BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Podatek leśny za rok 2011

PODATEK LEŚNY:
 
 
Wzory poniższych formularzy mają zastosowanie do zmian stanowiących podstawę wymiaru podatków poczynając od roku podatkowego 2011.
W związku z wejściem w życie z dniem 17.03.2011 roku uchwały Nr IV/31/2011r Rady Gminy Czarnków z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy powstania, zmiany lub wygaśnięcia obowiązku podatkowego.
 
 


 

Formularz przeznaczony dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nieposiadających osobowości prawnej będących właścicielami lasów, posiadaczami samoistnymi lasów, użytkownikami wieczystymi lasów, posiadaczami lasów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz dla osób fizycznych będących współwłaścicielami lub współposiadaczami z osobami prawnymi lub z jednostkami organizacyjnymi, w tym spółkami, nieposiadającymi osobowości prawnej.

Termin:
Do 15 stycznia każdego roku podatkowego lub w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie (wygaśnięcie) obowiązku podatkowego lub wysokość opodatkowania

Miejsce składania:
Organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia nieruchomości

Formularz przeznaczony dla osób fizycznych będących właścicielami lasów, posiadaczami samoistnymi lasów, użytkownikami wieczystymi lasów, posiadaczami lasów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego

Termin:
W terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie (wygaśnięcie) obowiązku podatkowego, lub wysokość opodatkowania

Miejsce składania:
Organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia przedmiotu opodatkowania.
 

INFORMACJA

 

Podatek leśny na 2011 rok

 

Podstawą obliczenia podatku leśnego na 2011 rok jest średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2010 r ogłoszonej Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (Monitor Polski z dnia 29 października 2010 r. Nr 78, poz. 970), która wynosi 154,65 zł za 1m³.

 

Podstawa prawna: ustawa o podatku leśnym z dnia 30 października 2002r

(tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 200, poz. 1682 z późn. zm.)

 

Zgodnie z ww. ustawą podatek leśny wynosi - od 1ha powierzchni lasu – równowartość pieniężną 0,220m³ drewna obliczaną wg. średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy.

 

Podatek leśny za rok podatkowy wynosi:

- za 1 ha powierzchni lasu 0,220m³ x 154,65 zł = 34,023 zł 

- 50 % stawki podatku leśnego = 17,0115 zł 

 

Wyliczony w ten sposób podatek podlega zaokrągleniu do pełnych złotych.

 

Terminy płatności podatku leśnego obowiązują ustawowe.

 

 
Osoba, która wytworzyła dokument: Michał Iwanicki
Data wytworzenia informacji: 08.12.2009 09:52:01
Osoba wprowadzająca informację: admin_vobacom
Data ostatniej modyfikacji: 15.03.2011 10:07:12
Data publikacji informacji: od 08.12.2009 09:52:01
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany Opis zmiany
15.03.2011 10:07:12 Michał Iwanicki edycja strony
08.12.2009 09:52:01 admin_vobacom strona została dodana