BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Placówki pomocy społecznej

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnkowie jest jednostka organizacyjną Urzędu Gminy Czarnków powołaną do realizacji zadań polityki społecznej na szczeblu samorządowym mającej na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia.

Celem pomocy społecznej jest zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.

Pomoc społeczna powinna w miarę możliwości doprowadzić do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin, integracji ze środowiskiem i służyć umacnianiu rodziny.

 

Utworzenie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

 

Akty Prawne:

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnkowie został utworzony na mocy Zarządzenia Nr 2/90 Naczelnika Gminy Czarnków z dnia 4 maja 1990r. w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej .

Podstawowe akty prawne:

 • Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz. U. z 2015r. poz. 163)
 • Uchwała Nr XLV/354/06 Rady Gminy Czarnków z dnia 25 października 2006r. w sprawie nadania statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnkowie
 • Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015, poz. 114 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r.o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz.U. z 2014 poz. 567)
 • Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. z 2015 poz. 859)
 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 poz. 2156)
 • Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2015 poz. 1390)
 • Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2015 poz. 332)
 • Uchwała Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014- 2020 ( M.P. z 2013r. poz. 1024).

Zadania Pomocy Społecznej

 

Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania własne gminy oraz zadania zlecone gminie.

 

Do zadań własnych należą:

 

 • prowadzenie domów pomocy społecznej, ośrodków wsparcia o zasięgu lokalnym oraz kierowanie do nich osób wymagających opieki,
 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych i specjalnych celowych,
 • przyznawanie pomocy rzeczowej,
 • przyznawanie pomocy w naturze na ekonomiczne usamodzielnienie,
 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków i pożyczek na ekonomiczne usamodzielnienie,
 • inne zadania z zakresu pomocy społecznej wynikające z rozeznania potrzeb gminy.

Zadania własne o charakterze obowiązkowym:

 

 • udzielanie schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym,
 • organizowanie i prowadzenie gminnych ognisk wychowawczych, świetlic i klubów środowiskowych dla dzieci, a także organizowanie mieszkań chronionych,
 • świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania,
 • udzielanie zasiłku celowego na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osób bezdomnych i innych osób nie mających dochodu i możliwości ubezpieczenia się na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym,
 • udzielanie zasiłku celowego na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego,
 • praca socjalna,
 • sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym,
 • zapewnienie środków na wynagrodzenia dla pracowników i warunków realizacji zadań wymienionych powyżej.

 

Zadania zlecone gminie

 

 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych,
 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych, gwarantowanych okresowych, specjalnych okresowych, macierzyńskich okresowych i jednorazowych,
 • opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne za osoby otrzymujące niektóre świadczenia takie jak zasiłek stały, zasiłek okresowy gwarantowany,
 • opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym,
 • przyznawanie i wypłacanie zasiłku celowego na pokrycie wydatków powstałych w wyniku klęski żywiołowej lub ekologicznej,
 • przyznawanie zasiłku celowego w formie biletu kredytowanego,
 • świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych, przysługujących na podstawie przepisów o ochronie zdrowia psychicznego,
 • organizowanie i prowadzenie środowiskowych domów samopomocy,
 • zadania wynikające z rządowych programów pomocy społecznej bądź innych ustaw mających na celu ochronę poziomu życia osób i rodzin po zapewnieniu odpowiednich środków,
 • utworzenie i utrzymanie ośrodka pomocy społecznej.

 

Świadczenia z pomocy społecznej- rodzaje, warunki przyznawania, organ odwoławczy

 

Do Ośrodka Pomocy Społecznej mogą zgłaszać się osoby znajdujące się w trudnej sytuacji.

 

Pomoc przysługuje:

 

 • wszystkim osobom posiadającym obywatelstwo polskie zamieszkującym i przebywającym na terytorium Polski,
 • cudzoziemcom zamieszkującym i przebywającym na terytorium Polski, posiadającym zezwolenie na pobyt stały lub status uchodźcy.

 

Pomocy społecznej udziela się w szczególności z powodu:

 • ubóstwa,
 • sieroctwa,
 • bezdomności,
 • potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności,
 • bezrobocia,
 • niepełnosprawności,
 • długotrwałej lub ciężkiej choroby,
 • przemocy w rodzinie,
 • potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi,
 • bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych,
 • alkoholizmu lub narkomanii,
 • braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży  po opuszczającej całodobowe placówki opiekuńczo -wychowawcze,
 • trudności w integracji cudzoziemców , którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą,
 • trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,
 • zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej,
 • klęski żywiołowej lub ekologicznej.
Data wytworzenia informacji: 19.12.2003 12:52:21
Osoba wprowadzająca informację: -
Data ostatniej modyfikacji: 03.04.2019 11:22:07
Data publikacji informacji: od 19.12.2003 12:52:21
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany Opis zmiany
03.04.2019 11:22:07 emilia_sm edycja strony
29.01.2016 11:15:39 Michał Iwanicki edycja strony
19.12.2003 12:52:21 - strona została dodana