BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

IV kadencja 2002-2006

Zarządzenie Nr 14/02 Wójta Gminy Czarnków w sprawie ustalenia stawki bazowej czynszu za budynki i lokale użytkowe przeznaczone na prowadzenie działalności gospodarczej w zasobach komunalnych na terenie Gminy Czarnków, z dnia 21 .11. 2002 r.

Zarządzenie Nr 15/02 Wójta Gminy Czarnków w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem lokali niemieszkalnych, nie związanych z działalnością gospodarczą stanowiących własność mienia komunalnego Gminy Czarnków, z dnia 21 .11.2002 r.

Zarządzenie Nr 16/02 Wójta Gminy Czarnków w sprawie ustalenia stawek czynszu za lokale mieszkalne i socjalne w mieszkaniowym zasobie Gminy Czarnków, z dnia 21 .11. 2002 r.

Zarządzenie Nr 17/02 Wójta Gminy Czarnków w sprawie wprowadzenia zmian do wykazu stanowisk pracy w Urzędzie Gminy w Czarnkowie, z dnia 29 .11. 2002 r.

Zarządzenie Nr 18/02 Wójta Gminy Czarnków w sprawie powołania Pana Edwarda Kuleszy na stanowisko Zastępcy Wójta Gminy Czarnków, z dnia 29 .11. 2002 r.

Zarządzenie Nr 19/02 Wójta Gminy Czarnków w sprawie zatrudnienia i wynagrodzenia Zastępcy Wójta Gminy Czarnków, z dnia 29 .11. 2002 r.

Zarządzenie Nr 20/02 Wójta Gminy Czarnków w sprawie zasad dofinansowania poniesionych przez pracowników kosztów na okulary korekcyjne w związku z pracą przy komputerze, z dnia 12 .12. 2002 r.

Zarządzenie Nr 21/ 02 Wójta Gminy Czarnków w sprawie unieważnienia wyborów przeprowadzonych w dniu 11.12.2002 roku do organów sołectwa Jędrzejewo z dnia 16.12.2002 r.

Zarządzenie Nr 22/02 Wójta Gminy Czarnków w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Pracy Urzędu Gminy w Czarnkowie z dnia 16.12.2002 r.

Zarządzenie Nr 23/02 Wójta Gminy Czarnków w sprawie wprowadzenia zmian do preliminarza wydatków Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, z dnia 27.12.2002 r.

Zarządzenie Nr 24/02 Wójta Gminy Czarnków w sprawie prognozy długu, z dnia 30.12.2002 r. 

Zarządzenie Nr 25/02 Wójta Gminy Czarnków w sprawie „Regulaminu kontroli wewnętrznej”, z dnia 30.12.2002 r.

Zarządzenie Nr 26/02 Wójta Gminy Czarnków w sprawie „Regulaminu kontroli wewnętrznej”, z dnia 30.12.2002 r.

Zarządzenie Nr 27/03 Wójta Gminy Czarnków w sprawie ustalenia pogotowia kasowego, z dnia 30.12.2002 r.

Zarządzenie Nr 28/02 Wójta Gminy Czarnków w sprawie „Instrukcji inwentaryzacyjnej”, z dnia 30.12.2002 r.

Zarzadzenie Nr 29/02 Wójta Gminy Czarnków w sprawie „Instrukcji kasowej”, z dnia 30.12.2002 r.

Zarządzenie Nr 30/02 Wójta Gminy Czarnków w sprawie „Instrukcji druków ścisłego zarachowania” z dnia 30.12.2002 r.

Zarządzenie Nr 31/02 Wójta Gminy Czarnków w sprawie „Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów”, z dnia 30.12.2002 r.

Zarządzenie Nr 32/02 Wójta Gminy Czarnków w sprawie inwentaryzacji składników majątkowych- paliwo i wyposażenie w Ochotniczych Strażach Pożarnych, z dnia 30.12.2002 r.

Zarządzenie Nr 33/02 Wójta Gminy Czarnków w sprawie inwentaryzacji składników majątkowych - gotówka w kasie i inne walory wartościowe w Urzędzie Gminy w Czarnkowie, z dnia 30.12.2002 r.

Zarządzenie Nr 34/02 Wójta Gminy Czarnków w sprawie inwentaryzacji składników majątkowych- druki, kwitariusze w Urzędzie Gminy w Czarnkowie, z dnia 30.12.2002 r.

Zarządzenie Nr 35/02 Wójta Gminy Czarnków w sprawie inwentaryzacji składników majątkowych –opał (węgiel, drewno) w budynkach gminnych, z dnia 30.12.2002 r.

Zarządzenie Nr 36/02 Wójta Gminy Czarnków w sprawie inwentaryzacji składników majątkowych- grunty gminne, z dnia 30.12.2002 r.

Zarządzenie Nr 37/02 Wójta Gminy Czarnków w sprawie inwentaryzacji składników majątkowych – budynki gminne, z dnia 30.12.2002 r.

Zarządzenie Nr 38/02 Wójta Gminy Czarnków w sprawie inwentaryzacji składników majątkowych –wyposażenie w placówkach ZOZ, z dnia 30.12.2002 r.

Zarządzenie Nr 39/02 Wójta Gminy Czarnków w sprawie inwentaryzacji składników majątkowych – wyposażenie w domach przedpogrzebowych, z dnia 30.12.2002 r.

Zarządzenie Nr 40/02 Wójta Gminy Czarnków w sprawie inwentaryzacji składników majątkowych – wyposażenie w Urzędzie Gminy w Czarnkowie, z dnia 30.12.2002 r.

Zarządzenie Nr 41/02 Wójta Gminy Czarnków w sprawie inwentaryzacji składników majątkowych – materiały w magazynie w Urzędzie Gminy w Czarnkowie, z dnia 30.12.2002 r.

Zarządzenie Nr 42/02 Wójta Gminy Czarnków w sprawie inwentaryzacji składników majątkowych – wyposażenie w pomieszczeniu A/A, z dnia 30.12.2002 r.

Zarządzenie Nr 43/02 Wójta Gminy Czarnków w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej składników majątkowych na terenie Gminy Czarnków i Urzędu Gminy Czarnków stosownie do postanowień instrukcji inwentaryzacyjnej, z dnia 30.12.2002 r.

Zarządzenie Nr 1/03 Wójta Gminy Czarnków w sprawie powołania komisji mieszkaniowej, z dnia 3.01.2003 r.

Zarządzenie Nr 1A/03 Wójta Gminy Czarnków w sprawie powołania zespołu do przygotowania dokumentacji przetargowej na realizację zadania „Budowa sieci wodociagowej dla wsi Gajewo-Bukowiec”, z dnia 3.01.2003 r.

Zarządzenie Nr 2/I/03 Wójta Gminy Czarnków w sprawie regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Czarnków, z dnia 17.01.2003 r.

Zarządzenie Nr 3/I/03 Wójta Gminy Czarnków w sprawie powołania składu osobowego obwodowej komisji wyborczej w wyborach uzupełniających zarządzonych na dzień 16.02.2003 roku, z dnia 21.01.2003 r.

Zarządzenie Nr 4/I/03 Wójta Gminy Czarnków w sprawie powierzenia zakresu spraw Gminy do prowadzenia przez Zastępcę Wójta , z dnia 27.01.2003 r.


Zarządzenie Nr 5/I/03
Wójta Gminy Czarnków w sprawie wprowadzenia zmian do wykazu stanowisk pracy w Urzędzie Gminy Czarnków, z dnia 30.01.2003 r.

Zarządzenie Nr 6/I/03 Wójta Gminy Czarnków w sprawie zatrudnienia i wynagrodzenia Zastępcy Wójta Gminy Czarnków, z dnia 30.01.2003 r.

Zarządzenie Nr 7/I/03 Wójta Gminy Czarnków w sprawie powołania Komisji Przetargowej, w celu organizowania i przeprowadzania przetargów na zbywanie nieruchomości stanowiących własność Gminy Czarnków, z dnia 4.02.2003 r.

Zarządzenie Nr 8/I/03 Wójta Gminy Czarnków w sprawie określenia stawek za dzierżawę kontenerów na odpady stałe, będących własnością Gminy Czarnków na rok 2003, z dnia 10.02.2003 r.

Zarządzenie Nr 9/I/03 Wójta Gminy Czarnków w sprawie zatwierdzenia preliminarza wydatków Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2003, z dnia 10.02.2003 r.

Zarządzenie Nr 10/I/03 Wójta Gminy Czarnków w sprawie udostępnienia oraz ustalenia odpłatności za korzystanie z sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Kuźnicy Czarnkowskiej w godzinach pozalekcyjnych , z dnia 27.02.2003 r.

Zarządzenie Nr 11/I/03 Wójta Gminy Czarnków w sparwie powołania komisji przetargowej do oceny i wyboru ofert na wykonanie zadania „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami dla wsi Gajewo i Bukowiec- Etap II i III”, z dnia 12.03.2003 r. 

Zarządzenie Nr 12/I/03 Wójta Gminy Czarnków w sprawie przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków wnoszonych do Urzędu Gminy Czarnków, z dnia 17.03.2003 r.

Zarządzenie Nr 13/I/03 Wójta Gminy Czarnków w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu „Naprawa dróg gruntowych- mechaniczne profilowanie dróg równiarką z zagęszczeniem walcem”, z dnia 20.03.2003 r.

Zarządzenie Nr 14/I/03 Wójta Gminy Czarnków w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2002, z dnia 27.03.2003 r.

Zarządzenie Nr 15/I/03 Wójta Gminy Czarnków w sprawie powołania Gminnej Komisji do zorganizowania i przeprowadzenia konkursu „Piekna wieś dziełem jej mieszkańców”, z dnia 30.04.2003 r.

Zarządzenie Nr 16/I/03 Wójta Gminy Czarnków w sprawie powołania rzecznika dyscyplinarnego do prowadzenia zadań w sprawach dyscyplinarnych za naruszenie obowiązków przez mianowanych pracowników samorządowych, z dnia 5.05.2003 r.

Zarządzenie Nr 17/I/03 Wójta Gminy Czarnków w sprawie powołania składów osobowych do spraw referendum na obszarze Gminy Czarnków, dnia 16.05.2003 r,

Zarządzenie Nr 18/I/03 Wójta Gminy Czarnków w sprawie wydania instrukcji określającej sposób zarządzania systemami informatycznymi, służącymi do przetwarzania danych osobowych, ze szczególnym uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa informacji w Urzędzie Gminy Czarnków , z dnia 16.05.2003 r.

Zarządzenie Nr 19/I/03 Wójta Gminy Czarnków w sparwie postępowania , gdy stwierdzone zostanie naruszenie zabezpieczenia danych osobowych w systemie informatycznym bezpośrednio przetwarzającym te dane w Urzędzie Gminy Czarnków, z dnia 16.05.2003 r.

Zarządzenie Nr 20/I/03 Wójta Gminy Czarnków w sprawie ustalenia stawki czynszu za budynki i lokale uzytkowe przeznaczone na prowadzenie działalności gospodarczej w zasobach komunalnych na terenie Gminy Czarnków, z dnia 22.05.2003 r.

Zarządzenie Nr 21/I/03 Wójta Gminy Czarnków w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia Nr 4/96 Wójta Gminy Czarnków z dnia 16 sierpnia 1996 roku w sprawie regulaminu pracy pracowników Urzędu Gminy Czarnków , z dnia 22.05.2003 r.

Zarządzenie Nr 22/I/03 Wójta Gminy Czarnków w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej celem uzyskania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego dla Pani Marii Just, z dnia 27.06.2003 r.

Zarządzenie Nr 23/I/03 Wójta Gminy Czarnków w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej celem uzyskania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego dla Pana Marka Tykfera, z dnia 27.06.2003 r.

Zarządzanie Nr 24/I/03 Wójta Gminy Czarnków w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej celem uzyskania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego dla Pana Tomasza Kordego, z dnia 30.06.2003 r.

Zarządzenie Nr 25/I/03 Wójta Gminy Czarnków w sprawie zmiany budżetu na rok 2003, z dnia 30.06.2003 r.

Zarządzanie Nr 26/I/03 Wójta Gminy Czarnków w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Sekretarza Gminy Czarnków , z dnia 1.07.2003 r.

Zarządzenie Nr 27/I/03 Wójta Gminy Czarnków w sprawie zmiany budżetu na rok 2003 , z dnia 4.07.2003 r.

Zarządzenie Nr 28/I/03 Wójta Gminy Czarnków w sprawie wprowadzenia instrukcji dotyczącej organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego oraz zasad i trybu postępowania z dokumentacją w Urzędzie Gminy Czarnków, z dnia 16.07.2003 r.

Zarządzenie Nr 29/I/03 Wójta Gminy Czarnków w sprawie powołania komisji do odbioru inwestycji „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami dla wsi Gajewo i Bukowiec – etap II i III”, z dnia 16.07.2003 r.

Zarządzenie Nr 30/I/03 Wójta Gminy Czarnków w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów na :"Wykonanie dokumentacji technicznej oświetlenia drogowego w Gębicach przy ul. Pilskiej, w Kuźnicy Czarnkowskiej przy ul. Polnej przy drodze wojewódzkiej Jędrzejewo-Piaski-Gajewo, przy drodze wojewódzkiej w Ciszkowie , przy drodze gminnej w Hutce"; "Remont dachu na budynku sali wiejskiej w Brzeźnie", "Wykonanie ogrodzenia cmentarza komunalnego w Jędrzejewie", z dnia 18.08.2003 r.

Zarządzenie Nr 31/I/03 Wójta Gminy Czarnków  w sparwie informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2003 roku, z dnia 22.08.2003 r.

Zarządzenie Nr 32/I/03 Wójta Gminy Czarnków w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia Nr 5/I/2003 Wójta Gminy Czarnków z dnia 30 stycznia 2003 roku w sprawie wykazu stanowisk pracy w Urzędzie Gminy Czarnków , z dnia 29.08.2003 r.

Zarządzenie Nr 33/I/03 Wójta Gminy Czarnków w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr 117/2002 Zarządu Gminy Czarnków z dnia 04.07.2002 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, z dnia 10.09.2003 r.

Zarządzenie Nr 34/I/03 Wójta Gminy Czarnków w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na "Wykonanie melioracji wodnych szczegółowych- drenażu w Romanowie Dolnym", z dnia 10.09.2003 r.

Zarządzenie Nr 35/I/03 Wójta Gminy Czarnków w sprawie prognozy kwoty długu, z dnia 12.09.2003 r.

Zarządzenie Nr 36/I/03 Wójta Gminy Czarnków w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu, z dnia 12.09.2003 r.

Zarządzenie Nr 37/I/03 Wójta Gminy Czarnków w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na przebudowę gminnej drogi dojazdowej w Jędrzejewie, z dnia 22.09.2003 r.

Zarządzenie Nr 38/I/03 Wójta Gminy Czarnków w sprawie nadania regulaminu pracy komisji przetargowej, z dnia 22.09.2003 r.

Zarządzenie Nr 39/I/03 Wójta Gminy Czarnków w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia kontroli schroniska dla bezdomnych zwierząt w Jędrzejewie, z dnia 30 .09. 2003 r.

Zarządzenie Nr 40/I/03 Wójta Gminy Czarnków w sprawie skorzystania z prawa pierwokupu, z dnia 9.10.2003 r.

Zarządzenie Nr 41/I/03 Wójta Gminy Czarnków w sprawie powołania komisji do brakowania dokumentacji niearchiwalnej, z dnia 13.10.2003 r.

Zarządzenie Nr 42/I/03 Wójta Gminy Czarnków w sprawie realizacji przez właścicieli nieruchomości obowiązków z zakresu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy, z dnia 27.10.2003 r.

Zarządzenie Nr 43/I/03 Wójta Gminy Czarnków w sprawie zmiany zarządzenia Nr 10/I/03 Wójta Gminy Czarnków z dnia 27 lutego 2003 r. w sprawie udostępnienia oraz ustalenia odpłatności za korzystanie z sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Kuźnicy Czarnkowskiej w godzinach pozalekcyjnych, z dnia 4.11.2003 r.

Zarządzenie Nr 44/I/03 Wójta Gminy Czarnków w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji mienia bazy magazynowej Obrony Cywilnej Gminy Czarnków, z dnia 5.11.2003 r.

Zarządzenie Nr 45/I/03 Wójta Gminy Czarnków w sprawie :
1. Powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na wymianę stolarki drzwiowej i okiennej w Szkole Podstawowej w Hucie.
2. Powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na wykonanie instalacji wewnetrznej c.o i c.w.u. w Szkole Podstawowej w Hucie - etap I ; z dnia 5.11.2003 r.

Zarządzenie Nr 46/I/03 Wójta Gminy Czarnków w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na "Montaż oświetlenia drogowego przy drodze powiatowej w Gębicach, ul. Pilska oraz montaż oświetlenia drogowego przy drodze gminnej w Hutce", z dnia 20.11.2003r.

Zarządzenie Nr 47/I/03 Wójta Gminy Czarnków w sprawie powołania komisji do brakowania dokumentacji niearchiwalnej z wyborów uzupełniających do rady gminy zarządzonych  na dzień 16.02.2003r., z dnia 26.11.2003 r.

 Zarządzenie Nr 48/I/03 Wójta Gminy Czarnków w sprawie ustalenia stawki czynszu za budynki i lokale użytkowe przeznaczone na prowadzenie działalności gospodarczej w zasobach komunalnych na terenie gminy Czarnków, z dnia 26.11.2003 r.

 Zarządzenie Nr 49/I/03 Wójta Gminy Czarnków w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem lokali niemieszkalnych, nie związanych z działalnością gospodarczą stanowiących własność mienia komunalnego gminy Czarnków, z dnia 26.11.2003 r.

 Zarządzenie Nr 50/I/03 Wójta Gminy Czarnków w sprawie ustalenia stawek czynszu za lokale mieszkalne i socjalne w mieszkaniowym zasobie gminy Czarnków, z dnia 26.11.2003 r.

 Zarządzenie Nr 51/I/03 Wójta Gminy Czarnków w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej w celu przeprowadzenia inwentaryzacji wyposażenia przychodni lekarskich w miejscowościach Romanowo Górne  i Huta, z dnia 27.11.2003 r.

 Zarządzenie Nr 52/I/03 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na wybór banku do obsługi bankowej rachunku podstawowego, rachunków pomocniczych gminy Czarnków , oraz rachunków jednostek budżetowych gminy Czarnków na lata 2004-2006, z dnia 1.12.2003 r.

 Zarządzenie Nr 53/I/03 Wójta Gminy Czarnków w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieogranicznonego  na ubezpieczenie mienia gminy Czarnków, z dnia 1.12.2003 r.

 Zarządzenie Nr 54/I/03 Wójta Gminy Czarnków w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na wymianę posadzek w Szkole Podstawowej w Hucie, z dnia 1.12.2003 r.

 Zarządzenie  Nr 55/I/03 Wójta gminy Czarnków w sprawie projektu budżetu gminy na rok 2004, z dnia 12.12.2003 r.

 Zarządzenie Nr 56/I/03 Wójta Gminy Czarnków w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na „obsługę kominiarską budynków stanowiących mienie komunalne gminy Czarnków w latach 2004-2006”, z dnia 12.12.2003 r.

 Zarządzenie Nr 57/I/03 Wójta Gminy Czarnków w sprawie inwentaryzacji składników majątkowych – druki, kwitariusze w Urzędzie Gminy w Czarnkowie, z dnia 18.12.2003 r.

 Zarządzenie Nr 58/I/03 Wójta Gminy Czarnków  w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia Nr 4/96 Wójta Gminy Czarnków z dnia 16 sierpnia 1996 roku w sprawie Regulaminu Pracy pracowników Urzędu Gminy Czarnków , z dnia 18.12.2003 r.

 Zarządzenie Nr 59/I/03 Wójta Gminy Czarnków w sprawie określenia stawek za dzierżawę kontenerów na odpady stałe, będących własnością gminy Czarnków na rok 2004, z dnia 22.12.2003 r.

 Zarządzenie Nr 60/I/03 Wójta Gminy Czarnków w sprawie wprowadzenia odpłatności za korzystanie z lokalnej kanalizacji w budynkach stanowiących mienie komunalne Gminy Czarnków , z dnia 22.12.203 r.

Zarządzenie Nr 61/I/03 Wójta Gminy Czarnków w sprawie zmian do regulaminu organizacyjnego urzędu Gminy Czarnków, z dnia 29.12.2003 r.

 Zarządzenie Nr 62/I/03 Wójta Gminy Czarnków w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia Nr 5/I/03 Wójta Gminy Czarnków z dnia 30 stycznia 2003 roku w sprawie wykazu stanowisk pracy w Urzędzie Gminy Czarnków, z dnia 29.12.2003 r.

 Zarządzenie Nr 63/I/03 Wójta Gminy Czarnków w sprawie zmian do preliminarza wydatków  Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2003, z dnia 29.12.2003 r.

 Zarządzenie  Nr 64/I/03 Wójta Gminy Czarnków w sprawie inwentaryzacji składników majątkowych – gotówka w kasie i inne walory wartościowe w Urzędzie Gminy w Czarnkowie , z dnia 30 .12.2003 r.

 Zarządzenie Nr 65/I/03 Wójta Gminy Czarnków w sprawie inwentaryzacji porównawczej składników majątkowych – grunty Gminy Czarnków, z dnia 30.12.2003 r.

 Zarządzenie Nr 66/I/03 Wójta Gminy Czarnków w sprawie inwentaryzacji składników majątkowych – materiały w magazynie Urzędu Gminy w Czarnkowie, z dnia 30.12.2003 r.

 Zarządzenie Nr 67/I/03  Wójta Gminy Czarnków  w sprawie inwentaryzacji składników majątkowych – paliwo w Ochotniczych Strażach Pożarnych działających na terenie Gminy Czarnków , z dnia 30.12.2003 r.

 Zarządzenie  Nr 68/I/03 Wójta Gminy Czarnków  w sprawie inwentaryzacji składników majątkowych – wyposażenie w salach wiejskich na trenie Gminy Czarnków , z dnia 30.12.2003 r.

 Zarządzenie Nr 69/I/03 Wójta Gminy Czarnków w sprawie inwentaryzacji składników majątkowych – wyposażenie w Ludowych Zespołach Sportowych działających na terenie Gminy Czarnków , z dnia  30.12.2003 r.

 Zarządzenie Nr 70/I/03 Wójta Gminy Czarnków  w sprawie inwentaryzacji składników majątkowych – budynki gminne, wyposażenie w budynkach gminnych i sołeckich na terenie Gminy Czarnków , z dnia 30.12.2003 r.

 Zarządzenie Nr 71/I/03 Wójta Gminy Czarnków w sprawie prognozy kwoty długu, z dnia 31.12.2003 r.

 Zarządzenie Nr 71A/I/03 Wójta Gminy Czarnków w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej składników majątkowych na terenie gminy Czarnków i Urzędu Gminy Czarnków stosownie do postanowień instrukcji inwentaryzacyjnej z dnia 30 grudnia 2002 r, z dnia 31.12.2003 r.

 Zarządzenie Nr 72 /I/04 Wójta Gminy Czarnków w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania o cenę dostaw towarów o wartości szacunkowej przedmiotu zamówienia poniżej 30 tys. Euro, p.n.: ”Dostawa opału dla Gminy Czarnków na sezon – I kwaratł 2004 r.", z dnia 5.01.2004 r.

 Zarządzenie Nr 73/I/04 Wójta Gminy Czarnków w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej celem uzyskania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego dla Pani Wioletty Jans, z dnia 8.01.2004 r.

 Zarządzenie Nr 74/I/04 Wójta Gminy Czarnków w sprawie

 Zarządzenie Nr 75/I/04 Wójta Gminy Czarnków w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu, z dnia 15.01.2004 r.

 Zarządzenie Nr 75A/I/04 Wójta Gminy Czarnków w sprawie powołania zespołu do przygotowania dokumentacji przetargowej na realizację zadania "Budowa sieci wodociagowej z przyłaczami dla wsi Jedrzejewo-Pomorska Wola- ETAP IV", z dnia 15.01.2004r.

 Zarządzenie Nr 76/I/04 Wójta Gminy Czarnków w sprawie ustalenia zasad dotyczacych przyznania pomocy finansowejna realizację dokształcania dla pracowników placówek oswiatowych z terenu Gminy Czarnków oraz składu komisji do rozpatrywania zgłoszonych wniosków, z dnia 15.01.2004 r.

Zarządzenie Nr 77/I/04 Wójta Gminy Czarnków w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania o cenę dostaw towarów o wartości szacunkowej przedmiotu zamówienia poniżej 30 tys. EURO, p.n.: "Dostawa sprzętu komputerowego dla Urzędu Gminy Czarnków" z dnia 2.02.2004 r.

Zarządzenie Nr 78/I/04 Wójta Gminy Czarnków w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu, z dnia 2.02.2004 r.

Zarządzenie Nr 79/I/04 Wójta Gminy Czarnków w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu, z dnia 12.02.2004 r.

Zarządzenie Nr 80/I/04 Wójta Gminy Czarnków w sprawie prognozy kwoty długu, z dnia 23.02.2004r.

Zarządzenie Nr 81/I/04 Wójta Gminy Czarnków w sprawie powołania komisji przetragowej do przeprowadzenia przetargu na opracowanie aktualnych map sytuacyjno-wysokościowych do celów projektowych na terenach przewidzianych do kanalizacji i wodociągowania, z dnia 27.02.2004 r.

Zarządzenia Nr 82/I/04 Wójta Gminy Czarnków w sprawie wprowadzenia zmian do Zarzadzenia Nr 6/I/03 z dnia 30 stycznia 2003 roku Wójta Gminy Czarnków w sprawie zatrudnienia i wynagrodzenia Zastęcpy Wójta Gminy Czarnków, z dnia 27.02.2004 r.

Zarządzenie Nr 83/I/04 Wójta Gminy Czarnków w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny i wyboru oferty na wykonanie zadania "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z kolektorami tłoczonymi, przepompowniami ścieków i przyłaczami dla wsi Śmieszkowo- ETAP I".

Zarządzenie Nr 84/I/04 Wójta Gminy Czarnków w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny i wyboru oferty na wykonanie zadania :"Budowa sieci wodociagowej z przyłączami dla wsi Jędrzejewo- Pomorska -Wola - ETAP IV", z dnia 1.03.2004 r.

Zarządzenie Nr 85/I/04 Wójta Gminy Czarnków w sprawie wprowadzenia zmian do Zarzadzenia Nr 5/I/2003 roku w sprawie wykazu stanowisk pracy w Urzedzie Gminy Czarnków , z dnia 1.03.2004 r.

Zarządzenie Nr 86/I/04 Wójta Gminy Czarnków w sprawie zatwierdzenia preliminarza wydatków Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2004 , z dnia 1.03.2004 r.

Zarządzenie Nr 87/I/04 Wójta Gminy Czarnków w sprawie wprowadzenia regulaminu cmentarzy komunalnych Gminy Czarnków, z dnia 10.03.2004 r.

Zarządzenie Nr 88/I/04 Wójta Gminy Czarnków w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia Nr 20/02 Wójta Gminy Czarnków z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie zasad dofinansowania poniesionych przez pracowników kosztów na okulary korekcyjne w zwiazku z praca przy komputerze, z dnia 10.03.2004 r.

Zarządzenie Nr 89/I/04 Wójta Gminy Czarnków w sprawie powołania komisji do przeprowadzania postepowania w trybie zapytania o cene dostaw towarów o wartosci szacunkowej przedmiotu zamówienia poniżej  30 tys. Euro, p.n.: "Paliwo dla Gminy Czarnków ", z dnia 12.03.2004 r.

Zarządzenie Nr 90/I/04 Wójta Gminy Czarnków w sprawie ustanowienia pełnomocnika wyborczego, z dnia 17.03.2004 r.

Zarządzenie Nr 91/I/04 Wójta Gminy Czarnków w sprawie wykazu użytkowników lub współuzytkowników wieczystych uprawnionych do nabycia nieruchomości na własność, z dnia 17.03.2004 r.

Zarządzenie Nr 93/I/04 Wójta Gminy Czarnków w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na wykonanie usług wyceny nieruchomości oraz na wykonywanie obsługi geodezyjnej Gminy Czarnków w roku 2004, z dnia 24.03.2004 r.,

Zarządzenie Nr 95/I/04 Wójta Gminy Czarnków w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budzetu za rok 2003, z dnia 26.03.2004 r.

Zarządzenie Nr 96/I/04 Wójta Gminy Czarnków w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia na "Naprawę dróg gminnych - machaniczne profilowanie dróg równiarką z zageszczaniem walcem, z dnia 7.04.2004 r.

Zarządzenie Nr 97/I/04 Wójta Gminy Czarnków  w sprawie powołania zespołu zadaniowego do spraw rozwoju lokalnego, z dnia 16.04.2004 r.

Zarządzenie Nr 98/I/04 Wójta Gminy Czarnków w sprawie prognozy kwoty długu, z dnia 30.04.2004 r.

Zarządzenie  Nr 99/I/04 Wójta Gminy Czarnków w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przeatrgu na opracowanie projektu budowlanego drogi w Smieszkowie, z dnia 11.05.2004 r.

Zarządzenie Nr 100/I/04 Wójta Gminy Czarnków w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Czarnkowie , z dnia 14.05.2004 r.

Zarządzenie  Nr 101/I/04 Wójta Gminy Czarnków w sprawie powołania składów osobowych obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarzadzonych na dzień 13 czerwca 2004 roku, z dnia 17.05.2004 r.

Zarządzenie Nr 102/I/04 w sprawie zmiany budżetu na rok 2004, z dnia 19.05.2004 r.

Zarządzenie  Nr 103/I/04 w sprawie powołania Gminnej Komisji , z dnia 19.05.2004 r.

Zarządzenie Nr 103A/I/04 w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Zarządu Gminy Czarnków, Nr 31/2000 z dnia 31 marca 2000 r. w sprawie ustalenia zasad i opłat za korzystanie z domów przedpogrzebowych oraz opłat za miejsca grzebalne na cmentarzach komunalnych Gminy Czarnków, z dnia 21.05.2004 r.

Zarządzenie Nr 104/I/04 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na opracowanie projektu budowlanego- wykonawczego p.n.:" Rozbudowa Publicznego Gimnazjum w Gebicach o salę gimnastyczną z zapleczem socjalno-technicznym i modernizacja szkoły ", z dnia 04.06.2004 r.

Zarządzenie Nr 105/I/04 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej celem uzyskania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego dla Pani Agnieszki Chestkowskiej, z dnia 21.06.2004 r.

Zarządzenie Nr 106/I/04 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej celem uzyskania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego dla Pani Magdaleny Dura, z dnia 21.06.2004 r.

Zarządzenie Nr 107/I/04 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej celem uzyskania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego dla Pani Małgorzaty Kubis, z dnia 21.06.2004 r.

Zarządzenie Nr 108/I/04 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej celem uzyskania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego dla Pani Doroty Sarapuk, z dnia 28.06.2004 r.

Zarządzenie Nr 109/I/04 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej celem uzysknia stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego dla Pani Doroty Sarapuk, z dnia 28.06.2004 r.

Zarządzenie Nr 110/I/04 w sprawie instrukcji kontroli finansowej i kontroli wewnętrznej , z dnia 28.06.2004 r.

Zarządzenie Nr 111/I/04 w sprawie instrukcji gospodarki majatkiem trwałym gminy, zasad odpowiedzialnosci za powierzone mienie i inwentaryzacji, z dnia 28.06.2004 r.

Zarządzenie Nr 112/I/04 w sprawie wykonania zaleceń pokontrolnych Regionalnej Izby Obarchunkowej, z dnia 28.06.2004 r.

Zarządzenie Nr 113/I/04 w sprawie Powołania Komisji Inwentaryzacyjnej , z dnia 28.06.2004 r.

Zarządzenie Nr 114/I/04 w sprawie powołania komisji likwidacyjnej, z dnia 28.06.2004 r.

Zarządzenie Nr 115/I/04 w sprawie powołania komisji do odbioru inwestycji "Budowa sieci wodociagowej z przyłaczami dla wsi Jedrzejewo- Pomorska Wola - Etap IV", z dnia 9.07.2004 r.

Zarządzenie Nr 116/I/04 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na "Montaż oswiatlenia drogowego przy drodze wojewódzkiej w Ciszkowie - wybudowania, montaż oświetlenia drogowego przy drodze wojewódzkiej w Gajewie, montaż dodatkowej lampy oświetlenia drogowego w Kuxnicy Czarnkowskiej(ul. Krótka), montaż dwóch dodatkwoych lamp oświetlenia drogowego w Jęedrzejewie", z dnia 21.07.2004 r.

Zarządzenie Nr 117/I/04 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania o cenę dostaw towarów o wartości szacunkowej przedmiotu zamówienia ponizej 60 tys. Euro, pn: " Dostawa sprzetu komputerowego dla Urzędu Gminy Czarnków ", z dnia 27.07.2004 r.

Zarządzenie Nr118/I/04 w sprawie powołania zespołu powypadkowego, z dnia 27.07.2004 r.

Zarządzenie Nr 119/I/04 w sprawie wprowadzenia zmian do Zarządzenia Nr 20 Wójta Gminy Czarnków z dnia 12 grudnia 2002 roku w sprawie zasad dofinansowania poniesionych przez pracowników kosztów na okulary korekcyjne w związku z pracą przy komputerze, z dnia 27.07.2004 r.

Zarządzenie Nr 120/I/04 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 76/I/04 Wójta Gminy Czarnków z dnia 15 stycznia 2004 roku w sprawie ustalenia zasad dotyczących przyznawania pomocy finansowej na realizacje dokształcania  dla pracowników placówek oświatowych z ternu Gminy Czarnków oraz składu komisji do rozpatrywania zgłoszonych wniosków, z dnia 27.07.2004 r.

 Zarządzenie Nr 121/I/04 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetragu na "Wykonanie projektu dokumentacji technicznej budowy sieci wodociągowej z przyłączami dla wsi Średnica i przysiółków: Jędrzejewo Książnica, Jędrzejewo-Jesionowo, Jędrzejewo Plany", " Wykonanie projektu dokumentacji technicznej budowy kanalizacji sanitarnej z kolektorami tłoczonymi, przepompowniami ścieków  i przyłączami dla wsi Huta, Komorzewo", "Wykonanie projektu dokumentacji technicznej budowy kanalizacji sanitarnej z kolektorami tłoczonymi, przepompowniami ścieków  i przyłączami dla wsi Białężyn", " Wykonanie projektu dokumentacji technicznej budowy kanalizacji sanitarnej z kolektorami tłoczonymi, przepompowniami ścieków  i przyłaczami dla wsi Sarbia, Sarbka", z dnia 5.08.2004 r.

 Zarządzenie Nr 125/I/04 w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2004 r., z dnia 25.08.2004 r.

Zarządzenie Nr 126/I/04 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na "Remont korytarzy na I i II piętrze oraz klatki schodowej pomiędzy I i II piętrem w siedzibie Urzędu Gminy Czarnków w Czarnkowie przy ul. Rybaki 3.", z dnia 2.09.2004 r.

Zarządzenie Nr 127/I/04 w sprawie powołania komisji przetragowej do przeprowadzenia przetargu na "Dostawę opału na sezon grzewczy II półrocze 2004 r. do placówek będących pod administracją tut. Urzędu Gminy", z dnia 8.09.2004 r.

Zarządzenie Nr 128/I/04 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na "Remont dachu na budynku mieszkalno-przedszkolnym w Gajewie nr 34 " , z dnia 30.09.2004 r. 

Zarządzenie Nr 129/I/04 w sprawie zmiany budżetu na rok 2004 , z dnia 30.09.2004 r.

Zarządzenie Nr 130/I/04 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 10/I/03 Wójta Gminy Czarnków z dnia 27 lutego 2003 r. w sprawie udostępnienia oraz ustalenia odpłatności za korzystanie z sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Kuźnicy Czarnkowskiej w godzinach pozalekcyjnych, z dnia 6.10.2004 r

Zarządzenie Nr 131/I/04 w sprawie powołania komisji do brakowania dokumentacji niearchiwalnej z wyborów uzupełniających do rady gminy przeprowadzonych w dniu 13 czerwca 2004 r., z dnia 19.10.2004 r.

Zarządzenie Nr132/I/04 w sprawie wprowadzenia zmian do preliminarza wydatków Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązania Problemów Alkoholowych na rok 2004, z dnia 19 .10.2004 r.

Zarządzenie Nr133/I/04 w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia Nr 6/I/03 Wójta gminy Czarnków z dnia 30 stycznia 2003 roku w sprawie zatrudienia i wynagrodzenia Zastepcy Wójta Gminy Czarnków, z dnia 25.10.2004 r.

Zarządzenie Nr 134/I/04 w sprawie projektu budżetu gminy na rok 2005 , z dnia 12.11.2004 r.

Zarządzenie Nr 135/I/04 w sprawie ustalenia cen na drewno opałowe i tartaczne pozyskane z gruntów mienia komunalnego Gminy Czarnków, oraz sposobu zbywania tego drewna, z dnia 15.11.2004 r.

Zarządzenie Nr 136/I/04 w sprawie powołania Pana Edwarda Kuleszę na pełnomocnika do spraw profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, z dnia 15.11.2004 r.

Zarządzenie Nr 137/I/04 w sprawie przeklasyfikowania i wybrakowania sprzętu w magazynie obrony cywilnej Gminy Czarnków, z dn.24.11.2004 r.

Zarządzenie Nr 138/I/04 w sprawie organizacji i obsługi postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w Urzędzie Gminy Czarnków, z dn. 24.11.2004 r.

Zarządzenie Nr 139/I/04 w sprawie wprowadzenia zmian do Zarządzenia Nr 60/I/2003 Wójta Gminy Czarnków z dnia 22 grudnia 2003 roku w sprawie wprowadzenia odpłatności za korzystanie z lokalnej kanalizacji w budynkach stanowiących Mienie Komunalne Gminy Czarnków, z dn. 2.12.2004 r.

Zarządzenie Nr 140/I/04 w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia Nr 4/96 Wójta Gminy Czarnków z dnia 16.08.96 r. w sprawie Regulaminu Pracy Pracowników Urzędu Gminy Czarnków, z dn. 2.12.04 r.

Zarządzenie Nr 141/I/04 w sprawie określenia stawek za dzierżawę kontenerów na odpady stałe, będących własnością Gminy Czarnków na rok 2005 , z dn. 2.12.04 r.

Zarządzenie Nr 142/I/04 w sprawie powołania Komisji Przetargowej, w celu organizowania i przeprowadzania przetargów na zbywanie drewna pozyskanego z gruntów stanowiących własnośc Gminy Czarnków, z dn. 14.12.04 r.

Zarządzenie Nr 143/I/04 w sprawie wysokości stawek czynszu dzierżawnego za dzierżawę gruntów rolnych mienia komunalnego Gminy Czarnków, z dn. 14.12.04 r.

Zarządzenie Nr 144/I/04 w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia Nr 5/I/2003 Wójta Gminy Czarnków z dnia 30 stycznia 2003 roku w sprawie wykazu stanowisk pracy w Urzędzie Gminy Czarnków, z dn. 20.12.2004 r.

Zarządzenie Nr 145/ I/04 w sprawie ochrony przeciwpożarowej, z dn. 21.12.2004 r.

Zarządzenie Nr 147/I/04 w sprawie inwentaryzacji składników majątkowych - druki, kwitariusze w Urzędzie Gminy w Czarnkowie, z dn. 22.12.2004 r. 

Zarządzenie Nr 148/I/04 w sprawie inwentaryzacji składników majątkowych- gotówka w kasie i inne walory wartościowe w Urzędzie Gminy w Czarnkowie, z dn. 22.12.2004 r.

Zarządzenie Nr 149/I/04 w sprawie inwentaryzacji porównawczej składników majatkowych- grunty Gminy Czarnków, z dn. 22.12.2004 r.

Zarządzenie Nr 150/I/04 w sprawie inwentaryzacji składników majątkowych- materiały w magazynie Urzędu Gminy w Czarnkowie oraz opał w budynkach gminnych, salach wiejskich i świetlicach, z dn. 22.12.2004 r.

Zarządzenie Nr 151/I/04 w sprawie inwentaryzacji składników majątkowych - paliwo w Ochotniczych Strażach Pożarnych działających na terenie Gminy Czarnków, z dn. 22.12.2004 r.

Zarządzenie Nr 152/I/04 w sprawie weryfikacji sald kont w Urzędzie Gminy Czarnków, z dn. 22.12.2004 r.

Zarządzenie Nr 153/I/04 w sprawie wprowadzenia zmian do preliminarza wydatków Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2004, z dn. 29.12.2004 r.

Zarządzenie Nr 154/I/04 w sprawie zatwierdzenia preliminarza wydatków Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2005 , z dn. 30.12.2004 r.

Zarządzenie Nr 155/I/04 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczej straży pożarnej uczestniczących w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym, z  dn. 30.12.2004 r.

Zarządzenie Nr 156/I/04 w sprawie powołania Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych, z dn. 31.12.2004 r.

Zarządzenie Nr 157/I/04 w sprawie inwetaryzacji składników majątkowych - druki ścisłego zarachowania, paliwo w autobusach szkolnych i inne materiały w Urzędzie Gminy w Czarnkowie, z dn. 31.12.2004 r.

Zarządzenie Nr 158/I/05 w sprawie prognozy kwoty długu , z dn. 05.01.2005 r.

Zarządzenie Nr 159/I/05 w sprawie ustalenia dodatku specjalnego dla Zastępcy Wójta Gminy Czarnków, z dn. 14.02.2005 r.

Zarządzenie Nr 160/I/05 w sprawie stawki za wywóz beczkowozem nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Czarnków do oczyszczalni ścieków w Brzeźnie, z dn.23.02.2005 r.

Zarządzenie Nr 162/I/05 w sprawie  zmiany Zarządzenia Nr 145/I/04 o ochronie przeciwpożarowej , z dn. 30.03.2005 r.

Zarządzenie Nr 163/I/05 w sprawie  rocznego sprawozdania z wykonania budżetu za 2004 rok, z dn. 30.03.2005 r.

Zarządzenie Nr 164/I/05 w sprawie powołania składu obwodowej komisji wyborczej do przeprowadzenia wyborów uzupełniających w okręgu wyborczym nr 3 z siedzibą w Sarbi, z dn. 30.03.2005 r.

Zarządzenie Nr 165/I/05 w sprawie ustalenia dnia 8 kwietnia 2005 roku dniem wolnym od pracy, z dn. 5.04.2005 r.

Zarządzenie Nr 166/I/05 w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu, z dn. 18.04.2005 r.

Zarządzenie Nr 167/I/05 w sprawie wprowadzenia zmian do Zarządzenia Nr 4/96 Wójta Gminy Czarnków z dnia 16 sierpnia 1996 roku w sprawie Regulaminu Pracy pracowników Urzędu Gminy Czarnków, z dn. 18.04.2005 r.

Zarządzenie Nr 168/I/05 w sprawie stawek za usługi w zakresie utrzymania porządku i czystości terenów publicznych oraz robót remontowo- budowlanych i konserwacyjnych obiektów komunalnych, z dn. 18.04.2005 r.

Zarządzenie Nr 169/I/05 w sprawie wprowadzenia zmian do preliminarza wydatków Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2005, z dn. 27.04.2005 r.

Zarządzenie Nr 170/I/05 w sprawie organizacji stałego dyżuru wójta na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny

Zarządzenie Nr 171/I/05 w sprawie organizacji gminnego systemu wczesnego ostrzegania

Zarządzenie Nr 172/I/05 w sprawie wprowadzenia w życie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego

Zarządzenie Nr 173/I/05 w sprawie powołania Gminnej Komisji do zorganizowania i przeprowadzania konkursu "Piękna wieś dziełem jej mieszkańców"

Zarządzenie Nr 174/I/05 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej celem uzyskania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego dla Pani Lucyny Kujat

Zarządzenie Nr 175/I/05 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej celem uzyskania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego dla Pana Macieja Kucharczyka

Zarządzenie Nr 176/I/05 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej celem uzyskania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego dla Pani Anny Szypa

Zarządzenie Nr 177/I/05 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej celem uzyskania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego dla Pani Lidii Mrówka

Zarządzenie Nr 178/I/05 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej celem uzyskania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego dla Pani Jolanty Komorowskiej

Zarządzenie Nr 179/I/05 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej celem uzyskania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego dla Pani Lidii Albin

Zarządzenie Nr 180/I/05 w sprawie ustalenia średniej powierzchni gospodarstwa rolnego w Gminie Czarnków

Zarządzenie Nr 181/I/05 w sprawie powołania komisji ds. przejęcia protokolarnego materiałów i dokumentów sołeckich we wsi Romanowo Dolne

Zarządzenie Nr 182/I/05 w sprawierezygnacji z prawa pierwokupu

Zarządzenie Nr 183/I/05 w sprawie powołania komisji do brakowania dokumentacji niearchiwalnej z wyborów uzupełniających do rady gminy przeprowadzonych w dniu 24 kwietnia 2005 r.

Zarządzenie Nr 184/I/05 w sprawie powołania zespołu powypadkowego

Zarządzenie Nr 185/I/05 w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy

Zarządzenie Nr 186/I/05 w sprawiewprowadzenia zmian do preliminarza wydatków Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2005

Zarządzenie Nr 187/I/05 w sprawie powołania składów obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu RP zarządzonych na dzień 25 września 2005 roku

Zarządzenie Nr 188/I/05 w sprawie informacji z przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2005 roku

Zarządzenie Nr 189/I/05 w sprawie wprowadzenia zmian do Zarządzenia Nr 187/I/05 Wójta Gminy Czarnków z dnia 30 sierpnia 2005 roku w sprawie powołania składów obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu RP zarządzonych na dzień 25.09.2005 r.

Zarządzenie Nr 190/I/05 w sprawie wprowadzenia zmian do Zarządzenia Nr 187/I/05 Wójta Gminy Czarnków z dnia 30 sierpnia 2005 roku w sprawie powołania składów obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu RP zarządzonych na dzień 25.09.2005 r.

Zarządzenie Nr 191/I/05 w sprawie powołania składów obwodowych komisji wyborczych w wyborach na Prezydenta RP zarządzonych na dzień 9 października 2005 roku

Zarządzenie Nr 192/I/05 w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia Nr 13/2001 Wójta Gminy Czarnków z dnia 31.12.2001 r. w sprawie zakładowego planu kont FKZ i zasad rachunkowości oraz archiwizowania i ochrony danych i do zarządzenia Nr 14/ 2001 Wójta Gminy Czarnków w sprawie zakładowego planu kont FKJ, zasad rachunkowści, wyceny oraz archiwizowania i ochrony dancyh

Zarządzenie Nr 193/I/05 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej celem uzyskania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego dla Pani Jolanty Jur

Zarządzenie Nr 194/I/05 w sprawie wprowadzenia zmian do Zarządzenia Nr 6/I/03 Wójta Gminy Czarnków z dnia 30 stycznia 2003 roku w sprawie zatrudnienia i wynagrodzenia Zastepcy Wójta Gminy Czarnków

Zarządzenie Nr 195/I/05 w sprawie zmiany budżetowej na 2005 rok

Zarządzenie Nr 196/I/05 w sprawie wprowadzenia "Zasad (polityki) rachunkowości i planu kont projektów współfinansowanych ze środków pomocowych w operacjach księgowych FKJ

Zarządzenie Nr 197/I/05 w sprawie wprowadzenia "Zasad (polityki) rachunkowości i planu kont projektów współfinansowanych ze środków pomocowych w operacjach księgowych FKJ

Zarządzenie Nr 198/I/05 w sprawie wprowadzenia zmian do Zarządzenia Wójta Gminy Czarnków Nr 31/02 z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie Instrukcji obiegu dokumentów i zarządzenia Wójta Gminy Czarnków w sprawie Instrukcji kontroli finansowej

Zarządzenie Nr 199/I/05 w sprawie odwołania członka Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 8 w Gajewie powołanej do przeprowadzenia wyborów Prezydenta RP zarządzonych na dzień 9 października 2005 r

Zarządzenie Nr 200/I/05 w sprawie wprowadzenia zmian do Zarządzenia Nr 2/I/2003 Wójta Gminy Czarnków z dn. 17.01.2003 w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy czarnków

Zarządzenie Nr 200A/I/05 w sprawie powołania komisji do odbioru inwestycji "Budowa sieci kanalizacyjnej dla wsi Śmieszkowo"

Zarządzenie Nr 201/I/05 w sprawie projektu budżetu gminy na rok 2006

Zarządzenie Nr 202/I/05 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konsultacji oraz głosowania w sprawie zmiany granic administracyjnych miasta i gminy Czarnków

Zarządzenie Nr 203/I/05 w sprawie wprowadzenia zmian do Zarządzenia Nr 4/96 Wójta Gminy Czarnków z dnia 16 sierpnia 1996 roku w sprawie Regulaminu Pracy pracowników Urzędu Gminy Czarnków

Zarządzenie Nr 204/I/05 w sprawie prognozy kwoty długu

Zarządzenie Nr 204A/I/05 w sprawie instrukcji zarządzania systemem informatycznym służacym do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Czarnków

Zarządzenie Nr 205/I/05 w sprawie inwentaryzacji składników majatkowych - druki, kwitariusze w Urzędzie Gminy w Czarnkowie

Zarządzenie Nr 206/I/05 w sprawie inwentaryzacji składników majatkowych - gotówka w kasie i inne walory wartościowe w Urzędzie Gminy w Czarnkowie

Zarządzenie Nr 207/I/05 w sprawie inwentaryzacji składników majatkowych - grunty Gminy Czarnków

Zarządzenie Nr 208/I/05 w sprawie inwentaryzacji składników majątkowych - materiały w magazynie Urzędu Gminy w Czarnkowie oraz opał w budynkach gminnych, salach wiejskich i świetlicach socjoterapeutycznych

Zarządzenie Nr 209/I/05 w sprawie inwentaryzacji składników majątkowych - paliwo w Ochotniczych Strażach Pożarnych działających na terenie Gminy Czarnków

Zarządzenie Nr 210/I/05 w sprawie weryfikacji sald kont w Urzędzie Gminy Czarnków

Zarządzenie Nr 211/I/05 w sprawie ustalenia stawki czynszu za budynki i lokale użytkowe przeznaczone na prowadzenie działalności gospodarczej w zasobacz komunalnych na terenie Gminy Czarnków

Zarządzenie Nr 212/I/05 w sprawie okreslenia stawek za dzierżawę kontenerów na odpady stałe będących własnością Gminy Czarnków na rok 2006

Zarządzenie Nr 213/I/05 w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia Nr 60/I/2003 Wójta Gminy Czarnków z dnia 22 grudnia 2003 roku w sprawie wprowadzenia odpłatności za korzystanie z lokalnej kanalizacji w budynkach stanowiących Mienie Komunalne Gminy Czarnków

Zarządzenie Nr 213A/I/05 w sprawie instrukcji kasowej

Zarządzenie Nr 214/I/05 w sprawie prognozy kwoty długu

Zarządzenie Nr 215/I/05 w sprawie prognozy kwoty długu

Zarządzenie Nr 216/I/06 w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu

Zarządzenie Nr 217/I/06 w sprawie planu finansowego z zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

Zarządzenie Nr 218/I/06 w sprawie planu finansowego z zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

Zarządzenie Nr 219/I/06 w sprawie planów finansowych jednostek budżetowych na 2006 rok

Zarządzenie Nr 220/I/06 w sprawie ustalenia dodatku specjalnego dla Zastępcy Wójta Gminy Czarnków

Zarządzenie Nr 221/I/06 w sprawie podjęcia decyzji o ogłoszeniu konkursu na stanowiska Dyrektorów w Publicznym Przedszkolu w Śmieszkowie, Publicznym Przedszkolu w Gębicach, Publicznym Przedszkolu w Jędrzejewie, Szkole Podstawowej w Gajewie, Szkole Podstawowej w Hucie, Szkole Podstawowej w Sarbi, Szkole Podstawowej w Śmieszkowie, Zespole Szkół w Jędrzejewie i Zespole Szkół w Kuźnicy Czarnkowskiej

Zarządzenie Nr 222/I/06 w sprawie kontroli finansowej w jednostkach gminy Czarnków w 2005 roku

Zarządzenie Nr 223/I/06 w sprawie powołania komisji do brakowania dokumentacji niearchiwalnej z wyborów do Sejmu i Senatu RP oraz Wyborów Prezydenta RP

Zarządzenie Nr 224/I/06 w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami wsi Sarbka, Sarbia i Marunowo dotyczących rozpatrzenia wniosku firmy "Rol-Big" Sp. z o.o. w Brzeźnie o zmianę planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze wsi Sarbia

Zarządzenie Nr 225/I/06 w sprawie ustalenia wysokości i zasad wypłacania świadczeń pieniężnych za wykonywanie prac społecznie użytecznych na terenie gminy Czarnków

Zarządzenie Nr 226/I/06 w sprawie wprowadzenia zmian do Zarządzenia Nr 2/I/2003 Wójta Gminy Czarnków z dnia 17 stycznia 2003 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Czarnków zmienionym zarządzeniem Nr 61/I/2003 Wójta Gminy Czarnków z dnia 29 września 2003 roku Zarządzeniem Nr 146/I/2004 Wójta Gminy Czarnków z dnia 21 grudnia 2004 roku oraz Zarządzeniem Nr 200/I/2005 Wójta Gminy Czarnków z dnia 10 październiak 2005 roku

Zarządzenie Nr 227/I/06 w sprawie sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2005 rok

Zarządzenie Nr 228/I/06 w sprawie ustalenia norm wyposażenia w środki higieny osobistej, napoje, śrdoki ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego dla pracowników Urzędu Gminy

Zarządzenie Nr 229/I/06 w sprawie powołania komisji konkursowej na stanowisko Dyrektora Publicznego Przedszkola w Gębicach

Zarządzenie Nr 230/I/06 w sprawie powołania komisji konkursowej na stanowisko Dyrektora Publicznego Przedszkola w Śmieszkowie

Zarządzenie Nr 231/I/06 w sprawie powołania komisji konkursowej na stanowisko Dyrektora Publicznego Przedszkola w Jędrzejewie

Zarządzenie Nr 232/I/06 w sprawie powołania komisji konkursowej na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Gajewie

Zarządzenie Nr 233/I/06 w sprawie powołania komisji konkursowej na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Hucie

Zarządzenie Nr 234/I/06 w sprawie powołania komisji konkursowej na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Sarbi

Zarządzenie Nr 235/I/06 w sprawie powołania komisji konkursowej na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Śmieszkowie

Zarządzenie Nr 236/I/06 w sprawie powołania komisji konkursowej na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Jędrzejewie

Zarządzenie Nr 237/I/06 w sprawie powołania komisji konkursowej na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Kuźnicy Czarnkowskiej

Zarządzenie Nr 238/I/06 w sprawie planu finansowego z zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

Zarządzenie Nr 239/I/06 w sprawie ostatecznego planu finansowego z zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

Zarządzenie Nr 240/I/06 w sprawie zasad dofinansowania kosztów zakupu okularów korekcyjnych poniesionych przez pracowników administracyjno-biurowych Urzędu Gminy Czarnków w związku z pracą przy monitorach ekranowych

Zarządzenie Nr 241/I/06 w sprawie informacji z wykonania budżetu za I kwartał 2006 r.

Zarządzenie Nr 242/I/06 w sprawie ustalenia 26 maja 2006 roku dniem wolnym od pracy

Zarządzenie Nr 243/I/06 w sprawie przekazania do publikacji w Biluetynie Informacji Publicznej sprawozdania z wykonania budżetu za 2005 rok

Zarządzenie Nr 244/I/06 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji księgozbioru w Bibliotece Publicznej w Hucie

Zarządzenie Nr 245/I/06 w sprawie powołania komisji konkursowej i uchwalenia regulaminu jej pracy

Zarządzenie Nr 245A/I/06 w sprawie zmiany planu finansowego jednostki budżetowej na rok 2006

Zarządzenie Nr 246/I/06 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej celem uzyskania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego dla Pana Roberta Zimnego

Zarządzenie Nr 247/I/06 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej celem uzyskania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego dla Pani Edyty Kleige

Zarządzenie Nr 248/I/06 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej celem uzyskania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego dla Pani Iwony Kalinowskiej

Zarządzenie Nr 249/I/06 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej celem uzyskania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego dla Pana Remigiusza Molskiego

Zarządzenie Nr 250/I/06 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej celem uzyskania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego dla Pana Arkadiusza Popczuka

Zarządzenie Nr 251/I/06 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej celem uzyskania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego dla Pani Karoliny Przytulskiej

Zarządzenie Nr 252/I/06 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej celem uzyskania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego dla Pani Anny Sroka

Zarządzenie Nr 253/I/06 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej celem uzyskania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego dla Pani Anny Plechowskiej

Zarządzenie Nr 254/I/06 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej celem uzyskania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego dla Pana Krzysztofa Rodzika

Zarządzenie Nr 255/I/06 w sprawie informacji z wykonania budżetu za II kwartał 2006 r.

Zarządzenie Nr 256/I/06 w sprawie powołania Zespołów do opracowywania Oceny Ryzyka Zawodowego w placówkach oświatowo-wychowawczych na terenie gminy Czarnków

Zarządzenie Nr 257/I/06 w sprawie określenia stanowisk, z którymi łączy się dostęp do informacji niejawnych

Zarządzenie Nr 258/I/06 w sprawie powołania zespołu powypadkowego

Zarządzenie Nr 259/I/06 w sprawie inwentaryzacji składników majątkowych - wyposażenie w środkach trwałych, księgozbiór, opał, środki trwałe w Zespole Szkół w Kuźnicy Czarnkowskiej

Zarządzenie Nr 260/I/06 w sprawie inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej składników majątkowych - wyposażenie w środkach trwałychksięgozbiór, opał, środki trwałe w Szkole Podstawowej w Gajewie

Zarządzenie Nr 261/I/06 w sprawie inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej składników majątkowych - wyposażenie w środkach trwałychksięgozbiór, opał, środki trwałe w Publicznym Przedszkolu w Jędrzejewie

Zarządzenie Nr 262/I/06 w sprawie inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej składników majątkowych - wyposażenie w środkach trwałychksięgozbiór, opał, środki trwałe w Publicznym Przedszkolu w Hucie

Zarządzenie Nr 263/I/06 w sprawie inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej składników majątkowych - wyposażenie w środkach trwałychksięgozbiór, opał, środki trwałe w Publicznym Przedszkolu w Gajewie

Zarządzenie Nr 264/I/06 w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Czarnków oraz informacji z wykonania planu finansowego przez samorządowe instytucje kultury za pierwsze półrocze 2006 r

Zarządzenie Nr 265/I/06 w sprawie przeklasyfikowania i wybrakowania sprzetu w magazynie Obrony Cywilnej Gminy Czarnków

Zarządzenie Nr 266/I/06 w sprawie zmiany budżetu na 2006 rok

Zarządzenie Nr 267/I/06 w sprawie organizacji Stanowiska Kierownika Wójta Gminy Czarnków w czasie pokoju w razie wewnętrznego lub zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa narodowego, w tym w razie wystapienia działań terorystycznych lub innych szczególnych zdarzeń, a także w czasie wojny

Zarządzenie Nr 268/I/06 w sprawie procedury naboru na wolne stanowiska urzędnicze i kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Czarnków

Zarządzenie Nr 269/I/06 w sprawie wykazu stanowisk pracy w Urzędzie Gminy Czarnków

Zarządzenie Nr 270/I/06 w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami wsi Walkowice dotyczącej zmiany urzędowej nazwy miejscowości Śluza Dwanaście, części wsi Walkowice na nazwę Śluza Trzynaście, część Walkowice

Zarządzenie Nr 271/I/06 w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami wsi Romamowo Górne dotyczącej ustalenia urzędowej nazwy Śluza Czternaście dla miejscowości zwyczajowo zwanej Śluza Czternaście i określenia rodzajowo część wsi Romamowo Górne

Zarządzenie Nr 272/I/06 w sprawie informacji z wykonania budżetu za III kwartał 2006 r.

Zarządzenie Nr 273/I/06 w sprawie zmiany budżetu na 2006 rok

Zarządzenie Nr 273/I/06 w sprawie zmiany budżetu na 2006 rok

Zarządzenie Nr 273/A/I/06 w instrukcji druków ścisłego zarachowania

Zarządzenie Nr 273/B/I/06 w instrukcji kontroli finansowej i kontroli wewnętrznej

Zarządzenie Nr 273/C/I/06 w instrukcji gospodarki majątkiem trwałym gminy, zasady odpowiedzialności za powierzone mienie i inwentaryzacji

Zarządzenie Nr 273/D/I/06 w instrukcji kasowej

Zarządzenie Nr 273/E/I/06 w instrukcji zasady rachunkowości, wyceny aktywów plan kont FKZ oraz archiwizowanie i ochrona danych dla budżetu Gminy Czarnków

Zarządzenie Nr 273/F/I/06 w instrukcji zasady rachunkowości, wyceny aktywów plan kont FKJ oraz archiwizowanie i ochrona danych dla Urzędu Gminy Czarnków

Zarządzenie Nr 273/G/I/06 w instrukcji kontroli finansoweji kontroli wewnętrznej

Zarządzenie Nr 273/H/I/06 w instrukcji zasady rachunkowości, wyceny i aktywów plan kont FKJ oraz archiwizowanie i ochrona danych dla jednostek oświatowych Gminy Czarnków

Zarządzenie Nr 274/I/06 w sprawie prognozy kwoty długu

Zarządzenie Nr 275/I/06 w sprawie projektu budżetu gminy na rok 2007

Zarządzenie Nr 276/I/06 w sprawie inwentaryzacji składników majątkowych - druki ścisłego zarachowania, kwitariusze, w Urzędzie Gminy w Czarnkowie

Zarządzenie Nr 277/I/06 w sprawie inwentaryzacji składników majątkowych - gotówka w kasie i inne walory wartościowe w Urzędzie Gminy w Czarnkowie

Zarządzenie Nr 278/I/06 w sprawie inwentaryzacji składników majątkowych metodą porównawczą - grunty na mieniu komunalnym Gminy Czarnków oraz inwestycje rozpoczęte

Zarządzenie Nr 279/I/06 w sprawie inwentaryzacji składników majątkowych -materiały w magazynie Urzędu Gminy w Czarnkowie opał w budynkach gminnych, salach wiejskich i świetlicach socjoterapeutycznych

Zarządzenie Nr 280/I/06 w sprawie inwentaryzacji składników majątkowych - paliwo w Ochotniczych Strażach Pożarnych działających na terenie Gminy Czarnków

Zarządzenie Nr 281/I/06 w sprawie weryfikacji sald kont rozrachunkowych w Urzędzie Gminy Czarnków

Zarządzenie Nr 282/I/06 w sprawie inwentaryzacji składników majątkowych pozostałych środków trwałych (wyposażenia) w pomieszczeniach Urzędu Gminy w Czarnkowie

Zarządzenie Nr 283/I/06 w sprawie inwentaryzacji składników majątkowych pozostałe środki trwałe (wyposażenie) w pomieszczeniach Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy Czarnków

Zarządzenie Nr 284/I/06 w sprawie inwentaryzacji składników majątkowych- budynki gminne na mieniu komunalnym Gminy Czarnków

Zarządzenie Nr 284A/I/06 w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w sprawie statutów jednostek pomocniczych Gminy Czarnków Gminy w Czarnkowie

Zarządzenie Nr 285/I/06 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej celem uzyskania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego dla Pana Sebastiana Pisowodzkiego

Zarządzenie Nr 286/I/06 w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Zarządzenie Nr 287/I/06 w sprawie ustalenia stawki czynszu za budynki i lokale użytkowe przeznaczone na prowadzenie działalności gospodarczej w zasobach komunalnych na terenie gminy Czarnków

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Czarnków
Data wytworzenia informacji: 02.10.2003 12:40:40
Osoba wprowadzająca informację: -
Data ostatniej modyfikacji: 03.04.2019 11:23:16
Data publikacji informacji: od 02.10.2003 12:40:40
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany Opis zmiany
03.04.2019 11:23:16 emilia_sm edycja strony
24.08.2007 10:23:37 Michał Iwanicki edycja strony
02.10.2003 12:40:40 - strona została dodana