała Nr 4/95 Zarządu Gminy Czarnków w sprawie regulaminu Zarządu Gminy Czarnków, z dnia 9 marca 1995 roku.

Uchwała Nr 5/95 Zarządu Gminy Czarnków w sprawie ustalenia formy i wysokości ulg przy sprzedaży lokali mieszkalnych wraz z gruntem i gruntu na poszerzenie nieruchomości położonej w Kuźnicy Czarnkowskiej przy ul. Polnej 9, z dnia 27 kwietnia 1995 roku.

Uchwała Nr 6/95 Zarządu Gminy Czarnków w sprawie ustalenia ceny za 1 m3 zrzutu i oczyszczania ścieków, z dnia 22 czerwca 1995 roku.

Uchwała Nr 6a/95 Zarządu Gminy Czarnków w sprawie zezwolenia na zbycie wierzytelności GZUWiM w Czarnkowie, z dnia 22 czerwca 1995 roku.

Uchwała Nr 7/95 Zarządu Gminy Czarnków w sprawie częściowej refundacji sołtysom kosztów abonamentu telefonicznego, z dnia 6 lipca 1995 roku.

Uchwała Nr 8/95 Zarządu Gminy Czarnków w sprawie dokonania podziału środków na zadania inwestycyjne pn “Sieć wodociągowa Radosiew – Radolinek – Kuźnica”, z dnia 6 lipca 1995 roku.

Uchwała Nr 9/95 Zarządu Gminy Czarnków w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr 3/91 Zarządu Gminy w Czarnkowie z dnia 18 stycznia 1991 r. dotyczącej przyznania ryczałtów dla pracowników OSP na terenie gminy Czarnków, z dnia 7 września 1995 roku.

Uchwała Nr 10/95 Zarządu Gminy Czarnków w sprawie projektu budżetu gminy na rok 1996 oraz projektu planu przychodów i rozchodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 1996, z dnia 15 listopada 1995 roku.

Uchwała Nr 11/95 Zarządu Gminy Czarnków w sprawie zmian do budżetu gminy na rok 1995, z dnia 30 listopada 1995 roku.

Uchwała Nr 12/95 Zarządu Gminy Czarnków w sprawie ustalenia zasad zawierania umów najmu oraz stawek czynszu za lokale użytkowe w zasobach komunalnych na terenie Gminy Czarnków, z dnia 28 grudnia 1995 roku.

Uchwała Nr 13/95 Zarządu Gminy Czarnków w sprawie zmian do budżetu gminy na rok 1995, z dnia 28 grudnia 1995 roku.

Uchwała Nr 1/96 Zarządu Gminy Czarnków w sprawie udzielenia pełnomocnictwa w zakresie wykonywania czynności zwykłego zarządu dla dyrektorów Szkół Podstawowych Gminy Czarnków, z dnia 25 stycznia 1996 roku.

Uchwała Nr 2/96 Zarządu Gminy Czarnków w sprawie powołania Obwodowych Komisji ds. referendum na terenie Gminy Czarnków, z dnia 25 stycznia 1996 roku.

Uchwała Nr 3/96 Zarządu Gminy Czarnków w sprawie zmiany Uchwały Nr 3/95 Zarządu Gminy w Czarnkowie z dnia 19 stycznia 1995 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 2/92 Zarządu Gminy w Czarnkowie z dnia 20 lutego 1992 roku w sprawie zasad ustalania należności czynszu za dzierżawę gruntów mienia komunalnego, które nie są trwale rozdysponowane tj. oddane w zarząd, użytkowanie lub użytkowanie wieczyste , z dnia 25 stycznia 1996 roku.

Uchwała Nr 23/96 Zarządu Gminy Czarnków w sprawie ustalenia miesięcznych stawek czynszu za najem lokali niemieszkalnych nie związanych z działalnością gospodarczą stanowiących własność mienia komunalnego gminy Czarnków, z dnia 22 lutego 1996 roku.

Uchwała Nr 24/96 Zarządu Gminy Czarnków w sprawie udzielenia pełnomocnictwa w zakresie wykonywania czynności zwykłego zarządu dla dyrektorów Przedszkoli Publicznych Gminy Czarnków, z dnia 14 marca 1996 roku.

Uchwała Nr 25/96 Zarządu Gminy Czarnków w sprawie ulgi dotyczącej opłaty rocznej za zarząd gruntem położonym w Śmieszkowie, z dnia 21 marca 1996 roku.

Uchwała Nr 26/96 Zarządu Gminy Czarnków w sprawie zmian do budżetu gminy na rok 1996, z dnia 18 kwietnia 1996 roku.

Uchwała Nr 27/96 Zarządu Gminy Czarnków w sprawie wyznaczenia banku do prowadzenia subkonta, z dnia 18 kwietnia 1996 roku.

Uchwała Nr 28/96 Zarządu Gminy Czarnków w sprawie zmian do budżetu gminy na rok 1996, z dnia 27 czerwca 1996 roku.

Uchwała Nr 29/96 Zarządu Gminy Czarnków w sprawie zmian do budżetu gminy na rok 1996, z dnia 9 sierpnia 1996 roku.

Uchwała Nr 30/96 Zarządu Gminy Czarnków w sprawie stwierdzenia utraty mocy obowiązującej Uchwały Nr 1/95 Zarządu Gminy Czarnków z dnia 12 stycznia 1995 roku, z dnia 5 września 1996 roku.

Uchwała Nr 30a/96 Zarządu Gminy Czarnków w sprawie ustalenia stawek za wynajem gminnych autobusów na wyjazdy nie objęte zadaniami Urzędu Gminy Czarnków, z dnia 5 września 1996 roku.

Uchwała Nr 31/96 Zarządu Gminy Czarnków w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 1996, z dnia 26 września 1996 roku.

Uchwała Nr 32/96 Zarządu Gminy Czarnków w sprawie uregulowania zasad wynagradzania Komendanta Gminnego Straży Pożarnych oraz mechaników – konserwatorów sprzętu OSP, z dnia 26 września 1996 roku.

Uchwała Nr 33/96 Zarządu Gminy Czarnków w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 1996, z dnia 22 października 1996 roku.

Uchwała Nr 34/96 Zarządu Gminy Czarnków w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Zarządu Gminy do wykonywania czynności prawnych wynikających ze stosunku pracy kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, z dnia 22 października 1996 roku.

Uchwała Nr 35/96 Zarządu Gminy Czarnków w sprawie projektu budżetu Gminy na rok 1997 oraz projektu planu przychodów i rozchodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 1997, z dnia 14 listopada 1996 roku.

Uchwała Nr 36/96 Zarządu Gminy Czarnków w sprawie zmiany budżetu na rok 1996, z dnia 28 listopada 1996 roku.

Uchwała Nr 37/96 Zarządu Gminy Czarnków w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 1996, z dnia 27 grudnia 1996 roku.

Uchwała Nr 38/97 Zarządu Gminy Czarnków w sprawie powołania Komisji do udzielania zamówień publicznych do wartości 20 000 ECU i przeprowadzenia negocjacji z zachowaniem konkurencji na wykonanie usług geodezyjnych, z dnia 16 stycznia 1997 roku.

Uchwała Nr 39/97 Zarządu Gminy Czarnków w sprawie powołania Komisji do udzielania zamówień publicznych na wodociągowanie wsi w 1997 r., z dnia 6 marca 1997 roku.

Uchwała Nr 40/97 Zarządu Gminy Czarnków w sprawie powołania Komisji do udzielania zamówień publicznych do wartości 20 000 ECU i przeprowadzenia przetargu na wykonanie usług wyceny nieruchomości gruntowych, zabudowanych i rolnych, z dnia 13 marca 1997 roku.

Uchwała Nr 41/97 Zarządu Gminy Czarnków w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 1997, z dnia 24 kwietnia 1997 roku.

Uchwała Nr 42/97 Zarządu Gminy Czarnków w sprawie powołania Obwodowych Komisji ds. referendum na terenie Gminy Czarnków, z dnia 30 kwietnia 1997 roku.

Uchwała Nr 43/97 Zarządu Gminy Czarnków w sprawie podziału środków finansowych, z dnia 15 maja 1997 roku.

Uchwała Nr 44/97 Zarządu Gminy Czarnków w sprawie podjęcia decyzji o ogłoszeniu konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Gębicach, z dnia 15 maja 1997 roku.

Uchwała Nr 45/97 Zarządu Gminy Czarnków w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 1997, z dnia 15 maja 1997 roku.

Uchwała Nr 46/97 Zarządu Gminy Czarnków w sprawie powołania Komisji do udzielania zamówień publicznych do wartości 20 000 ECU w celu przeprowadzenia przetargu na wykonanie usług wyceny nieruchomości gruntowych zabudowanych i rolnych oraz usług geodezyjnych, z dnia 5 czerwca 1997 roku.

Uchwała Nr 47/97 Zarządu Gminy Czarnków w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów nieograniczonych, ograniczonych, dwustopniowych, negocjacji z zachowaniem konkurencji w celu udzielenia zamówienia publicznego do wartości 20.000 ECU oraz powyżej 20.000 ECU na roboty budowlane oraz dostawy usług, towarów i materiałów, z dnia 19 czerwca 1997 roku.

Uchwała Nr 48/97 Zarządu Gminy Czarnków w sprawie obniżenia udziału mieszkańców w budowie Stacji Uzdatniania Wody (hydroforni) w Romanowie Dolnym, z dnia 19 czerwca 1997 roku.

Uchwała Nr 49/97 Zarządu Gminy Czarnków w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora szkoły, z dnia 24 lipca 1997 roku.

Uchwała Nr 50/97 Zarządu Gminy Czarnków w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych, z dnia 28 sierpnia 1997 roku.

Uchwała Nr 51/97 Zarządu Gminy Czarnków w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Zarządu Gminy i Skarbnika Gminy do wypłaty należności związanych z wyborami parlamentarnymi, z dnia 4 września 1997 roku.

Uchwała Nr 52/97 Zarządu Gminy Czarnków w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 1997, z dnia 4 września 1997 roku.

Uchwała Nr 53/97 Zarządu Gminy Czarnków w sprawie powołania komisji przetargowej na najem lokalu użytkowego Zajazd “Śmieszek” w Śmieszkowie, z dnia 4 września 1997 roku.

Uchwała Nr 54/97 Zarządu Gminy Czarnków w sprawie określenia kontynuacji budowy sieci wodociągowej w Romanowie Dolnym, Romanowie Górnym, Walkowicach, z dnia 25 września 1997 roku.

Uchwała Nr 55/97 Zarządu Gminy Czarnków w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów ustnych i ofertowych na sprzedaż mienia komunalnego ruchomego (środków trwałych, pozostałych środków trwałych w używaniu i materiałów magazynowych), z dnia 30 października 1997 roku.

Uchwała Nr 56/97 Zarządu Gminy Czarnków w sprawie zasad ustalania należności czynszu za dzierżawę gruntów mienia komunalnego przeznaczonych pod eksploatację kruszyw, z dnia 30 października 1997 roku.

Uchwała Nr 57/97 Zarządu Gminy Czarnków w sprawie ustalenia wysokości ulgi przy sprzedaży lokali mieszkalnych, nabywanych przez najemców budynku Gębiczyn 22, z dnia 30 października 1997 roku.

Uchwała Nr 58/97 Zarządu Gminy Czarnków w sprawie przyjęcia projektu budżetu gminy na rok 1998, z dnia 15 listopada 1997 roku.

Uchwała Nr 59/97 Zarządu Gminy Czarnków w sprawie ustalenia stawki za 1 m3 wody, obowiązującej na terenie działalności Gminnego Zakładu Usług Wodnych i Melioracyjnych w Czarnkowie oraz ustalenia stawki za zrzut 1 m3 ścieków dla oczyszczalni ścieków w Brzeźnie i Stajkowie, z dnia 21 listopada 1997 roku.

Uchwała Nr 60/97 Zarządu Gminy Czarnków w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów nieograniczonych na opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Czarnków oraz Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, z dnia 18 grudnia 1997 roku.

Uchwała Nr 61/97 Zarządu Gminy Czarnków w sprawie ustalenia cen energii cieplnej dostarczanej na cele bytowe do lokali zarządzanych przez Samorząd Terytorialny, z dnia 18 grudnia 1997 roku.

Uchwała Nr 62/98 Zarządu Gminy Czarnków w sprawie ustalenia stawek za wynajem gminnych autobusów na wyjazdy nie objęte zadaniami Urzędu Gminy Czarnków, z dnia 4 lutego 1998 roku.

Uchwała Nr 63/98 Zarządu Gminy Czarnków w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu organizowania i przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Czarnków, z dnia 18 lutego 1998 roku.

Uchwała Nr 64/98 Zarządu Gminy Czarnków w sprawie wytypowania do sprzedaży i określenia przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości zabudowanych i gruntowych stanowiących zasób gminny Gminy Czarnków, z dnia 18 lutego 1998 roku.

Uchwała Nr 65/98 Zarządu Gminy Czarnków w sprawie zasad ustalenia należności czynszu za grunty oddawane w dzierżawę stanowiące zasób gminny oraz wysokości stawek czynszu i terminów płatności, z dnia 18 lutego 1998 roku.

Uchwała Nr 66/98 Zarządu Gminy Czarnków w sprawie zasad ustalania należności czynszu za dzierżawę gruntów mienia komunalnego przeznaczonych pod eksploatację kruszyw, z dnia 18 lutego 1998 roku.

Uchwała Nr 67/98 Zarządu Gminy Czarnków w sprawie wytypowania do zbycia lokali mieszkalnych z zasobów komunalnych Gminy Czarnków, z dnia 18 lutego 1998 roku.

Uchwała Nr 68/98 Zarządu Gminy Czarnków w sprawie wytypowania do zbycia lokali użytkowych z zasobów komunalnych Gminy Czarnków, z dnia 18 lutego 1998 roku.

Uchwała Nr 69/98 Zarządu Gminy Czarnków w sprawie wykonania budżetu na rok 1998, z dnia 11 marca 1998 roku.

Uchwała Nr 70/98 Zarządu Gminy Czarnków w sprawie ustalenia planów finansowych jednostkom budżetowym na rok 1998, z dnia 11 marca 1998 roku.

Uchwała Nr 71/98 Zarządu Gminy Czarnków w sprawie szczegółowego określenia zasad rozkładania na raty ceny sprzedaży nieruchomości zbywanych w drodze bezprzetargowej i stawek oprocentowania za nie spłacone części ceny w przypadku zbywania nieruchomości : jako lokal mieszkalny, na rzecz dzierżawców, którzy dzierżawią nieruchomość na podstawie umowy zawartej na co najmniej 10 lat jeżeli nieruchomość ta została zabudowana na podstawie zezwolenia na budowę, z dnia 11 marca 1998 roku.

Uchwała Nr 72/98 Zarządu Gminy Czarnków w sprawie podwyżki cen energii cieplnej dostarczanej na cele bytowe do lokali zarządzanych przez Samorząd Terytorialny, obowiązującej od dnia 01.04.98 r., z dnia 1 kwietnia 1998 roku.

Uchwała Nr 73/98 Zarządu Gminy Czarnków w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr 12/95 Zarządu Gminy Czarnków z dnia 28 grudnia 1995 roku, z dnia 29 kwietnia 1998 roku.

Uchwała Nr 74/98 Zarządu Gminy Czarnków w sprawie zmian planów finansowych jednostek budżetowych na rok 1998, z dnia 13 maja 1998 roku.

Uchwała Nr 75/98 Zarządu Gminy Czarnków w sprawie ustalenia stawki za zrzut 1 m3 ścieków komunalnych dostarczanych do oczyszczalni ścieków na terenie gminy Lubasz – objętej działalnością Gminnego Zakładu Usług Wodnych i Melioracyjnych w Czarnkowie, z dnia 20 maja 1998 roku.

Uchwała Nr 76/98 Zarządu Gminy Czarnków w sprawie powołania Komisji Przetargowej przeprowadzającej przetargi na udzielanie zamówień publicznych do wartości 30 000 ECU na wykonywanie usług wyceny nieruchomości oraz usług geodezyjnych, z dnia 28 maja 1998 roku.

Uchwała Nr 77/98 Zarządu Gminy Czarnków w sprawie ustalenia stawki za 1 m3 wody, obowiązującej na terenie działalności Gminnego Zakładu Usług Wodnych i Melioracyjnych w Czarnkowie oraz ustalenia stawki za zrzut 1 m3 ścieków dla oczyszczalni ścieków w Brzeźnie i Stajkowie, z dnia 24 czerwca 1998 roku.

Uchwała Nr 78/98 Zarządu Gminy Czarnków w sprawie wytypowania do zbycia lokali mieszkalnych z zasobów komunalnych Gminy Czarnków, z dnia 24 czerwca 1998 roku.

Uchwała Nr 79/98 Zarządu Gminy Czarnków w sprawie wytypowania do sprzedaży i określenia przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości zabudowanych i gruntowych stanowiących zasób gminny Gminy Czarnków, z dnia 24 czerwca 1998 roku.

Uchwała Nr 80/98 Zarządu Gminy Czarnków w sprawie ustalenia opłat za wynajem pomieszczeń w budynku Gminy Czarnków w Brzeźnie, ul. Krótka 1, z dnia 24 czerwca 1998 roku.

Uchwała Nr 81/98 Zarządu Gminy Czarnków w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 1998, z dnia 2 lipca 1998 roku.

Uchwała Nr 82/98 Zarządu Gminy Czarnków w sprawie wytypowania do sprzedaży i określenia przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości zabudowanych i gruntowych stanowiących zasób gminny Gminy Czarnków, z dnia 16 lipca 1998 roku.

Uchwała Nr 83/98 Zarządu Gminy Czarnków w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych na rok 1998, z dnia 16 lipca 1998 roku.

Uchwała Nr 84/98 Zarządu Gminy Czarnków w sprawie złożenia skargi do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Poznaniu na Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody Pilskiego dot. Uchwały Nr XXXIV/310/98 Rady Gminy Czarnków z dnia 10 czerwca 1998 r., z dnia 10 sierpnia 1998 roku.

Uchwała Nr 85/98 Zarządu Gminy Czarnków w sprawie podziału Gminy Czarnków na okręgi, ich granice i numery oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu, z dnia 18 sierpnia 1998 roku.

Uchwała Nr 86/98 Zarządu Gminy Czarnków w sprawie podziału Gminy Czarnków na obwody głosowania, z dnia 18 sierpnia 1998 roku.

Uchwała Nr 87/98 Zarządu Gminy Czarnków w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 1998, z dnia 26 sierpnia 1998 roku.

Uchwała Nr 88/98 Zarządu Gminy Czarnków w sprawie zmiany uchwały Nr 75/98 Zarządu gminy Czarnków z dnia 20 maja 1998 r. dotyczącej ustalenia stawki za zrzut 1 m3 ścieków komunalnych dostarczanych do oczyszczalni ścieków na terenie gminy Lubasz – objętej działalnością Gminnego Zakładu Usług Wodnych i Melioracyjnych w Czarnkowie, z dnia 26 sierpnia 1998 roku.

Uchwała Nr 89/98 Zarządu Gminy Czarnków w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach zarządzonych na dzień 11 października 1998 roku, z dnia 17 września 1998 roku.

Uchwała Nr 90/98 Zarządu Gminy Czarnków w sprawie wytypowania do sprzedaży i określenia przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości zabudowanych i gruntowych stanowiących zasób gminny Gminy Czarnków, z dnia 17 września 1998 roku.

Uchwała Nr 91/98 Zarządu Gminy Czarnków w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych, z dnia 25 września 1998 roku.

Uchwała Nr 92/98 Zarządu Gminy Czarnków w sprawie dokonania zmian w składach obwodowych komisji wyborczych powołanych Uchwałą Nr 89/98 Zarządu Gminy Czarnków z dnia 17 września 1998 r., z dnia 25 września 1998 roku.

Uchwała Nr 93/98 Zarządu Gminy Czarnków w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 1998, z dnia 30 września 1998 roku.

Uchwała Nr 94/98 Zarządu Gminy Czarnków w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Urzędu Gminy na 1998 r., z dnia 30 września 1998 roku.

Uchwała Nr 95/98 Zarządu Gminy Czarnków w sprawie zmiany Uchwały Nr 79/98 Zarządu Gminy Czarnków z dnia 24 czerwca 1998 roku w sprawie wytypowania do sprzedaży nieruchomości zabudowanych i gruntowych, stanowiących zasób gminny Gminy Czarnków, z dnia 16 października 1998 roku.

Uchwała Nr 96/98 Zarządu Gminy Czarnków w sprawie wytypowania do sprzedaży i określenia przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości zabudowanych i gruntowych stanowiących zasób gminny Gminy Czarnków, z dnia 16 października 1998 roku.

Uchwała Nr 97/98 Zarządu Gminy Czarnków w sprawie wytypowania do sprzedaży i określenia przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości zabudowanych i gruntowych stanowiących zasób gminny Gminy Czarnków, z dnia 30 października 1998 roku.

Uchwała Nr 98/98 Zarządu Gminy Czarnków w sprawie zmiany Uchwały Nr 63/98 Zarządu Gminy Czarnków z dnia 18 lutego 1998 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu organizowania i przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Czarnków, z dnia 30 października 1998 roku.

Uchwała Nr 99/98 Zarządu Gminy Czarnków w sprawie przyjęcia projektu budżetu gminy na rok 1999, z dnia 16 listopada 1998 roku.

 
Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Czarnków
Data wytworzenia informacji: 15.09.2003 14:42:05
Osoba wprowadzająca informację: -
Data ostatniej modyfikacji: 03.04.2019 11:22:07
Data publikacji informacji: od 15.09.2003 14:42:05
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany Opis zmiany
03.04.2019 11:22:07 emilia_sm edycja strony
02.10.2003 13:22:19 - edycja strony
15.09.2003 14:42:05 - strona została dodana