BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Przyznanie należności mieszkaniowych dla żołnierzy posiadających na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny oraz dla samotnych żołnierzy.

przyznanie należności mieszkaniowych dla żołnierzy posiadających na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny oraz dla samotnych żołnierzy.

Wydział/Jednostka prowadząca

Stanowisko ds. wojskowych i Obrony Cywilnej

Wymagane dokumenty

Wniosek żołnierza o wypłatę należności mieszkaniowych, do którego należy dołączyć:

ñ zaświadczenie administracji budynku lub spółdzielni budownictwa mieszkaniowego, że wnioskodawca jest najemcą lokalu lub zajmuje spółdzielczy lokal mieszkalny wraz z określeniem wysokości należności mieszkaniowych, z podaniem rachunku bankowego, na który należy dokonywać wpłat, albo umowę najmu lokalu mieszkalnego ze wskazaniem należności mieszkaniowych oraz oświadczenie wynajmującego określające imię, nazwisko i adres odbiorcy przekazywanych należności, lub akt notarialny (potwierdzoną kopię) ustanawiający lokal mieszkalny lub dom mieszkalny jako przedmiot odrębnej własności żołnierza, a także decyzje właściwych organów o zobowiązaniach pieniężnych z tytułu jego posiadania

ñ zaświadczenie właściwego wojskowego komendanta uzupełnień z podaniem okresu odbywania służby,

ñ decyzję o uznaniu za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny lub uznaniu za żołnierza samotnego,

ñ oświadczenie wnioskodawcy stwierdzające, że lokal nie zostanie oddany w podnajem lub do bezpłatnego używania,

ñ oświadczenie wnioskodawcy, że jest osobą samotną i nie ma innych osób zobowiązanych do pokrywania należności mieszkaniowych za lokal (dom) mieszkalny,

ñ zaświadczenie żołnierza samotnego o zameldowaniu na pobyt stały w zajmowanym lokalu.

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Gminy Czarnków pracuje

od  poniedziałki  do piątku w godzinach od 7:30 - 15:30

Urząd Gminy Czarnków , pok. o1 ,

tel. 67- 253-02-89,

Opłaty

Podanie oraz załączniki nie podlegają opłacie skarbowej.

Termin i sposób załatwienia

Wydanie w terminie 14 dni decyzji o pokrywaniu należności mieszkaniowych i przekazanie jej do Wydziału Finansowego celem wypłaty należności.

Decyzję przesyła się za dowodem doręczenia osobie wnoszącej podanie, wojskowemu komendantowi uzupełnień oraz administracji budynku lub spółdzielni mieszkaniowej, albo osobie wynajmującej lub innemu właściwemu organowi.

Podstawa prawna

Art. 131 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (j.t. Dz. U. z 2012 r., poz. 461 ze zm.) oraz §§ 1 - 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 września 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu pokrywania należności i opłat mieszkaniowych osobom spełniającym powszechny obowiązek obrony RP oraz członkom ich rodzin. (Dz. U. z 2001 r. Nr 116, poz.1238 z późn. zm.)oraz §§ 2-5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie ryczałtu z tytułu zajmowania lokalu mieszkalnego przez żołnierzy odbywających czynną służbę wojskową oraz ich małżonków (Dz. U. z 2004 r. Nr 279, poz.2756)

Tryb odwoławczy

Od decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Inne informacje

Żołnierzom uznanym za posiadających na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny oraz samotnym żołnierzom pokrywa się - od dnia wniesienia podania - następujące należności mieszkaniowe:

ñ należności z tytułu najmu lokalu mieszkalnego zajmowanego na podstawie decyzji administracyjnej,

ñ należności z tytułu zajmowania spółdzielczego lokalu mieszkalnego typu lokatorskiego,

ñ bieżące opłaty eksploatacyjne z tytułu zajmowania spółdzielczego lokalu mieszkalnego typu własnościowego,

ñ należności z tytułu zajmowania lokalu mieszkalnego na podstawie umowy najmu, z wyjątkiem sytuacji w których przedmiotem najmu jest część lokalu a jedna ze stron umowy jest obciążona obowiązkiem alimentacyjnym względem drugiej osoby,

ñ bieżące należności z tytułu zajmowania lokalu mieszkalnego stanowiącego przedmiot odrębnej własności, w rozumieniu przepisów o własności lokali, albo domu mieszkalnego stanowiącego przedmiot własności żołnierza.

Żołnierz jest zobowiązany do powiadomienia organu pokrywającego należności mieszkaniowe o zwolnieniu z pełnienia (odbywania) służby przed upływem okresu podanym w zaświadczeniu oraz o każdym innym przypadku powodującym utratę prawa do pokrywania należności mieszkaniowych w terminie 7 dni od dnia zaistnienia tej okoliczności i zwrotu nadpłaconych należności mieszkaniowych.

Dla żołnierzy samotnych w przypadku zawarcia umowy najmu z właścicielem lokalu, warunkiem przyznania należności mieszkaniowych jest dopełnienie obowiązku zameldowania się w tym lokalu na pobyt stały

 

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Czarnków
Data wytworzenia informacji: 15.04.2015 11:23:20
Osoba wprowadzająca informację: Michał Iwanicki
Data ostatniej modyfikacji: 15.04.2015 14:45:57
Data publikacji informacji: od 15.04.2015 11:23:20
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany Opis zmiany
15.04.2015 14:45:57 Michał Iwanicki edycja strony
15.04.2015 11:23:20 Michał Iwanicki strona została dodana