BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zameldowanie na pobyt stały i czasowy trwający ponad 3 miesiące

 

Zameldowanie na pobyt stały i czasowy trwający ponad 3 miesiące

Jednostka prowadząca

Biuro Ewidencji Ludności

Wymagane dokumenty

Zameldowania na pobyt stały lub czasowy trwający ponad 3 miesiące można dokonać osobiście lub przez pełnomocnika legitymującego się pisemnym pełnomocnictwem - udzielonym na podstawie art. 33 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego.

ñ Dowód osobisty albo paszport,

ñ Wypełniony formularz meldunkowy z potwierdzeniem pobytu dokonanym przez właściciela lokalu/domu lub osobę dysponująca innym tytułem prawnym do lokalu (np. najemcę). Potwierdzenia pobytu dokonuje się w formie czytelnego podpisu z oznaczeniem daty jego złożenia.

ñ Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu (do wglądu). Dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do lokalu może być: wypis (odpis) z księgi wieczystej, akt notarialny, umowa najmu, decyzja administracyjna lub inny dokument potwierdzający prawo do lokalu.  

W przypadku zgłoszenia wymeldowania przez pełnomocnika:

ñ Pisemne pełnomocnictwo do zameldowania;

ñ Dowód lub paszport pełnomocnika;

W celu zameldowania na pobyt stały lub czasowy trwający ponad 3 miesiące nie ma konieczności wymeldowania się w dotychczasowym miejscu pobytu (stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące) - wymeldowanie z poprzedniego miejsca pobytu następuje na podstawie formularza zgłoszenia zameldowania (na pobyt stały lub czasowy). 

Za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych (niepełnoletnie dzieci) czynności meldunkowe wykonuje jej przedstawiciel ustawowy (jeden z rodziców).

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Gminy Czarnków ul. Rybaki 3, I piętro , pok. nr 1

Biuro ewidencji ludności
tel. 67-2530289
W godzinach :
od poniedziałku do piątku od 7:30-15:30,
Opłaty

Czynności zgłoszenia wymeldowania nie podlegają opłacie skarbowej.

Opłacie skarbowej w wysokości 17 zł podlega złożenie pełnomocnictwa w tej sprawie. Opłacie skarbowej nie podlegają pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, rodzicom, dzieciom, dziadkom i rodzeństwu. Składający pełnomocnictwo jest zobowiązany dołączyć dowód wniesienia opłaty skarbowej -

Termin i sposób załatwienia

Zameldowania dokonuje się niezwłocznie po złożeniu formularza meldunkowego.

Zgodnie z art.32, ust.1 ustawy z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności osoba zgłaszająca zameldowanie na pobyt stały z urzędu otrzymuje zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały.

Zgodnie z art. 32, ust. 2 ustawy z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności "organ dokonujący zameldowania na pobyt czasowy wydaje osobie, na jej wniosek, zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt czasowy". Zgodnie z art. 1 ust.1, pkt 1, lit. b   Ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2014r., poz. 1628 ze zm.) wydanie zaświadczenia na wniosek podlega opłacie skarbowej w wysokości 17,-zł

Tryb odwoławczy

BRAK

Inne informacje

Obywatel polski przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest zobowiązany zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego najpóźniej w 30 dniu od dnia przybycia do tego miejsca.

Zameldowanie ma charakter rejestracyjny

 

Zgłoszenie pobytu stałego

Zgłoszenie pobytu czasowego

Pełnomocnictwo do zameldowania

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Czarnków
Data wytworzenia informacji: 09.04.2015 08:13:16
Osoba wprowadzająca informację: Michał Iwanicki
Data ostatniej modyfikacji: 23.03.2016 09:38:27
Data publikacji informacji: od 09.04.2015 08:13:16
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany Opis zmiany
23.03.2016 09:38:27 Michał Iwanicki edycja strony
09.04.2015 08:13:16 Michał Iwanicki strona została dodana