BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAŁATWIENIE SPRAWY- DOTYCZĄCEJ WYROBIENIA DOWODU OSOBISTEGO

 ZAŁATWIENIE SPRAWY- DOTYCZĄCEJ WYROBIENIA DOWODU OSOBISTEGO

Jednostka prowadząca

Biuro Dowodów Osobistych

Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie/ wymianę dowodu osobistego składa się w dowolnym organie gminy

ñ OSOBIŚCIE

ñ w postaci elektronicznej - podpisany podpisem potwierdzonym profilem zaufanym, ePUAP lub bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu

UWAGA : osoba, która nie ma możliwości złożenia osobiście w siedzibie organu gminy wniosku o wydanie dowodu osobistego spowodowanej chorobą, niepełnosprawnością lub nie nadającą się pokonać przeszkodą, powiadamia organ gminy, który zapewnia przyjęcie wniosku w miejscu pobytu tej osoby, chyba że okoliczności nie pozwalają na przyjęcie tego wniosku wtedy organ gminy odmawia przyjęcia wniosku w miejscu wskazanym przez wnioskodawcę.

ZAŁACZNIKI DO WNIOSKU O WYDANIE DOWODU OSOBISTEGO

ñ 1 FOTOGRAFIA - wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku, wykonana na papierze fotograficznym lub papierze fotograficznym przeznaczonym do drukarek, kolorowa, o wymiarach 35 x 45 mm, wykonana na jednolitym jasnym tle, mająca dobrą ostrość oraz odwzorująca naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazująca wyraźne oczy, zwłaszcza źrenice i przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nie przesłoniętymi włosami z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami.

      DOPUSZCZA SIĘ FOTOGRAFIĘ :

ñ w ciemnych okularach dla osoby z wadą wzroku potwierdzoną przez orzeczenie o niepełnosprawności,

ñ w nakryciu głowy zgodnie z wymogami wyznawanej religii potwierdzone przez zaświadczenie wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej,

ñ dokument (oryginał do wglądu ) o ustanowieniu opiekunem prawnym lub kuratorem nad wnioskodawcą,

ñ dotychczasowy dowód osobisty lub ważny dokument paszportowy (do wglądu )

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Gminy Czarnków ul. Rybaki 3 , I piętro , pok. nr 1

Biuro dowodów osobistych

W godzinach :
od poniedziałku do piątku od 7:30 - 15:30

tel. 67-2530289

 

Termin i sposób załatwienia

WNIOSEK SKŁADA:

ñ osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,

ñ osoba, której do ukończenia 18 roku życia pozostało nie więcej niż 30 dni,

ñ rodzic / opiekun prawny - dla osoby małoletniej lub osoby, której ubezwłasnowolnienie potwierdzone jest postanowieniem sądu,

ñ kurator - dla osoby, której ograniczenie do czynności prawnych zostało potwierdzone wyrokiem sądu

Osoba powyżej 5 roku życia dla której ma być wydany dowód osobisty musi być obecna przy składaniu wniosku.

WNIOSEK O WYDANIE DOWODU OSOBISTEGO SKŁADA SIĘ :

ñ co najmniej 30 dni przed upływem terminu ważności dowodu osobistego,

ñ niezwłocznie w przypadku :

ñ zmiany danych zawartych w dowodzie osobistym z wyjątkiem zmiany nazwy organu wydającego,

ñ utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikację jego posiadacza,

ñ zmiany wizerunku twarzy posiadacza dowodu osobistego w stosunku do wizerunku twarzy zamieszczonego w dowodzie osobistym w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikację jego posiadacza.

Wszystkie dowody wydane przed dniem 01 marca 2015r. zachowują ważność do upływu terminów w nich określonych.

UWAGA: Zmiana adresu dokonana przed 1 marca 2015 r. skutkuje unieważnieniem dowodu osobistego po 3 miesiącach i wymaga złożenia wniosku o wydanie nowego dokumentu.

Zmiana adresu zameldowania posiadacza dowodu osobistego po 01 MARCA 2015r. nie stanowi podstawy do jego wymiany.

ODBIÓR DOWODU OSOBISTEGO

Dowód Osobisty odbiera się w urzędzie gminy, w którym został złożony wniosek.

Dowód odbiera :

ñ wnioskodawca (składający wniosek w swoim imieniu )

ñ rodzic / opiekun prawny - dowód wydany osobie małoletniej lub osobie ubezwłasnowolnionej,

ñ osoba posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych (np. osoba powyżej 13 roku życia ), rodzic tej osoby albo kurator tej osoby,

ñ pełnomocnik legitymujący się pełnomocnictwem szczególnym do dokonania odbioru dla osób, których wniosek został przyjęty w miejscu ich pobytu z uwagi na ich chorobę, niepełnosprawność lub inną nie dającą się pokonać przeszkodę.

Osoba odbierająca dowód przedkłada dotychczasowy dowód osobisty (który podlega unieważnieniu w chwili odbioru ) lub dokument potwierdzający legalność pobytu osoby, która nabyła obywatelstwo polskie (który zwraca przy odbiorze dowodu osobistego )

INFORMACJE DOTYCZĄCE UTRATY / ZNISZCZENIA DOWODU OSOBISTEGO ZNAJDUJĄ SIĘ W CZĘŚCI "Inne Informacje"

 

Podstawa prawna

ñ ustawa z dnia 6 sierpnia 2010r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2010r. Nr 167, poz. 1131 ),

ñ rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz.U. z 2015 r. poz. 2012),

ñ ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008 Nr 14, poz. 92 z późn. zm. ),

ñ ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 nr 144, poz. 1204 ),

ñ ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U.z 2014r. Nr 1114 ),

ñ ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.z 2014r. Nr 1182 - tekst jednolity ).

Inne informacje

UTRATA / USZKODZENIE DOWODU OSOBISTEGO

Utratę lub uszkodzenie dowodu zgłasza niezwłocznie osobiście lub drogą elektroniczną:

ñ posiadacz dowodu osobistego,

ñ rodzic / opiekun prawny / kurator w imieniu osoby nie posiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych,

Utratę dowodu lub uszkodzenie należy zgłosić na formularzu utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego :

ñ w formie dokumentu elektronicznego - tylko w organie gminy, który wydał dowód osobisty , poświadczenie zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu wydawane jest na żądanie

ñ osobiście - w organie dowolnej gminy - zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego wydaje się nieodpłatnie

ñ w dowolnej placówce konsularnej Rzeczypospolitej Polskiej - osoby przebywające poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osobiście lub pisemnie za pomocą poczty lub telefaksu,

Uszkodzony dowód stanowi załącznik do formularza.

Zaświadczenie ważne jest do czasu wydania nowego dowodu osobistego, nie dłużej niż przez 2 miesiące.

ñ Dowód osobisty jest dokumentem stwierdzającym tożsamość i obywatelstwo polskie osoby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz innych państw członkowskich Unii Europejskiej, państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego nie należących do Unii Europejskiej oraz państw nie będących stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, których obywatele mogą korzystać ze swobody przepływu osób na podstawie umów zawartych przez te państwa ze Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi oraz na podstawie jednostronnych decyzji innych państw, uznających ten dokument za wystarczający do przekraczania ich granic.

ñ prawo do posiadania dowodu osobistego przysługuje każdemu obywatelowi Rzeczypospolitej Polskiej. Pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej zamieszkujący na jej terytorium jest obowiązany posiadać ważny dowód osobisty.

ñ dowód osobisty wydany osobie, która nie ukończyła 5 roku życia, jest ważny przez okres 5 lat, wydany osobie, która ukończyła 5 rok życia, jest ważny przez okres 10 lat od daty wydania dowodu osobistego.

 

 

WNIOSEK O WYDANIE DOWODU OSOBISTEGO

 

Wzór wniosku udostostępnienia dokumentacji zwi zanej z dowodem osobistym

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Czarnków
Data wytworzenia informacji: 09.04.2015 08:12:08
Osoba wprowadzająca informację: Michał Iwanicki
Data ostatniej modyfikacji: 07.12.2021 12:25:03
Data publikacji informacji: od 09.04.2015 08:12:08
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany Opis zmiany
07.12.2021 12:25:03 Michał Iwanicki edycja strony
31.08.2020 09:45:09 Michał Iwanicki edycja strony
31.08.2020 09:43:05 Michał Iwanicki edycja strony
15.04.2015 11:04:51 Michał Iwanicki edycja strony
09.04.2015 08:12:08 Michał Iwanicki strona została dodana